อีเมล | ค้นหาบุคลากร | INTRANET | ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน

หน้าหลัก / แสดงแบบฟอร์ม มคอ.2-7 ทั้งหมด
1. มาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.1) 2. แบบฟอร์ม มคอ.2 (รายละเอียดของหลักสูตร) 2. 1 แบบฟอร์ม มคอ.2 ระดับปริญญาตรี โหลด [458] วันที่ประกาศ [1/2/2560] 2. 2 แบบฟอร์ม มคอ.2 ระดับปริญญาโท โหลด [191] วันที่ประกาศ [24/11/2559] 2. 3 แบบฟอร์ม มคอ.2 ระดับปริญญาเอก โหลด [159] วันที่ประกาศ [28/11/2559] 3. แบบฟอร์ม มคอ.3 (รายละเอียดของรายวิชา) โหลด [280] วันที่ประกาศ [20/6/2559] 4. แบบฟอร์ม มคอ.4 (รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม) โหลด [132] วันที่ประกาศ [20/6/2559] 5. แบบฟอร์ม มคอ.5 (รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา) โหลด [139] วันที่ประกาศ [20/6/2559] 6. แบบฟอร์ม มคอ.6 (รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม) โหลด [108] วันที่ประกาศ [20/6/2559] 7. แบบฟอร์ม มคอ.7 (รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร) โหลด [171] วันที่ประกาศ [20/6/2559]
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2561 (หลักสูตรนานาชาติ แบบ 2 ภาคการศึกษา) โหลด [15] วันที่ประกาศ [18/6/2561] 2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2561 (หลักสูตรภาษาไทย แบบ 3 ภาคการศึกษา) โหลด [15] วันที่ประกาศ [18/6/2561] 3. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2561 (หลักสูตรนานาชาติ แบบ 3 ภาคการศึกษา) โหลด [10] วันที่ประกาศ [18/6/2561] 4. แบบเสนอโครงการส่งเสริมการพัฒนาตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โหลด [15] วันที่ประกาศ [18/6/2561] 5. แบบฟอร์มหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2561 โหลด [43] วันที่ประกาศ [11/4/2561] 6. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2561 (หลักสูตรภาษาไทย แบบ 3 ภาคการศึกษา) โหลด [73] วันที่ประกาศ [9/4/2561] 7. แบบฟอร์มและตัวอย่างโครงการจัดตั้งสำนักวิชาใหม่ โหลด [148] วันที่ประกาศ [23/12/2559] 8. แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae) โหลด [212] วันที่ประกาศ [1/11/2560] 9. แบบฟอร์มรายงานประเมินหลักสูตร โหลด [288] วันที่ประกาศ [14/9/2559] 10. แบบเสนอโครงการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร โหลด [420] วันที่ประกาศ [6/7/2559] 11. แบบฟอร์มปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) โหลด [209] วันที่ประกาศ [20/6/2559]
เว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ safari,Chrome,Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร. 3790