อีเมล | ค้นหาบุคลากร | INTRANET | ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน | |

หน้าหลัก / ค้นหา / สำนักวิชาการจัดการ / ประวัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

ประวัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

    ประวัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
รายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรครั้งที่ 7/2564
1. เรื่องที่ปรับปรุง แก้ไขหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและกลุ่มวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. รายละเอียด

เปลี่ยนแปลงรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2564 เป็นรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2564 (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564) โดยมีรายละเอียด ดัง สมอ.08


คำสั่งการแต่งตั้ง
สมอ.08
หมายเหตุ รายชื่อที่เป็นตัวหนาหมายถึงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลงล่าสุด
3. การพิจารณาโดยคณะกรรมการประจำสำนักวิชา ประชุมครั้งที่/ปี : - วันที่ : -
4. การพิจารณาโดยคณะกรรมการวิชาการ ประชุมครั้งที่/ปี : - วันที่ : -
5. การพิจารณาโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ ประชุมครั้งที่/ปี : - วันที่ : - เอกสารการประชุม : ไฟล์แนบ
6. การพิจารณาโดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประชุมครั้งที่/ปี : 8/2564 วันที่ : 9 ตุลาคม 2564
เอกสารการประชุม : ไฟล์แนบ
7. การรับทราบจาก สกอ.เว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ safari,Chrome,Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร. 3790