อีเมล | ค้นหาบุคลากร | INTRANET | ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน | |

หน้าหลัก / เลือกรายงาน / รายละเอียดการจัดทำ/ปรับปรุงหลักสูตร

สืบค้นรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร


ลำดับ หลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2564 (หลักสูตรภาษาไทย ระบบไตรภาค)

-

2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2564 (หลักสูตรนานาชาติ ระบบทวิภาค)

-

3. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2564 (หลักสูตรนานาชาติ ระบบไตรภาค)

-

4. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรม หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)

1. รองศาสตราจารย์ ดร.David James Harding
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา ภู่ระหงษ์

5. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561)

1. รศ.ดร.นฤมล มาแทน

2. ผศ.ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย

3. ผศ.ดร.ผานิต คุ้มฮิ้น
6. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

1. รศ.ดร.นฤมล มาแทน
2. ผศ.ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย
3. ผศ.ดร.ผานิตย์ คุ้มฮิ้น

7. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานแก้วตา ลัคนาวานิช

8. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรม หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

1. รองศาสตราจารย์ ดร.David James Harding
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา ภู่ระหงษ์

9. การจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานแก้วตา ลัคนาวานิช

10. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561)

1. รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์

2. ผศ.ดร.อัปสร สัตยาคม

3. ผศ.ดร.ธนัชพร แสงไฟ
11. นิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562)

1. อาจารย์ ดร.วชิราภรณ์ พวงจินดา (เริ่มปฏิบัติงาน 3 ส.ค. 63)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ประจนปัจจนึก
3. Asst. Prof. Dr. Marcin Jakub Drobnik
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุ่น วิชชุไตรภพ
5. รองศาสตราจารย์ปิยะนุช โปตะวณิช

12. บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

1. ผศ.ดร.ไตรรงค์ สวัสดิกุล
2. อาจารย์ ดร.ชูบาร์ม ปาทัก
3. อาจารย์ ดร.ฮีร่า บาตูล
4. อาจารย์ ดร.สุชิตา มานะจิตต์
5. อาจารย์โจชัว อะคินโลลู โอลายินก้า

13. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมนวัตกรรมดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระศิเมษ เมืองช้าง
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ
4. อาจารย์ ดร.จิตติมา  ศังขมณี

14. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)

1.     ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายสัตวแพทย์สุวิชัย โรจนเสถียร
2.     รองศาสตราจารย์ ดร. สัตวแพทย์หญิงสุมาลี บุญมา
3.     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์เติมพงศ์ วงศ์ตะวัน
4.     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์ ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ
5.     อาจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์ทศพล ธำรงสุวรรณกิจ

15. ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562)

1. ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว
2. ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ณัฐเมศร์ วงศ์สิริฉัตร
3. อาจารย์ ดร.ทันตแพทย์พนมวัฒน์ อมรพิมลธรรม
4. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.บุญนิตย์ ทวีบูรณ์
5. อาจารย์ทันตแพทย์หญิงศิริเพ็ญ อรุณประพันธ์

16. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)

1. ศ.ทพ.จินตกร คูวัฒนสุชาติ

2. Dr.Dinesh Rokaya

3. อาจารย์ ดร.อภิวัฒน์ ฤทธาภัย

17. นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

1. อาจารย์ศิวรุฒ ลายคราม
2. อาจารย์ธนรัตน์ มังคุด
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรี นุชคุ้ม สมิทธ์
4. อาจารย์จินตนา อุณหะไวทยะ
5. อาจารย์อมรรัตน์ อำมาตเสนา

ให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 15 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

18. รัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

วิชาเอกการเมืองการปกครอง
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัช คมพจน์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ปัญญเจริญ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถสิทธิ์ สิทธิดำรง (กลับจากศึกษาต่อ 9 ก.ย.63)
วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิรวุฒิ เสนาคำ
2. อาจารย์ ดร.ตฤณ ไอยะรา
3. อาจารย์ทรรศนะ นวลสมศรี
วิชาเอกอาเซียนศึกษา
1. อาจารย์จิรวัฒน์ แสงทอง
2. อาจารย์เพ็ญศรี พานิช
3. อาจารย์นฤมล กล้าทุกวัน

19. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สกล บุญสิน
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจินตนา คุ้มภัย
3. อาจารย์ ดร.อาภาภรณ์ สุขหอม
วิชาเอกนโยบายสาธารณะ
1. ศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด
3. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส
วิชาเอกการปกครองท้องถิ่น
1. อาจารย์ ดร.กฤติยา อนุวงศ์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนียา บริพิศ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจฐเชต ไกรวาส

ให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 15 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

20. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

1. อาจารย์อับดุลรอยะ ปาแนมาแล

2. ผศ.วิทยา อาภรณ์

3. อาจารย์เพ็ญศรี พานิช

4. อาจารย์ทรรศนะ นวลสมศรี

5. อาจารย์นฤมล กล้าทุกวัน

6. อาจารย์เหงียน ถิ ห่ง หลิง (ลาออก 1 ก.ค. 2562 เลขที่ 614/2562)

21. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

1. ผศ.จิตตาภรณ์ มงคลแก่นทราย
2. อาจารย์ ดร.จันจิรา มหาบุญ
3. ผศ.อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม
4. ผศ.มุจลินท์ อินทรเหมือน
5. ผศ.ศิริพร ด่านคชาธาร

22. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาการสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สัณหวัช ไชยวงศ์
3. อาจารย์ ดร.พัฒนศักดิ์ คำมณีจันทร์
4. อาจารย์จารุเนตร เพ็ชรชู
5. อาจารย์ภูวศินทร์ บัวเกษ

23. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

1. ผศ.ดร.จิรา คงปราณ
2. อาจารย์ ดร.ประเสริฐ มากแก้ว
3. ผศ.ดร.ศิริอุมา เจาะจิตต์
4. ผศ.ดร.อุดมรัตน์ วัฒนสิทธิ์
5. อาจารย์พัฒน์ธิดา ทองขาว

24. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)

1. ผศ.ดร.วาริท เจาะจิตต์

2. ผศ.ดร.ธนพร คำพยา

3. ผศ.ดร.ศวรรยา เลาหประภานนท์

25. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564

1. ผศ.ดร.วาริท เจาะจิตต์

2. ผศ.ดร.ธนพร คำพยา

3. ผศ.ดร.ศวรรยา เลาหประภานนท์

26. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร ธนะภพ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.จำนงค์ ธนะภพ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรชร ชูติพัฒนะ
4. อาจารย์ ดร.วันวิสาข์ สายสนั่น ณ อยุธยา

27. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561)

1. อาจารย์ ดร.ดนิตา จำปาแก้ว
2. อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง
3. อาจารย์ ดร.ปนัดดา พิบูลย์

28. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561)

1. อาจารย์ ดร.ดนิตา จำปาแก้ว
2. อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง
3. ผศ.ดร.ปนัดดา พิบูลย์

29. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)

1. อาจารย์ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง 
2. อาจารย์อนุชสรา เรืองมาก 
3. อาจารย์มณีรัตน์ กำลังเกื้อ 
4. อาจารย์ทัดดาว รักมาก 
5. อาจารย์อัญมาศ ภู่เพชร

30. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)

1. ผศ.ดร.ภัทร์นรินทร์ ศุภกร 
2. อาจารย์ทัศณีย์ ทัศระเบียบ 
3. อาจารย์คำแก้ว มณีโรจน์ 
4. อาจารย์ภูมิ ชาญป้อม 
5. อาจารย์กัญญณัฐ สัคคะนายก

31. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)

