อีเมล | ค้นหาบุคลากร | INTRANET | ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน | |

หน้าหลัก / เลือกรายงาน / รายละเอียดการจัดทำ/ปรับปรุงหลักสูตรสรุปรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ลำดับ หลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร คกก.วิชาการ คกก.สภาวิชาการ
1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรม หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)

1. Assoc.Prof.David james Harding
2. รศ.ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง
3. ผศ.ดร.สุทัศนา ณ พัทลุง

1. รศ.ดร.นิรันดร มาแทน
2. รศ.ดร.พรรณนิภา เชาวนะ
3. Assoc.Prof.David james Harding
4. รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล
5. รศ.ดร.สรศักดิ์ ด่านวรพงศ์
6. รศ.ดร.สุธน ศรีวะโร
7. ผศ.ดร.อุเทน ทับทรวง
8. ผศ.ดร.สุฤกษ์ คงทอง
9. ผศ.ดร.ประชิด สระโมฬี
10. ผศ.ดร.วันชาติ ปรีชาติวงศ์
11. รศ.ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง
12. ผศ.ดร.อัปสร บุญยัง
13. ผศ.ดร.ภารวี รัตนกิจ
14. รศ.ดรหมุดตอเล็บ หนิสอ
15. ผศ.ดร.สุจิตรา ภู่ระหงษ์
16. อาจารย์ ดร.ชลพิสุทธิ์ ตันตาปกุล
17. ผศ.ดร.สุทัศนา ณ พัทลุง
18. อาจารย์ ดร.กชพรรณ กาญจนะ
19. อาจารย์ ดร.ปิยะลักษณ์ หนูฤกษ์

8/2563
6 ส.ค. 2563
8/2563
19 ส.ค. 2563
2. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561)

1. รศ.ดร.นฤมล มาแทน

2. ผศ.ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย

3. ผศ.ดร.ผานิต คุ้มฮิ้น

1. รศ.ดร.นฤมล มาแทน
2. ผศ.ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย
3. ผศ.ดร.ผานิต คุ้มฮิ้น
4. รศ.ดร.มนัส ชัยจันทร์
5. อาจารย์ ดร.วิสาขะ อนันธวัช
6. อาจารย์ ดร.ทนง เอี่ยวศิริ
7. ผศ.ดร.พิจักษณ์ สัมพันธ์
8. รศ.ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์
9. ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด
10. ผศ.ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์
11. ผศ.ดร.สถาพร ดิเรกบุษราคัม
12. ผศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี
13. รศ.ดร.พ้วน เพ่งเซ้ง
14. รศ.ดร.วาริน อินทนา

1/2562
30 ม.ค. 2562
3. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

1. รศ.ดร.นฤมล มาแทน
2. ผศ.ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย
3. ผศ.ดร.ผานิตย์ คุ้มฮิ้น

1. รศ.ดร.นฤมล มาแทน
2. ผศ.ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย
3. ผศ.ดร.ผานิตย์ คุ้มฮิ้น
4. รศ.ดร.มนัส ชัยจันทร์
5. ผศ.ดร.นิสา แซ่หลี
6. ผศ.ดร.วิสาขะ อนันธวัช
7. ผศ.ดร.ทนง เอี่ยวศิริ
8. ผศ.ดร.พิจักษณ์ สัมพันธ์
9. รศ.ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์
10. อาจารย์ ดร.สุเมธี ส่งเสมอ
11. อาจารย์ ดร. อามิต ไจซี

5/2563
14 พ.ค. 2563
5/2563
20 พ.ค. 2563
4. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

1. ผศ.ดร.รุ่งรวี จิตภักดี
2. Assoc.Prof.Dr.Tan Wee Kwan, Albert
3. Prof.Dr.Richard Fung Ying-Kit

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี
2. Associate Professor Tan Wee Kwan, Albert
3. MENG Fanwen
4. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
6. รองศาสตราจารย์ ดร.สกล บุญสิน
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวรรณ แท่นทอง
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูลีรัตน์ ชูเรือง
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ เฉียบแหลม
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานแก้วตา ลัคนาวานิช
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไตรรงค์ สวัสดิกุล
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจินตนา คุ้มภัย
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี เพชรสิราสัณห์
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริษฐ์ วิปุลานุสาสน์
18. อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์
19. อาจารย์ ดร.พงษ์พันธุ์ คำพรรณ์
20. อาจารย์ ดร.พรเพ็ญ ทิพยนา
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา แช่มช้าง
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธิพร ธนธรรมเมธี
23. อาจารย์ ดร.ชูบาร์ม ปาทัก 
24. อาจารย์ ดร.ฮีร่า บาตูล
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรชร ชูติพัฒนะ
26. อาจารย์ ดร.กนกวรรณ มีสุข
27. อาจารย์ ดร.ชลกานต์ เบ็ญจศักดิ์

3/2564
3 มี.ค. 2564
3/2564
17 มี.ค. 2564
5. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรม หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

1. รศ.ดร.เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิง
2. รศ.ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง
3. ผศ.ดร.สุทัศนา ณ พัทลุง

1. รศ.ดร.เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิง
2. รศ.ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง
3. ผศ.ดร.สุทัศนา ณ พัทลุง
4. รศ.ดร.นิรันดร มาแทน
5. รศ.ดร.พรรณนิภา เชาวนะ
6. รศ.ดร.สุธน ศรีวะโร
7. รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล
8. รศ.ดร.สรศักดิ์ ด่านวรพงศ์
9. รศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ
10. ผศ.ดร.อุเทน ทับทรวง
11. ผศ.ดร.สุฤกษ์ คงทอง
12. ผศ.ดร.ประชิด สระโมฬี
13. ผศ.ดร.วันชาติ ปรีชาติวงศ์
14. ผศ.ดร.อัปสร บุญยัง
15. ผศ.ดร.ภารวี รัตนกิจ
16. ผศ.ดร.สุจิตรา ภู่ระหงษ์
17. อาจารย์ ดร.กชพรรณ กาญจนะ
18. อาจารย์ ดร.ปิยะลักษณ์ หนูฤกษ์

8/2563
19 ส.ค. 2563
6. การจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

1. ผศ.ดร.รุ่งรวี จิตภักดี
2. Assoc.Prof.Dr.Tan Wee Kwan, Albert
3. Prof.Dr.Richard Fung Ying-Kit

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี
2. Associate Professor Tan Wee Kwan, Albert
3. MENG Fanwen
4. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
6. รองศาสตราจารย์ ดร.สกล บุญสิน
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวรรณ แท่นทอง
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูลีรัตน์ ชูเรือง
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ เฉียบแหลม
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานแก้วตา ลัคนาวานิช
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไตรรงค์ สวัสดิกุล
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจินตนา คุ้มภัย
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี เพชรสิราสัณห์
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริษฐ์ วิปุลานุสาสน์
18. อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์
19. อาจารย์ ดร.พงษ์พันธุ์ คำพรรณ์
20. อาจารย์ ดร.พรเพ็ญ ทิพยนา
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา แช่มช้าง
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธิพร ธนธรรมเมธี
23. อาจารย์ ดร.ชูบาร์ม ปาทัก 
24. อาจารย์ ดร.ฮีร่า บาตูล
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรชร ชูติพัฒนะ
26. อาจารย์ ดร.กนกวรรณ มีสุข
27. อาจารย์ ดร.ชลกานต์ เบ็ญจศักดิ์

3/2564
3 มี.ค. 2564
3/2564
17 มี.ค. 2564
7. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561)

1. รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์

2. ผศ.ดร.อัปสร สัตยาคม

3. ผศ.ดร.ธนัชพร แสงไฟ

1. รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สัวัสดิ์
2. ผศ.ดร.พิชชานีย์ จริยพงศ์
3. ผศ.ดร.ดุษฎี ชินนาพันธ์
4. ผศ.ดร.นพ.อดมศักดิ์ แซ่โง้ว
5. อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ทองบัวแก้ว
6. อาจารย์ ดร.ประภาพร จันทร์เอียด
7. รศ.ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์
8. รศ.ดร.สายฝน เอกวรางกูร
9. ผศ.ดร.เกียรติกำจร กุศล
10. รศ.ดร.จอม สุวรรณโณ
11. ผศ.ดร.นัยนา หนูนิล
12. ผศ.ดร.เรวดี เพชรศิราสัณห์
13. ผศ.ดร.อุไร จเรประพาฬ
14. รศ.พญ.วีระนุช นิสภาธร
15. รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง
16. รศ.ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล
17.รศ.ดร.มนัส โคตรพุ้ย
18 รศ.ดร.สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์
19. รศ.ดร.วรางคณา จุ้งลุก
20. รศ.ดร.นุชจรี จีนด้วง
21. ผศ.ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ
22. ผศ.ดร.พวงทิพย์ ภู่พงษ์
23. ผศ.ดร.วิยดา กวานเหียน
24.. ผศ.ดร.มานิตย์ นุ้ยนุ่น
25. ผศ.ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย
26. ผศ.ดร.อัปษร สัตยาคม
27. ผศ.ดร.เพ็ญโฉม จันทร์หวาน
28. ผศ.ดร.ขวัญธิิดา โคตรพุ้ย
29. ผศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์
30. อาจารย์ ดร.ดวงใจ ผิวคำ
31. อาจารย์ ดร.นันทวัน วังเมือง
32. ผศ.ดร.อรวรรณ สาระกุล
33. อาจารย์ ดร.อโนมา สันติวรกุล
34. อาจารย์ ดร.วรรณิสา คุ้มบ้าน
35. อาจารย์ ดร.ประภัสสร คลังสิน
36. ผศ.ดร.นิธิตา ปิยอมรพันธุ์
37. อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง
38. ผศ.ดร.ชุติมา จันทรัตน์
39. ผศ.ดร.น้ำฟ้า เสริมแก้ว
40. รศ.ดร.สมชาย สวัสดี
41. ผศ.ดร.อภิชาติ อธิไภริน
42. อาจารย์ ดร.กรวิทย์ อยู่สกุล
43. อาจารย์ ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์
44. อาจารย์ ดร.เพชรรัตน์ บุญร่วมแก้ว
45. อาจารย์ ดร.อรรถวดี แซ่หยุ่น
46. อาจารย์ ดร.ธิพาพรรณ พลายด้วง
47. ผศ.ดร.ธนัชพร แสงไฟ
48. ผศ.ดร.จิราพรรณ ทองสร้อย
49. ศ.ดร.ทพ.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว
50. ศ.ทพ.จินตกรณ์ คูวัฒนสุชาติ
51. อาจารย์ ดร.ทพ.พนมวัฒน์ อมรพิมลธรรม
52. ผศ.ดร.อุดมรัตน์ วัฒนสิทธิ์
53. ผศ.ดร.สัณหวัช ไชยวงศ์
54. ผศ.ดร.น.สพ.เติมพงศ์ วงศ์ตะวัน
55. อาจารย์ ดร.น.สพ.ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ
56. อาจารย์ ดร.ณัฐกานต์ นกแก้ว

4/2563
1 เม.ย. 2563
4/2563
22 เม.ย. 2563
8. นิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562)

1. อาจารย์ ดร.วชิราภรณ์ พวงจินดา (เริ่มปฏิบัติงาน 3 ส.ค. 63)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ประจนปัจจนึก
3. Asst. Prof. Dr. Marcin Jakub Drobnik
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุ่น วิชชุไตรภพ
5. รองศาสตราจารย์ปิยะนุช โปตะวณิช

1. อาจารย์ ดร.นุชรี นุชคุ้ม สมิทธ์

2. อาจารย์ธนรัตน์ มังคุด

3. ศ.ดร. อีวาน  พิมพ์โลฟสกี

4. ผศ.ดร. มาร์ซิน จาคุบ ดรอบนิค

5. อาจารย์ ดร.โรเบิร์ต สมิทธิ์

3/2564
3 มี.ค. 2564
3/2564
17 มี.ค. 2564
9. บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

1. ผศ.ดร.ไตรรงค์ สวัสดิกุล
2. อาจารย์ ดร.ชูบาร์ม ปาทัก
3. อาจารย์ ดร.ฮีร่า บาตูล
4. อาจารย์ ดร.สุชิตา มานะจิตต์
5. อาจารย์โจชัว อะคินโลลู โอลายินก้า

1. ผศ.ดร.ไตรรงค์ สวัสดิกุล
2. อาจารย์ ดร.ชูบาร์ม ปาทัก
3. อาจารย์ ดร.ฮีร่า บาตูล
4. อาจารย์ ดร.สุชิตา มานะจิตต์
5. อาจารย์โจชัว อะคินโลลู โอลายินก้า
6. ผศ.ดร.มาร์ซิน จาคุบ ดรอบนิค
7. ผศ.ดร.ระศิเมษ เมืองช้าง

3/2564
3 มี.ค. 2564
3/2564
17 มี.ค. 2564
10. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมนวัตกรรมดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ เปาะทอง
2. Mr.Joachim Julius Mwambeleko
3. รองศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ ชื่นแขก
4. Mr.Oscar Andrew Zongo
5. อาจารย์ ดร.จิตติมา ศังขมณี

1. รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี
2. ผศ.ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง
3. รศ.ดร.สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ
4. อาจารย์ออสการ์ แอนดรู ซอนโก
5. อาจารย์ ดร.จิตติมา ศังขมณี

3/2564
3 มี.ค. 2564
3/2564
17 มี.ค. 2564
11. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการวิเคราะห์โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)

1. ผศ.ดร.ไตรรงค์ สวัสดิกุล
2. อาจารย์สุชิตา มานะจิตต์
3. Dr.Hira Batool
4. Dr.Shubham Pathak
5. Mr.Mark Treve

1. ผศ.ดร.ไตรรงค์ สวัสดิกุล
2. อาจารย์สุชิตา มานะจิตต์
3. Dr.Hira Batool
4. Dr.Shubham Pathak
5. Mr.Mark Treve

7/2563
1 ก.ค. 2563
7/2563
15 ก.ค. 2563
12. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)

1.     ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายสัตวแพทย์สุวิชัย โรจนเสถียร
2.     รองศาสตราจารย์ ดร. สัตวแพทย์หญิงสุมาลี บุญมา
3.     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์เติมพงศ์ วงศ์ตะวัน
4.     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์ ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ
5.     อาจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์ทศพล ธำรงสุวรรณกิจ

1. ศาสตราจารย์คลินิก นายสัตวแพทย์ ดร.สุวิชัย โรจนเสถียร
2. รองศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.สุมาลี บุญมา
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.เติมพงศ์ วงศ์ตะวัน
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ
5. อาจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ทศพล ธำรงสุวรรณกิจ
6. อาจารย์ นายสัตวแพทย์รัฐพันธ์ พัฒนรังสรรค์
7. อาจารย์จินดาหรา เปรมปราโมทย์
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ฐานิสร์ ดำรงค์วัฒนโภคิน
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.ศิริวรรณ พราพงษ์
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา กิจพิพิธ
12. อาจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.มาโนชญ์ ยินดี
13. อาจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.เดชธชัย เกตุพันธุ์
14. อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.พรรณพิชญา ฟุ้งวิทยา
15. อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.นภารัตน์ สุทธิเดช

 

3/2564
3 มี.ค. 2564
3/2564
17 มี.ค. 2564
13. ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562)

1. ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว
2. ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ณัฐเมศร์ วงศ์สิริฉัตร
3. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงคัดเค้า วงษ์สวรรค์
4. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.บุญนิตย์ ทวีบูรณ์
5. อาจารย์ทันตแพทย์หญิงศิริเพ็ญ อรุณประพันธ์

1. ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว
2. ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ณัฐเมศร์ วงศ์สิริฉัตร
3. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงคัดเค้า วงษ์สวรรค์
4. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.บุญนิตย์ ทวีบูรณ์
5. อาจารย์ทันตแพทย์หญิงศิริเพ็ญ อรุณประพันธ์

2/2564
3 ก.พ. 2564
2/2564
17 ก.พ. 2564
14. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)

1. ศ.ทพ.จินตกร คูวัฒนสุชาติ

2. รศ.ดร.ทพ.สุวรรณี ลัภนะพรลาภ

3. อาจารย์ ดร.ทพ.พนมวัฒน์ อมรพิมลธรรม

1. ศ.ทพ.จินตกร คูวัฒนสุชาติ

2. รศ.ดร.ทพ.สุวรรณี ลัภนะพรลาภ

3. อาจารย์ ดร.ทพ.พนมวัฒน์ อมรพิมลธรรม

2/2564
3 ก.พ. 2564
2/2564
17 ก.พ. 2564
15. นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

