อีเมล | ค้นหาบุคลากร | INTRANET | ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน | |

หน้าหลัก / แสดงข้อบังคับ / แนวปฏิบัติ / ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

แนวปฏิบัติและข้อกำหนดการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วันที่ออกประกาศ : 8 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศเมื่อ 04/10/2562 โหลด[147]
รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมแบบ APA 6 Edition
ประกาศเมื่อ 10/05/2561 โหลด[217]
กระบวนการ/ขั้นตอนการปิดหลักสูตร
ประกาศเมื่อ 17/07/2558 โหลด[459]
แนวปฎิบัติทางไกล
วันที่ออกประกาศ : 24 มกราคม 2549
ประกาศเมื่อ 17/07/2558 โหลด[235]
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ TQF
ประกาศเมื่อ 17/07/2558 โหลด[572]
การแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ประกาศเมื่อ 17/07/2558 โหลด[290]
หนังสือเร่งปรับ TQF
ประกาศเมื่อ 17/07/2558 โหลด[242]
previous12next

ข้อบังคับ/แนวปฏิบัติ/ประกาศ
แนวปฏิบัติและข้อกำหนดการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แนวปฏิบัติในการศึกษาของนักศึกษาที่ทำวิทยานิพนธ์ โครงงาน หรือการศึกษาอิสระ โมเดลยุโรป
รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมแบบ APA 6 Edition
แนวปฏิบัติในการรับทราบการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา
กระบวนการ/ขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตร/ประเมินหลักสูตร
กระบวนการ/ขั้นตอนการปิดหลักสูตร
แนวปฎิบัติทางไกล
สรุปเกณฑ์อาจารย์ประจำหลักสูตร ตรี-โท-เอก
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ TQF
การเปิดสอนหลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพ
การแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
การจัดการหลักสูตรเกี่ยวกับสาธารณสุข
หนังสือเร่งปรับ TQF
เว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ safari,Chrome,Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร. 3790

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน : งานจัดทำและพัฒนาหลักสูตร ผู้พัฒนาระบบ
จัดการข้อมูลระบบ | ข้อเสนอเเนะ | แผนที่เว็บไซต์ | | © Surasak Chaowalit 2015
งานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา : นางมัณฑนา ปรีชาติวงศ์ โทร 3771 | งานหลักสูตรระดับปริญญาตรี : นางนฤมล อินปิน โทร 3791 | งานประชุมสภาวิชาการ : นางสาววิศวียา เนาวนัติ โทร 3771