อีเมล | ค้นหาบุคลากร | INTRANET | ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน | |

หน้าหลัก / เลือกรายงาน / รายละเอียดการจัดทำ/ปรับปรุงหลักสูตรสรุปรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ลำดับ หลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร คกก.วิชาการ คกก.สภาวิชาการ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2564 (หลักสูตรภาษาไทย ระบบไตรภาค)

-

-

2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2564 (หลักสูตรนานาชาติ ระบบทวิภาค)

-

-

3. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2564 (หลักสูตรนานาชาติ ระบบไตรภาค)

-

-

4. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรม หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)

1. รองศาสตราจารย์ ดร.David James Harding
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา ภู่ระหงษ์

1. รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร มาแทน
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณนิภา เชาวนะ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.David James Harding
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สรศักดิ์ ด่านวรพงศ์
6. รองศาสตราจารย์ ดร.สุธน ศรีวะโร
7. รองศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง
8. รองศาสตราจารย์ ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทน ทับทรวง
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร สุฤกษ์ คงทอง
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชิด สระโมฬี
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชาติ ปรีชาติวงศ์
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัปสร บุญยัง
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภารวี รัตนกิจ
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา ภู่ระหงษ์
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศนา ณ พัทลุง
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพรรณ กาญจนะ
18. อาจารย์ ดร.ปิยะลักษณ์ หนูฤกษ์
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลพิสุทธิ์ ตันตาปกุล
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาภัค วินทะชัย
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศรา เสนีย์ศรีสกุล

8/2564
4 ส.ค. 2564
8/2564
18 ส.ค. 2564
5. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561)

1. รศ.ดร.นฤมล มาแทน

2. ผศ.ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย

3. ผศ.ดร.ผานิต คุ้มฮิ้น

1. รศ.ดร.นฤมล มาแทน
2. ผศ.ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย
3. ผศ.ดร.ผานิต คุ้มฮิ้น
4. รศ.ดร.มนัส ชัยจันทร์
5. อาจารย์ ดร.วิสาขะ อนันธวัช
6. อาจารย์ ดร.ทนง เอี่ยวศิริ
7. ผศ.ดร.พิจักษณ์ สัมพันธ์
8. รศ.ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์
9. ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด
10. ผศ.ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์
11. ผศ.ดร.สถาพร ดิเรกบุษราคัม
12. ผศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี
13. รศ.ดร.พ้วน เพ่งเซ้ง
14. รศ.ดร.วาริน อินทนา

1/2562
30 ม.ค. 2562
6. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

1. รศ.ดร.นฤมล มาแทน
2. ผศ.ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย
3. ผศ.ดร.ผานิตย์ คุ้มฮิ้น

1. รศ.ดร.นฤมล มาแทน
2. ผศ.ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย
3. ผศ.ดร.ผานิตย์ คุ้มฮิ้น
4. รศ.ดร.มนัส ชัยจันทร์
5. ผศ.ดร.นิสา แซ่หลี
6. ผศ.ดร.วิสาขะ อนันธวัช
7. ผศ.ดร.ทนง เอี่ยวศิริ
8. ผศ.ดร.พิจักษณ์ สัมพันธ์
9. รศ.ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์
10. อาจารย์ ดร.สุเมธี ส่งเสมอ
11. อาจารย์ ดร. อามิต ไจซี

5/2563
14 พ.ค. 2563
5/2563
20 พ.ค. 2563
7. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานแก้วตา ลัคนาวานิช