1. ผศ.ดร.ไพรินทร์ ศรีสินทร

2. อาจารย์ ดร.วาริ ว่องวโรปกรณ์

4. อาจารย์ ดร.เกตมาตุ ดวงมณี

3. อาจารย์ ดร.ภาวเรศ ฟูน้อย

5. อาจารย์ศิริคุณ พันธ์รังษี

32. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี อิ่มศรี
2. ผศ.ดร.วรรัตน์ หวานจิตต์
3. Miss Rahmah Bakoko (เริ่มปฎิบัติงานวันที่ 14 สิงหาคม 2561)
4. Miss Nur Lailatur Rofiah
5. อาจารย์พิชญ์สินี เควด

33. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

1. ผศ.ดร.สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์
2. ผศ.ดร.บูดี้ วาลูโย
3. อาจารย์ ดร.อาลี อัซฮาบี

34. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

1. ผศ.ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ

2. อาจารย์ ดร.ฮารีซอล ขุนอินคีรี

3. อาจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ พลราชม

35. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเอเชียศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

1. ผศ.ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ

2. อาจารย์ ดร.ฮารีซอล ขุนอินตีรี

3. อาจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ พลราชม

36. สารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

1. ผศ.ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์
2. อาจารย์ ดร.สัจจารีย์ ศิริชัย
3. ผศ.ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย
4. อาจารย์ ดร.นภารัตน์ ชูเกิด
5. อาจารย์ ดร.ยุทธนา เจริญรื่น
6. อาจารย์ ดร.สิริวัจนา แก้วผนึก

37. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

1. รศ.ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์
2. ผศ.ดร.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร
3. ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ใจรังษี

38. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

1. รศ.ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์
2. ผศ.ดร.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร
3. ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ใจรังษี

39. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
1. อาจารย์ ดร.กาญจน์นัฐฐา ไชยศรียา
2. อาจารย์ ดร.ศศิธร รัตนรุ่งโรจน์
3. อาจารย์ ดร.วรัญญู วรชาติ
4. อาจารย์ ดร.เชาวนันท์ ขุนดำ
5. อาจารย์ปฏิบัติ ปรียาวงศากุล
40. นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
1. อาจารย์ธนภร เจริญธัญสกุล
2. อาจารย์วรรณรัตน์ นาที
3. อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์
4. ผศ.ดร.ฟารีดา เจะเอาะ
5. อาจารย์บุศรินทร์ นันทะเขต
41. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

1.อาจารย์ กาญจนา หฤหรรษพงศ์
2.อาจารย์ เจริญพร บัวแย้ม
3.อาจารย์ จักริน วีแก้ว
4.อาจารย์ สุพพัต รุ่งเรืองศิลป์
5.อาจารย์ ดร. ชนันท์กรณ์ จันแดง

42. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยรรยงค์ พันธ์สวัสดิ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา สมุหเสนีโต
3. อาจารย์ ดร.ชาลี แก้วรัตน์
4. อาจารย์ธีรัช สายชู
5. อาจารย์จงสุข คงเสน

43. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)

1. รศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์
2. ผศ.ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ
3. ผศ.ดร.สุริยัน สุขติ
4. อาจารย์ ดร.ดวงใจ ผิวคำ
5. อาจารย์อิศรา ประจงไสย

44. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

1. ผศ.จิรพัฒน์ นาวารัตน์
2. ผศ.ดร.วรรณิศา คุ้มบ้าน
3. อาจารย์ ดร.วันทนีย์ โยชน์ชัยสาร
4. อาจารย์ ดร.สาลินี ไชยกูล
5. อาจารย์นิชาภา จันทร์ดี

45. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

1. ผศ.ดร.ขวัญธิดา โคตรพุ้ย
2. ผศ.ดร.มาลาตี ตาเยะ
3. อาจารย์ ดร.วนิดา มาลา
4. ผศ.ดร.นุรดีนา จารง
5. อาจารย์ ดร.จิราพร เจริญพูล

46. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

1. รศ.ดร.มนัส โคตรพุ้ย
2. รศ.ดร.นุชจรี จีนด้วง
3. รศ.ดร.วรางคณา จุ้งลก

47. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

1. รศ.ดร.มนัส โคตรพุ้ย
2. รศ.ดร.นุชจรี จีนด้วง
3. รศ.ดร.วรางคณา จุ้งลก

48. ศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภานุวัฒน์ สวัสดี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภริตพร แก้วแกมเสือ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รณพีร์ ตุลวรรธนะ
4. อาจารย์ ดร.รวินทร์ ถิ่นนคร
5. อาจารย์จาตุรันต์ พิบูลย์

49. ศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบภายใน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภานุวัฒน์ สวัสดี 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภริตพร แก้วแกมเสือ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รณพีร์ ตุลวรรธนะ 
4. อาจารย์รวินทร์ ถิ่นนคร 
5. อาจารย์จาตุรันต์ พิบูลย์

50. สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
1. ผศ.ดร.สุภาวดี เชื้อพราหมณ์
2. ผศ.ธนสัณฑ์ เทพรัตน์
3. อาจารย์จิตติมา เชาว์แก้ว
4. ผศ.นันท์นภัส เพชรคงทอง
5. อาจารย์สุผาณิต วิเศษสาธร
51. สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
1. ผศ.ปรัชญา กฤษณะพันธ์
2. รศ.เรวัต สุขสิกาญจน์
3. อาจารย์สุวิตา แก้วอารีลาภ
4. อาจารย์กษิญา เก้าเอี้ยน
5. ผศ.วาลุกา เอมเอก
52. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
1. ผศ.ดร.วันชาติ ปรีชาติวงศ์
2. ผศ.ดร.เกศรา เสนีย์ศรีสกุล
3. ผศ.ดร.สุฤกษ์ คงทอง
4. ผศ.ดร.อุเทน ทับทรวง
5. ผศ.ดร.ประชิด สระโมฬี
53. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

1. อาจารย์ ดร.จุฑามาศ รัตติกาลสุขะ
2. อาจารย์สุธีระ ทองขาว
3. อาจารย์เจนจิรา แก้วรัตน์
4. อาจารย์ ดร.รุ่งเรือง จันทา
5. ผศ.ดร.ลักษณ์นารา ขวัญชุม

54. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

1. รศ.ดร.กำชัย นุ้ยธิติกุล
2. รศ.ดร.พรรณนิภา เชาวนะ
3. รศ.ดร.สุธน ศรีวะโร

55. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวิทย์ วัฒนสกุลพงศ์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.จำลอง ปราบแก้ว
3. อาจารย์ ดร.ศุภกิจ เอียดตรง 
4. อาจารย์ ดร.บันเทิง ศรีคะรัน
5. อาจารย์กฤต ฝันเซียน

ให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 15 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

56. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

1. รศ.ดร.อาชว์ พรหมรักษา
2. ผศ.ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
3. ผศ.ดร.นิรัติศัย รักมาก
4. อาจารย์ ดร.อรรถโส ขำวิจิตร
5. ผศ.ดร.วิชิตพันธุ์ รองวงศ์

57. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

1. รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี
2. ผศ.ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง
3. อาจารย์กรกต สุวรรณรัตน์
4. ผศ.ดร.ฐิมาพร เพชรแก้ว
5. ผศ.ดร.พุทธิพร ธนธรรมเมธี

58. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)

1. ผศ.ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ

2. ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ อิ่มใจ

3. ผศ.ดร.กิตติพงค์ คุณจริยกุล

59. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)

1. ผศ.ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ

2. ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ อิ่มใจ

3. ผศ.ดร.กิตติพงค์ คุณจริยกุล

60. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

1. Assoc.Prof.David james Harding
2. รศ.ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง
3. ผศ.ดร.สุทัศนา ณ พัทลุง

61. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

1. ผศ.ดร.สุธน ศรีวะโร

2. รศ.ดร.นิรันดร มาแทน

3. ผศ.ดร.พรรณนิภา เชาวนะ

62. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)

1. รศ.ดร.จรัญ บุญญกาญจน์

2. รศ.ดร.ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ

3. รศ.ดร.วิภาวี เดชะปัญญา

63. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561)