1. อาจารย์ตารเกศ แดงงาม
2. อาจารย์รติกร กุลวรกุลพิทักษ์ (ลาออก 15 ต.ค. 2564)
3. อาจารย์ธนรัตน์ มังคุด
4. ผศ.ดร.นุชรี นุชคุ้ม สมิทธ์
5. อาจารย์จินตนา อุณหะไวทยะ

1. อาจารย์ตารเกศ แดงงาม
2. อาจารย์รติกร กุลวรกุลพิทักษ์ (ลาออก 15 ต.ค. 2564)
3. อาจารย์ธนรัตน์ มังคุด
4. ผศ.ดร.นุชรี นุชคุ้ม สมิทธ์
5. อาจารย์จินตนา อุณหะไวทยะ

2/2564
3 ก.พ. 2564
2/2564
17 ก.พ. 2564
16. รัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

วิชาเอกการเมืองการปกครอง
1. ผศ.สุรัช คมพจน์
2. ผศ.ดร.สมชาย ปัญญเจริญ
3. อาจารย์อุเชนทร์ เชียงเสน
วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
1. ผศ.ดร.ฐิรวุฒิ เสนาคำ
2. อาจารย์ ดร.ตฤณ ไอยะรา
3. อาจารย์ทรรศนะ นวลสมศรี
วิชาเอกอาเซียนศึกษา
1. อาจารย์จิรวัฒน์ แสงทอง
2. อาจารย์เพ็ญศรี พานิช
3. อาจารย์นฤมล กล้าทุกวัน

วิชาเอกการเมืองการปกครอง
1. ผศ.สุรัช คมพจน์
2. ผศ.ดร.สมชาย ปัญญเจริญ
3. อาจารย์อุเชนทร์ เชียงเสน
4. อาจารย์อภินันท์ ซื่อธานุวงศ์
วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
1. ผศ.ดร.ฐิรวุฒิ เสนาคำ
2. อาจารย์ ดร.ตฤณ ไอยะรา
3. อาจารย์ทรรศนะ นวลสมศรี
วิชาเอกอาเซียนศึกษา
1. อาจารย์จิรวัฒน์ แสงทอง
2. อาจารย์เพ็ญศรี พานิช
3. อาจารย์นฤมล กล้าทุกวัน
4. อาจารย์อับดุลรอยะ ปาแนมาแล

8/2563
19 ส.ค. 2563
17. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์
1. รศ.ดร.สกล บุญสิน
2. ผศ.ดร.สมจินตนา คุ้มภัย
3. อาจารย์ ดร.อาภาภรณ์ สุขหอม
วิชาเอกนโยบายสาธารณะ
1. ศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร
2. รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด
3. รศ.ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส
วิชาเอกการปกครองท้องถิ่น
1. รศ.ภาณุ ธรรมสุวรรณ
2. ผศ.ดร.ทัศนียา บริพิศ
3. รศ.ดร.กิจฐเชต ไกรวาส

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์
1. รศ.ดร.สกล บุญสิน
2. ผศ.ดร.สมจินตนา คุ้มภัย
3. อาจารย์ ดร.อาภาภรณ์ สุขหอม
วิชาเอกนโยบายสาธารณะ
1. ศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร
2. รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด
3. รศ.ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส
วิชาเอกการปกครองท้องถิ่น
1. รศ.ภาณุ ธรรมสุวรรณ
2. ผศ.ดร.ทัศนียา บริพิศ
3. รศ.ดร.กิจฐเชต ไกรวาส

8/2563
19 ส.ค. 2563
18. นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)

1. อาจารย์ตารเกศ แดงงาม
2. อาจารย์ทวีพร คงแก้ว (ลาออก 30 เม.ย. 2563)
3. อาจารย์ชูศักดิ์ กุลวัฒนาพร (ลาออก 6 มิ.ย. 2563)
4. อาจารย์สิณิษฐา ดิษปาน
5. อาจารย์รติกร กุลวรกุลพิทักษ์ (ลาออก 15 ต.ค. 2563)

1. อาจารย์ตารเกศ แดงงาม
2. อาจารย์ทวีพร คงแก้ว (ลาออก 30 เม.ย. 2563)
3. อาจารย์ชูศักดิ์ กุลวัฒนาพร (ลาออก 6 มิ.ย. 2563)
4. อาจารย์สิณิษฐา ดิษปาน
5. อาจารย์รติกร กุลวรกุลพิทักษ์ (ลาออก 15 ต.ค. 2563)

9/2562
4 ก.ย. 2562
9/2562
25 ก.ย. 2562
19. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

1. อาจารย์อับดุลรอยะ ปาแนมาแล

2. ผศ.วิทยา อาภรณ์

3. อาจารย์เพ็ญศรี พานิช

4. อาจารย์ทรรศนะ นวลสมศรี

5. อาจารย์นฤมล กล้าทุกวัน

6. อาจารย์เหงียน ถิ ห่ง หลิง (ลาออก 1 ก.ค. 2562 เลขที่ 614/2562)

1. อาจารย์อับดุลรอยะ ปาแนมาแล

2. ผศ.วิทยา อาภรณ์

3. อาจารย์เพ็ญศรี พานิช

4. อาจารย์ทรรศนะ นวลสมศรี

5. อาจารย์นฤมล กล้าทุกวัน

6. อาจารย์เหงียน ถิ ห่ง หลิง (ลาออก 1 ก.ค. 2562 เลขที่ 614/2562)

8/2562
28 ส.ค. 2562
20. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)

1. ผศ.ดร.ทัศนียา บริพิศ

2. รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด

3. รศ.ดร.สกล บุญสิน

4. ศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร

5. ผศ.ดร.สมจินตนา คุ้มภัย

1. ผศ.ดร.ทัศนียา บริพิศ

2. รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด

3. รศ.ดร.สกล บุญสิน

4. ศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร

5. ผศ.ดร.สมจินตนา คุ้มภัย

21. รัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
1. ผศ.ดร.ฐิรวุฒิ เสนาคำ
2. ผศ.สุรัช คมพจน์
3. อาจารย์อุเชนทร์ เชียงเสน
4. อาจารย์ ดร.ตฤณ ไอยะรา
5. ผศ.ดร.สมชาย ปัญญเจริญ
1. ผศ.ดร.ฐิรวุฒิ เสนาคำ
2. ผศ.สุรัช คมพจน์
3. อาจารย์อุเชนทร์ เชียงเสน
4. อาจารย์ ดร.ตฤณ ไอยะรา
5. ผศ.ดร.สมชาย ปัญญเจริญ
10/2562
3 ต.ค. 2562
10/2562
30 ต.ค. 2562
22. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)

1. ผศ.ดร.จิรา คงปราณ
2. ผศ.ดร.ศิริอุมา เจาะจิตต์
3. ผศ.ดร.ศวรรยา เลาหประภานนท์
4. ผศ.ดร.อุดมรัตน์ วัฒนสิทธิ์
5. อาจารย์ ดร.ประเสริฐ มากแก้ว

1. ผศ.ดร.ศศิธร ธนะภพ
2. ผศ.ดร.วาริท เจาะจิตต์
3. ผศ.ดร.จิรา คงปราณ
4. ผศ.ดร.ศิริอุมา เจาะจิตต์
5. ผศ.ดร.อุดมรัตน์ วัฒนสิทธิ์
6. ผศ.ดร.สุปรีชา แก้วสวัสดิ์
7. ผศ.ดร.ปนัดดา พิบูลย์
8. ผศ.วีระพงศ์ เลิศรัตนเทวี
9. ผศ.ดร.ศวรรยา เลาหประภานนท์
10. อาจารย์ ดร.นิรชร ชูติพัฒนะ
11. อาจารย์ ดร.ประเสริฐ มากแก้ว

12/2562
4 ธ.ค. 2562
12/2562
25 ธ.ค. 2562
23. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)

1. อาจารย์มุจลินท์ อินทรเหมือน
2. ผศ.จิตตาภรณ์ มงคลแก่นทราย
3. อาจารย์ ดร.จันจิรา มหาบุญ
4. ผศ.อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม
5. ผศ.ศิริพร ด่านคชาธาร

1. อาจารย์มุจลินท์ อินทรเหมือน
2. ผศ.จิตตาภรณ์ มงคลแก่นทราย
3. อาจารย์ ดร.จันจิรา มหาบุญ
4. ผศ.อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม
5. ผศ.ศิริพร ด่านคชาธาร

11/2562
27 พ.ย. 2562
11/2562
27 พ.ย. 2562
24. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

1. ผศ.จิตตาภรณ์ มงคลแก่นทราย
2. อาจารย์ ดร.จันจิรา มหาบุญ
3. ผศ.อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม
4. อาจารย์มุจลินท์ อินทรเหมือน
5. ผศ.ศิริพร ด่านคชาธาร

1. ผศ.จิตตาภรณ์ มงคลแก่นทราย
2. อาจารย์ ดร.จันจิรา มหาบุญ
3. ผศ.อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม
4. อาจารย์มุจลินท์ อินทรเหมือน
5. ผศ.ศิริพร ด่านคชาธาร

1/2564
6 ม.ค. 2564
1/2564
20 ม.ค. 2564
25. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาการสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

1. อาจารย์ ดร.พัฒนศักดิ์ คำมณีจันทร์
2. ผศ.ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร
3. รศ.ดร.สัณหวัช ไชยวงศ์
4. ผศ.ดร.นิรชร ชูติพัฒนะ
5. อาจารย์ภูวศินทร์ บัวเกษ

1. อาจารย์ ดร.พัฒนศักดิ์ คำมณีจันทร์
2. ผศ.ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร
3. รศ.ดร.สัณหวัช ไชยวงศ์
4. ผศ.ดร.นิรชร ชูติพัฒนะ
5. อาจารย์ภูวศินทร์ บัวเกษ
6. รศ.ดร.จรวย สุวรรณบำรุง
7. รศ.ดร.จำนงค์ ธนะภพ
8. ผศ.ดร.สุปรีชา แก้วสวัสดิ์
9. ผศ.ดร.สาโรจน์ เพชรมณี
10. อาจารย์ ดร.นิรชร ชูติพัฒนะ
11. อาจารย์จารุเนตร เพ็ชรชู
12. อาจารย์ปาลีรัตน์ วงศ์ฤทธิ์
13. อาจารย์โองการ หรันเต๊ะ
14. อาจารย์ ดร.คัว ง็อก เลอ

1/2564
6 ม.ค. 2564
1/2564
20 ม.ค. 2564
26. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

1. ผศ.ดร.จิรา คงปราณ
2. อาจารย์ ดร.ประเสริฐ มากแก้ว
3. ผศ.ดร.ศิริอุมา เจาะจิตต์
4. ผศ.ดร.อุดมรัตน์ วัฒนสิทธิ์
5. ผศ.ดร.ศวรรยา เลาหประภานนท์

1. ผศ.ดร.จิรา คงปราณ
2. อาจารย์ ดร.ประเสริฐ มากแก้ว
3. ผศ.ดร.ศิริอุมา เจาะจิตต์
4. ผศ.ดร.อุดมรัตน์ วัฒนสิทธิ์
5. ผศ.ดร.ศวรรยา เลาหประภานนท์
6. ผศ.ดร.วาริท เจาะจิตต์
7. รศ.ดร.ศศิธร ธนะภพ
8. ผศ.วีระพงศ์ เลิศรัตนเทวี
9. ผศ.ดร.ปนัดดา พิบูลย์

1/2564
6 ม.ค. 2564
1/2564
20 ม.ค. 2564
27. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)

ผศ.ดร.วาริท เจาะจิตต์
อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ วีรสกุล
อาจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พวยฟุ้ง
อาจารย์ ดร.ธนพร คำพยา

1. รศ.ดร.จรวย สุวรรณบำรุง
2. รศ.ดร.จำนงค์  ธนะภพ
3. รศ.ดร.ศศิธร  ธนะภพ
4. รศ.ดร.มนัส โคตรพุ้ย
5. รศ.ดร.วิภาวี เดชะปัญญา
6. รศ.ดร.สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ
7. รศ.ดร.เติมพงศ์ วงศ์ตะวัน
8. ผศ.ดร.วาริท เจาะจิตต์
9. ผศ.ดร.ศิริอุมา เจาะจิตต์
10. ผศ.ดร.ปนัดดา พิบูลย์
11. ผศ.ดร.จิรา คงปราณ
12. ผศ.ดร.อุดมรัตน์ วัฒนสิทธิ์
13. ผศ.ดร.สุปรีชา แก้วสวัสดิ์
14. รศ.ดร.สัณหวัช ไชยวงศ์
15. ผศ.ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ
16. ผศ.ดร.วิยดา กวานเหียน
17. ผศ.ดร.นิยม กำลังดี
18. ผศ.ดร.ศวรรยา เลาหประภานนท์
19. ผศ.ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร
20. ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง
21. ผศ.ดร.รุ่งเรือง จันทา
22. ผศ.ดร.นิรชร ชูติพัฒนะ
23. อาจารย์ ดร.จันจิรา มหาบุญ
24. อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์  วีรสกุล
25. อาจารย์ ดร.พิสิษฐ์  พวยฟุ้ง
26. อาจารย์ ดร.ประเสริฐ  มากแก้ว
27. อาจารย์ ดร.ดนิตา จำปาแก้ว
28. ผศ.ดร.น.สพ.ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ
29. อาจารย์ ดร.พัฒนศักดิ์  คำมณีจันทร์
30. อาจารย์ ดร.ธนพร  คำพยา

1/2564
20 ม.ค. 2564
1/2564
20 ม.ค. 2564
28. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564

ผศ.ดร.วาริท เจาะจิตต์
อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ วีรสกุล
อาจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พวยฟุ้ง
อาจารย์ ดร.ธนพร คำพยา

1. รศ.ดร.จรวย สุวรรณบำรุง
2. รศ.ดร.จำนงค์  ธนะภพ
3. รศ.ดร.ศศิธร  ธนะภพ
4. รศ.ดร.มนัส โคตรพุ้ย
5. รศ.ดร.วิภาวี เดชะปัญญา
6. รศ.ดร.สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ
7. รศ.ดร.เติมพงศ์ วงศ์ตะวัน
8. ผศ.ดร.วาริท เจาะจิตต์
9. ผศ.ดร.ศิริอุมา เจาะจิตต์
10. ผศ.ดร.ปนัดดา พิบูลย์
11. ผศ.ดร.จิรา คงปราณ
12. ผศ.ดร.อุดมรัตน์ วัฒนสิทธิ์
13. ผศ.ดร.สุปรีชา แก้วสวัสดิ์
14. รศ.ดร.สัณหวัช ไชยวงศ์
15. ผศ.ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ
16. ผศ.ดร.วิยดา กวานเหียน
17. ผศ.ดร.นิยม กำลังดี
18. ผศ.ดร.ศวรรยา เลาหประภานนท์
19. ผศ.ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร
20. ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง
21. ผศ.ดร.รุ่งเรือง จันทา
22. ผศ.ดร.นิรชร ชูติพัฒนะ
23. อาจารย์ ดร.จันจิรา มหาบุญ
24. อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์  วีรสกุล
25. อาจารย์ ดร.พิสิษฐ์  พวยฟุ้ง
26. อาจารย์ ดร.ประเสริฐ  มากแก้ว
27. อาจารย์ ดร.ดนิตา จำปาแก้ว
28. ผศ.ดร.น.สพ.ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ
29. อาจารย์ ดร.พัฒนศักดิ์  คำมณีจันทร์
30. อาจารย์ ดร.ธนพร  คำพยา

1/2564
6 ม.ค. 2564
1/2564
20 ม.ค. 2564
29. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) และ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2561

1. อาจารย์ ดร.พัฒนศักดิ์ คำมณีจันทร์
2. ผศ.ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร
3. รศ.ดร.สัณหวัช ไชยวงศ์
4. ผศ.ดร.นิรชร ชูติพัฒนะ
5. อาจารย์ภูวศินทร์ บัวเกษ

