อีเมล | ค้นหาบุคลากร | INTRANET | ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน | |

หน้าหลัก / เลือกรายงาน / รายละเอียดการจัดทำ/ปรับปรุงหลักสูตร

สืบค้นรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร


ลำดับ หลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรม หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)

1. Assoc.Prof.David james Harding
2. รศ.ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง
3. ผศ.ดร.สุทัศนา ณ พัทลุง

2. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561)

1. รศ.ดร.นฤมล มาแทน

2. ผศ.ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย

3. ผศ.ดร.ผานิต คุ้มฮิ้น
3. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

1. รศ.ดร.นฤมล มาแทน
2. ผศ.ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย
3. ผศ.ดร.ผานิตย์ คุ้มฮิ้น

4. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

1. ผศ.ดร.รุ่งรวี จิตภักดี
2. Assoc.Prof.Dr.Tan Wee Kwan, Albert
3. Prof.Dr.Richard Fung Ying-Kit

5. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรม หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

1. รศ.ดร.เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิง
2. รศ.ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง
3. ผศ.ดร.สุทัศนา ณ พัทลุง

6. การจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

1. ผศ.ดร.รุ่งรวี จิตภักดี
2. Assoc.Prof.Dr.Tan Wee Kwan, Albert
3. Prof.Dr.Richard Fung Ying-Kit

7. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561)

1. รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์

2. ผศ.ดร.อัปสร สัตยาคม

3. ผศ.ดร.ธนัชพร แสงไฟ
8. นิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562)

1. อาจารย์ ดร.วชิราภรณ์ พวงจินดา (เริ่มปฏิบัติงาน 3 ส.ค. 63)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ประจนปัจจนึก
3. Asst. Prof. Dr. Marcin Jakub Drobnik
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุ่น วิชชุไตรภพ
5. รองศาสตราจารย์ปิยะนุช โปตะวณิช

9. บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

1. ผศ.ดร.ไตรรงค์ สวัสดิกุล
2. อาจารย์ ดร.ชูบาร์ม ปาทัก
3. อาจารย์ ดร.ฮีร่า บาตูล
4. อาจารย์ ดร.สุชิตา มานะจิตต์
5. อาจารย์โจชัว อะคินโลลู โอลายินก้า

10. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมนวัตกรรมดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ เปาะทอง
2. Mr.Joachim Julius Mwambeleko
3. รองศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ ชื่นแขก
4. Mr.Oscar Andrew Zongo
5. อาจารย์ ดร.จิตติมา ศังขมณี

11. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการวิเคราะห์โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)

1. ผศ.ดร.ไตรรงค์ สวัสดิกุล
2. อาจารย์สุชิตา มานะจิตต์
3. Dr.Hira Batool
4. Dr.Shubham Pathak
5. Mr.Mark Treve

12. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)

1.     ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายสัตวแพทย์สุวิชัย โรจนเสถียร
2.     รองศาสตราจารย์ ดร. สัตวแพทย์หญิงสุมาลี บุญมา
3.     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์เติมพงศ์ วงศ์ตะวัน
4.     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์ ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ
5.     อาจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์ทศพล ธำรงสุวรรณกิจ

13. ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562)

1. ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว
2. ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ณัฐเมศร์ วงศ์สิริฉัตร
3. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงคัดเค้า วงษ์สวรรค์
4. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.บุญนิตย์ ทวีบูรณ์
5. อาจารย์ทันตแพทย์หญิงศิริเพ็ญ อรุณประพันธ์

14. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)

1. ศ.ทพ.จินตกร คูวัฒนสุชาติ

2. รศ.ดร.ทพ.สุวรรณี ลัภนะพรลาภ

3. อาจารย์ ดร.ทพ.พนมวัฒน์ อมรพิมลธรรม

15. นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

1. อาจารย์ตารเกศ แดงงาม
2. อาจารย์รติกร กุลวรกุลพิทักษ์ (ลาออก 15 ต.ค. 2564)
3. อาจารย์ธนรัตน์ มังคุด
4. ผศ.ดร.นุชรี นุชคุ้ม สมิทธ์
5. อาจารย์จินตนา อุณหะไวทยะ

16. รัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

วิชาเอกการเมืองการปกครอง
1. ผศ.สุรัช คมพจน์
2. ผศ.ดร.สมชาย ปัญญเจริญ
3. อาจารย์อุเชนทร์ เชียงเสน
วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
1. ผศ.ดร.ฐิรวุฒิ เสนาคำ
2. อาจารย์ ดร.ตฤณ ไอยะรา
3. อาจารย์ทรรศนะ นวลสมศรี
วิชาเอกอาเซียนศึกษา
1. อาจารย์จิรวัฒน์ แสงทอง
2. อาจารย์เพ็ญศรี พานิช
3. อาจารย์นฤมล กล้าทุกวัน

17. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์
1. รศ.ดร.สกล บุญสิน
2. ผศ.ดร.สมจินตนา คุ้มภัย
3. อาจารย์ ดร.อาภาภรณ์ สุขหอม
วิชาเอกนโยบายสาธารณะ
1. ศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร
2. รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด
3. รศ.ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส
วิชาเอกการปกครองท้องถิ่น
1. รศ.ภาณุ ธรรมสุวรรณ
2. ผศ.ดร.ทัศนียา บริพิศ
3. รศ.ดร.กิจฐเชต ไกรวาส

18. นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)

1. อาจารย์ตารเกศ แดงงาม
2. อาจารย์ทวีพร คงแก้ว (ลาออก 30 เม.ย. 2563)
3. อาจารย์ชูศักดิ์ กุลวัฒนาพร (ลาออก 6 มิ.ย. 2563)
4. อาจารย์สิณิษฐา ดิษปาน
5. อาจารย์รติกร กุลวรกุลพิทักษ์ (ลาออก 15 ต.ค. 2563)

19. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

1. อาจารย์อับดุลรอยะ ปาแนมาแล

2. ผศ.วิทยา อาภรณ์

3. อาจารย์เพ็ญศรี พานิช

4. อาจารย์ทรรศนะ นวลสมศรี

5. อาจารย์นฤมล กล้าทุกวัน

6. อาจารย์เหงียน ถิ ห่ง หลิง (ลาออก 1 ก.ค. 2562 เลขที่ 614/2562)

20. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)

1. ผศ.ดร.ทัศนียา บริพิศ

2. รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด

3. รศ.ดร.สกล บุญสิน

4. ศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร

5. ผศ.ดร.สมจินตนา คุ้มภัย

21. รัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
1. ผศ.ดร.ฐิรวุฒิ เสนาคำ
2. ผศ.สุรัช คมพจน์
3. อาจารย์อุเชนทร์ เชียงเสน
4. อาจารย์ ดร.ตฤณ ไอยะรา
5. ผศ.ดร.สมชาย ปัญญเจริญ
22. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)

1. ผศ.ดร.จิรา คงปราณ
2. ผศ.ดร.ศิริอุมา เจาะจิตต์
3. ผศ.ดร.ศวรรยา เลาหประภานนท์
4. ผศ.ดร.อุดมรัตน์ วัฒนสิทธิ์
5. อาจารย์ ดร.ประเสริฐ มากแก้ว

23. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)

1. อาจารย์มุจลินท์ อินทรเหมือน
2. ผศ.จิตตาภรณ์ มงคลแก่นทราย
3. อาจารย์ ดร.จันจิรา มหาบุญ
4. ผศ.อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม
5. ผศ.ศิริพร ด่านคชาธาร

24. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

1. ผศ.จิตตาภรณ์ มงคลแก่นทราย
2. อาจารย์ ดร.จันจิรา มหาบุญ
3. ผศ.อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม
4. อาจารย์มุจลินท์ อินทรเหมือน
5. ผศ.ศิริพร ด่านคชาธาร

25. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาการสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

1. อาจารย์ ดร.พัฒนศักดิ์ คำมณีจันทร์
2. ผศ.ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร
3. รศ.ดร.สัณหวัช ไชยวงศ์
4. ผศ.ดร.นิรชร ชูติพัฒนะ
5. อาจารย์ภูวศินทร์ บัวเกษ

26. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

1. ผศ.ดร.จิรา คงปราณ
2. อาจารย์ ดร.ประเสริฐ มากแก้ว
3. ผศ.ดร.ศิริอุมา เจาะจิตต์
4. ผศ.ดร.อุดมรัตน์ วัฒนสิทธิ์
5. ผศ.ดร.ศวรรยา เลาหประภานนท์

27. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)

ผศ.ดร.วาริท เจาะจิตต์
อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ วีรสกุล
อาจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พวยฟุ้ง
อาจารย์ ดร.ธนพร คำพยา

28. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564

ผศ.ดร.วาริท เจาะจิตต์
อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ วีรสกุล
อาจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พวยฟุ้ง
อาจารย์ ดร.ธนพร คำพยา

29. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) และ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2561

1. อาจารย์ ดร.พัฒนศักดิ์ คำมณีจันทร์
2. ผศ.ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร
3. รศ.ดร.สัณหวัช ไชยวงศ์
4. ผศ.ดร.นิรชร ชูติพัฒนะ
5. อาจารย์ภูวศินทร์ บัวเกษ

30. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

1. รองศาสตราจารย์ ดร.จรวย สุวรรณบำรุง
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร ธนะภพ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.จำนงค์ ธนะภพ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปรีชา แก้วสวัสดิ์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรชร ชูติพัฒนะ

31. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

1. ผศ.ดร.จิรา คงปราณ
2. ผศ.ดร.ศิริอุมา เจาะจิตต์
3. ผศ.ดร.ศวรรยา เลาหประภานนท์
4. ผศ.ดร.อุดมรัตน์ วัฒนสิทธิ์
5. รศ.ดร.ศศิธร ธนะภพ

32. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

1. อาจารย์มุจลินท์ อินทรเหมือน
2. ผศ.จิตตาภรณ์ มงคลแก่นทราย
3. อาจารย์ ดร.จันจิรา มหาบุญ
4. ผศ.อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม
5. รศ.ดร.จำนงค์ ธนะภพ

33. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561)