1. รศ.ดร.กำชัย นุ้ยธิติกุล
2. รศ.ดร.พรรณนิภา เชาวนะ
3. รศ.ดร.สุธน ศรีวะโร

64. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

1. ผศ.ดร.สราวุธ จันทเขต
2. ผศ.ดร.อจลวิชญ์ ฉันทวีโรจน์
3. ผศ.ดร.ธัญวัฒน์ ลิมปิติ
4. รศ.ดร.สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ
5. อาจารย์ ดร.กมล ถิ่นสุราษฎร์
6. ผศ.ดร.ศิราพร ศักดิ์พรหม

65. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

1. ผศ.อุหมาด หมัดอาด้ำ

2. ผศ.เยาวเรศ ศิริสถิตย์กุล

3. ผศ.ดร.ฐิมาพร เพชรแก้ว

4. ผศ.ดร.พุทธิพร ธนธรรมเมธี

5. อาจารย์ ดร.กรัณรัตน์ ธรรมรักษ์

66. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนเทียร เสร็จกิจ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล สุขสุวรรณ์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัจจพันธ์ ลีละตานนท์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท สุขมาก

67. วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทิรา รัตนรัตน์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี 
3. อาจารย์ ดร.ดำรงค์ศักดิ์ น้อยเจริญ 
4. อาจารย์ ดร.ธรณิศวร์ รัตนพันธ์ 
5. อาจารย์ภูสิต ห่อเพชร 

68. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

1. รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี
2. ผศ.ดร.จริยา สากยโรจน์
3. ผศ.ดร.พิชญาภัค วินทะชัย

69. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

1. รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี
2. รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล
3. รศ.ดร.เสน่ห์ รุจิวรรณ

70. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)

1. รศ.ดร.เสน่ห์ รุจิวรรณ
2. รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี
3. รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล

71. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

1. ผศ.ดร.พิชญาภัค วินทะชัย
2. รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี
3. ผศ.ดร.โกวิท กิตติวุฒิศักดิ์
4. รศ.ดร.ฉัตรชัย กัลป์ยาณปพน
5. ผศ.ดร.กิตติพงษ์ ไหลภาภรณ์

72. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557)

1. รศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ
2. รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตกุล
3. รศ.ดร.สรศักดิ์ ด่านวรพงศ์

73. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557)

1. รศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ
2. รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตกุล
3. ผศ.ดร.สรศักดิ์ ด่านวรพงศ์

74. กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

-

75. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

1. ผศ.ดร.ภารวี รัตนกิจ
2. ผศ.ดร.วรพงศ์ ภู่พงศ์
3. อาจารย์ ดร.ชลพิสุทธิ์ ตันตาปกุล

76. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)

1. รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี

2. ผศ.ดร.พิชญาภัค วินทะชัย

3. ผศ.ดร.จริยา สากยโรจน์

77. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)

สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยารักษ์ ทองสมพร 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประถมจิต ขจรเจริญกุล 
3. อาจารย์ ดร.สุดธิดา สังข์พุ่ม 
สาขาฟิสิกส์ 
4. อาจารย์ ดร.ชัยโรจน์ ใหญ่ประเสริฐ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณศิริ ดำโอ 
6. อาจารย์ ดร.สัมภาส ฉีดเกตุ 
สาขาเคมี 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัปสร บุญยัง 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรา ไชยรัตน์ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก คมเม่น
สาขาชีววิทยา
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พักตร์พิมล อึ่งเจริญวิวัฒน์
11. อาจารย์ ดร.พิมพ์ชนก พิมพ์ทน
12. อาจารย์ ดร.วิษณุ สายสร

78. วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมยาและเครื่องสำอาง หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

1. ผศ.ดร.น้ำฟ้า เสริมแก้ว
2. ผศ.ดร.อภิชาต อธิไภริน
3. อาจารย์ ดร.อรรถวดี แซ่หยุ่น

79. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานวัตกรรมยาและเครื่องสำอาง หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

