อีเมล | ค้นหาบุคลากร | INTRANET | ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน | |

หน้าหลัก / เลือกรายงาน / การครบกำหนดระยะเวลาของการประเมิน/ปรับปรุงหลักสูตร

ค้นหาขั้นสูง
รายงานการดำเนินการปัจจุบัน

การครบกำหนดระยะเวลาของการประเมิน/ปรับปรุงหลักสูตร

ระดับ จำนวน ปีที่ต้องประเมิน/ปรับปรุงให้แล้วเสร็จ
2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566
ปริญญาตรี 57 0 0 0 0 4 3 23
ปริญญาโท 27 1 0 2 1 5 7 1
ปริญญาเอก 22 0 1 1 2 3 3 5
รวม 106 1 1 3 3 12 13 29