อีเมล | ค้นหาบุคลากร | INTRANET | ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน | |

หน้าหลัก / ค้นหา / สำนักวิชาการจัดการ / ประวัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

ประวัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

    ประวัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
รายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรครั้งที่ 6/2564
1. เรื่องที่ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2. รายละเอียด

-

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร (เดิม) รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร (ใหม่)

1. รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์

2. รศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์

3. ผศ.ดร.รุ่งรวี จิตภักดี

4. ผศ.ดร.สมจินตนา คุ้มภัย

5. ผศ.ดร.ภัทรวรรณ แท่นทอง

6. ผศ.ดร.อรอนงค์ เฉียบแหลม

7. ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์

8. ผศ.ดร.ชูลีรัตน์ คงเรือง

9. ผศ.ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต

10. อาจารย์ ดร.ชลกานต์ เบ็ญจศักดิ์

11. อาจารย์ ดร.ญาณินี ทรงขจร

12. อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง

13. อาจารย์ ดร.จินตนีย์ รู้ซื่อ

14. อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์

15. อาจารย์ ดร.พรเพ็ญ ทิพยนา

16. อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ กลิ่นหอม

17. อาจารย์ ดร.พนิดา แช่มช้าง

18. อาจารย์ ดร.พงศ์พันธุ์ คำพรรณ์

19. อาจารย์ ดร.เยี่ยมดาว ณรงคะชวณะ

20. ผศ.ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม

1. รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์

2. รศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์

3. ผศ.ดร.รุ่งรวี จิตภักดี

4. ผศ.ดร.สมจินตนา คุ้มภัย

5. ผศ.ดร.อรอนงค์ เฉียบแหลม

6. ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์

7. ผศ.ดร.ชูลีรัตน์ คงเรือง

8. ผศ.ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต

9. อาจารย์ ดร.ชลกานต์ เบ็ญจศักดิ์

10. อาจารย์ ดร.ญาณินี ทรงขจร

11. อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง

12. อาจารย์ ดร.จินตนีย์ รู้ซื่อ

13. อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์

14. อาจารย์ ดร.พรเพ็ญ ทิพยนา

15. อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ กลิ่นหอม

16. อาจารย์ ดร.พนิดา แช่มช้าง

17. อาจารย์ ดร.พงศ์พันธุ์ คำพรรณ์

18. อาจารย์ ดร.เยี่ยมดาว ณรงคะชวณะ

19. ผศ.ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม

20. อาจารย์กนกวรรณ มีสุข


รายชื่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม) รายชื่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่)

ศูนย์นครศรีธรรมราข

1. รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์

2. อาจารย์ ดร.ชลกานต์ เบ็ญจศักดิ์

3. อาจารย์ ดร.ญาณินี ทรงขจร

ศูนย์สุราษฎ์ธานี

1. อาาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง

2. ผศ.ดร.นิยม กำลังดี

3. อาจารย์ ดร.จินตนีย์ รู้ซื่อ

ศูนย์นครศรีธรรมราข

1. รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์

2. อาจารย์ ดร.ชลกานต์ เบ็ญจศักดิ์

3. อาจารย์ ดร.ญาณินี ทรงขจร

ศูนย์สุราษฎ์ธานี

1. อาจารย์ ดร.กนกวรรณ มีสุข

2. อาจารย์ ดร.จินตนีย์ รู้ซื่อ

3. อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง


คำสั่งการแต่งตั้ง
สมอ.08
หมายเหตุ รายชื่อที่เป็นตัวหนาหมายถึงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลงล่าสุด
3. การพิจารณาโดยคณะกรรมการประจำสำนักวิชา ประชุมครั้งที่/ปี : - วันที่ : -
4. การพิจารณาโดยคณะกรรมการวิชาการ ประชุมครั้งที่/ปี : - วันที่ : -
5. การพิจารณาโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ ประชุมครั้งที่/ปี : - วันที่ : - เอกสารการประชุม : ไฟล์แนบ
6. การพิจารณาโดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประชุมครั้งที่/ปี : 9/2564 วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2564
เอกสารการประชุม : ไฟล์แนบ
7. การรับทราบจาก สกอ.เว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ safari,Chrome,Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร. 3790