อีเมล | ค้นหาบุคลากร | INTRANET | ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน | |

หน้าหลัก / ค้นหา / สำนักวิชาการจัดการ / ประวัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

ประวัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

    ประวัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
รายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรครั้งที่ 6/2563
1. เรื่องที่ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2. รายละเอียด

เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 453/2563 ลงวันที่ 1 เม.ย. 2563

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร (เดิม) รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร (ใหม่)

1. รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์
2. รศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
3. ผศ.ดร.รุ่งรวี จิตภักดี
4. ผศ.ดร.สมจินตนา คุ้มภัย
5. ผศ.ดร.ภัทรวรรณ แท่นทอง
6. ผศ.ดร.อรอนงค์ เฉียบแหลม
7. ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์
8. ผศ.ดร.ชูลีรัตน์ คงเรือง
9. ผศ.ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต
10. อาจารย์ ดร.ชลกานต์ เบ็ญจศักดิ์
11. อาจารย์ ดร.ญาณินี ทรงขจร
12. อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง
13. อาจารย์ ดร.จินตนีย์ รู้ซื่อ
14. อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์
15. อาจารย์ ดร.พรเพ็ญ ทิพยนา
16. อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ กลิ่นหอม
17. อาจารย์ ดร.พนิดา แช่มช้าง
18. อาจารย์ ดร.พงศ์พันธุ์ คำพรรณ์

1. รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์

2. รศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์

3. ผศ.ดร.รุ่งรวี จิตภักดี

4. ผศ.ดร.สมจินตนา คุ้มภัย

5. ผศ.ดร.ภัทรวรรณ แท่นทอง

6. ผศ.ดร.อรอนงค์ เฉียบแหลม

7. ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์

8. ผศ.ดร.ชูลีรัตน์ คงเรือง

9. ผศ.ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต

10. อาจารย์ ดร.ชลกานต์ เบ็ญจศักดิ์

11. อาจารย์ ดร.ญาณินี ทรงขจร

12. อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง

13. อาจารย์ ดร.จินตนีย์ รู้ซื่อ

14. อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์

15. อาจารย์ ดร.พรเพ็ญ ทิพยนา

16. อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ กลิ่นหอม

17. อาจารย์ ดร.พนิดา แช่มช้าง

18. อาจารย์ ดร.พงศ์พันธุ์ คำพรรณ์

19. อาจารย์ ดร.เยี่ยมดาว ณรงคะชวณะ

20. ผศ.ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม


รายชื่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม) รายชื่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่)

ศูนย์นครศรีธรรมราข

1. รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์

2. อาจารย์ ดร.ชลกานต์ เบ็ญจศักดิ์

3. อาจารย์ ดร.ญาณินี ทรงขจร

ศูนย์สุราษฎ์ธานี

1. อาาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง

2. ผศ.ดร.นิยม กำลังดี

3. อาจารย์ ดร.จินตนีย์ รู้ซื่อ

ศูนย์นครศรีธรรมราข

1. รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์

2. อาจารย์ ดร.ชลกานต์ เบ็ญจศักดิ์

3. อาจารย์ ดร.ญาณินี ทรงขจร

ศูนย์สุราษฎ์ธานี

1. อาาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง

2. ผศ.ดร.นิยม กำลังดี

3. อาจารย์ ดร.จินตนีย์ รู้ซื่อ


คำสั่งการแต่งตั้ง
สมอ.08
หมายเหตุ รายชื่อที่เป็นตัวหนาหมายถึงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลงล่าสุด
3. การพิจารณาโดยคณะกรรมการประจำสำนักวิชา ประชุมครั้งที่/ปี : 3/2563 วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2563
4. การพิจารณาโดยคณะกรรมการวิชาการ ประชุมครั้งที่/ปี : 3/2563 วันที่ : 10 มีนาคม 2563
เอกสารการประชุม : ไฟล์แนบ
5. การพิจารณาโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ ประชุมครั้งที่/ปี : 3/2563 วันที่ : 18 มีนาคม 2563
เอกสารการประชุม : ไฟล์แนบ
6. การพิจารณาโดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประชุมครั้งที่/ปี : 2/2563 วันที่ : 9 พฤษภาคม 2563
เอกสารการประชุม : ไฟล์แนบ
7. การรับทราบจาก สกอ.เว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ safari,Chrome,Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร. 3790