อีเมล | ค้นหาบุคลากร | INTRANET | ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน

หน้าหลัก / ค้นหา / สำนักสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ / ประวัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบภายใน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)

ประวัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบภายใน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)

    ประวัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
รายละเอียดหลักสูตรปัจจุบัน
รายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรครั้งที่ 1/2560
1. เรื่องที่ปรับปรุง อื่นๆ
2. รายละเอียด

ปรับโครงสร้างหลักสูตรรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

เดิม

ใหม่

โครงสร้างหลักสูตร

ใช้รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับ พ.ศ. 2559

โครงสร้างหลักสูตร

ใช้รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับ พ.ศ. 2560


คำสั่งการแต่งตั้ง
สมอ.08
หมายเหตุ รายชื่อที่เป็นตัวหนาหมายถึงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลงล่าสุด
3. การพิจารณาโดยคณะกรรมการประจำสำนักวิชา ประชุมครั้งที่/ปี : 3/2560 วันที่ : 31 พฤษภาคม 2560
4. การพิจารณาโดยคณะกรรมการวิชาการ ประชุมครั้งที่/ปี : 5/2560 วันที่ : 7 มิถุนายน 2560
เอกสารการประชุม : ไฟล์แนบ
5. การพิจารณาโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ ประชุมครั้งที่/ปี : 6/2560 วันที่ : 23 มิถุนายน 2560
เอกสารการประชุม : ไฟล์แนบ
6. การพิจารณาโดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประชุมครั้งที่/ปี : - วันที่ : -
7. การรับทราบจาก สกอ.เว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ safari,Chrome,Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร. 3790