อีเมล | ค้นหาบุคลากร | INTRANET | ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน | |

หน้าหลัก / คู่มือ
คู่มือการเสนอคำสั่ง/ประกาศ
ประกาศเมื่อ 28/06/2560 โหลด[647]

แบบฟอร์มล่าสุด
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
คู่มือการเสนอคำสั่ง/ประกาศ
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี (มคอ.02)
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาโท (มคอ.04)
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก (มคอ.06)
แบบฟอร์มรายละเอียดหลักสูตรระดับปริญญาโท (มคอ.2)
แบบฟอร์มรายละเอียดหลักสูตรระดับปริญญาเอก (มคอ.2)
แบบฟอร์มปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08)
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาโท
ต้นหาคู่มือ/แบบฟอร์ม

เว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ safari,Chrome,Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร. 3790

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน : งานจัดทำและพัฒนาหลักสูตร ผู้พัฒนาระบบ
จัดการข้อมูลระบบ | ข้อเสนอเเนะ | แผนที่เว็บไซต์ | | © Surasak Chaowalit 2015
งานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา : นางมัณฑนา ปรีชาติวงศ์ โทร 3771 | งานหลักสูตรระดับปริญญาตรี : นางนฤมล อินปิน โทร 3791 | งานประชุมสภาวิชาการ : นางสาววิศวียา เนาวนัติ โทร 3771