อีเมล | ค้นหาบุคลากร | INTRANET | ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน | |

หน้าหลัก / เลือกรายงาน / การครบกำหนดระยะเวลาของการประเมิน/ปรับปรุงหลักสูตร

ค้นหาขั้นสูง
รายงานการดำเนินการปัจจุบัน

การครบกำหนดระยะเวลาของการประเมิน/ปรับปรุงหลักสูตร

ระดับ จำนวน ปีที่ต้องประเมิน/ปรับปรุงให้แล้วเสร็จ
2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566
ปริญญาตรี 86 1 2 2 2 18 6 33
ปริญญาโท 25 2 0 0 1 6 6 1
ปริญญาเอก 19 0 0 1 1 4 3 6
รวม 130 3 2 3 4 28 15 40