1. อาจารย์ ดร.ดนิตา จำปาแก้ว
2. อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง
3. อาจารย์ ดร.ปนัดดา พิบูลย์

34. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561)

1. อาจารย์ ดร.ดนิตา จำปาแก้ว
2. อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง
3. ผศ.ดร.ปนัดดา พิบูลย์

35. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

1. รศ.ดร.สัณหวัช ไชยวงศ์

2. อาจารย์ ดร.พัฒนศักดิ์ คำมณีจันทร์

3. ผศ.ดร.นิรชร ชูติพัฒนะ

4. ผศ.ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร

5. อาจารย์ภูวศินทร์ บัวเกษ

36. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)

1. รศ.ดร.บุญยงค์ เกศเทศ (ลาออก 5 ก.พ. 2564) 
2. รศ.อนันต์ อารีย์พงศ์ (ลาออก 5 ก.พ. 2564)
3. อาจารย์ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง
4. อาจารย์อนุชสรา เรืองมาก
5. อาจารย์มณีรัตน์ กำลังเกื้อ

37. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)

1. ผศ.ดร.ภัทร์นรินทร์ ศุภกร 
2. อาจารย์ทัศณีย์ ทัศระเบียบ 
3. อาจารย์คำแก้ว มณีโรจน์ 
4. อาจารย์ภูมิ ชาญป้อม 
5. อาจารย์กัญญณัฐ สัคคะนายก

38. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)

1. ผศ.ดร.ไพรินทร์ ศรีสินทร

2. อาจารย์ ดร.วาริ ว่องวโรปกรณ์

4. อาจารย์ ดร.เกตมาตุ ดวงมณี

3. อาจารย์ ดร.ภาวเรศ ฟูน้อย

5. อาจารย์ศิริคุณ พันธ์รังษี

39. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี อิ่มศรี
2. อาจารย์ ดร.วรรัตน์ หวานจิตต์
3. Mr.Mark Bedoya Ulla
4. Miss Nur Lailatur Rofiah
5. อาจารย์พิชญ์สินี เควด

40. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

1. ผศ.ดร.สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์
2. ผศ.ดร.บูดี้ วาลูโย
3. อาจารย์ ดร.อาลี อัซฮาบี

41. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาไทยศึกษาบูรณาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

1. รศ.อนันต์ อารีพงศ์ (ลาออก 5 ก.พ. 2564)

2. อาจารย์ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง

3. อาจารย์สมใจ สมคิด

4. รศ.ดร.บุญยงค์ เกศเทศ (ลาออก 5 ก.พ. 2564)

5. อาจารย์อนุชสรา เรืองมาก 

42. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

1. ผศ.ดร.ภัทนรินทร์ ศุภกร
2. อาจารย์คำแก้ว มณีโรจน์
3. อาจารย์ทัศณีย์ ทัศระเบียบ
4. อาจารย์กัญญณัฐ ลัคคะนายก
5. อาจารย์ภูมิ ชาญป้อม

43. การจัดการสารสนเทศ หลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)

1. ผศ.ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์
2. อาจารย์ ดร.สัจจารีย์ ศิริชัย
3. ผศ.ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย
4. อาจารย์ ดร.นภารัตน์ ชูเกิด
5. อาจารย์ ดร.ยุทธนา เจริญรื่น
6. อาจารย์ ดร.สิริวัจนา แก้วผนึก

44. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

1. รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ใจรังษี

45. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

1. รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ใจรังษี

46. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

1. อาจารย์กาญจน์นัฐฐา ไชยศรียา
2. อาจารย์ ดร.ศศิธร รัตนรุ่งโรจน์
3. อาจารย์ ดร.นภารัตน์ ชูเกิด
4. ผศ.โกสินทร์ กาฬรัตน์
5. อาจารย์ปฏิบัติ ปรียาวงศากุล

47. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

1. อาจารย์คณิตสรณ์ สุริยะไพบูลย์วัฒนา (ลาศึกษาต่อ 26 มิ.ย. 2562)
2. อาจารย์กาญจนา หฤหรรษพงศ์
3. อาจารย์จงสุข คงเสน
4. อาจารย์เจริญพร บัวแย้ม
5. อาจารย์ ดร.สิริวัจนา แก้วผนึก

48. สารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสารสนเทศดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2560)

1. ผศ.ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์
2. ผศ.ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย
3. อาจารย์ ดร.สัจจารีย์ ศิริชัย
4. ผศ.ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์
5. อาจารย์ ดร.นภารัตน์ ชูเกิด

49. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
1. อาจารย์ ดร.กาญจน์นัฐฐา ไชยศรียา
2. อาจารย์ ดร.ศศิธร รัตนรุ่งโรจน์
3. อาจารย์ ดร.วรัญญู วรชาติ
4. อาจารย์ ดร.เชาวนันท์ ขุนดำ
5. อาจารย์ปฏิบัติ ปรียาวงศากุล
50. นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
1. อาจารย์ธนภร เจริญธัญสกุล
2. อาจารย์วรรณรัตน์ นาที
3. อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์
4. ผศ.ดร.ฟารีดา เจะเอาะ
5. อาจารย์บุศรินทร์ นันทะเขต
51. สารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสารสนเทศและสื่อดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
1. ผศ.ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์
2. อาจารย์ ดร.สัจจารีย์ ศิริชัย
3. ผศ.ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย
4. ผศ.ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์
5. อาจารย์ ดร.ยุทธนา เจริญรื่น
52. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

