อีเมล | ค้นหาบุคลากร | INTRANET | ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน | |

หน้าหลัก / แสดงคำสั่งทั้งหมด
 
 
 

แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
วันที่ออกประกาศ : 29 ธันวาคม 2560
ประกาศเมื่อ 03/01/2018 โหลด[100]
แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
วันที่ออกประกาศ : 29 ธันวาคม 2560
ประกาศเมื่อ 03/01/2018 โหลด[40]

ทั้งหมด 366 รายการ : 37 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ] ต่อไป>>
คำสั่งล่าสุด
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 )
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบอุตสาหกรรมการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์และบรรจุภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2560
แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
เว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ safari,Chrome,Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร. 3790