1. อาจารย์ ดร.พัฒนศักดิ์ คำมณีจันทร์
2. ผศ.ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร
3. รศ.ดร.สัณหวัช ไชยวงศ์
4. ผศ.ดร.นิรชร ชูติพัฒนะ
5. อาจารย์ภูวศินทร์ บัวเกษ

1/2562
2 ม.ค. 2562
1/2562
27 ก.พ. 2562
30. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

1. รองศาสตราจารย์ ดร.จรวย สุวรรณบำรุง
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร ธนะภพ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.จำนงค์ ธนะภพ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปรีชา แก้วสวัสดิ์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรชร ชูติพัฒนะ

1. รองศาสตราจารย์ ดร.จรวย สุวรรณบำรุง
2. รองศาสตราจารย์ ดร.จำนงค์ ธนะภพ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร ธนะภพ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัณหวัช ไชยวงศ์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปรีชา แก้วสวัสดิ์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรา คงปราณ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา พิบูลย์
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริอุมา เจาะจิตต์
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมรัตน์ วัฒนสิทธิ์
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรชร ชูติพัฒนะ
12. อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง
13. อาจารย์ ดร.พัฒนศักดิ์ คำมณีจันทร์
14. อาจารย์ ดร.จันจิรา มหาบุญ
15. อาจารย์ ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร
16. อาจารย์ ดร.ดนิตา จำปาแก้ว
17. อาจารย์ ดร.ประเสริฐ มากแก้ว
18. อาจารย์ ดร.ศวรรยา เลาหประภานนท์
19. อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ วีรสกุล

2/2564
3 ก.พ. 2564
2/2564
27 ก.พ. 2564
31. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

1. ผศ.ดร.จิรา คงปราณ
2. ผศ.ดร.ศิริอุมา เจาะจิตต์
3. ผศ.ดร.ศวรรยา เลาหประภานนท์
4. ผศ.ดร.อุดมรัตน์ วัฒนสิทธิ์
5. รศ.ดร.ศศิธร ธนะภพ

1. ผศ.ดร.จิรา คงปราณ
2. ผศ.ดร.ศิริอุมา เจาะจิตต์
3. ผศ.ดร.ศวรรยา เลาหประภานนท์
4. ผศ.ดร.อุดมรัตน์ วัฒนสิทธิ์
5. รศ.ดร.ศศิธร ธนะภพ

32. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

1. อาจารย์มุจลินท์ อินทรเหมือน
2. ผศ.จิตตาภรณ์ มงคลแก่นทราย
3. อาจารย์ ดร.จันจิรา มหาบุญ
4. ผศ.อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม
5. รศ.ดร.จำนงค์ ธนะภพ

1. อาจารย์มุจลินท์ อินทรเหมือน
2. ผศ.จิตตาภรณ์ มงคลแก่นทราย
3. อาจารย์ ดร.จันจิรา มหาบุญ
4. ผศ.อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม
5. รศ.ดร.จำนงค์ ธนะภพ

8/2563
6 ส.ค. 2563
8/2563
19 ส.ค. 2563
33. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561)

1. อาจารย์ ดร.ดนิตา จำปาแก้ว
2. อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง
3. อาจารย์ ดร.ปนัดดา พิบูลย์

1. รศ.ดร.จรวย สุวรรณบำรุง
2 .รศ.ดร.มนัส โคตรพุ้ย
3. รศ.ดร.วิภาวี เดชะปัญญา
4. รศ.ดร.สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ
5. ผศ.ดร.วาริท เจาะจิตต์
6. ผศ.ดร.จำนงค์ ธนะภพ
7. ผศ.ดร.นุกุล สุขสุวรรณ์
8. ผศ.ดร.ศศิธร ธนะภพ
9. ผศ.ดร.สุปรีชา แก้วสวัสดิ์
10. ผศ.ดร.สาโรจน์ เพชรมณี
11. ผศ.ดร.สัณหวัช ไชยวงศ์
12. ผศ.ดร.วิยดา กวานเหียน
13. ผศ.ดร.นิยม กำลังดี
14. ผศ.ดร.น.สพ.ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ
15. ผศ.ดร.น.สพ.เติมพงศ์ วงศ์ตะวัน
16. ผศ.ดร.ปนัดดา พิบูลย์
17. ผศ.ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ
18. อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง
19. อาจารย์ ดร.ศวรรยา เลาหประภานนท์
20. อาจารย์ ดร.ศิริอุมา เจาะจิตต์
21. อาจารย์ ดร.จันจิรา มหาบุญ
22. อาจารย์ ดร.จิรา คงปราณ
23. อาจารย์ ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร
24. อาจารย์ ดร.อุดมรัตน์ วัฒนสิทธ์
25. อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ วีรสกุล
26. อาจารย์ ดร.ประเสริฐ มากแก้ว
27 อาจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พ้วยฟุ้ง
28 อาจารย์ ดร.ดนิตา จำปาแก้ว
29. อาจารย์ ดร.รุ่งเรือง จันทา
30. อาจารย์ ดร.พัฒนศักดิ์ คำมณีจันทร์
31. อาจารย์ ดร.นิรชร ชูติพัฒนะ

6/2563
4 มิ.ย. 2563
6/2563
17 มิ.ย. 2563
34. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561)

1. อาจารย์ ดร.ดนิตา จำปาแก้ว
2. อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง
3. ผศ.ดร.ปนัดดา พิบูลย์

1. รศ.ดร.จรวย สุวรรณบำรุง
2 .รศ.ดร.มนัส โคตรพุ้ย
3. รศ.ดร.วิภาวี เดชะปัญญา
4. รศ.ดร.สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ
5. ผศ.ดร.วาริท เจาะจิตต์
6. ผศ.ดร.จำนงค์ ธนะภพ
7. ผศ.ดร.นุกุล สุขสุวรรณ์
8. ผศ.ดร.ศศิธร ธนะภพ
9. ผศ.ดร.สุปรีชา แก้วสวัสดิ์
10. ผศ.ดร.สาโรจน์ เพชรมณี
11. ผศ.ดร.สัณหวัช ไชยวงศ์
12. ผศ.ดร.วิยดา กวานเหียน
13. ผศ.ดร.นิยม กำลังดี
14. ผศ.ดร.น.สพ.ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ
15. ผศ.ดร.น.สพ.เติมพงศ์ วงศ์ตะวัน
16. ผศ.ดร.ปนัดดา พิบูลย์
17. ผศ.ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ
18. อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง
19. อาจารย์ ดร.ศวรรยา เลาหประภานนท์
20. อาจารย์ ดร.ศิริอุมา เจาะจิตต์
21. อาจารย์ ดร.จันจิรา มหาบุญ
22. อาจารย์ ดร.จิรา คงปราณ
23. อาจารย์ ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร
24. อาจารย์ ดร.อุดมรัตน์ วัฒนสิทธ์
25. อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ วีรสกุล
26. อาจารย์ ดร.ประเสริฐ มากแก้ว
27 อาจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พ้วยฟุ้ง
28 อาจารย์ ดร.ดนิตา จำปาแก้ว
29. อาจารย์ ดร.รุ่งเรือง จันทา
30. อาจารย์ ดร.พัฒนศักดิ์ คำมณีจันทร์
31. อาจารย์ ดร.นิรชร ชูติพัฒนะ

6/2563
17 มิ.ย. 2563
35. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

1. รศ.ดร.สัณหวัช ไชยวงศ์

2. อาจารย์ ดร.พัฒนศักดิ์ คำมณีจันทร์

3. ผศ.ดร.นิรชร ชูติพัฒนะ

4. ผศ.ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร

5. อาจารย์ภูวศินทร์ บัวเกษ

1. รศ.ดร.สัณหวัช ไชยวงศ์

2. อาจารย์ ดร.พัฒนศักดิ์ คำมณีจันทร์

3. ผศ.ดร.นิรชร ชูติพัฒนะ

4. อาจารย์ ดร.กอปรกมล ศรีภิรมย์

5. อาจารย์ศิริพร ด่านคชาธาร

11/2563
4 พ.ย. 2563
11/2563
18 พ.ย. 2563
36. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)

1. รศ.ดร.บุญยงค์ เกศเทศ (ลาออก 5 ก.พ. 2564) 
2. รศ.อนันต์ อารีย์พงศ์ (ลาออก 5 ก.พ. 2564)
3. อาจารย์ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง
4. อาจารย์อนุชสรา เรืองมาก
5. อาจารย์มณีรัตน์ กำลังเกื้อ

1. รศ.ดร.บุญยงค์ เกศเทศ (ลาออก 5 ก.พ. 2564)
2. รศ.อนันต์ อารีย์พงศ์ (ลาออก 5 ก.พ. 2564)
3. อาจารย์ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง
4. อาจารย์อนุชสรา เรืองมาก
5. อาจารย์มณีรัตน์ กำลังเกื้อ

3/2564
3 มี.ค. 2564
3/2564
17 มี.ค. 2564
37. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)

1. ผศ.ดร.ภัทร์นรินทร์ ศุภกร 
2. อาจารย์ทัศณีย์ ทัศระเบียบ 
3. อาจารย์คำแก้ว มณีโรจน์ 
4. อาจารย์ภูมิ ชาญป้อม 
5. อาจารย์กัญญณัฐ สัคคะนายก

1. ผศ.ดร.ภัทร์นรินทร์ ศุภกร 
2. อาจารย์ทัศณีย์ ทัศระเบียบ 
3. อาจารย์คำแก้ว มณีโรจน์ 
4. อาจารย์ภูมิ ชาญป้อม 
5. อาจารย์กัญญณัฐ สัคคะนายก

12/2563
7 ธ.ค. 2563
12/2563
16 ธ.ค. 2563
38. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)

1. ผศ.ดร.ไพรินทร์ ศรีสินทร

2. อาจารย์ ดร.วาริ ว่องวโรปกรณ์

4. อาจารย์ ดร.เกตมาตุ ดวงมณี

3. อาจารย์ ดร.ภาวเรศ ฟูน้อย

5. อาจารย์ศิริคุณ พันธ์รังษี

1. ผศ.ดร.ไพรินทร์ ศรีสินทร

2. อาจารย์ ดร.วาริ ว่องวโรปกรณ์

4. อาจารย์ ดร.เกตมาตุ ดวงมณี

3. อาจารย์ภาวเรศ ฟูน้อย

5. อาจารย์ศิริคุณ พันธ์รังษี

3/2564
3 มี.ค. 2564
3/2564
17 มี.ค. 2564
39. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี อิ่มศรี
2. อาจารย์ ดร.วรรัตน์ หวานจิตต์
3. Mr.Mark Bedoya Ulla
4. Miss Nur Lailatur Rofiah
5. อาจารย์พิชญ์สินี เควด

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี อิ่มศรี
2. อาจารย์ ดร.วรรัตน์ หวานจิตต์
3. Mr.Mark Bedoya Ulla
4. Miss Nur Lailatur Rofiah
5. อาจารย์พิชญ์สินี เควด

12/2563
7 ธ.ค. 2563
12/2563
16 ธ.ค. 2563
40. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

1. ผศ.ดร.สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์
2. ผศ.ดร.บูดี้ วาลูโย
3. อาจารย์ ดร.อาลี อัซฮาบี

1. ผศ.ดร.สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์
2. ผศ.ดร.บูดี้ วาลูโย
3. อาจารย์ ดร.อาลี อัซฮาบี
4. ผศ.ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ
5. อาจารย์ ดร.ฮารีซอล ขุนอินคีรี
6. ผศ.ดร.ภัทร์นรินทร์ ศุภกร
7. อาจารย์ ดร.วรรัตน์ หวานจิตต์
8. อาจารย์ ดร.เกตมาตุ ดวงมณี
9. อาจารย์ ดร.ไพรินทร์ ศรีสินทร
10. อาจารย์ ดร.ตฤณ ไอยะรา

5/2563
20 พ.ค. 2563
41. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาไทยศึกษาบูรณาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

1. รศ.อนันต์ อารีพงศ์ (ลาออก 5 ก.พ. 2564)

2. อาจารย์ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง

3. อาจารย์สมใจ สมคิด

4. รศ.ดร.บุญยงค์ เกศเทศ (ลาออก 5 ก.พ. 2564)

5. อาจารย์อนุชสรา เรืองมาก 

1. รศ.อนันต์ อารีพงศ์ (ลาออก 5 ก.พ. 2564)

2. อาจารย์ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง

3. อาจารย์สมใจ สมคิด

4. รศ.ดร.บุญยงค์ เกศเทศ (ลาออก 5 ก.พ. 2564)

5. อาจารย์อนุชสรา เรืองมาก 

42. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

1. ผศ.ดร.ภัทนรินทร์ ศุภกร
2. อาจารย์คำแก้ว มณีโรจน์
3. อาจารย์ทัศณีย์ ทัศระเบียบ
4. อาจารย์กัญญณัฐ ลัคคะนายก
5. อาจารย์ภูมิ ชาญป้อม

1. ผศ.ดร.ภัทนรินทร์ ศุภกร
2. อาจารย์คำแก้ว มณีโรจน์
3. อาจารย์ทัศณีย์ ทัศระเบียบ
4. อาจารย์กัญญณัฐ ลัคคะนายก
5. อาจารย์ภูมิ ชาญป้อม

43. การจัดการสารสนเทศ หลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)

1. ผศ.ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์
2. อาจารย์ ดร.สัจจารีย์ ศิริชัย
3. ผศ.ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย
4. อาจารย์ ดร.นภารัตน์ ชูเกิด
5. อาจารย์ ดร.ยุทธนา เจริญรื่น
6. อาจารย์ ดร.สิริวัจนา แก้วผนึก

1. ผศ.ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์
2. อาจารย์ ดร.สัจจารีย์ ศิริชัย
3. ผศ.ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย
4. อาจารย์ ดร.นภารัตน์ ชูเกิด
5. อาจารย์ ดร.ยุทธนา เจริญรื่น
6. อาจารย์ ดร.สิริวัจนา แก้วผนึก

2/2564
3 ก.พ. 2564
2/2564
17 ก.พ. 2564
44. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

1. รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ใจรังษี

1. รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยรรยงค์ พันธ์สวัสดิ์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ใจรังษี
5. อาจารย์ ดร.ชนันท์กรณ์ จันแดง
6. อาจารย์ ดร.ศศิธร รัตนรุ่งโรจน์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สลิล บุญพราหมณ์
8. อาจารย์ ดร.ชาลี แก้วรัตน์
9. รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี

3/2564
3 มี.ค. 2564
3/2564
17 มี.ค. 2564
45. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

1. รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ใจรังษี

1. รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยรรยงค์ พันธ์สวัสดิ์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ใจรังษี
5. อาจารย์ ดร.ชนันท์กรณ์ จันแดง
6. อาจารย์ ดร.ศศิธร รัตนรุ่งโรจน์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สลิล บุญพราหมณ์
8. อาจารย์ ดร.ชาลี แก้วรัตน์
9. รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี

3/2564
3 มี.ค. 2564
3/2564
17 มี.ค. 2564
46. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

1. อาจารย์กาญจน์นัฐฐา ไชยศรียา
2. อาจารย์ ดร.ศศิธร รัตนรุ่งโรจน์
3. อาจารย์ ดร.นภารัตน์ ชูเกิด
4. ผศ.โกสินทร์ กาฬรัตน์
5. อาจารย์ปฏิบัติ ปรียาวงศากุล

1. อาจารย์กาญจน์นัฐฐา ไชยศรียา
2. อาจารย์ ดร.ศศิธร รัตนรุ่งโรจน์
3. อาจารย์ ดร.นภารัตน์ ชูเกิด
4. ผศ.โกสินทร์ กาฬรัตน์
5. อาจารย์ปฏิบัติ ปรียาวงศากุล

3/2560
1 มี.ค. 2560
3/2560
23 มี.ค. 2560
47. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

1. อาจารย์คณิตสรณ์ สุริยะไพบูลย์วัฒนา (ลาศึกษาต่อ 26 มิ.ย. 2562)
2. อาจารย์กาญจนา หฤหรรษพงศ์
3. อาจารย์จงสุข คงเสน
4. อาจารย์เจริญพร บัวแย้ม
5. อาจารย์ ดร.สิริวัจนา แก้วผนึก