1. อาจารย์สุุพพัต รุ่งเรืองศิลป์
2. อาจารย์กาญจนา หฤหรรษพงศ์
3. อาจารย์เจริญพร บัวแย้ม
4. อาจารย์ ดร.อดิศักดิ์ การบรรจง
5. อาจารย์ ดร.ชนันท์กรณ์ จันแดง

53. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)

1. ผศ.ดร.ยรรยงค์ พันธ์สวัสดิ์
2. ผศ.ดร.สุจิตรา สมุหเสนีโต
3. อาจารย์พงศ์พันธ์ พงศ์พนิตานนท์
4. อาจารย์ธีรัช สายชู
5. อาจารย์จงสุข คงเสน

54. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)

1. รศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์
2. ผศ.ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ
3. อาจารย์ ดร.สุริยัน สุขติ
4. อาจารย์ ดร.ดวงใจ ผิวคำ
5. อาจารย์อิศรา ประจงไสย

55. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

1. ผศ.จิรพัฒน์ นาวารัตน์
2. ผศ.ดร.วรรณิศา คุ้มบ้าน
3. อาจารย์ ดร.วันทนีย์ โยชน์ชัยสาร
4. อาจารย์ ดร.สาลินี ไชยกูล
5. อาจารย์นิชาภา จันทร์ดี

56. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

1. รศ.ดร.มนัส โคตรพุ้ย
2. รศ.ดร.นุชจรี จีนด้วง
3. รศ.ดร.วรางคณา จุ้งลก

57. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) และ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2561

1. ผศ.ดร.นูรดีนา จารง
2. ผศ.ดร.อรวรรณ สาระกุล
3. ผศ.ดร.ขวัญธิดา โคตรพุ้ย
4. อาจารย์ ดร.จิราพร เจริญพูล
5. ผศ.ดร.จิรารัตน์ สองสี

58. ศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภานุวัฒน์ สวัสดี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภริตพร แก้วแกมเสือ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รณพีร์ ตุลวรรธนะ
4. อาจารย์ ดร.รวินทร์ ถิ่นนคร
5. อาจารย์จาตุรันต์ พิบูลย์

59. สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม(หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนสัณฑ์ เทพรัตน์
2. รองศาสตราจารย์วิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรุจ ถิ่นนคร
4. อาจารย์ประกิจ ลัคนผจง
5. อาจารย์กิตติยา ชูวรรธนะปกรณ์

60. ศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบภายใน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)

1. อาจารย์จาตุรันต์ พิบูลย์

2. ผศ.ภานุวัฒน์ สวัสดี

3. อาจารย์รวิทร์ ถิ่นนคร

4. อาจารย์พุทธิกันต์ พงศ์พิชญามาตย์ (ลาออก 1 ก.ค. 2563)

5. อาจารย์สรศักดิ์ ชิตชลธาร

61. สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ และบรรจุภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

1. รศ.เรวัต สุขสิกาญจน์

2. อาจารย์กษิญา เก้าเอี้ยน

3. ผศ.วาลุกา เอมเอก

4. อาจารย์ปรัชญา กฤษณะพันธ์

5. อาจารย์สุวิตา แก้วอารีลาภ

62. สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
1. ผศ.ดร.สุภาวดี เชื้อพราหมณ์
2. ผศ.ธนสัณฑ์ เทพรัตน์
3. อาจารย์จิตติมา เชาว์แก้ว
4. ผศ.นันท์นภัส เพชรคงทอง
5. อาจารย์สุผาณิต วิเศษสาธร
63. สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
1. อาจารย์ปรัชญา กฤษณะพันธ์
2. รศ.เรวัต สุขสิกาญจน์
3. อาจารย์สุวิตา แก้วอารีลาภ
4. อาจารย์กษิญา เก้าเอี้ยน
5. ผศ.วาลุกา เอมเอก
64. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
1. อาจารย์สุธีระ ทองขาว
2. อาจารย์เจนจิรา แก้วรัตน์
3. อาจารย์ ดร.สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์
4. อาจารย์ ดร.จุฑามาศ รัตติกาลสุขะ
5. ผศ.ดร.รุ่งเรือง จันทา
65. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)

1. อาจารย์อธิณัฎฐ์ ปะลาวัน
2. ผศ.ดร.วิจิตรา เพ็ชรกิจ
3. ผศ.ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง
4. อาจารย์กรกต สุวรรณรัตน์
5. รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี

66. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
1. ผศ.ดร.วันชาติ ปรีชาติวงศ์
2. อาจารย์ ดร.เกศรา เสนีย์ศรีสกุล
3. ผศ.ดร.สุฤกษ์ คงทอง
4. ผศ.ดร.อุเทน ทับทรวง
5. ผศ.ดร.ประชิด สระโมฬี
67. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

