อีเมล | ค้นหาบุคลากร | INTRANET | ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน | |

หน้าหลัก / ค้นหา / สำนักวิชาการจัดการ / ประวัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร การจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561)

ประวัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561)

    ประวัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
รายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรครั้งที่ 4/2563
1. เรื่องที่ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2. รายละเอียด

-

รายชื่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม) รายชื่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่)
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริษฐ์ วิปุลานุสาสน์
1. รศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
2. ผศ.ดร.รุ่งรวี จิตภักดี
3. ผศ.ดร.ปานแก้วตา ลัคนาวานิช

คำสั่งการแต่งตั้ง
สมอ.08
หมายเหตุ รายชื่อที่เป็นตัวหนาหมายถึงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลงล่าสุด
3. การพิจารณาโดยคณะกรรมการประจำสำนักวิชา ประชุมครั้งที่/ปี : 23/2563 วันที่ : 5 สิงหาคม 2563
4. การพิจารณาโดยคณะกรรมการวิชาการ ประชุมครั้งที่/ปี : 8/2563 วันที่ : 10 สิงหาคม 2563
เอกสารการประชุม : ไฟล์แนบ
5. การพิจารณาโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ ประชุมครั้งที่/ปี : 8/2563 วันที่ : 19 สิงหาคม 2563
เอกสารการประชุม : ไฟล์แนบ
6. การพิจารณาโดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประชุมครั้งที่/ปี : 6/2563 วันที่ : 12 กันยายน 2563
เอกสารการประชุม : ไฟล์แนบ
7. การรับทราบจาก สกอ.เว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ safari,Chrome,Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร. 3790