อีเมล | ค้นหาบุคลากร | INTRANET | ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน

หน้าหลัก / ค้นหา / สำนักวิชาการจัดการ / ประวัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร เศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

ประวัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

    ประวัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
รายละเอียดหลักสูตรปัจจุบัน
รายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรครั้งที่ 5/2559
1. เรื่องที่ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2. รายละเอียด
รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร (เดิม) รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร (ใหม่)

1. ผศ.ดร.ชูลีรัตน์ คงเรือง
2. อาจารย์พงศ์พันธุ์ คำพรรณ์
3. อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม
4. อาจารย์ ดร.สมจินตนา คุ้มภัย
5. อาจารย์วิลาวัลย์ แก้ววันเพ็ญ (ลาออก 16 ก.ย. 2559 เลขที่ 655/2559)

1. ผศ.ดร.ชูลีรัตน์ คงเรือง
2. อาจารย์พงศ์พันธุ์ คำพรรณ์
3. อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม
4. อาจารย์ ดร.สมจินตนา คุ้มภัย
5. ผศ.สมใจ หนูผึ้ง


รายชื่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม) รายชื่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่)

1. ผศ.ดร.ชูลีรัตน์ คงเรือง
2. อาจารย์พงศ์พันธุ์ คำพรรณ์
3. อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม
4. อาจารย์ ดร.สมจินตนา คุ้มภัย
5. อาจารย์วิลาวัลย์ แก้ววันเพ็ญ (ลาออก 16 ก.ย. 2559 เลขที่ 655/2559)

1. ผศ.ดร.ชูลีรัตน์ คงเรือง
2. อาจารย์พงศ์พันธุ์ คำพรรณ์
3. อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม
4. อาจารย์ ดร.สมจินตนา คุ้มภัย
5. ผศ.สมใจ หนูผึ้ง


คำสั่งการแต่งตั้ง
สมอ.08
หมายเหตุ รายชื่อที่เป็นตัวหนาหมายถึงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลงล่าสุด
3. การพิจารณาโดยคณะกรรมการประจำสำนักวิชา ประชุมครั้งที่/ปี : 11/2559 วันที่ : 10 ตุลาคม 2559
4. การพิจารณาโดยคณะกรรมการวิชาการ ประชุมครั้งที่/ปี : 11/2559 วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2559
เอกสารการประชุม : ไฟล์แนบ
5. การพิจารณาโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ ประชุมครั้งที่/ปี : 11/2559 วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2559
เอกสารการประชุม : ไฟล์แนบ
6. การพิจารณาโดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประชุมครั้งที่/ปี : 6/2559 วันที่ : 24 ธันวาคม 2559
เอกสารการประชุม : ไฟล์แนบ
7. การรับทราบจาก สกอ. วันที่ส่งรายละเอียดการแก้ไขหลักสูตรให้ สกอ. รับทราบ : 19 มกราคม 2560
ตามหนังสือ : ศธ 5704 09/507 ไฟล์แนบ
วันที่ครบกำหนดรับทราบ : 18 พฤษภาคม 2560
สถานะของการรับทราบหลักสูตรจาก สกอ. ปัจจุบัน : อยู่ระหว่างรับทราบจาก สกอ.เว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ safari,Chrome,Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร. 3790