อีเมล | ค้นหาบุคลากร | INTRANET | ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน | |

หน้าหลัก / แสดงข้อบังคับ / แนวปฏิบัติ / ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560
วันที่ออกประกาศ : 5 มิถุนายน 2560
ประกาศเมื่อ 16/10/2560 โหลด[515]
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
วันที่ออกประกาศ : 14 ธันวาคม 2552
ประกาศเมื่อ 14/07/2558 โหลด[899]
ข้อบังคับฯว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์
วันที่ออกประกาศ : 8 ธันวาคม 2551
ประกาศเมื่อ 14/07/2558 โหลด[551]

ทั้งหมด 4 รายการ : 1 หน้า : 1
เว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ safari,Chrome,Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร. 3790

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน : งานจัดทำและพัฒนาหลักสูตร ผู้พัฒนาระบบ
จัดการข้อมูลระบบ | ข้อเสนอเเนะ | แผนที่เว็บไซต์ | | © Surasak Chaowalit 2015
งานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา : นางมัณฑนา ปรีชาติวงศ์ โทร 3771 | งานหลักสูตรระดับปริญญาตรี : นางนฤมล อินปิน โทร 3791 | งานประชุมสภาวิชาการ : นางสาววิศวียา เนาวนัติ โทร 3771