อีเมล | ค้นหาบุคลากร | INTRANET | ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน | |

หน้าหลัก / มาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.1)
หลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.1) เกณฑ์มาตรฐานสภาวิชาชีพ
1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
4. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
5. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
6. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
7. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
8. มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
9. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2558 (หลักสูตร 6 ปี) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
10. มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พ.ศ.2554 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
11. มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
12. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
13. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ.2557 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
14. มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชากายภาพบำบัด พ.ศ.2556 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
15. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ.2554 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
16. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ.2554 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
17. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
18. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ.2553 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
19. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2552 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
20. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2553 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
21. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี พ.ศ.2553 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
22. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2555 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
23. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขากายภาพบำบัด พ.ศ.2556 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

ข้อมูลจากเว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ safari,Chrome,Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร. 3790