1. อาจารย์จงสุข คงเสน
2. อาจารย์กาญจนา หฤหรรษพงศ์
3. อาจารย์เจริญพร บัวแย้ม
4. อาจารย์ ดร.สิริวัจนา  แก้วผนึก
5. อาจารย์คณิตสรณ์  สุริยะไพบูลย์วัฒนา (ลาศึกษาต่อ 26 มิ.ย. 2562)
6. อาจารย์ ดร.สลิล บุญพราหมณ์
7. ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ใจรังษี
8. อาจารย์ ดร.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร
9. อาจารย์ ดร.ชนันท์กรณ์ จันแดง
10. อาจารย์สุพพัต รุ่งเรืองศิลป์
11. อาจารย์ธีรัช สายชู
2/2562
6 ก.พ. 2562
2/2562
27 ก.พ. 2562
48. สารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสารสนเทศดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2560)

1. ผศ.ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์
2. ผศ.ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย
3. อาจารย์ ดร.สัจจารีย์ ศิริชัย
4. ผศ.ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์
5. อาจารย์ ดร.นภารัตน์ ชูเกิด

1. ผศ.ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์
2. ผศ.ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย
3. อาจารย์ ดร.สัจจารีย์ ศิริชัย
4. ผศ.ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์
5. อาจารย์ยุทธนา เจริญรื่น

49. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
1. อาจารย์ ดร.กาญจน์นัฐฐา ไชยศรียา
2. อาจารย์ ดร.ศศิธร รัตนรุ่งโรจน์
3. อาจารย์ ดร.วรัญญู วรชาติ
4. อาจารย์ ดร.เชาวนันท์ ขุนดำ
5. อาจารย์ปฏิบัติ ปรียาวงศากุล
1. อาจารย์ ดร.กาญจน์นัฐฐา ไชยศรียา
2. อาจารย์ ดร.ศศิธร รัตนรุ่งโรจน์
3. อาจารย์ ดร.นภารัตน์ ชูเกิด
4. ผศ.โกสินทร์ กาฬรัตน์
5. อาจารย์ปฏิบัติ ปรียาวงศากุล
2/2564
3 ก.พ. 2564
2/2564
17 ก.พ. 2564
50. นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
1. อาจารย์ธนภร เจริญธัญสกุล
2. อาจารย์วรรณรัตน์ นาที
3. อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์
4. ผศ.ดร.ฟารีดา เจะเอาะ
5. อาจารย์บุศรินทร์ นันทะเขต
1. อาจารย์ธนภร เจริญธัญสกุล
2. อาจารย์วรรณรัตน์ นาที
3. อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์
4. ผศ.ดร.ฟารีดา เจะเอาะ
5. อาจารย์บุศรินทร์ นันทะเขต
2/2564
3 ก.พ. 2564
2/2564
17 ก.พ. 2564
51. สารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสารสนเทศและสื่อดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
1. ผศ.ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์
2. อาจารย์ ดร.สัจจารีย์ ศิริชัย
3. ผศ.ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย
4. ผศ.ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์
5. อาจารย์ ดร.ยุทธนา เจริญรื่น
1. ผศ.ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์
2. อาจารย์ ดร.สัจจารีย์ ศิริชัย
3. ผศ.ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย
4. ผศ.ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์
5. อาจารย์ ดร.ยุทธนา เจริญรื่น
ครั้งพิเศษ ที่ 10/2561
1 ส.ค. 2561
8/2561
29 ส.ค. 2561
52. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

1. อาจารย์สุุพพัต รุ่งเรืองศิลป์
2. อาจารย์กาญจนา หฤหรรษพงศ์
3. อาจารย์เจริญพร บัวแย้ม
4. อาจารย์ ดร.อดิศักดิ์ การบรรจง
5. อาจารย์ ดร.ชนันท์กรณ์ จันแดง

1. อาจารย์จงสุข คงเสน
2. อาจารย์กาญจนา หฤหรรษพงศ์
3. อาจารย์เจริญพร บัวแย้ม
4. อาจารย์ ดร.สิริวัจนา  แก้วผนึก
5. อาจารย์คณิตสรณ์  สุริยะไพบูลย์วัฒนา (ลาศึกษาต่อ 26 มิ.ย. 2562)
6. อาจารย์ ดร.สลิล บุญพราหมณ์
7. ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ใจรังษี
8. อาจารย์ ดร.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร
9. อาจารย์ ดร.ชนันท์กรณ์ จันแดง
10. อาจารย์สุพพัต รุ่งเรืองศิลป์
11. อาจารย์ธีรัช สายชู
1/2564
20 ม.ค. 2564
53. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)

1. ผศ.ดร.ยรรยงค์ พันธ์สวัสดิ์
2. ผศ.ดร.สุจิตรา สมุหเสนีโต
3. อาจารย์พงศ์พันธ์ พงศ์พนิตานนท์
4. อาจารย์ธีรัช สายชู
5. อาจารย์จงสุข คงเสน

1. ผศ.ดร.ยรรยงค์ พันธ์สวัสดิ์
2. ผศ.ดร.สุจิตรา สมุหเสนีโต
3. อาจารย์พงศ์พันธ์ พงศ์พนิตานนท์
4. อาจารย์ธีรัช สายชู
5. อาจารย์จงสุข คงเสน

54. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)

1. รศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์
2. ผศ.ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ
3. อาจารย์ ดร.สุริยัน สุขติ
4. อาจารย์ ดร.ดวงใจ ผิวคำ
5. อาจารย์อิศรา ประจงไสย

1. ผศ.ดร.วรรณิศา คุ้มบ้าน
2. ผศ.จิรพัฒน์ นาวารัตน์
3. อาจารย์ ดร.วันทนีย์ โยชน์ชัยสาร
4. อาจารย์ ดร.สาลินี ไชยกูล
5. อาจารย์ ดร.นิชาภา จันทร์ดี
6. ผศ.ดร.นิธิตา ปิยอมรพันธุ์
7. ผศ.ดร.ประภัสสร เส้งสุ้น
8. อาจารย์ ดร.อโนมา สันติวรกุล
9. อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ นิลมาท
10. อาจารย์จารุภา เลขทิพย์
11. อาจารย์ไฮฟะ นิตยรักษ์
12. อาจารย์กันต์ฤทัย สิริวรกุลศักดิ์
13. อาจารย์สุมาตรา สังข์เกื้อ
14. อาจารย์ฉัตรดาว เสพย์ธรรม

3/2564
3 มี.ค. 2564
3/2564
17 มี.ค. 2564
55. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

1. ผศ.จิรพัฒน์ นาวารัตน์
2. ผศ.ดร.วรรณิศา คุ้มบ้าน
3. อาจารย์ ดร.วันทนีย์ โยชน์ชัยสาร
4. อาจารย์ ดร.สาลินี ไชยกูล
5. อาจารย์นิชาภา จันทร์ดี

1. ผศ.จิรพัฒน์ นาวารัตน์
2. ผศ.ดร.วรรณิศา คุ้มบ้าน
3. อาจารย์ ดร.วันทนีย์ โยชน์ชัยสาร
4. อาจารย์ ดร.สาลินี ไชยกูล
5. อาจารย์นิชาภา จันทร์ดี
6. ผศ.ดร.นิธิตา ปิยอมรพันธุ์
7. ผศ.ดร.ประภัสสร เส้งสุ้น
8. อาจารย์ ดร.อโนมา สันติวรกุล
9. อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ นิลมาท
10. อาจารย์จารุภา เลขทิพย์
11. อาจารย์ไฮฟะ นิตยรักษ์
12. อาจารย์กันต์ฤทัย สิริวรกุลศักดิ์
13. อาจารย์สุมาตรา สังข์เกื้อ
14. อาจารย์ฉัตรดาว เสพย์ธรรม

1/2564
6 ม.ค. 2564
1/2564
20 ม.ค. 2564
56. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

1. รศ.ดร.มนัส โคตรพุ้ย
2. รศ.ดร.นุชจรี จีนด้วง
3. รศ.ดร.วรางคณา จุ้งลก

1. รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง

2. รศ.ดร.มณฑล เลิศคณาวณิชกุล

3. รศ.ดร.วรางคณา จุ้งลก

4. รศ.ดร.นุชจรี จีนด้วง

5. รศ.ดร.มนัส โคตรพุ้ย

6. รศ.ดร.สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์

7. รศ.พญ.วีระนุช นิสภาธร

8. ผศ.ดร.อัปษร สัตยาคม

9. ผศ.ดร.วิยดา กวานเหียน

10. ผศ.ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ

11. ผศ.ดร.ภูวดล บางรัก

12. ผศ.ดร.เพ็ญโฉม จันทร์หวาน

13. ผศ.ดร.มานิตย์ นุ้ยนุ่น

14. ผศ.ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย

15. ผศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์

16. ผศ.ดร.อรวรรณ สาระกุล

17. ผศ.ดร.นิธิตา ปิยอมรพันธุ์

18. ผศ.ดร.ผานิตย์ คุ้มฮิ้น

19. ผศ.ดร.เจนเนตร พลเพชร

20. อาจารย์ ดร.พวงทิพย์ ภู่พงศ์

21. อาจารย์ ดร.ดวงใจ ผิวคำ

22. อาจารย์ ดร.ขวัญธิดา โคตรพุ้ย

23. อาจารย์ ดร.นันทวัน วังเมือง

24. อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง

25. อาจารย์ ดร.อโนมา สันติวรกุล

26. อาจารย์ ดร.วรรณิศา คุ้มบ้าน

27. อาจารย์ ดร.ประภัสสร เส้งสุ้น

28. อาจารย์ ดร.จิรารัตน์ สองสี

29. อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ สุรินทร์แก้ว

5/2563
7 พ.ค. 2563
5/2563
20 พ.ค. 2563
57. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) และ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2561

1. ผศ.ดร.นูรดีนา จารง
2. ผศ.ดร.อรวรรณ สาระกุล
3. ผศ.ดร.ขวัญธิดา โคตรพุ้ย
4. อาจารย์ ดร.จิราพร เจริญพูล
5. ผศ.ดร.จิรารัตน์ สองสี

1. รศ.ดร.นุชจรี จีนด้วง
2. ผศ.ดร.อรวรรณ สาระกุล
3. ผศ.ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ
4. อาจารย์ ดร.จิราพร เจริญพูล
5. อาจารย์ ดร.ดวงใจ ผิวคำ

1/2564
6 ม.ค. 2564
1/2564
20 ม.ค. 2564
58. ศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภานุวัฒน์ สวัสดี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภริตพร แก้วแกมเสือ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รณพีร์ ตุลวรรธนะ
4. อาจารย์ ดร.รวินทร์ ถิ่นนคร
5. อาจารย์จาตุรันต์ พิบูลย์

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภานุวัฒน์ สวัสดี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภริตพร แก้วแกมเสือ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รณพีร์ ตุลวรรธนะ
4. อาจารย์ ดร.รวินทร์ ถิ่นนคร
5. อาจารย์จาตุรันต์ พิบูลย์

2/2564
3 ก.พ. 2564
2/2564
17 ก.พ. 2564
59. สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม(หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนสัณฑ์ เทพรัตน์
2. รองศาสตราจารย์วิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรุจ ถิ่นนคร
4. อาจารย์ประกิจ ลัคนผจง
5. อาจารย์กิตติยา ชูวรรธนะปกรณ์

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนสัณฑ์ เทพรัตน์
2. รองศาสตราจารย์วิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรุจ ถิ่นนคร
4. อาจารย์ประกิจ ลัคนผจง
5. อาจารย์กิตติยา ชูวรรธนะปกรณ์

3/2564
3 มี.ค. 2564
3/2564
17 มี.ค. 2564
60. ศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบภายใน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)

1. อาจารย์จาตุรันต์ พิบูลย์

2. ผศ.ภานุวัฒน์ สวัสดี

3. อาจารย์รวิทร์ ถิ่นนคร

4. อาจารย์พุทธิกันต์ พงศ์พิชญามาตย์ (ลาออก 1 ก.ค. 2563)

5. อาจารย์สรศักดิ์ ชิตชลธาร

1. อาจารย์จาตุรันต์ พิบูลย์

2. ผศ.ภานุวัฒน์ สวัสดี

3. อาจารย์รวิทร์ ถิ่นนคร

4. อาจารย์พุทธิกันต์ พงศ์พิชญามาตย์ (ลาออก 1 ก.ค. 2563)

5. อาจารย์สรศักดิ์ ชิตชลธาร

6/2561
27 มิ.ย. 2561
61. สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ และบรรจุภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

1. รศ.เรวัต สุขสิกาญจน์

2. อาจารย์กษิญา เก้าเอี้ยน

3. ผศ.วาลุกา เอมเอก

4. อาจารย์ปรัชญา กฤษณะพันธ์

5. อาจารย์สุวิตา แก้วอารีลาภ

1. รศ.เรวัต สุขสิกาญจน์

2. อาจารย์กษิญา เก้าเอี้ยน

3. ผศ.วาลุกา เอมเอก

4. อาจารย์ปรัชญา กฤษณะพันธ์

5. อาจารย์สุวิตา แก้วอารีลาภ

15/2561
4 ธ.ค. 2561
12/2561
26 ธ.ค. 2561
62. สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
1. ผศ.ดร.สุภาวดี เชื้อพราหมณ์
2. ผศ.ธนสัณฑ์ เทพรัตน์
3. อาจารย์จิตติมา เชาว์แก้ว
4. ผศ.นันท์นภัส เพชรคงทอง
5. อาจารย์สุผาณิต วิเศษสาธร
1. ผศ.ดร.สุภาวดี เชื้อพราหมณ์
2. ผศ.ธนสัณฑ์ เทพรัตน์
3. อาจารย์จิตติมา เชาว์แก้ว
4. ผศ.นันท์นภัส เพชรคงทอง
5. อาจารย์สุผาณิต วิเศษสาธร
1/2564
20 ม.ค. 2564
63. สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
1. อาจารย์ปรัชญา กฤษณะพันธ์
2. รศ.เรวัต สุขสิกาญจน์
3. อาจารย์สุวิตา แก้วอารีลาภ
4. อาจารย์กษิญา เก้าเอี้ยน
5. ผศ.วาลุกา เอมเอก
1. อาจารย์ปรัชญา กฤษณะพันธ์
2. รศ.เรวัต สุขสิกาญจน์
3. อาจารย์สุวิตา แก้วอารีลาภ
4. อาจารย์กษิญา เก้าเอี้ยน
5. ผศ.วาลุกา เอมเอก
6. อาจารย์ภริตพร แก้วแกมเสือ
7. อาจารย์ทรงพันธุ์ จันทร์ทอง
8. อาจารย์ศกุนิชญ์ จันทร์ทอง
10/2561
1 ส.ค. 2561
5/2561
25 ก.ค. 2561
64. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
1. อาจารย์สุธีระ ทองขาว
2. อาจารย์เจนจิรา แก้วรัตน์
3. อาจารย์ ดร.สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์
4. อาจารย์ ดร.จุฑามาศ รัตติกาลสุขะ
5. ผศ.ดร.รุ่งเรือง จันทา
1. อาจารย์สุธีระ ทองขาว
2. อาจารย์เจนจิรา แก้วรัตน์
3. อาจารย์ ดร.สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์
4. อาจารย์ ดร.จุฑามาศ รัตติกาลสุขะ
5. ผศ.ดร.รุ่งเรือง จันทา
6. ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี
7. อาจารย์ภูสิต ห่อเพชร
8. อาจารย์สุรศักดิ์ สีชุม
9. ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ ดรุมาศ
9/2561
18 ก.ค. 2561
7/2561
25 ก.ค. 2561
65. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)

1. อาจารย์อธิณัฎฐ์ ปะลาวัน
2. ผศ.ดร.วิจิตรา เพ็ชรกิจ
3. ผศ.ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง
4. อาจารย์กรกต สุวรรณรัตน์
5. รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี

1. อาจารย์อธิณัฎฐ์ ปะลาวัน
2. ผศ.ดร.วิจิตรา เพ็ชรกิจ
3. ผศ.ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง
4. อาจารย์กรกต สุวรรณรัตน์
5. รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี

8/2563
6 ส.ค. 2563
8/2563
19 ส.ค. 2563
66. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
1. ผศ.ดร.วันชาติ ปรีชาติวงศ์
2. อาจารย์ ดร.เกศรา เสนีย์ศรีสกุล
3. ผศ.ดร.สุฤกษ์ คงทอง
4. ผศ.ดร.อุเทน ทับทรวง
5. ผศ.ดร.ประชิด สระโมฬี
1. รศ.ดร.นิรันดร มาแทน