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี
2. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สกล บุญสิน
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูลีรัตน์ ชูเรือง
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ เฉียบแหลม
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานแก้วตา ลัคนาวานิช
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไตรรงค์ สวัสดิกุล
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจินตนา คุ้มภัย
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริษฐ์ วิปุลานุสาสน์
14. อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์
15. อาจารย์ ดร.พงษ์พันธุ์ คำพรรณ์
16. อาจารย์ ดร.พรเพ็ญ ทิพยนา
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา แช่มช้าง
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธิพร ธนธรรมเมธี
19. อาจารย์ ดร.ชูบาร์ม ปาทัก
20. อาจารย์ ดร.ฮีร่า บาตูล
21. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.นิรชร ชูติพัฒนะ
22. อาจารย์ ดร.กนกวรรณ มีสุข
23. อาจารย์ ดร.ชลกานต์ เบ็ญจศักดิ์
24. อาจารย์ ดร.เยี่ยมดาว ณรงคะชวนะ

5/2564
5 พ.ค. 2564
5/2564
19 พ.ค. 2564
8. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรม หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

1. รองศาสตราจารย์ ดร.David James Harding
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา ภู่ระหงษ์

1. รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร มาแทน
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณนิภา เชาวนะ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.David James Harding
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สรศักดิ์ ด่านวรพงศ์
6. รองศาสตราจารย์ ดร.สุธน ศรีวะโร
7. รองศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง
8. รองศาสตราจารย์ ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทน ทับทรวง
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร สุฤกษ์ คงทอง
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชิด สระโมฬี
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชาติ ปรีชาติวงศ์
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัปสร บุญยัง
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภารวี รัตนกิจ
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา ภู่ระหงษ์
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศนา ณ พัทลุง
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพรรณ กาญจนะ
18. อาจารย์ ดร.ปิยะลักษณ์ หนูฤกษ์
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาภัค วินทะชัย
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศรา เสนีย์ศรีสกุล

8/2564
4 ส.ค. 2564
8/2564
18 ส.ค. 2564
9. การจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานแก้วตา ลัคนาวานิช

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี
2. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สกล บุญสิน
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูลีรัตน์ ชูเรือง
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ เฉียบแหลม
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานแก้วตา ลัคนาวานิช
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไตรรงค์ สวัสดิกุล
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจินตนา คุ้มภัย
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริษฐ์ วิปุลานุสาสน์
14. อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์
15. อาจารย์ ดร.พงษ์พันธุ์ คำพรรณ์
16. อาจารย์ ดร.พรเพ็ญ ทิพยนา
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา แช่มช้าง
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธิพร ธนธรรมเมธี
19. อาจารย์ ดร.ชูบาร์ม ปาทัก
20. อาจารย์ ดร.ฮีร่า บาตูล
21. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.นิรชร ชูติพัฒนะ
22. อาจารย์ ดร.กนกวรรณ มีสุข
23. อาจารย์ ดร.ชลกานต์ เบ็ญจศักดิ์
24. อาจารย์ ดร.เยี่ยมดาว ณรงคะชวนะ

5/2564
5 พ.ค. 2564
5/2564
19 พ.ค. 2564
10. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561)

1. รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์

2. ผศ.ดร.อัปสร สัตยาคม

3. ผศ.ดร.ธนัชพร แสงไฟ

1. ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์สิทธิชัย ขุนทองแก้ว
2. ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์จินตกร คูวัฒนสุชาติ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.พิชชานีย์ จริยพงศ์
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เอกวรางกูร
6. รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติกำจร กุศล
7. รองศาสตราจารย์ ดร.จอม สุวรรณโณ
8. รองศาสตราจารย์ ดร.นัยนา หนูนิล
9. รองศาสตราจารย์ ดร.อุไร จเรประพาฬ
10. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวีระนุช นิสภาธร
11. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง
12. รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล
13. รองศาสตราจารย์ ดร.มนัส โคตรพุ้ย
14. รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จุ้งลก
15. รองศาสตราจารย์ ดร.นุชจรี จีนด้วง
16. รองศาสตราจารย์ ดร.วิยดา กวานเหียน กลางบุตร
17. รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์
18. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สวัสดี
19. รองศาสตราจารย์ ดร.สัณหวัช ไชยวงศ์
20. รองศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์เติมพงศ์   วงศ์ตะวัน
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ทศพล ธำรงสุวรรณกิจ
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี ชินนาพันธ์
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ทองบัวแก้ว
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาพร จันทร์เอียด
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงทิพย์ ภู่พงษ์
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ นุ้ยนุ่น
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัปษร สัตยาคม
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญโฉม จันทร์หวาน
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญธิดา โคตรพุ้ย
33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ สาระกุล
34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร เส้งสุ้น
35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิตา ปิยอมรพันธุ์
36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง
37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา จันทรัตน์
38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำฟ้า เสริมแก้ว
39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต อธิไภริน
40. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวิทย์ อยู่สกุล
41. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัชพร แสงไฟ
42. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพรรณ ทองสร้อย
43. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมรัตน์ วัฒนสิทธิ์
44. อาจารย์ ดร.ทันตแพทย์พนมวัฒน์ อมรพิมลธรรม
45. อาจารย์ ดร.ดวงใจ ผิวคำ
46. อาจารย์ ดร.นันทวัน วังเมือง
47. อาจารย์ ดร.อโนมา สันติวรกุล
48. อาจารย์ ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์
49. อาจารย์ ดร.เพชรรัตน์ บุญร่วมแก้ว
50. อาจารย์ ดร.อรรถวดี แซ่หยุ่น
51. อาจารย์ ดร.ธิพาพรรณ พลายด้วง
52. อาจารย์ ดร.ณัฐิกานต์ นกแก้ว
53. อาจารย์ ดร. อามิต ไจซี
54. อาจารย์ ดร.วัชรพงษ์ มิตสุวรรณ

 

11. นิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562)

1. อาจารย์ ดร.วชิราภรณ์ พวงจินดา (เริ่มปฏิบัติงาน 3 ส.ค. 63)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ประจนปัจจนึก
3. Asst. Prof. Dr. Marcin Jakub Drobnik
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุ่น วิชชุไตรภพ
5. รองศาสตราจารย์ปิยะนุช โปตะวณิช

1. อาจารย์ ดร.นุชรี นุชคุ้ม สมิทธ์

2. อาจารย์ธนรัตน์ มังคุด

3. ศ.ดร. อีวาน  พิมพ์โลฟสกี

4. ผศ.ดร. มาร์ซิน จาคุบ ดรอบนิค

5. อาจารย์ ดร.โรเบิร์ต สมิทธิ์

12. บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

1. ผศ.ดร.ไตรรงค์ สวัสดิกุล
2. อาจารย์ ดร.ชูบาร์ม ปาทัก
3. อาจารย์ ดร.ฮีร่า บาตูล
4. อาจารย์ ดร.สุชิตา มานะจิตต์
5. อาจารย์โจชัว อะคินโลลู โอลายินก้า

1. ผศ.ดร.ไตรรงค์ สวัสดิกุล
2. อาจารย์ ดร.ชูบาร์ม ปาทัก
3. อาจารย์ ดร.ฮีร่า บาตูล
4. อาจารย์ ดร.สุชิตา มานะจิตต์
5. อาจารย์โจชัว อะคินโลลู โอลายินก้า
6. ผศ.ดร.มาร์ซิน จาคุบ ดรอบนิค
7. ผศ.ดร.ระศิเมษ เมืองช้าง

3/2564
3 มี.ค. 2564
3/2564
17 มี.ค. 2564
13. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมนวัตกรรมดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระศิเมษ เมืองช้าง
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ
4. อาจารย์ ดร.จิตติมา  ศังขมณี

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระศิเมษ เมืองช้าง
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ
4. อาจารย์ ดร.จิตติมา  ศังขมณี

14. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)

1.     ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายสัตวแพทย์สุวิชัย โรจนเสถียร
2.     รองศาสตราจารย์ ดร. สัตวแพทย์หญิงสุมาลี บุญมา
3.     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์เติมพงศ์ วงศ์ตะวัน
4.     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์ ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ
5.     อาจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์ทศพล ธำรงสุวรรณกิจ

