อีเมล | ค้นหาบุคลากร | INTRANET | ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน | |

หน้าหลัก / แสดงคำสั่งทั้งหมด
 
 
 

แต่งตั้งอาจารย์พิเศษสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558
วันที่ออกประกาศ : 2 กันยายน 2558
ประกาศเมื่อ 07/09/2015 โหลด[197]
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษสำนักวิชาการจัดการ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558
วันที่ออกประกาศ : 10 สิงหาคม 2558
ประกาศเมื่อ 07/09/2015 โหลด[178]
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558
วันที่ออกประกาศ : 10 สิงหาคม 2558
ประกาศเมื่อ 11/08/2015 โหลด[175]

ทั้งหมด 433 รายการ : 44 หน้า : << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ] 36 [ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ] ต่อไป>>
คำสั่งล่าสุด
แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมยาและเครื่องสำอาง หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานวัตกรรมยาและเครื่องสำอาง หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษวิทยาลัยนานาชาติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กรณีที่มีชั่วโมงสอนเกินร้อยละ 50 ของรายวิชา
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษบัณฑิตวิทยาลัยประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กรณีที่มีชั่วโมงสอนเกินร้อยละ 50 ของรายวิชา
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษวิทยาลัยนานาชาติประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กรณีที่มีชั่วโมงสอนเกินร้อยละ 50 ของรายวิชา
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563
เว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ safari,Chrome,Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร. 3790