2. รศ.ดร.พรรนิภา เชาวนะ

3. รศ.ดร.สุธน ศรีวะโร

4. ผศ.ดร.วันชาติ ปรีชาติวงศ์

5. ผศ.ดร.สุฤกษ์ คงทอง

6. ผศ.ดร.ประชิด สระโมฬี

7. ผศ.ดร.อุเทน ทับทรวง

8. อาจารย์ ดร.เกศรา เสนีย์ศรีสกุล

3/2564
3 มี.ค. 2564
3/2564
17 มี.ค. 2564
67. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

1. รศ.ดร.กำชัย นุ้ยธิติกุล
2. รศ.ดร.พรรณนิภา เชาวนะ
3. รศ.ดร.สุธน ศรีวะโร

1. รศ.ดร.กำชัย นุ้ยธิติกุล
2. รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี
3. ผศ.ดร.ศิราพร ศักดิ์พรหม
4. รศ.ดร.นิรันดร มาแทน
5. รศ.ดร.พรรณนิภา เชาวนะ
6. รศ.ดร.วิภาวี เดชะปัญญา
7. รศ.ดร.สุธน ศรีวะโร
8. รศ.ดร.ณัฐวิทย์ วัฒนสกุลพงศ์
9. รศ.ดร.สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ
10. ผศ.ดร.กิตติพงค์ คุณจริยกุล
11. ผศ.ดร.ปฏิมาพร สุขมาก
12. ผศ.ดร.วริษฐ์ วิปุลานุสาสน์
13. ผศ.ดร.สุฤกษ์ คงทอง
14. ผศ.ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ
15. ผศ.ดร.นิรัติศัย รักมาก
16. ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ อิ่มใจ
17. ผศ.ดร.อุเทน ทับทรวง
18. ผศ.ดร.วิชิตพันธุ์ รองวงศ์
19. ผศ.ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
20. ผศ.ดร.สราวุธ จันทเขต
21. ผศ.ดร.อจลวิชญ์ ฉันทวีโรจน์
22. ผศ.ดร.อาชว์ พรหมรักษา
23. ผศ.ดร.ธัญวัฒน์ ลิมปิติ
24. ผศ.ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง
25. อาจารย์ ดร.กัมปนาท สุขมาก
26. อาจารย์ ดร.เรจีย์ แก้วส่อง
27. อาจารย์ ดร.มนเทียร เสร็จกิจ

8/2563
6 ส.ค. 2563
8/2563
19 ส.ค. 2563
68. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)

1. รศ.ดร.ณัฐวิทย์ วัฒนสกุลพงศ์
2. รศ.ดร.จำลอง ปราบแก้ว
3. รศ.กำพล ประทีปชัยกูร
4. อาจารย์ ดร.บันเทิง ศรีคะรัน
5. ศ.ดร.ชิเดนทรีย์ ตรีสัตยพันธุ์

1. รศ.ดร.ณัฐวิทย์ วัฒนสกุลพงศ์
2. รศ.ดร.จำลอง ปราบแก้ว
3. รศ.กำพล ประทีปชัยกูร
4. อาจารย์ ดร.บันเทิง ศรีคะรัน
5. ศ.ดร.ชิเดนทรีย์ ตรีสัตยพันธุ์

6/2563
17 มิ.ย. 2563
69. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

1. ผศ.ดร.อาชว์ พรหมรักษา
2. ผศ.ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
3. ผศ.ดร.นิรัติศัย รักมาก
4. อาจารย์ ดร.อรรถโส ขำวิจิตร
5. ผศ.ดร.วิชิตพันธุ์ รองวงศ์

1. ผศ.ดร.อาชว์ พรหมรักษา
2. ผศ.ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
3. ผศ.ดร.นิรัติศัย รักมาก
4. อาจารย์ ดร.อรรถโส ขำวิจิตร
5. ผศ.ดร.วิชิตพันธุ์ รองวงศ์
6. รศ.ดร.กำชัย นุ้ยธิติกุล
7. รศ.ดร.วิภาวี เดชะปัญญา
8. รศ.ดร.ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ

3/2564
3 มี.ค. 2564
3/2564
17 มี.ค. 2564
70. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

1. รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี
2. ผศ.ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง
3. อาจารย์กรกต สุวรรณรัตน์
4. ผศ.ดร.ฐิมาพร เพชรแก้ว
5. ผศ.ดร.พุทธิพร ธนธรรมเมธี

1. รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี
2. ผศ.ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง
3. อาจารย์กรกต สุวรรณรัตน์
4. ผศ.ดร.ฐิมาพร เพชรแก้ว
5. ผศ.ดร.พุทธิพร ธนธรรมเมธี
6. ผศ.ดร.วิจิตรา เพ็ชรกิจ
7. ผศ.อุหมาด หมัดอาด้ำ
8. ผศ.เยาวเรศ ศิริสถิตย์กุล
9. อาจารย์ ดร.จิตติมา ศังขมณี
10. อาจารย์ ดร.กรัณรัตน์ ธรรมรักษ์
11. อาจารย์ศิริภิญโญ จันทมุณี

3/2564
3 มี.ค. 2564
3/2564
17 มี.ค. 2564
71. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)

1. ผศ.ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ

2. ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ อิ่มใจ

3. ผศ.ดร.กิตติพงค์ คุณจริยกุล

1. รศ.ดร.กำชัย นุ้ยธิติกุล
2. ผศ.ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ
3. ผศ.ดร.วิภาวี ขำวิจิตร
4. รศ.ดร.ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ
5. อาจารย์ ดร.ปฏิมาพร สุขมาก
6. ผศ.ดร.กิตติพงศ์ คุณจริยกุล
7. ผศ.ดร.นิรัติศัย รักมาก
8. อาจารย์ ดร.สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์
9. อาจารย์ ดร.จุฑามาศ รัตติกาลสุขะ
10. อาจารย์ ดร.ศิริอุมา เจาะจิตต์

6/2563
17 มิ.ย. 2563
72. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)

1. ผศ.ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ

2. ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ อิ่มใจ

3. ผศ.ดร.กิตติพงค์ คุณจริยกุล

1. รศ.ดร.กำชัย นุ้ยธิติกุล
2. ผศ.ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ
3. ผศ.ดร.วิภาวี ขำวิจิตร
4. รศ.ดร.ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ
5. อาจารย์ ดร.ปฏิมาพร สุขมาก
6. ผศ.ดร.กิตติพงศ์ คุณจริยกุล
7. ผศ.ดร.นิรัติศัย รักมาก
8. อาจารย์ ดร.สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์
9. อาจารย์ ดร.จุฑามาศ รัตติกาลสุขะ
10. อาจารย์ ดร.ศิริอุมา เจาะจิตต์

6/2563
17 มิ.ย. 2563
73. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
1. อาจารย์สุธีระ ทองขาว
2. อาจารย์เจนจิรา แก้วรัตน์
3. อาจารย์ ดร.สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์
4. อาจารย์ ดร.จุฑามาศ รัตติกาลสุขะ
5. อาจารย์ ดร.รุ่งเรือง จันทา
1. อาจารย์สุธีระ ทองขาว
2. อาจารย์เจนจิรา แก้วรัตน์
3. อาจารย์ ดร.สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์
4. อาจารย์ ดร.จุฑามาศ รัตติกาลสุขะ
5. ผศ.ดร.รุ่งเรือง จันทา
8/2560
24 ต.ค. 2560
10/2560
30 ต.ค. 2560
74. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

1. ผศ.ดร.สราวุธ จันทเขต
2. ผศ.ดร.อจลวิชญ์ ฉันทวีโรจน์
3. ผศ.ดร.ธัญวัฒน์ ลิมปิติ
4. รศ.ดร.สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ
5. อาจารย์ ดร.กมล ถิ่นสุราษฎร์
6. ผศ.ดร.ศิราพร ศักดิ์พรหม

1. ผศ.ดร.ประการ คุรุหุงษา
2. ผศ.ดร.สราวุธ จันทเขต
3. ผศ.ดร.อจลวิชญ์ ฉันทวีโรจน์
4. ผศ.ดร.ธัญวัฒน์ ลิมปิติ
5. ผศ.ดร.ศิราพร ศักดิ์พรหม

8/2563
6 ส.ค. 2563
8/2563
19 ส.ค. 2563
75. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

1. Assoc.Prof.David james Harding
2. รศ.ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง
3. ผศ.ดร.สุทัศนา ณ พัทลุง

1. รศ.ดร.นิรันดร มาแทน
2. รศ.ดร.พรรณนิภา เชาวนะ
3. รศ.ดร.ดร.สุธน ศรีวะโร
4. ผศ.ดร.วันชาติ ปรีชาติวงศ์
5. ผศ.ดร.สุฤกษ์ คงทอง
6. ผศ.ดร.ประชิด สระโมฬี
7. ผศ.ดร. อุเทน ทับทรวง
8. รศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ
9. Assoc.Prof.David James Harding
10. รศ.ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง
11. รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล
12. รศ.ดร.สรศักดิ์ ด่านวรพงศ์
13. ผศ.ดร.สุทัศนา ณ พัทลุง
14. ผศ.ดร.อัปสร บุญยัง
15. ผศ.ดร.ภารวี รัตนกิจ
16. ผศ.ดร.สุจิตรา ภู่ระหงษ์
17. อาจารย์ ดร.กชพรรณ กาญจนะ

8/2563
6 ส.ค. 2563
8/2563
19 ส.ค. 2563
76. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

1. ผศ.ดร.สุธน ศรีวะโร

2. รศ.ดร.นิรันดร มาแทน

3. ผศ.ดร.พรรณนิภา เชาวนะ

1. ผศ.ดร.สุธน ศรีวะโร

2. รศ.ดร.นิรันดร มาแทน

3. ผศ.ดร.พรรณนิภา เชาวนะ

4. ผศ.ดร.สุฤกษ์ คงทอง

5. ผศ.ดร.อรสา ภัทรไพบูลย์ชัย

6. ผศ.ดร.วันชาติ ปรีชาติวงศ์

7. ผศ.ดร.อุเทน ทับทรวง

4/2560
5 เม.ย. 2560
4/2560
24 เม.ย. 2560
77. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)

1. รศ.ดร.จรัญ บุญญกาญจน์

2. รศ.ดร.ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ

3. รศ.ดร.วิภาวี เดชะปัญญา

1. รศ.ดร.กำชัย นุ้ยธิติกุล

2. รศ.ดร.ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ

3. รศ.ดร.วิภาวี เดชะปัญญา

4. อาจารย์ ดร.อรรถโส ขำวิจิตร

5. ผศ.ดร.อาชว์ พรหมรักษา

6. ผศ.ดร.นิรัติศัย รักมาก

7. ผศ.ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา

8. ผศ.ดร.อุเทน ทับทรวง

9. รศ.ดร.วรรณา ชูฤทธิ์

10 .อาจารย์ ดร.สุขุมา ชิตาภรพันธุ์

11. รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์

8/2560
24 ต.ค. 2560
10/2560
30 ต.ค. 2560

1/2561
31 ม.ค. 2561
78. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561)

1. รศ.ดร.กำชัย นุ้ยธิติกุล
2. รศ.ดร.พรรณนิภา เชาวนะ
3. รศ.ดร.สุธน ศรีวะโร

1. รศ.ดร.จรัญ  บุญกาญจน์

2. ผศ.ดร.วิภาวี  ขำวิจิตร

3. รศ.ดร.ชัยรัตน์  ศิริพัธนะ

4. ผศ.ดร.นิรัติศัย  รักมาก

5. ผศ.ดร.ปกรณ์  ดิษฐกิจ

6. ผศ.ดร.ปฏิมาพร  สุขมาก

7. อาจารย์ ดร.กิตติพงค์  คุณจริยกุล

8. ผศ.ดร.ธัญวัฒน์  ลิมปิติ

9. รศ.ดร.สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ

10. ผศ.ดร.สราวุธ  จันทเขต

11. ผศ.ดร.วิจิตรา เพ็ชรกิจ

12. ผศ.ดร.อนุรักษ์  ถุงทอง

13. รศ.ดร.นิรันดร  มาแทน

14. รศ.ดร.พรรณนิภา  เชาวนะ

15. ผศ.ดร.สุธน  ศรีวะโร

16. ผศ.ดร.วันชาติ  ปรีชาติวงศ์

17. ผศ.ดร.อรสา  ภัทรไพบูลย์ชัย

18. ผศ.ดร.สุฤกษ์  คงทอง

19. ผศ.ดร.อุเทน  ทับทรวง

20 อาจารย์ ดร.วิชิตพันธุ์  รองวงศ์

3/2564
3 มี.ค. 2564
3/2564
17 มี.ค. 2564
79. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

1. ผศ.ดร.สราวุธ จันทเขต
2. ผศ.ดร.อจลวิชญ์ ฉันทวีโรจน์
3. ผศ.ดร.ธัญวัฒน์ ลิมปิติ
4. รศ.ดร.สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ
5. อาจารย์ ดร.กมล ถิ่นสุราษฎร์
6. ผศ.ดร.ศิราพร ศักดิ์พรหม

1. อาจารย์ ดร.สราวุธ จันทะเขต
2. ผศ.ดร.ธัญวัฒน์ ลิมปิติ
3. อาจารย์ ดร.ศิราพร ศักดิ์พรหม
4. ผศ.ดร.ประการ คุรุหงษา
5. ผศ.ดร.อจลวิชญ์ ฉันทวีโรจน์
6. รศ.ดร.สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ
7. ผศ.ดร.เจริญเกียรติ โพธิ์ชัยยะ
8. อาจารย์กมล ถิ่นสุราษฎร์
9. รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี
10. ผศ.ดร.วิจิตรา เพ็ชรกิจ
11. อาจารย์นพปฎล คงสมบัติ
12. อาจารย์อธิณัฏฐ์ ปะลาวัน
13. อาจารย์ชิระวัฒน์ วัฒนพานิช
14. ผศ.ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง
15. อาจารย์กรกต สุวรรณรัตน์
16. อาจารย์ ดร.ชนันท์กรณ์ จันแดง
3/2564
3 มี.ค. 2564
3/2564
17 มี.ค. 2564
80. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
1. รศ.ดร.กำชัย นุ้ยนิธิกุล
2. อาจารย์ ดร.อรรถโส ขำวิจิตร
3. ผศ.ดร.อาชว์ พรหมรักษา
4. ผศ.ดร.นิรัติศัย รักมาก
5. ผศ.ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
1. รศ.ดร.กำชัย นุ้ยธิติกุล
2. อาจารย์ ดร.อรรถโส ขำวิจิตร
3. ผศ.ดร.อาวุธ พรหมรักษา
4. ผศ.ดร.นิรัติศัย รักมาก
5. ผศ.ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
6. รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์
7. ผศ.ดร.วิภาวี ขำวิจิตร
8. รศ.ดร.ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ
81. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

1. ผศ.อุหมาด หมัดอาด้ำ

2. ผศ.เยาวเรศ ศิริสถิตย์กุล

3. ผศ.ดร.ฐิมาพร เพชรแก้ว

4. ผศ.ดร.พุทธิพร ธนธรรมเมธี

5. อาจารย์ ดร.กรัณรัตน์ ธรรมรักษ์

1. ผศ.อุหมาด หมัดอาด้ำ

2. ผศ.เยาวเรศ ศิริสถิตย์กุล

3. ผศ.ดร.ฐิมาพร เพชรแก้ว

4. ผศ.ดร.พุทธิพร ธนธรรมเมธี

5. อาจารย์ ดร.กรัณรัตน์ ธรรมรักษ์

9/2561
18 ก.ค. 2561
7/2561
25 ก.ค. 2561
82. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
1. อาจารย์ ดร.มนเทียร เสร็จกิจ
2. ผศ.ดร.นุกูล สุขสุวรรณ์
3. ผศ.สัจจพันธ์ ลีละตานนท์
4. ผศ.ดร.กัมปนาท สุขมาก
5. อาจารย์ ดร.เรจีย์ แก้วส่อง

1. ผศ.ดร.สัจจพันธ์ ลีละตานนท์
2. ผศ.ดร.นุกูล สุขสุวรรณ์
3. ผศ.ดร.ปฎิมาพร สุขมาก
4. ผศ.ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ
5. ผศ.ดร.วริษฐ์ วิปุลานุสาสน์
6. ผศ.ดร.กิตติพงค์ คุณจริยกุล
7. อาจารย์ ดร.มนเทียร เสร็จกิจ
8. อาจารย์ ดร.กัมปนาท สุขมาก
9. อาจารย์ ดร.เรจีย์ แก้วส่อง
10. ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ อิ่มใจ