1. ศาสตราจารย์คลินิก นายสัตวแพทย์ ดร.สุวิชัย โรจนเสถียร
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สัตวแพทย์หญิงสุมาลี บุญมา
3. รองศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์เติมพงศ์ วงศ์ตะวัน
4. รองศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ธีระศักดิ์ พราพงษ์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ฐานิสร์ ดำรงค์วัฒนโภคิน
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตวแพทย์หญิงศิริวรรณ พราพงษ์
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา กิจพิพิธ
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิงจุรีย์รัตน์ สำเร็จประสงค์
11. อาจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ทศพล ธำรงสุวรรณกิจ
12. อาจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์เดชธชัย เกตุพันธุ์
13. อาจารย์ ดร.สัตวแพทย์หญิงพรรณพิชญา ฟุ้งวิทยา
14. อาจารย์ ดร.สัตวแพทย์หญิงนภารัตน์ สุทธิเดช
15. อาจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์มาโนชญ์ ยินดี
16. อาจารย์ ดร.นารินทร์ สนธิกัณย์
17. อาจารย์ ดร.วัชรพงษ์ มิตสุวรรณ
18. อาจารย์ ดร.พรชัย พรพนม
19. อาจารย์ ดร.เชฐตุพล พูลจันทร์
20. อาจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ จีนแก้วเปี่ยม
21. อาจารย์ นายสัตวแพทย์รัฐพันธ์ พัฒนรังสรรค์
22. อาจารย์ สัตวแพทย์หญิงวรกาญจน์ บุญเหาะ
23. อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.ชลัชวรรณ แสนเสมอ
24. อาจารย์ นายสัตวแพทย์พีรภัทร แสงสว่าง
25. อาจารย์ สัตวแพทย์หญิงรัชฎาพร บริพันธ์
26. อาจารย์ สัตวแพทย์หญิงนภสร แพ่งประสิทธิ

 

15. ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562)

1. ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว
2. ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ณัฐเมศร์ วงศ์สิริฉัตร
3. อาจารย์ ดร.ทันตแพทย์พนมวัฒน์ อมรพิมลธรรม
4. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.บุญนิตย์ ทวีบูรณ์
5. อาจารย์ทันตแพทย์หญิงศิริเพ็ญ อรุณประพันธ์

1. ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว
2. ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ณัฐเมศร์ วงศ์สิริฉัตร
3. อาจารย์ ดร.ทันตแพทย์พนมวัฒน์ อมรพิมลธรรม
4. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.บุญนิตย์ ทวีบูรณ์
5. อาจารย์ทันตแพทย์หญิงศิริเพ็ญ อรุณประพันธ์

16. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)

1. ศ.ทพ.จินตกร คูวัฒนสุชาติ

2. Dr.Dinesh Rokaya

3. อาจารย์ ดร.อภิวัฒน์ ฤทธาภัย

1. ศ.ทพ.จินตกร คูวัฒนสุชาติ

2. Dr.Dinesh Rokaya

3. อาจารย์ ดร.อภิวัฒน์ ฤทธาภัย

17. นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา อุณหะไวทยะ
2. อาจารย์ ดร.วศิน ยิ้มแย้ม
3. อาจารย์ศิวรุฒ ลายคราม
4. อาจารย์อมรรัตน์ อำมาตเสนา
5. อาจารย์ณุวัฒน์ ตาตุ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา อุณหะไวทยะ
2. อาจารย์ ดร.วศิน ยิ้มแย้ม
3. อาจารย์ศิวรุฒ ลายคราม
4. อาจารย์อมรรัตน์ อำมาตเสนา
5. อาจารย์ณุวัฒน์ ตาตุ

18. รัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

วิชาเอกการเมืองการปกครอง
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัช คมพจน์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ปัญญเจริญ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถสิทธิ์ สิทธิดำรง (กลับจากศึกษาต่อ 9 ก.ย.63)
วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิรวุฒิ เสนาคำ
2. อาจารย์ ดร.ตฤณ ไอยะรา
3. อาจารย์ทรรศนะ นวลสมศรี
วิชาเอกอาเซียนศึกษา
1. อาจารย์จิรวัฒน์ แสงทอง
2. อาจารย์เพ็ญศรี พานิช
3. อาจารย์นฤมล กล้าทุกวัน

วิชาเอกการเมืองการปกครอง
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัช คมพจน์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ปัญญเจริญ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถสิทธิ์ สิทธิดำรง (กลับจากศึกษาต่อ 9 ก.ย.63)
วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิรวุฒิ เสนาคำ
2. อาจารย์ ดร.ตฤณ ไอยะรา
3. อาจารย์ทรรศนะ นวลสมศรี
วิชาเอกอาเซียนศึกษา
1. อาจารย์จิรวัฒน์ แสงทอง
2. อาจารย์เพ็ญศรี พานิช
3. อาจารย์นฤมล กล้าทุกวัน

8/2564
4 ส.ค. 2564
8/2564
18 ส.ค. 2564
19. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สกล บุญสิน
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจินตนา คุ้มภัย
3. อาจารย์ ดร.อาภาภรณ์ สุขหอม
วิชาเอกนโยบายสาธารณะ
1. ศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด
3. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส
วิชาเอกการปกครองท้องถิ่น
1. อาจารย์ ดร.กฤติยา อนุวงศ์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนียา บริพิศ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจฐเชต ไกรวาส

ให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 15 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สกล บุญสิน
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจินตนา คุ้มภัย
3. อาจารย์ ดร.อาภาภรณ์ สุขหอม
วิชาเอกนโยบายสาธารณะ
1. ศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด
3. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส
วิชาเอกการปกครองท้องถิ่น
1. อาจารย์ ดร.กฤติยา อนุวงศ์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนียา บริพิศ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจฐเชต ไกรวาส

ให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 15 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

ครั้งพืเศษที่ 3/2564
9 ก.ย. 2564
9/2564
15 ก.ย. 2564
20. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

1. อาจารย์อับดุลรอยะ ปาแนมาแล

2. ผศ.วิทยา อาภรณ์

3. อาจารย์เพ็ญศรี พานิช

4. อาจารย์ทรรศนะ นวลสมศรี

5. อาจารย์นฤมล กล้าทุกวัน

6. อาจารย์เหงียน ถิ ห่ง หลิง (ลาออก 1 ก.ค. 2562 เลขที่ 614/2562)

1. อาจารย์อับดุลรอยะ ปาแนมาแล

2. ผศ.วิทยา อาภรณ์

3. อาจารย์เพ็ญศรี พานิช

4. อาจารย์ทรรศนะ นวลสมศรี

5. อาจารย์นฤมล กล้าทุกวัน

6. อาจารย์เหงียน ถิ ห่ง หลิง (ลาออก 1 ก.ค. 2562 เลขที่ 614/2562)

8/2562
28 ส.ค. 2562
21. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจลินท์ อินทรเหมือน
3. อาจารย์ ดร.จันจิรา มหาบุญ
4. อาจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พวยฟุ้ง
5. อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ วีรสกุล

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตตาภรณ์ มงคลแก่นทราย
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรวรรณ  หมัดอ่าดัม
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจลินท์ อินทรเหมือน
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร ด่านคชาธาร
5. อาจารย์ ดร.จันจิรา มหาบุญ
6. อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ วีรสกุล
7.อาจารย์ ดร.พิสิษฐิ์ พวยฟุ้ง

ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2564 (ภาคการศึกษาที่ 3/2564 เป็นต้นไป)

12/2564
15 ธ.ค. 2564
22. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาการสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร
2. อาจารย์ ดร.พัฒนศักดิ์ คำมณีจันทร์
3. อาจารย์ภูวศินทร์ บัวเกษ
4. อาจารย์ ดร.อรุณ หล้าอูบ
5. อาจารย์ปาลีรัตน์ วงศ์ฤทธิ์

