อีเมล | ค้นหาบุคลากร | INTRANET | ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน | |

หน้าหลัก / เลือกรายงาน / รายชื่อหัวหน้าสาขาวิชาทั้งหมด
สรุปรายชื่อหัวหน้าสาขาวิชา
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2561)
    สำนักวิชาทั้งหมด
บันทึกในรูปแบบ Microsoft Word

1. สำนักวิชาการจัดการ

ลำดับ สาขาวิชา ชื่อหัวหน้าสาขาวิชา วันที่ดำรงตำแหน่ง คกก.สภาวิชาการ
ครั้งที่/วันที่