3/2564
3 มี.ค. 2564
3/2564
17 มี.ค. 2564
83. วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)

1. ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี
2. ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ ดรุมาศ
3. ผศ.จันทิรา รัตนรัตน์
4. อาจารย์ ดร.ดำรงค์ศักดิ์ น้อยเจริญ
5. อาจารย์ภูสิต ห่อเพชร

1. ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี
2. ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ ดรุมาศ 
3. ผศ.จันทิรา รัตนรัตน์
4. อาจารย์ ดร.ดำรงค์ศักดิ์ น้อยเจริญ
5. อาจารย์ภูสิต ห่อเพชร

3/2564
3 มี.ค. 2564
3/2564
17 มี.ค. 2564
84. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

1. รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี
2. ผศ.ดร.จริยา สากยโรจน์
3. ผศ.ดร.พิชญาภัค วินทะชัย

สาขาขีววิทยา
1. รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี
2. ผศ.ดร.จริยา สากยโรจน์
3. ผศ.ดร.พิชญาภัค วินทะชัย
4. ผศ.ดร.นิยม กำลังดี
5. อาจารย์ ดร.พิมพ์ชนก พิมพ์ทนต์
สาขาคณิตศาสตร์
6. รศ.ดร.เสน่ห์ รุจิวรรณ
7. ผศ.ดร.จรรยารักษ์ ทองสมพร
8. ผศ.ดร.วนิดา ลิ่มมั่น
9. ผศ.ดร.กิตติพงษ์ ไหลภาภรณ์
10. อาจารย์ ดร.ประถมจิต ขจรเจริญกุล
สาขาฟิสิกส์
11. รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี
12. รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล
13. รศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ
14. รศ.ดร.สรศักดิ์ ด่านวรพงศ์
15. อาจารย์ ดร.พรรณศิริ ดำโอ
สาขาเคมี
16. ผศ.ดร.อัปสร บุญยัง
17. อาจารย์ ดร.กชพรรณ กาญจนะ
สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
18. ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ ดรุมาศ
19. ผศ.จันทิรา รัตนรัตน์

5/2563
7 พ.ค. 2563
5/2563
20 พ.ค. 2563
85. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

1. รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี
2. รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล
3. รศ.ดร.เสน่ห์ รุจิวรรณ

1. รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี
2. รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล
3. รศ.ดร.เสน่ห์ รุจิวรรณ
4. รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี
5. ผศ.ดร.จรรยารักษ์ ทองสมพร
6. ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ ดรุมาศ
7. ผศ.ดร.วนิดา ลิ่มมั่น
8. ผศ.ดร.จริยา สากยโรจน์
9. ผศ.ดร.พิชญาภัค วินทะชัย
10. อาจารย์ ดร.พิมพ์ชนก พิมพ์ทนต์
11. อาจารย์ ดร.ชัยโรจน์ ใหญ่ประเสริฐ
12. ผศ.ดร.กิตติพงษ์ ไหลภาภรณ์
13. อาจารย์ ดร.ประถมจิต ขจรเจริญกุล

6/2563
17 มิ.ย. 2563
86. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)

1. รศ.ดร.เสน่ห์ รุจิวรรณ
2. รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี
3. รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล

1. รศ.ดร.เสน่ห์ รุจิวรรณ
2. รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี
3. รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล
4. รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี
5. ผศ.ดร.จรรยารักษ์ ทองสมพร
6. ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ ดรุมาศ
7. ผศ.ดร.วนิดา ลิ่มมั่น
8. ผศ.ดร.จริยา สากยโรจน์
9. ผศ.ดร.พิชญาภัค วินทะชัย
10. ผศ.ดร.กิตติพงษ์ ไหลภาภรณ์
11. ผศ.ดร.ประถมจิต ขจรเจริญกุล
12. อาจารย์ ดร.พิมพ์ชนก พิมพ์ทนต์
13. อาจารย์ ดร.ชัยโรจน์ ใหญ่ประเสริฐ

1/2564
6 ม.ค. 2564
1/2564
20 ม.ค. 2564
87. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

วิชาเอกคณิตศาสตร์และสถิติ
1. ผศ.ดร.จรรยารักษ์ ทองสมพร
2. ผศ.ดร.ประถมจิต ขจรเจริญกุล
3. อาจารย์ ดร.สุดธิดา สังข์พุ่ม
วิชาเอกฟิสิกส์
4. อาจารย์ ดร.สัมภาส ฉีดเกตุ
5. อาจารย์ ดร.พรรณศิริ ดำโอ
6. อาจารย์ ดร.ชัยโรจน์ ใหญ่ประเสริฐ
วิชาเอกเคมี
7. ผศ.ดร.อัปสร บุญยัง
8. ผศ.ดร.มนตรา ไชยรัตน์
9. ผศ.ดร.หทัยชนก คมเม่น
วิชาเอกชีววิทยา
10. อาจารย์ ดร.พิมพ์ชนก พิมพ์ทนต์
11. อาจารย์ ดร.วิษณุ สายศร
12. ผศ.ดร.นภารัตน์ สุทธิเดช

วิชาเอกคณิตศาสตร์และสถิติ
1. ผศ.ดร.จรรยารักษ์ ทองสมพร
2. ผศ.ดร.ประถมจิต ขจรเจริญกุล
3. อาจารย์ ดร.สุดธิดา สังข์พุ่ม
วิชาเอกฟิสิกส์
4. อาจารย์ ดร.สัมภาส ฉีดเกตุ
5. อาจารย์ ดร.พรรณศิริ ดำโอ
6. อาจารย์ ดร.ชัยโรจน์ ใหญ่ประเสริฐ
วิชาเอกเคมี
7. ผศ.ดร.อัปสร บุญยัง
8. ผศ.ดร.มนตรา ไชยรัตน์
9. ผศ.ดร.หทัยชนก คมเม่น
วิชาเอกชีววิทยา
10. อาจารย์ ดร.พิมพ์ชนก พิมพ์ทนต์
11. อาจารย์ ดร.วิษณุ สายศร
12. ผศ.ดร.นภารัตน์ สุทธิเดช

5/2563
14 พ.ค. 2563
5/2563
20 พ.ค. 2563
88. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

1. ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี

2. ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ ดรุมาศ 

3. ผศ.จันทิรา รัตนรัตน์

4. อาจารย์ ดร.ดำรงค์ศักดิ์ น้อยเจริญ

5. อาจารย์ภูสิต ห่อเพชร

1. ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี

2. ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ ดรุมาศ 

3. ผศ.จันทิรา รัตนรัตน์

4. อาจารย์ ดร.ดำรงค์ศักดิ์ น้อยเจริญ

5. อาจารย์ภูสิต ห่อเพชร

5/2563
7 พ.ค. 2563
5/2563
20 พ.ค. 2563
89. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)

1. รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี

2. ผศ.ดร.พิชญาภัค วินทะชัย

3. ผศ.ดร.จริยา สากยโรจน์

1. รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี

2. รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี

3. รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล

4. รศ.ดร.เสน่ห์ รุจิวรรณ

5. รศ.ดร.หมุดตอเล็บ นิสอ

6. รศ.ดร.สุรศักดิ์ ด่านวรพงศ์

7. รศ.ดร.ฉัตรชัย กัลยาณปพน

8. ผศ.ดร.จรรยารักษ์ ทองสมพร

9. ผศ.ดร.ภูวดล บางรักษ์

10. ผศ.ดร.พิเชษฐ์ จิตต์เจนการ

11. ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ ดรุมาศ

12. ผศ.ดร.จริยา สากยโรจน์

13. ผศ.ดร.วนิดา ลิ่มมั่น

14. ผศ.ดร.กิตติพงษ์ ไหลภาภรณ์

15. อาจารย์ ดร.พิมพ์ชนก พิมพ์ทนต์

16. อาจารย์ ดร.นภารัตน์ สุทธิเดช

17. อาจารย์ ดร.พิชญาภัค วินทะชัย

18. อาจารย์ ดร.ชัยโรจน์ ใหญ่ประเสริฐ

19. ผศ.ดร.นิยม กำลังดี

20. อาจารย์ ดร.ประถมจิต ขจรเจริญกุล

21. อาจารย์ ดร.พรรณศิริ ดำโอ

22. อาจารย์ ดร.กชพรรณ กาญจนะ

23. ผศ.ดร.อัปสร บุญยัง

5/2563
7 พ.ค. 2563
5/2563
20 พ.ค. 2563
90. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

วิชาเอกคณิตศาสตร์และสถิติ
1. ผศ.ดร.จรรยารักษ์ ทองสมพร
2. ผศ.ดร.ประถมจิต ขจรเจริญกุล
3. อาจารย์ ดร.สุดธิดา สังข์พุ่ม
วิชาเอกฟิสิกส์
4. อาจารย์ ดร.สัมภาส ฉีดเกตุ
5. อาจารย์ ดร.พรรณศิริ ดำโอ
6. อาจารย์ ดร.ชัยโรจน์ ใหญ่ประเสริฐ
วิชาเอกเคมี
7. ผศ.ดร.อัปสร บุญยัง
8. ผศ.ดร.มนตรา ไชยรัตน์
9. ผศ.ดร.หทัยชนก คมเม่น
วิชาเอกชีววิทยา
10. อาจารย์ ดร.พิมพ์ชนก พิมพ์ทนต์
11. อาจารย์ ดร.วิษณุ สายศร
12. ผศ.ดร.นภารัตน์ สุทธิเดช

วิชาเอกคณิตศาสตร์และสถิติ
1. ผศ.ดร.จรรยารักษ์ ทองสมพร
2. ผศ.ดร.ประถมจิต ขจรเจริญกุล
3. อาจารย์ ดร.สุดธิดา สังข์พุ่ม
วิชาเอกฟิสิกส์
4. อาจารย์ ดร.สัมภาส ฉีดเกตุ
5. อาจารย์ ดร.พรรณศิริ ดำโอ
6. อาจารย์ ดร.ชัยโรจน์ ใหญ่ประเสริฐ
วิชาเอกเคมี
7. ผศ.ดร.อัปสร บุญยัง
8. ผศ.ดร.มนตรา ไชยรัตน์
9. ผศ.ดร.หทัยชนก คมเม่น
วิชาเอกชีววิทยา
10. อาจารย์ ดร.พิมพ์ชนก พิมพ์ทนต์
11. อาจารย์ ดร.วิษณุ สายศร
12. ผศ.ดร.นภารัตน์ สุทธิเดช

2/2564
3 ก.พ. 2564
2/2564
17 ก.พ. 2564
91. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)

สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยารักษ์ ทองสมพร 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประถมจิต ขจรเจริญกุล 
3. อาจารย์ ดร.สุดธิดา สังข์พุ่ม 
สาขาฟิสิกส์ 
4. อาจารย์ ดร.ชัยโรจน์ ใหญ่ประเสริฐ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณศิริ ดำโอ 
6. อาจารย์ ดร.สัมภาส ฉีดเกตุ 
สาขาเคมี 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัปสร บุญยัง 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรา ไชยรัตน์ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก คมเม่น
สาขาชีววิทยา
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พักตร์พิมล อึ่งเจริญวิวัฒน์
11. อาจารย์ ดร.พิมพ์ชนก พิมพ์ทน
12. อาจารย์ ดร.วิษณุ สายสร

สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยารักษ์ ทองสมพร 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประถมจิต ขจรเจริญกุล 
3. อาจารย์ ดร.สุดธิดา สังข์พุ่ม 
สาขาฟิสิกส์ 
4. อาจารย์ ดร.ชัยโรจน์ ใหญ่ประเสริฐ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณศิริ ดำโอ 
6. อาจารย์ ดร.สัมภาส ฉีดเกตุ 
สาขาเคมี 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัปสร บุญยัง 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรา ไชยรัตน์ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก คมเม่น
สาขาชีววิทยา
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พักตร์พิมล อึ่งเจริญวิวัฒน์
11. อาจารย์ ดร.พิมพ์ชนก พิมพ์ทน
12. อาจารย์ ดร.วิษณุ สายสร

2/2564
3 ก.พ. 2564
2/2564
17 ก.พ. 2564
92. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานวัตกรรมยาและเครื่องสำอาง หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)

1. รศ.ดร.สมชาย สวัสดี
2. ผศ.ดร.อภิชาต อธิไภริน
3. อาจารย์ ดร.อรรถวดี แซ่หยุ่น

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สวัสดี
2. รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา จันทรัตน์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำฟ้า เสริมแก้ว
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต อธิไภริน
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวิทย์ อยู่สกุล
7. อาจารย์ ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์
8. อาจารย์ ดร.ธนัชพร แสงไฟ
9. อาจารย์ ดร.ธิพาพรรณ พลายด้วง
10. อาจารย์ ดร.เพชรรัตน์ บุญร่วมแก้ว
11. อาจารย์ ดร.อรรถวดี แซ่หยุ่น
12. อาจารย์ ดร.จันทราทิพย์ โจมฤทธิ์
13. อาจารย์ ดร.อามิต ไจซี
14. อาจารย์ ดร.บุญส่ง หวังสินทวีกุล
15. อาจารย์ ดร.ณัฐิกานต์ นกแก้ว
16. อาจารย์ ดร.อรุณา ประสพธรรม
17. อาจารย์ ดร.ปาจรีย์ ศักดิเศรษฐ์

3/2564
3 มี.ค. 2564
3/2564
17 มี.ค. 2564
93. วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมยาและเครื่องสำอาง หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

1. ผศ.ดร.น้ำฟ้า เสริมแก้ว
2. ผศ.ดร.อภิชาต อธิไภริน
3. อาจารย์ ดร.อรรถวดี แซ่หยุ่น

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สวัสดี
2. รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา จันทรัตน์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำฟ้า เสริมแก้ว
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต อธิไภริน
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวิทย์ อยู่สกุล
7. อาจารย์ ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์
8. อาจารย์ ดร.ธนัชพร แสงไฟ
9. อาจารย์ ดร.ธิพาพรรณ พลายด้วง
10. อาจารย์ ดร.เพชรรัตน์ บุญร่วมแก้ว
11. อาจารย์ ดร.อรรถวดี แซ่หยุ่น
12. อาจารย์ ดร.จันทราทิพย์ โจมฤทธิ์
13. อาจารย์ ดร.อามิต ไจซี
14. อาจารย์ ดร.บุญส่ง หวังสินทวีกุล
15. อาจารย์ ดร.ณัฐิกานต์ นกแก้ว
16. อาจารย์ ดร.อรุณา ประสพธรรม
17. อาจารย์ ดร.ปาจรีย์ ศักดิเศรษฐ์

3/2564
3 มี.ค. 2564
3/2564
17 มี.ค. 2564
94. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการด้านยาและเครื่องสำอาง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)

1. รศ.ดร.สมชาย สวัสดี

2. อาจารย์ ดร.อรรถวดี แซ่หยุ่น

3. อาจารย์ ดร.อธิชาต อธิไภริน

4. ผศ.ดร.น้ำฟ้า เสริมแก้ว

5. ผศ.ดร.กรวิทย์ อยู่สกุล

1. รศ.ดร.สมชาย สวัสดี

2. อาจารย์ ดร.อรรถวดี แซ่หยุ่น

3. อาจารย์ ดร.อภิชาต อธิไภริน

4. รศ.ดร.นมนต์ หิรัญ (ลาออก 1 ส.ค. 2562 เลขที่ 674/2562)

5. ผศ.ดร.น้ำฟ้า เสริมแก้ว

6. ผศ.ดร.ชุติมา จันทรรัตน์

7. ผศ.ดร.กรวิทย์ อยู่สกุล

8. อาจารย์ ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์

9. อาจารย์ ดร.ธนัชพร แสงไฟ

10. อาจารย์ ดร.เพชรรัตน์ บุญร่วมแก้ว

11. อาจารย์ ดร.สุริยัน เต็งใหญ่ (ลาออก วันที่ 16 ม.ค. 2562 เลขที่ 75/2562)

