อีเมล | ค้นหาบุคลากร | INTRANET | ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน

หน้าหลัก / ค้นหา / สำนักวิชาการจัดการ / ประวัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร บัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

ประวัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

    ประวัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
รายละเอียดหลักสูตรปัจจุบัน
รายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรครั้งที่ 2/2557
1. เรื่องที่ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2. รายละเอียด
รายชื่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม) รายชื่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่)

1. อาจารย์สุวัจนา ธรรมโชติ
2. อาจารย์วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ
3. อาจารย์รัชดา สุวรรณเกิด
4. อาจารย์ศิริพร สว่างอารีย์รักษ์
5. อาจารย์สายพิชญ์ สัจจวิเศษ


คำสั่งการแต่งตั้ง
สมอ.08
หมายเหตุ รายชื่อที่เป็นตัวหนาหมายถึงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลงล่าสุด
3. การพิจารณาโดยคณะกรรมการประจำสำนักวิชา ประชุมครั้งที่/ปี : - วันที่ : -
4. การพิจารณาโดยคณะกรรมการวิชาการ ประชุมครั้งที่/ปี : 3/2558 วันที่ : 10 มีนาคม 2558
เอกสารการประชุม : ไฟล์แนบ
5. การพิจารณาโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ ประชุมครั้งที่/ปี : 3/2558 วันที่ : 25 มีนาคม 2558
เอกสารการประชุม : ไฟล์แนบ
6. การพิจารณาโดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประชุมครั้งที่/ปี : 3/2558 วันที่ : 10 พฤษภาคม 2558
เอกสารการประชุม : ไฟล์แนบ
7. การรับทราบจาก สกอ. วันที่ส่งรายละเอียดการแก้ไขหลักสูตรให้ สกอ. รับทราบ : 7 กรกฎาคม 2558
ตามหนังสือ : ศธ 5704 09/4613 ไฟล์แนบ
วันที่ครบกำหนดรับทราบ : 4 พฤศจิกายน 2558
สถานะของการรับทราบหลักสูตรจาก สกอ. ปัจจุบัน : รับทราบแล้วตามหนังสือเลขที่ ศธ 0506(3)/1853 ลงวันที่ 13 ก.ค. 2560
หลักฐานการรับทราบจาก สกอ. : ดาวน์โหลดเว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ safari,Chrome,Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร. 3790