อีเมล | ค้นหาบุคลากร | INTRANET | ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน

หน้าหลัก / ค้นหา / สำนักวิชาการจัดการ / ประวัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

ประวัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

    ประวัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
รายละเอียดหลักสูตรปัจจุบัน
รายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรครั้งที่ 3/2559
1. เรื่องที่ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2. รายละเอียด
รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร (เดิม) รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร (ใหม่)

1. อาจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี
2. อาจารย์ ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์
3. อาจารย์ ดร.สุขุมาล กล่ำแสงใส
4. อาจารย์ศักดิ์ชัย ปิ่นเพ็ชร
5. อาจารย์สุนทร บุญแก้ว

1. อาจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี
2. อาจารย์ ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์
3. อาจารย์ ดร.สุขุมาล กล่ำแสงใส
4. อาจารย์ปวิธ ตันสกุล
5. อาจารย์สุนทร บุญแก้ว


รายชื่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม) รายชื่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่)

1. อาจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี
2. อาจารย์ ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์
3. อาจารย์ ดร.สุขุมาล กล่ำแสงใส
4. อาจารย์ศักดิ์ชัย ปิ่นเพ็ชร (ลาออก 1 พ.ค. 2559 เลขที่ 274/2559)
5. อาจารย์สุนทร บุญแก้ว

1. อาจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี
2. อาจารย์ ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์
3. อาจารย์ ดร.สุขุมาล กล่ำแสงใส
4. อาจารย์ปวิธ ตันสกุล
5. อาจารย์สุนทร บุญแก้ว


คำสั่งการแต่งตั้ง
สมอ.08
หมายเหตุ รายชื่อที่เป็นตัวหนาหมายถึงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลงล่าสุด
3. การพิจารณาโดยคณะกรรมการประจำสำนักวิชา ประชุมครั้งที่/ปี : 10/2559 วันที่ : 21 กันยายน 2559
4. การพิจารณาโดยคณะกรรมการวิชาการ ประชุมครั้งที่/ปี : 10/2559 วันที่ : 13 ตุลาคม 2559
เอกสารการประชุม : ไฟล์แนบ
5. การพิจารณาโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ ประชุมครั้งที่/ปี : 10/2559 วันที่ : 26 ตุลาคม 2559
เอกสารการประชุม : ไฟล์แนบ
6. การพิจารณาโดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประชุมครั้งที่/ปี : 6/2559 วันที่ : 24 ธันวาคม 2559
เอกสารการประชุม : ไฟล์แนบ
7. การรับทราบจาก สกอ. วันที่ส่งรายละเอียดการแก้ไขหลักสูตรให้ สกอ. รับทราบ : 19 มกราคม 2560
ตามหนังสือ : ศธ 5704 09/507 ไฟล์แนบ
วันที่ครบกำหนดรับทราบ : 18 พฤษภาคม 2560
สถานะของการรับทราบหลักสูตรจาก สกอ. ปัจจุบัน : อยู่ระหว่างรับทราบจาก สกอ.เว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ safari,Chrome,Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร. 3790