อีเมล | ค้นหาบุคลากร | INTRANET | ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน | |

หน้าหลัก / แสดงข้อบังคับ / แนวปฏิบัติ / ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เงื่อนไขภาษาอังกฤษปรับเกรดรายวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับภาษาอังกฤษ)
วันที่ออกประกาศ : 20 ตุลาคม 2564
ประกาศเมื่อ 05/11/2564 โหลด[22]
ISCED 2013
ประกาศเมื่อ 18/04/2561 โหลด[1170]
previous123next

ข้อบังคับ/แนวปฏิบัติ/ประกาศ
เงื่อนไขภาษาอังกฤษปรับเกรดรายวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับภาษาอังกฤษ)
ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกข้อสอบประมวลความรู้
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรม หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและสุขภาพหลักสูตรนานาชาติ(หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2562)
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
ประกาศมหาวิทยาลัย แนวทางการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Excamination) สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีที่ไม่อยู่ในการกำกับมาตรฐานของสภาวิชาชีพหรือหน่วยงานภายนอกที่ให้การรับรองมาตรฐานที่เกียวข้อง
ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แนวทางการจัดหลักสูตรนานาชาติ (International Program) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง อัตราค่าสอนสำหรับอาจารย์พิเศษ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ISCED 2013
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดการศึกษานอกสถานทีตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ.2560
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม)
เว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ safari,Chrome,Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร. 3790

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน : งานจัดทำและพัฒนาหลักสูตร ผู้พัฒนาระบบ
จัดการข้อมูลระบบ | ข้อเสนอเเนะ | แผนที่เว็บไซต์ | | © Surasak Chaowalit 2015
งานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา : นางมัณฑนา ปรีชาติวงศ์ โทร 3771 | งานหลักสูตรระดับปริญญาตรี : นางนฤมล อินปิน โทร 3791 | งานประชุมสภาวิชาการ : นางสาววิศวียา เนาวนัติ โทร 3771