อีเมล | ค้นหาบุคลากร | INTRANET | ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน | |

หน้าหลัก / แบบฟอร์ม มคอ.1-7
1. มาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.1) 2. แบบฟอร์ม มคอ.2 (รายละเอียดของหลักสูตร) 2. 1 แบบฟอร์ม มคอ.2 ระดับปริญญาตรี โหลด [1412] วันที่ประกาศ [2/3/2563] 2. 2 แบบฟอร์ม มคอ.2 ระดับปริญญาโท โหลด [873] วันที่ประกาศ [25/1/2563] 2. 3 แบบฟอร์ม มคอ.2 ระดับปริญญาเอก โหลด [592] วันที่ประกาศ [25/1/2563] 3. แบบฟอร์ม มคอ.3 (รายละเอียดของรายวิชา ตามกรอบ UKPSF) โหลด [1305] วันที่ประกาศ [20/6/2559] 4. แบบฟอร์ม มคอ.4 (รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม) โหลด [587] วันที่ประกาศ [20/6/2559] 5. แบบฟอร์ม มคอ.5 (รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา) โหลด [630] วันที่ประกาศ [20/6/2559] 6. แบบฟอร์ม มคอ.6 (รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม) โหลด [486] วันที่ประกาศ [20/6/2559] 7. แบบฟอร์ม มคอ.7 (รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร) โหลด [643] วันที่ประกาศ [20/6/2559]
1. คู่มือ/แบบฟอร์มการเสนอคำสั่ง/ประกาศ โหลด [428] วันที่ประกาศ [26/9/2562] 2. แบบฟอร์มประกาศแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ โหลด [180] วันที่ประกาศ [26/9/2562] 3. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2561 (หลักสูตร นานาชาติ ระบบทวิภาค) โหลด [201] วันที่ประกาศ [12/12/2562] 4. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2561 (หลักสูตร นานาชาติ ระบบไตรภาค) โหลด [219] วันที่ประกาศ [12/12/2562] 5. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2561 (หลักสูตร ภาษาไทย ระบบไตรภาค) โหลด [219] วันที่ประกาศ [12/12/2562] 6. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2559 โหลด [164] วันที่ประกาศ [12/7/2562] 7. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2560 โหลด [180] วันที่ประกาศ [12/7/2562] 8. กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2561) โหลด [359] วันที่ประกาศ [2/5/2562] 9. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาข้อสอบประมวลความรู้ (กรณีมีวิชาเอก) โหลด [189] วันที่ประกาศ [4/4/2562] 10. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาข้อสอบประมวลความรู้ (กรณีไม่มีวิชาเอก) โหลด [308] วันที่ประกาศ [4/4/2562] 11. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกข้อสอบประมวลความรู้ โหลด [209] วันที่ประกาศ [4/4/2562] 12. ข้อมูลและรายละเอียดที่จำเป็นในการออกแบบหลักสูตร โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต ตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร โหลด [581] วันที่ประกาศ [25/2/2562] 13. ข้อมูลและรายละเอียดที่จำเป็นในการออกแบบหลักสูตร โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต ตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทปริญญา โหลด [245] วันที่ประกาศ [25/2/2562] 14. แบบฟอร์มการขอปิดหลักสูตร โหลด [248] วันที่ประกาศ [22/1/2562] 15. แบบเสนอโครงการส่งเสริมการพัฒนาตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โหลด [338] วันที่ประกาศ [18/6/2561] 16. แบบฟอร์มและตัวอย่างโครงการจัดตั้งสำนักวิชาใหม่ โหลด [5785] วันที่ประกาศ [23/12/2559] 17. แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae) โหลด [579] วันที่ประกาศ [1/11/2560] 18. แบบฟอร์มรายงานประเมินหลักสูตร โหลด [787] วันที่ประกาศ [14/9/2559] 19. แบบเสนอโครงการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร โหลด [1627] วันที่ประกาศ [6/7/2559]
เว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ safari,Chrome,Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร. 3790