อีเมล | ค้นหาบุคลากร | INTRANET | ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน

หน้าหลัก / ค้นหา / สำนักวิชาการจัดการ / ประวัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554)

ประวัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554)

    ประวัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
รายละเอียดหลักสูตรปัจจุบัน
รายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรครั้งที่ 2/2558
1. เรื่องที่ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2. รายละเอียด
รายชื่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม) รายชื่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่)

1. รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์
2. ผศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
3. ผศ.ดร.ชูลีรัตน์ คงเรือง
4. ดร.พนิดา แช่มช้าง
5. ดร.รุ่งรวี จิตภักดี

1. รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์
2. ผศ.ดร.ภัทรวรรณ  แท่นทอง
3. อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ  กลิ่นหอม
4. อาจารย์ ดร.พนิดา แช่มช้าง
5. อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์


คำสั่งการแต่งตั้ง
สมอ.08
หมายเหตุ รายชื่อที่เป็นตัวหนาหมายถึงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลงล่าสุด
3. การพิจารณาโดยคณะกรรมการประจำสำนักวิชา ประชุมครั้งที่/ปี : - วันที่ : -
4. การพิจารณาโดยคณะกรรมการวิชาการ ประชุมครั้งที่/ปี : 3/2558 วันที่ : 10 มีนาคม 2558
เอกสารการประชุม : ไฟล์แนบ
5. การพิจารณาโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ ประชุมครั้งที่/ปี : 3/2558 วันที่ : 25 มีนาคม 2558
เอกสารการประชุม : ไฟล์แนบ
6. การพิจารณาโดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประชุมครั้งที่/ปี : 4/2558 วันที่ : 11 กรกฎาคม 2558
เอกสารการประชุม : ไฟล์แนบ
7. การรับทราบจาก สกอ.เว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ safari,Chrome,Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร. 3790