12. รศ.ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล

13. อาจารย์ ดร.ธิพาพรรณ พลายด้วง

3/2562
6 มี.ค. 2562
95. เภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

1. ผศ.ดร.กิจจา สว่างเจริญ

2. ผศ.ดร.ชุติมา จันทรัตน์

3. อาจารย์ ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์

4. อาจารย์ ดร.ธิดาพรรณ พลายด้วง

5. อาจารย์อภิชญา ชนะวงศ์

6. อาจารย์สาวิตรี เหล่าไพบูลย์กุล

1. ผศ.ดร.กิจจา สว่างเจริญ

2. ผศ.ดร.ชุติมา จันทรัตน์

3. อาจารย์ ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์

4. อาจารย์ ดร.ธิดาพรรณ พลายด้วง

5. อาจารย์อภิชญา ชนะวงศ์

6. อาจารย์สาวิตรี เหล่าไพบูลย์กุล

5/2562
29 พ.ค. 2562
96. เภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

1. ผศ.ดร.กิจจา สว่างเจริญ

2. ผศ.ดร.ชุติมา จันทรัตน์

3. อาจารย์ ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์

4. อาจารย์ ดร.ธิดาพรรณ พลายด้วง

5. อาจารย์อภิชญา ชนะวงศ์

6. อาจารย์สาวิตรี เหล่าไพบูลย์กุล

1. ผศ.ดร.กิจจา สว่างเจริญ

2. ผศ.ดร.ชุติมา จันทรัตน์

3. อาจารย์ ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์

4. อาจารย์ ดร.ธิดาพรรณ พลายด้วง

5. อาจารย์อภิชญา ชนะวงศ์

6. อาจารย์สาวิตรี เหล่าไพบูลย์กุล

2/2564
3 ก.พ. 2564
2/2564
17 ก.พ. 2564
97. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รพีพร ขวัญเชื้อ
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาริสา ภูมิภาค ณ หนองคาย
3. อาจารย์ ดร.คมกริบ หลงละเลิง
4. อาจารย์ ดร.สุนทราภรณ์ หันตุลา
5. อาจารย์ ดร.ปรเมท เหมรชตนนท์

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รพีพร ขวัญเชื้อ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาริสา ภูมิภาค ณ หนองคาย
3. อาจารย์ ดร.คมกริบ หลงละเลิง
4. อาจารย์ ดร.สุนทราภรณ์ หันตุลา
5. อาจารย์ ดร.ปรเมท เหมรชตนนท์

2/2564
3 ก.พ. 2564
2/2564
17 ก.พ. 2564
98. การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)

1. ผศ.ดร.กิ่งกาญจน์ บรรลือพืช
2. อาจารย์คมกริช เอี้ยวสกุล
3. อาจารย์ ดร.รสรินทร์ แหยมประเสริฐ
4. อาจารย์สร้อยเพชร เนตรอนงค์
5. อาจารย์ปาลิกา เวชกุล

1. ผศ.ดร.กิ่งกาญจน์ บรรลือพืช
2. อาจารย์คมกริช เอี้ยวสกุล
3. อาจารย์ ดร.รสรินทร์ แหยมประเสริฐ
4. อาจารย์บุษบรรณ สุขกาญจน์
5. อาจารย์ ดร.สินีนาฎ สันพินิจ
6. อาจารย์สร้อยเพชร เนตรอนงค์
7. อาจารย์ปาลิกา เวชกุล

8/2563
10 ส.ค. 2563
8/2563
19 ส.ค. 2563
99. แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

1. อาจารย์ ดร. นพ.ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย
2. ผศ.นพ.พันธ์ชัย รัตนสุวรรณ (ลาออก 1 ก.พ. 2564)
3. อาจารย์ พญ.วันดี ชั้นประเสริฐภิญโญ
4. รศ.นพ.อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์
5. อาจารย์ นพ.สุรศักดิ์ วิจิตรพงศ์จินดา

1. อาจารย์ ดร. นพ.ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย
2. ผศ.นพ.พันธ์ชัย รัตนสุวรรณ (ลาออก 1 ก.พ. 2564)
3. อาจารย์ พญ.วันดี ชั้นประเสริฐภิญโญ
4. รศ.นพ.อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์
5. อาจารย์ นพ.สุรศักดิ์ วิจิตรพงศ์จินดา

1/2563
2 ม.ค. 2563
1/2563
14 ม.ค. 2563
100. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)

1. อาจารย์ ดร.นพ.ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย

2. ผศ.นพ.พันธ์ชัย รัตนสุวรรณ (ลาออก 1 ก.พ. 2564)

3. อาจารย์ นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว

4. อาจารย์ นพ.สุรศักดิ์ วิจิตรพงศ์จินดา

5. รศ.นพ.อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์

1. อาจารย์ ดร.นพ.ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย

2. ผศ.นพ.พันธ์ชัย รัตนสุวรรณ (ลาออก 1 ก.พ. 2564)

3. อาจารย์ นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว

4. อาจารย์ นพ.สุรศักดิ์ วิจิตรพงศ์จินดา

5. รศ.นพ.อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์

3/2562
6 มี.ค. 2562
3/2562
22 มี.ค. 2562
101. แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนนทพรรณ ผาสุข
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยวัฒน์ ฤกษ์สวัสดิ์ถาวร
3. อาจารย์ นายแพทย์ลั่นหล้า อุดมเวช
4. อาจารย์ แพทย์หญิงวันดี ชั้นประเสริฐภิญโญ
5. อาจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ วิจิตรพงศ์จินดา

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนนทพรรณ ผาสุข
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยวัฒน์ ฤกษ์สวัสดิ์ถาวร
3. อาจารย์ นายแพทย์ลั่นหล้า อุดมเวช
4. อาจารย์ แพทย์หญิงวันดี ชั้นประเสริฐภิญโญ
5. อาจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ วิจิตรพงศ์จินดา

4/2564
21 เม.ย. 2564
102. พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

1. อาจารย์จันทร์จุรีย์ ถือทอง
2. ผศ.ธนวรรณ สงประเสริฐ
3. อาจารย์ ดร. นิดารัตน์ ชูวิเชียร
4. อาจารย์สุดา ใจห้าว
5. อาจารย์สินีนาฏ นาคศรี

1. ผศ.ดร.อุไร จเรประพาฬ
2. รศ.ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์
3. รศ.ดร.สายฝน เอกวรางกูร
4. รศ.ดร.จอม สุวรรณโณ
5. ผศ.ดร.นัยนา หนูนิล
6. ผศ.ดร.เกียรติกำจร กุศล
7. ผศ.ดร.เรวดี เพชรศิราสัณห์
8. ผศ.กำไล สมรักษ์
9. ผศ.ดร.เจนเนตร พลเพชร
10. ผศ.ดร.รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์
11. อาจารย์กนกวรรณ ตันตระเสนีย์รัตน์
12. อาจารย์จันทร์จุรีย์ ถือทอง
13. ผศ.ธนวรรณ สงประเสริฐ
14. อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตร
15. อาจารย์ ดร.นิดารัตน์ ชูวิเชียร
16. อาจารย์ ดร.อรทัย นนทเภท
17. อาจารย์อุษา น่วมเพชร
18. อาจารย์กรรณิการ์ แสงประจง
19. อาจารย์จินดารัตน์ สมใจนึก
20. อาจารย์จิราวรรณ คล้ายวิเศษ
21. อาจารย์สินีนาฏ นาคศรี
22. อาจารย์สุดา ใจห้าว
23. อาจารย์พิกุลทิพย์ ขุนเศรษฐ

3/2564
3 มี.ค. 2564
3/2564
17 มี.ค. 2564
103. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

1. รศ.ดร.จอม สุวรรณโณ
2. ผศ.ดร.เจนเนตร พลเพชร
3. ผศ.ดร.อรทัย นนทเภท

1. รศ.ดร.จอม สุวรรณโณ
2. ผศ.ดร.เรวดี เพชรศิราสัณห์
3. ผศ.ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์
4. อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตร
5. ผศ.ดร.เจนเนตร พลเพชร

104. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

1. รศ.ดร.เกียรติกำจร กุศล

2. ผศ.ดร.นัยนา หนูนิล

3. รศ.ดร.สายฝน เอกวรางกูร

1. รศ.ดร.เกียรติกำจร กุศล

2. ผศ.ดร.นัยนา หนูนิล

3. รศ. ดร.สายฝน เอกวรางกูร

4. อาจารย์ ดร.อรทัย นนทเภท

5. ผศ.ดร.รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์

11/2559
2 พ.ย. 2559
11/2559
30 พ.ย. 2559
105. พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

1. อาจารย์จันทร์จุรีย์ ถือทอง
2. อาจารย์กนกวรรณ ตันตระเสนีย์รัตน์
3. ผศ.กำไล สมรักษ์
4. อาจารย์ ดร.นิดารัตน์ ชูวิเชียร
5. รศ.ดร.อุไร จเรประพาฬ

1. อาจารย์จันทร์จุรีย์ ถือทอง
2. อาจารย์กนกวรรณ ตันตระเสนีย์รัตน์
3. ผศ.กำไล สมรักษ์
4. อาจารย์ ดร.นิดารัตน์ ชูวิเชียร
5. รศ.ดร.อุไร จเรประพาฬ

106. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

1. รศ.ดร.จอม สุวรรณโณ
2. รศ.ดร.เรวดี เพชรศิราสัณห์
3. ผศ.ดร.เจนเนตร พลเพชร

1. รศ.ดร.จอม สุวรรณโณ
2. รศ.ดร.เรวดี เพชรศิราสัณห์
3. ผศ.ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์
4. อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตร
5. ผศ.ดร.เจนเนตร พลเพชร

1/2561
16 ม.ค. 2561
1/2561
31 ม.ค. 2561
107. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

1. รศ.ดร.เกียรติกำจร กุศล
2. ผศ.ดร.นัยนา หนูนิล
3. รศ. ดร.สายฝน เอกวรางกูร

1. รศ.ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์

2. รศ. ดร.สายฝน เอกวรางกูร

3. ผศ.ดร.นัยนา หนูนิล

4. รศ.ดร.เกียรติกำจร กุศล

5. รศ.ดร.เรวดี เพชศิราสัณห์

6. รศ.ดร.จอม สุวรรณโณ

7. ผศ.ดร.อุไร จเรประพาฬ

8. อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตร

9. ผศ.ดร.รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์

10. ผศ.ดร.เจนเนตร พลเพชร

14/2561
7 พ.ย. 2561
11/2561
28 พ.ย. 2561
108. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

1. อาจารย์ ดร.จินดาหรา เปรมปราโมทย์
2. อาจารย์ ดร.อรรถกร พรมวี
3. อาจารย์ ดร.ปรัชญาพร เอกบุตร
4. อาจารย์ ดร.กฤติกา กาบพลอย
5. อาจารย์ ดร.จันทิรา วงศ์เณร

1. รศ.ดร.สมศักดิ์ มณีพงศ์
2. รศ.ดร.มนตรี อิสรไกรศีล
3. รศ.ดร.พ้วน เพ่งเซ้ง
4. รศ.ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์
5. รศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี
6. รศ.ดร.วาริน อินทนา
7. ผศ.ดร.ปิยะพงศ์ โชติพันธุ์
8. ผศ.ดร.นิวัต เมืองแก้ว
9. ผศ.ดร.สถาพร ดิเรกบุษราคม
10. อาจารย์ ดร.กฤติกา กาบพลอย
11. อาจารย์ ดร.จันทิรา วงศ์เณร
12. ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ สุชสอาด

2/2564
3 ก.พ. 2564
2/2564
17 ก.พ. 2564
109. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

1. รศ.ดร.วาริน อินทนา
2. รศ.ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์
3. รศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี

1. รศ.ดร.วาริน อินทนา
2. รศ.ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์
3. รศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี
4. ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด
5. ผศ.ดร.สถาพร ดิเรกบุษราคม
6. อาจารย์ ดร.จันทิรา วงศ์เณร

6/2563
4 มิ.ย. 2563
6/2563
17 มิ.ย. 2563
110. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา กิจพิพิธ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ดิเรกบุษราคม

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน อินทนา
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ดิเรกบุษราคม
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจักษณ์ สัมพันธ์

3/2564
3 มี.ค. 2564
3/2564
17 มี.ค. 2564
111. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา กิจพิพิธ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ดิเรกบุษราคม

1. รศ.ดร.สมศักดิ์ มณีพงศ์

2. รศ.ดร.วาริน อินทนา

3. รศ.ดร.มนตรี อิสรไกรศีล

4. รศ.ดร.พ้วน เพ่งเซ้ง

5. ผศ.ดร.นิวัต เมืองแก้ว

6. รศ.ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์

7. ผศ.ดร.ปิยะพงค์ โชติพันธุ์

2/2564
3 ก.พ. 2564
2/2564
17 ก.พ. 2564
112. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการเกษตรและการประกอบการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

1. อาจารย์ ดร.ปรัชญาพร เอกบุตร
2. รศ.ดร.พ้วน เพ่งเซ้ง (ลาออก 31 ส.ค. 2563)
3. อาจารย์ ดร.อรรถกร พรมวี
4. อาจารย์ ดร.กฤติกา กาบพลอย
5. อาจารย์ ดร.จันทิรา วงศ์เณร

1. รศ. ดร.มนตรี อิสรไกรศีล

2. รศ.ดร.สมศักดิ์ มณีพงศ์

3. รศ.ดร.พ้วน เพ่งเซ้ง (ลาออก 31 ส.ค. 2563)

4. ผศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี

5. ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด

6. ผศ.ดร.นิวัต เมืองแก้ว

7. อาจารย์ ดร.กฤติกา กาบพลอย

8. อาจารย์ ดร.จันทิรา วงศ์เณร

1/2563
2 ม.ค. 2563
1/2563
14 ม.ค. 2563
113. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

1. อาจารย์ ดร.สุเมธี ส่งเสมอ

2. ผศ.ดร.นิสา แซ่หลี

3. ผศ.ดร.พิจักษณ์ สัมพันธ์

4. ผศ.ดร.วิสาขะ อนันธวัช

5. ผศ.ดร.ทนง เอี่ยวศิริ

1. รศ.ดร.มนัส ชัยจันทร์

2. รศ.ดร.นฤมล มาแทน

3. ผศ.ดร.นิสา แซ่หลี

4. ผศ.ดร.พิจักษณ์ สัมพันธ์

5. ผศ.ดร.วิสาขะ อนันธวัช

6. ผศ.ดร.ทนง เอี่ยวศิริ

114. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

1. อาจารย์ ดร.ปรัชญาพร เอกบุตร
2. รศ.ดร.พ้วน เพ่งเซ้ง (ลาออก 31 ส.ค. 2563)
3. อาจารย์ ดร.อรรถกร พรมวี
4. อาจารย์ ดร.กฤติกา กาบพลอย
5. อาจารย์ ดร.จันทิรา วงศ์เณร

1. รศ. ดร.มนตรี อิสรไกรศีล

2. รศ.ดร.สมศักดิ์ มณีพงศ์

3. รศ.ดร.พ้วน เพ่งเซ้ง (ลาออก 31 ส.ค. 2563)

4. ผศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี

5. ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด

6. ผศ.ดร.นิวัต เมืองแก้ว

7. อาจารย์ ดร.กฤติกา กาบพลอย

8. อาจารย์ ดร.จันทิรา วงศ์เณร

1/2563
2 ม.ค. 2563
1/2563
14 ม.ค. 2563
115. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

1. รศ.ดร.วาริน อินทนา
2. รศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี
3. รศ.ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์

1. รศ.ดร.สมศักดิ์ มณีพงศ์
2. รศ.ดร.วาริน อินทนา
3. ผศ.ดร.พ้วน เพ่งเซ้ง
4. รศ.ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์
5. รศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี
6. อาจารย์ ดร.จันจิรา วงศ์เณร
7. ผศ.ดร.สถาพร ดิเรกบุษราคม

