อีเมล | ค้นหาบุคลากร | INTRANET | ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน

หน้าหลัก / ค้นหา / สำนักวิชาการจัดการ / ประวัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

ประวัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

    ประวัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
รายละเอียดหลักสูตรปัจจุบัน
รายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรครั้งที่ 2/2558
1. เรื่องที่ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2. รายละเอียด
รายชื่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม) รายชื่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่)

1. อาจารย์กัญญนิจ วิเชียรรัตน์ (ลาศึกษาต่อ)
2. อาจารย์นิษฐิดา สุดใหม่ (ลาศึกษาต่อ)
3. อาจารย์บุณฑรี จันทร์กลับ
4. อาจารย์สุวัจนา เพ็งจันทร์
5. อาจารย์ฮุชเซ็น นิยมเดชา

1. ผศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
2. อาจารย์นลินี ทินนาม
3. ผศ.บุณฑรี จันทร์กลับ
4. ผศ.รัชฎาทิพย์ อุปถัมภ์ประชา
5. อาจารย์ฮุชเซ็น นิยมเดชา


คำสั่งการแต่งตั้ง
สมอ.08
หมายเหตุ รายชื่อที่เป็นตัวหนาหมายถึงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลงล่าสุด
3. การพิจารณาโดยคณะกรรมการประจำสำนักวิชา ประชุมครั้งที่/ปี : - วันที่ : -
4. การพิจารณาโดยคณะกรรมการวิชาการ ประชุมครั้งที่/ปี : 3/2558 วันที่ : 10 มีนาคม 2558
เอกสารการประชุม : ไฟล์แนบ
5. การพิจารณาโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ ประชุมครั้งที่/ปี : 3/2558 วันที่ : 25 มีนาคม 2558
เอกสารการประชุม : ไฟล์แนบ
6. การพิจารณาโดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประชุมครั้งที่/ปี : - วันที่ : -
7. การรับทราบจาก สกอ.เว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ safari,Chrome,Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร. 3790