1. รศ.ดร.กำชัย นุ้ยธิติกุล
2. รศ.ดร.พรรณนิภา เชาวนะ
3. รศ.ดร.สุธน ศรีวะโร

68. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)

1. รศ.ดร.ณัฐวิทย์ วัฒนสกุลพงศ์
2. รศ.ดร.จำลอง ปราบแก้ว
3. รศ.กำพล ประทีปชัยกูร
4. อาจารย์ ดร.บันเทิง ศรีคะรัน
5. ศ.ดร.ชิเดนทรีย์ ตรีสัตยพันธุ์

69. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

1. ผศ.ดร.อาชว์ พรหมรักษา
2. ผศ.ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
3. ผศ.ดร.นิรัติศัย รักมาก
4. อาจารย์ ดร.อรรถโส ขำวิจิตร
5. ผศ.ดร.วิชิตพันธุ์ รองวงศ์

70. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

1. รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี
2. ผศ.ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง
3. อาจารย์กรกต สุวรรณรัตน์
4. ผศ.ดร.ฐิมาพร เพชรแก้ว
5. ผศ.ดร.พุทธิพร ธนธรรมเมธี

71. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)

1. ผศ.ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ

2. ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ อิ่มใจ

3. ผศ.ดร.กิตติพงค์ คุณจริยกุล

72. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)

1. ผศ.ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ

2. ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ อิ่มใจ

3. ผศ.ดร.กิตติพงค์ คุณจริยกุล

73. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
1. อาจารย์สุธีระ ทองขาว
2. อาจารย์เจนจิรา แก้วรัตน์
3. อาจารย์ ดร.สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์
4. อาจารย์ ดร.จุฑามาศ รัตติกาลสุขะ
5. อาจารย์ ดร.รุ่งเรือง จันทา
74. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

1. ผศ.ดร.สราวุธ จันทเขต
2. ผศ.ดร.อจลวิชญ์ ฉันทวีโรจน์
3. ผศ.ดร.ธัญวัฒน์ ลิมปิติ
4. รศ.ดร.สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ
5. อาจารย์ ดร.กมล ถิ่นสุราษฎร์
6. ผศ.ดร.ศิราพร ศักดิ์พรหม

75. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

1. Assoc.Prof.David james Harding
2. รศ.ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง
3. ผศ.ดร.สุทัศนา ณ พัทลุง

76. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

1. ผศ.ดร.สุธน ศรีวะโร

2. รศ.ดร.นิรันดร มาแทน

3. ผศ.ดร.พรรณนิภา เชาวนะ

77. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)

1. รศ.ดร.จรัญ บุญญกาญจน์

2. รศ.ดร.ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ

3. รศ.ดร.วิภาวี เดชะปัญญา

78. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561)

1. รศ.ดร.กำชัย นุ้ยธิติกุล
2. รศ.ดร.พรรณนิภา เชาวนะ
3. รศ.ดร.สุธน ศรีวะโร

79. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

1. ผศ.ดร.สราวุธ จันทเขต
2. ผศ.ดร.อจลวิชญ์ ฉันทวีโรจน์
3. ผศ.ดร.ธัญวัฒน์ ลิมปิติ
4. รศ.ดร.สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ
5. อาจารย์ ดร.กมล ถิ่นสุราษฎร์
6. ผศ.ดร.ศิราพร ศักดิ์พรหม

80. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
1. รศ.ดร.กำชัย นุ้ยนิธิกุล
2. อาจารย์ ดร.อรรถโส ขำวิจิตร
3. ผศ.ดร.อาชว์ พรหมรักษา
4. ผศ.ดร.นิรัติศัย รักมาก
5. ผศ.ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
81. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

1. ผศ.อุหมาด หมัดอาด้ำ

2. ผศ.เยาวเรศ ศิริสถิตย์กุล

3. ผศ.ดร.ฐิมาพร เพชรแก้ว

4. ผศ.ดร.พุทธิพร ธนธรรมเมธี

5. อาจารย์ ดร.กรัณรัตน์ ธรรมรักษ์

82. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
1. อาจารย์ ดร.มนเทียร เสร็จกิจ
2. ผศ.ดร.นุกูล สุขสุวรรณ์
3. ผศ.สัจจพันธ์ ลีละตานนท์
4. ผศ.ดร.กัมปนาท สุขมาก
5. อาจารย์ ดร.เรจีย์ แก้วส่อง
83. วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)

1. ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี
2. ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ ดรุมาศ
3. ผศ.จันทิรา รัตนรัตน์
4. อาจารย์ ดร.ดำรงค์ศักดิ์ น้อยเจริญ
5. อาจารย์ภูสิต ห่อเพชร

84. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

1. รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี
2. ผศ.ดร.จริยา สากยโรจน์
3. ผศ.ดร.พิชญาภัค วินทะชัย

85. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

1. รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี
2. รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล
3. รศ.ดร.เสน่ห์ รุจิวรรณ

86. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)

1. รศ.ดร.เสน่ห์ รุจิวรรณ
2. รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี
3. รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล

87. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

วิชาเอกคณิตศาสตร์และสถิติ
1. ผศ.ดร.จรรยารักษ์ ทองสมพร
2. ผศ.ดร.ประถมจิต ขจรเจริญกุล
3. อาจารย์ ดร.สุดธิดา สังข์พุ่ม
วิชาเอกฟิสิกส์
4. อาจารย์ ดร.สัมภาส ฉีดเกตุ
5. อาจารย์ ดร.พรรณศิริ ดำโอ
6. อาจารย์ ดร.ชัยโรจน์ ใหญ่ประเสริฐ
วิชาเอกเคมี
7. ผศ.ดร.อัปสร บุญยัง
8. ผศ.ดร.มนตรา ไชยรัตน์
9. ผศ.ดร.หทัยชนก คมเม่น
วิชาเอกชีววิทยา
10. อาจารย์ ดร.พิมพ์ชนก พิมพ์ทนต์
11. อาจารย์ ดร.วิษณุ สายศร
12. ผศ.ดร.นภารัตน์ สุทธิเดช

88. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

1. ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี

2. ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ ดรุมาศ 

3. ผศ.จันทิรา รัตนรัตน์

4. อาจารย์ ดร.ดำรงค์ศักดิ์ น้อยเจริญ

5. อาจารย์ภูสิต ห่อเพชร

89. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)

1. รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี

2. ผศ.ดร.พิชญาภัค วินทะชัย

3. ผศ.ดร.จริยา สากยโรจน์

90. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

วิชาเอกคณิตศาสตร์และสถิติ
1. ผศ.ดร.จรรยารักษ์ ทองสมพร
2. ผศ.ดร.ประถมจิต ขจรเจริญกุล
3. อาจารย์ ดร.สุดธิดา สังข์พุ่ม
วิชาเอกฟิสิกส์
4. อาจารย์ ดร.สัมภาส ฉีดเกตุ
5. อาจารย์ ดร.พรรณศิริ ดำโอ
6. อาจารย์ ดร.ชัยโรจน์ ใหญ่ประเสริฐ
วิชาเอกเคมี
7. ผศ.ดร.อัปสร บุญยัง
8. ผศ.ดร.มนตรา ไชยรัตน์
9. ผศ.ดร.หทัยชนก คมเม่น
วิชาเอกชีววิทยา
10. อาจารย์ ดร.พิมพ์ชนก พิมพ์ทนต์
11. อาจารย์ ดร.วิษณุ สายศร
12. ผศ.ดร.นภารัตน์ สุทธิเดช

91. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)

สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยารักษ์ ทองสมพร 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประถมจิต ขจรเจริญกุล 
3. อาจารย์ ดร.สุดธิดา สังข์พุ่ม 
สาขาฟิสิกส์ 
4. อาจารย์ ดร.ชัยโรจน์ ใหญ่ประเสริฐ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณศิริ ดำโอ 
6. อาจารย์ ดร.สัมภาส ฉีดเกตุ 
สาขาเคมี 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัปสร บุญยัง 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรา ไชยรัตน์ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก คมเม่น
สาขาชีววิทยา
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พักตร์พิมล อึ่งเจริญวิวัฒน์
11. อาจารย์ ดร.พิมพ์ชนก พิมพ์ทน
12. อาจารย์ ดร.วิษณุ สายสร

92. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานวัตกรรมยาและเครื่องสำอาง หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)

1. รศ.ดร.สมชาย สวัสดี
2. ผศ.ดร.อภิชาต อธิไภริน
3. อาจารย์ ดร.อรรถวดี แซ่หยุ่น

93. วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมยาและเครื่องสำอาง หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

1. ผศ.ดร.น้ำฟ้า เสริมแก้ว
2. ผศ.ดร.อภิชาต อธิไภริน
3. อาจารย์ ดร.อรรถวดี แซ่หยุ่น

94. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการด้านยาและเครื่องสำอาง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)

1. รศ.ดร.สมชาย สวัสดี

2. อาจารย์ ดร.อรรถวดี แซ่หยุ่น

3. อาจารย์ ดร.อธิชาต อธิไภริน

4. ผศ.ดร.น้ำฟ้า เสริมแก้ว

5. ผศ.ดร.กรวิทย์ อยู่สกุล

95. เภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

1. ผศ.ดร.กิจจา สว่างเจริญ

2. ผศ.ดร.ชุติมา จันทรัตน์

3. อาจารย์ ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์

4. อาจารย์ ดร.ธิดาพรรณ พลายด้วง

5. อาจารย์อภิชญา ชนะวงศ์

6. อาจารย์สาวิตรี เหล่าไพบูลย์กุล

96. เภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

1. ผศ.ดร.กิจจา สว่างเจริญ

2. ผศ.ดร.ชุติมา จันทรัตน์

3. อาจารย์ ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์

4. อาจารย์ ดร.ธิดาพรรณ พลายด้วง

5. อาจารย์อภิชญา ชนะวงศ์

6. อาจารย์สาวิตรี เหล่าไพบูลย์กุล

97. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รพีพร ขวัญเชื้อ
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาริสา ภูมิภาค ณ หนองคาย
3. อาจารย์ ดร.คมกริบ หลงละเลิง
4. อาจารย์ ดร.สุนทราภรณ์ หันตุลา
5. อาจารย์ ดร.ปรเมท เหมรชตนนท์

98. การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)

1. ผศ.ดร.กิ่งกาญจน์ บรรลือพืช
2. อาจารย์คมกริช เอี้ยวสกุล
3. อาจารย์ ดร.รสรินทร์ แหยมประเสริฐ
4. อาจารย์สร้อยเพชร เนตรอนงค์
5. อาจารย์ปาลิกา เวชกุล

99. แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

1. อาจารย์ ดร. นพ.ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย
2. ผศ.นพ.พันธ์ชัย รัตนสุวรรณ (ลาออก 1 ก.พ. 2564)
3. อาจารย์ พญ.วันดี ชั้นประเสริฐภิญโญ
4. รศ.นพ.อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์
5. อาจารย์ นพ.สุรศักดิ์ วิจิตรพงศ์จินดา

100. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)

1. อาจารย์ ดร.นพ.ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย

2. ผศ.นพ.พันธ์ชัย รัตนสุวรรณ (ลาออก 1 ก.พ. 2564)

3. อาจารย์ นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว

4. อาจารย์ นพ.สุรศักดิ์ วิจิตรพงศ์จินดา

5. รศ.นพ.อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์

101. แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนนทพรรณ ผาสุข
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยวัฒน์ ฤกษ์สวัสดิ์ถาวร
3. อาจารย์ นายแพทย์ลั่นหล้า อุดมเวช
4. อาจารย์ แพทย์หญิงวันดี ชั้นประเสริฐภิญโญ
5. อาจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ วิจิตรพงศ์จินดา

102. พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

1. อาจารย์จันทร์จุรีย์ ถือทอง
2. ผศ.ธนวรรณ สงประเสริฐ
3. อาจารย์ ดร. นิดารัตน์ ชูวิเชียร
4. อาจารย์สุดา ใจห้าว
5. อาจารย์สินีนาฏ นาคศรี

103. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

1. รศ.ดร.จอม สุวรรณโณ
2. ผศ.ดร.เจนเนตร พลเพชร
3. ผศ.ดร.อรทัย นนทเภท

104. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

1. รศ.ดร.เกียรติกำจร กุศล

2. ผศ.ดร.นัยนา หนูนิล

3. รศ.ดร.สายฝน เอกวรางกูร

105. พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

1. อาจารย์จันทร์จุรีย์ ถือทอง
2. อาจารย์กนกวรรณ ตันตระเสนีย์รัตน์
3. ผศ.กำไล สมรักษ์
4. อาจารย์ ดร.นิดารัตน์ ชูวิเชียร
5. รศ.ดร.อุไร จเรประพาฬ

106. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

1. รศ.ดร.จอม สุวรรณโณ
2. รศ.ดร.เรวดี เพชรศิราสัณห์
3. ผศ.ดร.เจนเนตร พลเพชร

107. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

1. รศ.ดร.เกียรติกำจร กุศล
2. ผศ.ดร.นัยนา หนูนิล
3. รศ. ดร.สายฝน เอกวรางกูร

108. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

1. อาจารย์ ดร.จินดาหรา เปรมปราโมทย์
2. อาจารย์ ดร.อรรถกร พรมวี
3. อาจารย์ ดร.ปรัชญาพร เอกบุตร
4. อาจารย์ ดร.กฤติกา กาบพลอย
5. อาจารย์ ดร.จันทิรา วงศ์เณร

109. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

1. รศ.ดร.วาริน อินทนา
2. รศ.ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์
3. รศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี

110. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา กิจพิพิธ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ดิเรกบุษราคม

111. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา กิจพิพิธ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ดิเรกบุษราคม

112. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการเกษตรและการประกอบการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

1. อาจารย์ ดร.ปรัชญาพร เอกบุตร
2. รศ.ดร.พ้วน เพ่งเซ้ง (ลาออก 31 ส.ค. 2563)
3. อาจารย์ ดร.อรรถกร พรมวี
4. อาจารย์ ดร.กฤติกา กาบพลอย
5. อาจารย์ ดร.จันทิรา วงศ์เณร

113. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

1. อาจารย์ ดร.สุเมธี ส่งเสมอ

2. ผศ.ดร.นิสา แซ่หลี

3. ผศ.ดร.พิจักษณ์ สัมพันธ์

4. ผศ.ดร.วิสาขะ อนันธวัช

5. ผศ.ดร.ทนง เอี่ยวศิริ

114. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

1. อาจารย์ ดร.ปรัชญาพร เอกบุตร
2. รศ.ดร.พ้วน เพ่งเซ้ง (ลาออก 31 ส.ค. 2563)
3. อาจารย์ ดร.อรรถกร พรมวี
4. อาจารย์ ดร.กฤติกา กาบพลอย
5. อาจารย์ ดร.จันทิรา วงศ์เณร

115. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

1. รศ.ดร.วาริน อินทนา
2. รศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี
3. รศ.ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์

116. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
1. อาจารย์ ดร.สุเมธี ส่งเสมอ
2. ผศ.ดร.นิสา แซ่หลี
3. ผศ.ดร.วิสาขะ อนันธวัช
4. ผศ.ดร.ทนง เอี่ยวศิริ
5. ผศ.ดร.พิจักษณ์ สัมพันธ์
117. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
1. อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์
2. อาจารย์ ดร.พรเพ็ญ ทิพยนา
3. อาจารย์นลินี ทินนาม
4. อาจารย์ ดร.ชนวัฒน์ ชุณหวิกสิต (ลาออก 1 ส.ค. 2563)
5. อาจารย์ประภาดา ศรีสุวรรณ
118. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

1. รศ.ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต
2. ผศ.บุณฑรี จันทร์กลับ
3. ผศ.ดร.พนิดา แช่มช้าง
4. อาจารย์ฮุชเซ็น นิยมเดชา
5. อาจารย์ณิชชา วัฒนสิริภักดี

119. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

1. อาจารย์ ดร.กัญญนิจ วิเชียรรัตน์
2. อาจารย์เอกวุฒิ จันทร์ส้ม
3. อาจารย์วชรวรรษ พรหมมา
4. อาจารย์สุชาติ ฉันสำราญ
5. อาจารย์อลิศรา สระโมฬี

120. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

1. รศ.ดร.ภารดี เต็มเจริญ
2. รศ.อบเชย วงศ์ทอง
3. ผศ.สิริโสภา จุนเด็น
4. อาจารย์ปวิธ ตันสกุล
5. อาจารย์ตันยมน เพชรรัตน์

121. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

1. อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์
2. อาจารย์ ดร.พรเพ็ญ ทิพยนา
3. อาจารย์ ดร.นิษฐิดา สุดใหม่
4. อาจารย์นลินี ทินนาม
5. อาจารย์ประภาดา ศรีสุวรรณนวัฒน์

122. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

ศูนย์นครศรีธรรมราช
1. รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์
2. อาจารย์ ดร.ชลกานต์ เบ็ญจศักดิ์
3. อาจารย์ ดร.ญาณินี ทรงขจร
ศูนย์สุราษฎ์ธานี
1. อาาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง
2. ผศ.ดร.นิยม กำลังดี
3. อาจารย์ ดร.จินตนีย์ รู้ซื่อ

123. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

ศูนย์นครศรีธรรมราช
1. รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์
2. อาจารย์ ดร.ชลกานต์ เบ็ญจศักดิ์
3. อาจารย์ ดร.ญาณินี ทรงขจร
ศูนย์สุราษฎ์ธานี
1. อาาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง
2. ผศ.ดร.นิยม กำลังดี
3. อาจารย์ ดร.จินตนีย์ รู้ซื่อ

124. เศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

1. ผศ.ดร.ชูลีรัตน์ คงเรือง
2. ผศ.สมใจ หนูผึ้ง
3. ผศ.ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม
4. อาจารย์ ดร.พงศ์พันธุ์ คำพรรณ์
5. อาจารย์ชวพงษ์ นุ้ยสุข

125. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมการบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

วิชาเอกการท่องเที่ยว

1. อาจารย์สุขุมาล กล่ำแสงใส

2. อาจารย์ธนาภา ช่วยแก้ว

3. ผศ.ดร.อรอนงค์ เฉียบแหลม

วิชาเอกการโรงแรม

1. อาจารย์ ดร.เยี่ยมดาว ณรงคะชวนะ

2. อาจารย์สุนทร บุญแก้ว

3. ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์

126. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

ศูนย์นครศรีธรรมราข

1. รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์

2. อาจารย์ ดร.ชลกานต์ เบ็ญจศักดิ์

3. อาจารย์ ดร.ญาณินี ทรงขจร

ศูนย์สุราษฎ์ธานี

1. อาาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง

2. ผศ.ดร.นิยม กำลังดี

3. อาจารย์ ดร.จินตนีย์ รู้ซื่อ

127. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

ศูนย์นครศรีธรรมราข

1. รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์

2. อาจารย์ ดร.ชลกานต์ เบ็ญจศักดิ์

3. อาจารย์ ดร.ญาณินี ทรงขจร

ศูนย์สุราษฎ์ธานี

1. อาาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง

2. ผศ.ดร.นิยม กำลังดี

3. อาจารย์ ดร.จินตนีย์ รู้ซื่อ

128. การจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561)
1. รศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
2. ผศ.ดร.รุ่งรวี จิตภักดี
3. ผศ.ดร.ปานแก้วตา ลัคนาวานิช
129. เศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

1. ผศ.ดร.ชูลีรัตน์ คงเรือง
2. ผศ.สมใจ หนูผึ้ง
3. ผศ.ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม
4. อาจารย์ ดร.พงศ์พันธุ์ คำพรรณ์
5. อาจารย์ชวพงษ์ นุ้ยสุข

130. บัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

1. อาจารย์กนกวรรณ มีสุข
2. อาจารย์สุวัจนา ธรรมโชติ
3. ผศ.วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ
4. ผศ.รัชดา สุวรรณเกิด
5. อาจารย์ศิริพร สว่างอารีย์รักษ์


เว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ safari,Chrome,Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร. 3790