อีเมล | ค้นหาบุคลากร | INTRANET | ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน | |

หน้าหลัก / แบบฟอร์ม มคอ.1-7
1. มาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.1) 2. แบบฟอร์ม มคอ.2 (รายละเอียดของหลักสูตร) 2. 1 แบบฟอร์ม มคอ.2 ระดับปริญญาตรี โหลด [563] วันที่ประกาศ [1/2/2560] 2. 2 แบบฟอร์ม มคอ.2 ระดับปริญญาโท โหลด [280] วันที่ประกาศ [24/11/2559] 2. 3 แบบฟอร์ม มคอ.2 ระดับปริญญาเอก โหลด [220] วันที่ประกาศ [28/11/2559] 3. แบบฟอร์ม มคอ.3 (รายละเอียดของรายวิชา) โหลด [376] วันที่ประกาศ [20/6/2559] 4. แบบฟอร์ม มคอ.4 (รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม) โหลด [180] วันที่ประกาศ [20/6/2559] 5. แบบฟอร์ม มคอ.5 (รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา) โหลด [214] วันที่ประกาศ [20/6/2559] 6. แบบฟอร์ม มคอ.6 (รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม) โหลด [161] วันที่ประกาศ [20/6/2559] 7. แบบฟอร์ม มคอ.7 (รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร) โหลด [233] วันที่ประกาศ [20/6/2559]
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2561 (หลักสูตรภาษาไทย แบบ 3 ภาคการศึกษา) โหลด [56] วันที่ประกาศ [30/8/2561] 2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2561 (หลักสูตรนานาชาติ แบบ 2 ภาคการศึกษา) โหลด [32] วันที่ประกาศ [30/8/2561] 3. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2561 (หลักสูตรนานาชาติ แบบ 3 ภาคการศึกษา) โหลด [35] วันที่ประกาศ [30/8/2561] 4. แบบเสนอโครงการส่งเสริมการพัฒนาตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โหลด [92] วันที่ประกาศ [18/6/2561] 5. แบบฟอร์มและตัวอย่างโครงการจัดตั้งสำนักวิชาใหม่ โหลด [223] วันที่ประกาศ [23/12/2559] 6. แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae) โหลด [290] วันที่ประกาศ [1/11/2560] 7. แบบฟอร์มรายงานประเมินหลักสูตร โหลด [418] วันที่ประกาศ [14/9/2559] 8. แบบเสนอโครงการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร โหลด [601] วันที่ประกาศ [6/7/2559] 9. แบบฟอร์มปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) โหลด [1785] วันที่ประกาศ [20/6/2559]
เว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ safari,Chrome,Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร. 3790