1. รศ.ดร.สมชาย สวัสดี
2. ผศ.ดร.ธันว์ สุวรรณเดชา
3. อาจารย์ ดร.อรุณา ประสพธรรม

80. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการด้านยาและเครื่องสำอาง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)

1. ผศ.ดร.นมนต์ หิรัญ

2. อาจารย์ ดร.อรรถวดี แซ่หยุ่น

3. ผศ.ดร.น้ำฟ้า เสริมแก้ว

81. เภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

1. ผศ.ดร.กิจจา สว่างเจริญ

2. ผศ.ดร.ชุติมา จันทรัตน์

3. อาจารย์ ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์

4. อาจารย์ ดร.ธิพาพรรณ พลายด้วง

5. อาจารย์อภิชญา ชนะวงศ์

6. อาจารย์สาวิตรี เหล่าไพบูลย์กุล

82. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)
1. รศ.ดร.พิชชานีย์ จริยพงศ์
2. อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ทองบัวแก้ว
3. ผศ.ดร.จิรพรรณ ทองสร้อย
83. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รพีพร ขวัญเชื้อ
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาริสา ภูมิภาค ณ หนองคาย
3. อาจารย์ ดร.คมกริบ หลงละเลิง
4. อาจารย์ ดร.สุนทราภรณ์ หันตุลา
5. อาจารย์ ดร.ปรเมท เหมรชตนนท์

84. การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)

1. อาจารย์ ดร.ธนา จักษ์เมธา
2. อาจารย์สร้อยเพชร เนตรอนงค์
3. อาจารย์คมกริช เอี้ยวสกุล
4. อาจารย์ปาลิกา เวชกุล
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ บรรลือพืช

85. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

1. ผศ.ดร.ประภาพร จันทร์เอียด
2. อาจารย์ นพ.ธีระพันธ์ สงนุ้ย
3. ผศ.ดร.ประสิทธิ์ นาเอก
4. อาจารย์ ดร.กุลวดี กาญจนะ
5. อาจารย์ ดร.เอื้อมพร หมวดเมือง

86. ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560)

1. รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์

2. ผศ.ดร.ดุษฎี ชินนาพันธ์

3. ผศ.ดร.รพีพร ขวัญเชื้อ

4. ผศ.ดร.ประภาพร จันทร์เอียด

87. แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนนทพรรณ ผาสุข
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยวัฒน์ ฤกษ์สวัสดิ์ถาวร
3. อาจารย์ นายแพทย์ลั่นหล้า อุดมเวช
4. ผศ.พญ.วันดี ชั้นประเสริฐภิญโญ
5. อาจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ วิจิตรพงศ์จินดา

88. พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

1. อาจารย์จันทร์จุรีย์ ถือทอง
2. ผศ.ธนวรรณ สงประเสริฐ
3. อาจารย์ ดร. นิดารัตน์ ชูวิเชียร
4. อาจารย์สุดา ใจห้าว
5. อาจารย์สินีนาฏ นาคศรี

89. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

1. รศ.ดร.จอม สุวรรณโณ
2. ผศ.ดร.อรทัย นนทเภท
3. ผศ.ดร.เจนเนตร พลเพชร

90. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

1. รศ.ดร.เกียรติกำจร กุศล
2. รศ.ดร.นัยนา หนูนิล
3. รศ. ดร.สายฝน เอกวรางกูร

91. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

1. อาจารย์ ดร.จินดาหรา เปรมปราโมทย์
2. อาจารย์ ดร.อรรถกร พรมวี
3. อาจารย์ ดร.ปรัชญาพร เอกบุตร
4. อาจารย์ ดร.กฤติกา กาบพลอย
5. อาจารย์ ดร.จันทิรา วงศ์เณร

92. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

1. รศ.ดร.วาริน อินทนา
2. รศ.ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์
3. รศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี

93. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

1. รศ.ดร.มนัส ชัยจันทร์
2. รศ.ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล
3. รศ.ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์

94. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

1. รศ.ดร.มนัส ชัยจันทร์
2. รศ.ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล
3. รศ.ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์

95. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

1. รศ.ดร.วาริน อินทนา
2. รศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี
3. รศ.ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์

96. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
1. อาจารย์ ดร.สุเมธี ส่งเสมอ
2. ผศ.ดร.นิสา แซ่หลี
3. ผศ.ดร.วิสาขะ อนันธวัช
4. ผศ.ดร.ทนง เอี่ยวศิริ
5. ผศ.ดร.พิจักษณ์ สัมพันธ์
97. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

1. รศ.ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต
2. ผศ.บุณฑรี จันทร์กลับ
3. ผศ.ดร.พนิดา แช่มช้าง
4. อาจารย์ฮุชเซ็น นิยมเดชา
5. อาจารย์ณิชชา วัฒนสิริภักดี

98. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

1. อาจารย์ ดร.กัญญนิจ วิเชียรรัตน์
2. อาจารย์เอกวุฒิ จันทร์ส้ม
3. อาจารย์วชรวรรษ พรหมมา
4. อาจารย์สุชาติ ฉันสำราญ
5. อาจารย์อลิศรา สระโมฬี

99. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริโสภา จุนเด็น
2. อาจารย์ปวิธ ตันสกุล
3. อาจารย์ตันยมน เพชรรัตน์
4. อาจารย์หทัยกาญจน์ นุ่นเดช
5. อาจารย์เสาวนีย์ รอดหยู่

100. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

1. อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์
2. อาจารย์ ดร.พรเพ็ญ ทิพยนา
3. อาจารย์ ดร.นิษฐิดา สุดใหม่
4. อาจารย์นลินี ทินนาม
5. อาจารย์ประภาดา ศรีสุวรรณนวัฒน์

101. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมการบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

วิชาเอกการท่องเที่ยว

1. อาจารย์สุขุมาล กล่ำแสงใส

2. อาจารย์ธนาภา ช่วยแก้ว

3. ผศ.ดร.อรอนงค์ เฉียบแหลม

วิชาเอกการโรงแรม

1. อาจารย์ ดร.เยี่ยมดาว ณรงคะชวนะ

2. อาจารย์สุนทร บุญแก้ว

3. ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์

102. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

ศูนย์นครศรีธรรมราข

1. รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์

2. อาจารย์ ดร.ชลกานต์ เบ็ญจศักดิ์

3. อาจารย์ ดร.ญาณินี ทรงขจร

ศูนย์สุราษฎ์ธานี

1. อาาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง

2. ผศ.ดร.นิยม กำลังดี

3. อาจารย์ ดร.จินตนีย์ รู้ซื่อ

103. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

ศูนย์นครศรีธรรมราข

1. รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์

2. อาจารย์ ดร.ชลกานต์ เบ็ญจศักดิ์

3. อาจารย์ ดร.ญาณินี ทรงขจร

ศูนย์สุราษฎ์ธานี

1. อาจารย์ ดร.กนกวรรณ มีสุข

2. อาจารย์ ดร.จินตนีย์ รู้ซื่อ

3. อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง

104. การจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561)
1. รศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
2. ผศ.ดร.รุ่งรวี จิตภักดี
3. ผศ.ดร.ปานแก้วตา ลัคนาวานิช
105. เศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

1. ผศ.ดร.ชูลีรัตน์ คงเรือง
2. ผศ.สมใจ หนูผึ้ง
3. ผศ.ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม
4. อาจารย์ ดร.พงศ์พันธุ์ คำพรรณ์
5. อาจารย์ชวพงษ์ นุ้ยสุข

106. บัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

1. ผศ.ดร.ไตรรงค์ สวัสดิกุล
2. อาจารย์สุวัจนา ธรรมโชติ
3. ผศ.วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ
4. ผศ.รัชดา สุวรรณเกิด
5. อาจารย์ศิริพร สว่างอารีย์รักษ์


เว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ safari,Chrome,Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร. 3790