1/2562
2 ม.ค. 2562
1/2562
30 ม.ค. 2562
116. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
1. อาจารย์ ดร.สุเมธี ส่งเสมอ
2. ผศ.ดร.นิสา แซ่หลี
3. ผศ.ดร.วิสาขะ อนันธวัช
4. ผศ.ดร.ทนง เอี่ยวศิริ
5. ผศ.ดร.พิจักษณ์ สัมพันธ์
1. รศ.ดร.นฤมล มาแทน
2. ผศ.ดร.นิสา แซ่หลี
3. ผศ.ดร.วิสาขะ อนันธวัช
4. ผศ.ดร.ทนง เอี่ยวศิริ
5. ผศ.ดร.พิจักษณ์ สัมพันธ์
6. รศ.ดร.มนัส ชัยจันทร์
7. รศ.ดร.วรรณา ชูฤทธิ์
8. รศ.ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์
9.ผศ.ดร.สุปราณี มนูรักษ์ชินากร
1/2564
6 ม.ค. 2564
1/2564
20 ม.ค. 2564
117. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
1. อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์
2. อาจารย์ ดร.พรเพ็ญ ทิพยนา
3. อาจารย์นลินี ทินนาม
4. อาจารย์ ดร.ชนวัฒน์ ชุณหวิกสิต (ลาออก 1 ส.ค. 2563)
5. อาจารย์ประภาดา ศรีสุวรรณ

1. รศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
2. ผศ.ดร.ภัทรวรรณ แท่นทอง
3. ผศ.ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต
4. ผศ.บุณฑรี จันทร์กลับ
5. อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์
6. อาจารย์ ดร.พรเพ็ญ ทิพยนา
7. อาจารย์ ดร.ชนวัฒน์ ชุณหวิกสิต (ลาออก 1 ส.ค. 2563)
8. อาจารย์ ดร. นิษฐิดา สุดใหม่
9. อาจารย์ ดร.พนิดา แช่มช้าง
10. อาจารย์ ดร.กัญญนิจ วิเชียรรัตน์
11. อาจารย์ประภาดา ศรีสุวรรณ
12. อาจารย์วชรวรรษ พรหมมา
13. อาจารย์สุชาติ ฉันสำราญ
14. อาจารย์อลิศรา สระโมฬี
15. อาจารย์ฮุชเซ็น นิยมเดชา
16. อาจารย์นลินี ทินนาม

11/2562
6 พ.ย. 2562
11/2562
27 พ.ย. 2562
118. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

1. รศ.ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต
2. ผศ.บุณฑรี จันทร์กลับ
3. ผศ.ดร.พนิดา แช่มช้าง
4. อาจารย์ฮุชเซ็น นิยมเดชา
5. อาจารย์ณิชชา วัฒนสิริภักดี

1. รศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
2. รศ.ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต
3. ผศ.บุณฑรี จันทร์กลับ
4. ผศ.รัชฎาทิพย์ อุปถัมภ์ประชา
5. ผศ.ดร.พนิดา แช่มช้าง
6. อาจารย์ ดร.กัญญนิจ วิเชียรรัตน์
7. อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์
8. อาจารย์ ดร.พรเพ็ญ ทิพยนา
9. อาจารย์ ดร.นิษฐิดา สุดใหม่
10. อาจารย์ฮุชเซ็น นิยมเดชา
11. อาจารย์นลินี ทินนาม
12. อาจารย์ประภาดา ศรีสุวรรณ
13. อาจารย์วชรวรรษ พรหมมา
14. อาจารย์สุชาติ ฉันสำราญ
15. อาจารย์อลิศรา สระโมฬี
16. อาจารย์เอกวุฒิ จันทร์ส้ม
17. อาจารย์ณิชชา วัฒนสิริภักดี

2/2564
3 ก.พ. 2564
2/2564
17 ก.พ. 2564
119. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

1. อาจารย์ ดร.กัญญนิจ วิเชียรรัตน์
2. อาจารย์เอกวุฒิ จันทร์ส้ม
3. อาจารย์วชรวรรษ พรหมมา
4. อาจารย์สุชาติ ฉันสำราญ
5. อาจารย์อลิศรา สระโมฬี

1. รศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
2. ผศ.ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต
3. ผศ.บุณฑรี จันทร์กลับ
4. ผศ.รัชฎาทิพย์ อุปถัมภ์ประชา
5. อาจารย์ ดร.พนิดา แช่มช้าง
6. อาจารย์ ดร.กัญญนิจ วิเชียรรัตน์
7. อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์
8. อาจารย์ ดร.พรเพ็ญ ทิพยนา
9. อาจารย์ ดร.นิษฐิดา สุดใหม่
10. อาจารย์นลินี ทินนาม
11. อาจารย์ประภาดา ศรีสุวรรณ
12. อาจารย์วชรวรรษ พรหมมา
13. อาจารย์สุชาติ ฉันสำราญ
14. อาจารย์อลิศรา สระโมฬี
15. อาจารย์เอกวุฒิ จันทร์ส้ม
16. อาจารย์ณิชชา วัฒนสิริภักดี

2/2564
3 ก.พ. 2564
2/2564
17 ก.พ. 2564
120. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

1. รศ.ดร.ภารดี เต็มเจริญ
2. รศ.อบเชย วงศ์ทอง
3. ผศ.สิริโสภา จุนเด็น
4. อาจารย์ปวิธ ตันสกุล
5. อาจารย์ตันยมน เพชรรัตน์

1. อาจารย์ปวิธ ตันสกุล
2. ผศ.ศิริโสภา จุนเด็น
3. อาจารย์ตันยมน เพชรรัตน์
4. อาจารย์ภูริต มาศวงศ์ศา
5. อาจารย์เมตรัย เกษเพชร

2/2564
3 ก.พ. 2564
2/2564
17 ก.พ. 2564
121. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

1. อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์
2. อาจารย์ ดร.พรเพ็ญ ทิพยนา
3. อาจารย์ ดร.นิษฐิดา สุดใหม่
4. อาจารย์นลินี ทินนาม
5. อาจารย์ประภาดา ศรีสุวรรณนวัฒน์

1. ผศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
2. ผศ.ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต
3. ผศ.บุณฑรี จันทร์กลับ
4. ผศ.รัชฎาทิพย์ อุปถัมภ์ประชา
5. อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์
6. อาจารย์ ดร.พรเพ็ญ ทิพยนา
7. อาจารย์ ดร.นิษฐิดา สุดใหม่
8. อาจารย์ ดร.พนิดา แช่มช้าง
9. อาจารย์ ดร.กัญญนิจ วิเชียรรัตน์
10. อาจารย์นลินี ทินนาม
11. อาจารย์ประภาดา ศรีสุวรรณ
12. อาจารย์สุชาติ ฉันสำราญ
13. อาจารย์เอกวุฒิ จันทร์ส้ม
14. อาจารย์ณิชชา วัฒนสิริภักดี

10/2563
7 ต.ค. 2563
10/2563
21 ต.ค. 2563
122. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

ศูนย์นครศรีธรรมราช
1. รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์
2. อาจารย์ ดร.ชลกานต์ เบ็ญจศักดิ์
3. อาจารย์ ดร.ญาณินี ทรงขจร
ศูนย์สุราษฎ์ธานี
1. อาาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง
2. ผศ.ดร.นิยม กำลังดี
3. อาจารย์ ดร.จินตนีย์ รู้ซื่อ

1. รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์
2. รศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
3. ผศ.ดร.รุ่งรวี จิตภักดี
4. ผศ.ดร.สมจินตนา คุ้มภัย
5. ผศ.ดร.ภัทรวรรณ แท่นทอง
6. ผศ.ดร.อรอนงค์ เฉียบแหลม
7. ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์
8. ผศ.ดร.ชูลีรัตน์ คงเรือง
9. ผศ.ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต
10. อาจารย์ ดร.ชลกานต์ เบ็ญจศักดิ์
11. อาจารย์ ดร.ญาณินี ทรงขจร
12. อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง
13. อาจารย์ ดร.จินตนีย์ รู้ซื่อ
14. อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์
15. อาจารย์ ดร.พรเพ็ญ ทิพยนา
16. อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ กลิ่นหอม
17. อาจารย์ ดร.พนิดา แช่มช้าง
18. อาจารย์ ดร.พงศ์พันธุ์ คำพรรณ์
19. อาจารย์ ดร.เยี่ยมดาว ณรงคะชวณะ
20. ผศ.ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม

3/2563
18 มี.ค. 2563
123. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

ศูนย์นครศรีธรรมราช
1. รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์
2. อาจารย์ ดร.ชลกานต์ เบ็ญจศักดิ์
3. อาจารย์ ดร.ญาณินี ทรงขจร
ศูนย์สุราษฎ์ธานี
1. อาาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง
2. ผศ.ดร.นิยม กำลังดี
3. อาจารย์ ดร.จินตนีย์ รู้ซื่อ

1. รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์
2. รศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
3. ผศ.ดร.รุ่งรวี จิตภักดี
4. ผศ.ดร.สมจินตนา คุ้มภัย
5. ผศ.ดร.ภัทรวรรณ แท่นทอง
6. ผศ.ดร.อรอนงค์ เฉียบแหลม
7. ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์
8. ผศ.ดร.ชูลีรัตน์ คงเรือง
9. ผศ.ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต
10. อาจารย์ ดร.ชลกานต์ เบ็ญจศักดิ์
11. อาจารย์ ดร.ญาณินี ทรงขจร
12. อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง
13. อาจารย์ ดร.จินตนีย์ รู้ซื่อ
14. อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์
15. อาจารย์ ดร.พรเพ็ญ ทิพยนา
16. อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ กลิ่นหอม
17. อาจารย์ ดร.พนิดา แช่มช้าง
18. อาจารย์ ดร.พงศ์พันธุ์ คำพรรณ์
19. อาจารย์ ดร.เยี่ยมดาว ณรงคะชวณะ
20. ผศ.ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม

3/2563
18 มี.ค. 2563
124. เศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

1. ผศ.ดร.ชูลีรัตน์ คงเรือง
2. ผศ.สมใจ หนูผึ้ง
3. ผศ.ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม
4. อาจารย์ ดร.พงศ์พันธุ์ คำพรรณ์
5. อาจารย์ชวพงษ์ นุ้ยสุข

1. ผศ.ดร.ชูลีรัตน์ คงเรือง
2. ผศ.สมใจ หนูผึ้ง
3. ผศ.ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม
4. อาจารย์ ดร.พงศ์พันธุ์ คำพรรณ์
5. อาจารย์ชวพงษ์ นุ้ยสุข

8/2563
10 ส.ค. 2563
8/2563
19 ส.ค. 2563
125. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมการบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

วิชาเอกการท่องเที่ยว

1. อาจารย์สุขุมาล กล่ำแสงใส

2. อาจารย์ธนาภา ช่วยแก้ว

3. ผศ.ดร.อรอนงค์ เฉียบแหลม

วิชาเอกการโรงแรม

1. อาจารย์ ดร.เยี่ยมดาว ณรงคะชวนะ

2. อาจารย์สุนทร บุญแก้ว

3. ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์

วิชาเอกการท่องเที่ยว

1. อาจารย์สุขุมาล กล่ำแสงใส

2. อาจารย์ธนาภา ช่วยแก้ว

3. ผศ.ดร.อรอนงค์ เฉียบแหลม

วิชาเอกการโรงแรม

1. อาจารย์ ดร.เยี่ยมดาว ณรงคะชวนะ

2. อาจารย์สุนทร บุญแก้ว

3. ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์

3/2564
3 มี.ค. 2564
3/2564
17 มี.ค. 2564
126. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

ศูนย์นครศรีธรรมราข

1. รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์

2. อาจารย์ ดร.ชลกานต์ เบ็ญจศักดิ์

3. อาจารย์ ดร.ญาณินี ทรงขจร

ศูนย์สุราษฎ์ธานี

1. อาาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง

2. ผศ.ดร.นิยม กำลังดี

3. อาจารย์ ดร.จินตนีย์ รู้ซื่อ

1. รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์

2. รศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์

3. ผศ.ดร.รุ่งรวี จิตภักดี

4. ผศ.ดร.สมจินตนา คุ้มภัย

5. ผศ.ดร.ภัทรวรรณ แท่นทอง

6. ผศ.ดร.อรอนงค์ เฉียบแหลม

7. ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์

8. ผศ.ดร.ชูลีรัตน์ คงเรือง

9. ผศ.ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต

10. อาจารย์ ดร.ชลกานต์ เบ็ญจศักดิ์

11. อาจารย์ ดร.ญาณินี ทรงขจร

12. อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง

13. อาจารย์ ดร.จินตนีย์ รู้ซื่อ

14. อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์

15. อาจารย์ ดร.พรเพ็ญ ทิพยนา

16. อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ กลิ่นหอม

17. อาจารย์ ดร.พนิดา แช่มช้าง

18. อาจารย์ ดร.พงศ์พันธุ์ คำพรรณ์

19. อาจารย์ ดร.เยี่ยมดาว ณรงคะชวณะ

20. ผศ.ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม

3/2563
10 มี.ค. 2563
3/2563
18 มี.ค. 2563
127. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

ศูนย์นครศรีธรรมราข

1. รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์

2. อาจารย์ ดร.ชลกานต์ เบ็ญจศักดิ์

3. อาจารย์ ดร.ญาณินี ทรงขจร

ศูนย์สุราษฎ์ธานี

1. อาาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง

2. ผศ.ดร.นิยม กำลังดี

3. อาจารย์ ดร.จินตนีย์ รู้ซื่อ

1. รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์

2. รศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์

3. ผศ.ดร.รุ่งรวี จิตภักดี

4. ผศ.ดร.สมจินตนา คุ้มภัย

5. ผศ.ดร.ภัทรวรรณ แท่นทอง

6. ผศ.ดร.อรอนงค์ เฉียบแหลม

7. ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์

8. ผศ.ดร.ชูลีรัตน์ คงเรือง

9. ผศ.ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต

10. อาจารย์ ดร.ชลกานต์ เบ็ญจศักดิ์

11. อาจารย์ ดร.ญาณินี ทรงขจร

12. อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง

13. อาจารย์ ดร.จินตนีย์ รู้ซื่อ

14. อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์

15. อาจารย์ ดร.พรเพ็ญ ทิพยนา

16. อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ กลิ่นหอม

17. อาจารย์ ดร.พนิดา แช่มช้าง

18. อาจารย์ ดร.พงศ์พันธุ์ คำพรรณ์

19. อาจารย์ ดร.เยี่ยมดาว ณรงคะชวณะ

20. ผศ.ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม

3/2563
10 มี.ค. 2563
3/2563
18 มี.ค. 2563
128. การจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561)
1. รศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
2. ผศ.ดร.รุ่งรวี จิตภักดี
3. ผศ.ดร.ปานแก้วตา ลัคนาวานิช

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริษฐ์ วิปุลานุสาสน์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวรรณ แท่นทอง
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูลีรัตน์ คงเรือง
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ เฉียบแหลม
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานแก้วตา ลัคนาวานิช
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี

8/2563
10 ส.ค. 2563
8/2563
19 ส.ค. 2563
129. เศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

1. ผศ.ดร.ชูลีรัตน์ คงเรือง
2. ผศ.สมใจ หนูผึ้ง
3. ผศ.ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม
4. อาจารย์ ดร.พงศ์พันธุ์ คำพรรณ์
5. อาจารย์ชวพงษ์ นุ้ยสุข

1. ผศ.ดร.ชูลีรัตน์ คงเรือง
2. ผศ.สมใจ หนูผึ้ง
3. ผศ.ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม
4. อาจารย์ ดร.พงศ์พันธุ์ คำพรรณ์
5. อาจารย์ชวพงษ์ นุ้ยสุข

2/2564
3 ก.พ. 2564
2/2564
17 ก.พ. 2564
130. บัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

1. อาจารย์กนกวรรณ มีสุข
2. อาจารย์สุวัจนา ธรรมโชติ
3. ผศ.วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ
4. ผศ.รัชดา สุวรรณเกิด
5. อาจารย์ศิริพร สว่างอารีย์รักษ์

1. ผศ.ดร.ปานแก้วตา ลัคนาวานิช
2. อาจารย์สุวัจนา ธรรมโชติ
3. ผศ.วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ
4. ผศ.รัชดา สุวรรณเกิด
5. อาจารย์ศิริพร สว่างอารีย์รักษ์
6. รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์
7. อาจารย์สายพิชญ์ สัจจวิเศษ
8. อาจารย์อลิศรา สระโมฬี
9. อาจารย์ประภาดา ศรีสุวรรณ
2/2564
3 ก.พ. 2564
2/2564
17 ก.พ. 2564


เว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ safari,Chrome,Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร. 3790