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สัณหวัช ไชยวงศ์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.จรวย สุวรรณบำรุง
3. รองศาสตราจารย์ ดร.จำนงค์ ธนะภพ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปรีชา แก้วสวัสดิ์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรชร ชูติพัฒนะ
7. อาจารย์ ดร.พัฒนศักดิ์ คำมณีจันทร์
8. อาจารย์ ดร.ดนิตา จำปาแก้ว
9. อาจารย์ ดร.อรุณ หล้าอูบ
10. Dr.Cua Ngoc Le
11. อาจารย์จารุเนตร เพ็ชรชู
12. อาจารย์ภูวศินทร์ บัวเกษ
13. อาจารย์ ปาลีรัตน์ วงศ์ฤทธิ์

ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2564 (ภาคการศึกษาที่ 2/2564 เป็นต้นไป)

12/2564
15 ธ.ค. 2564
1/2565
8 ม.ค. 2565
23. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

1. ผศ.ดร.จิรา คงปราณ
2. อาจารย์ ดร.ประเสริฐ มากแก้ว
3. ผศ.ดร.ศิริอุมา เจาะจิตต์
4. ผศ.ดร.อุดมรัตน์ วัฒนสิทธิ์
5. อาจารย์พัฒน์ธิดา ทองขาว

1. ผศ.ดร.จิรา คงปราณ
2. อาจารย์ ดร.ประเสริฐ มากแก้ว
3. ผศ.ดร.ศิริอุมา เจาะจิตต์
4. ผศ.ดร.อุดมรัตน์ วัฒนสิทธิ์
5. ผศ.ดร.ศวรรยา เลาหประภานนท์
6. ผศ.ดร.วาริท เจาะจิตต์
7. รศ.ดร.ศศิธร ธนะภพ
8. ผศ.วีระพงศ์ เลิศรัตนเทวี
9. ผศ.ดร.ปนัดดา พิบูลย์

24. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)

1. ผศ.ดร.วาริท เจาะจิตต์

2. ผศ.ดร.ธนพร คำพยา

3. ผศ.ดร.ศวรรยา เลาหประภานนท์

1. รศ.ดร.จรวย สุวรรณบำรุง
2. รศ.ดร.จำนงค์  ธนะภพ
3. รศ.ดร.ศศิธร  ธนะภพ
4. รศ.ดร.มนัส โคตรพุ้ย
5. รศ.ดร.วิภาวี เดชะปัญญา
6. รศ.ดร.สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ
7. รศ.ดร.เติมพงศ์ วงศ์ตะวัน
8. ผศ.ดร.วาริท เจาะจิตต์
9. ผศ.ดร.ศิริอุมา เจาะจิตต์
10. ผศ.ดร.ปนัดดา พิบูลย์
11. ผศ.ดร.จิรา คงปราณ
12. ผศ.ดร.อุดมรัตน์ วัฒนสิทธิ์
13. ผศ.ดร.สุปรีชา แก้วสวัสดิ์
14. รศ.ดร.สัณหวัช ไชยวงศ์
15. ผศ.ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ
16. ผศ.ดร.วิยดา กวานเหียน
17. ผศ.ดร.นิยม กำลังดี
18. ผศ.ดร.ศวรรยา เลาหประภานนท์
19. ผศ.ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร
20. ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง
21. ผศ.ดร.รุ่งเรือง จันทา
22. ผศ.ดร.นิรชร ชูติพัฒนะ
23. อาจารย์ ดร.จันจิรา มหาบุญ
24. อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์  วีรสกุล
25. อาจารย์ ดร.พิสิษฐ์  พวยฟุ้ง
26. อาจารย์ ดร.ประเสริฐ  มากแก้ว
27. อาจารย์ ดร.ดนิตา จำปาแก้ว
28. ผศ.ดร.น.สพ.ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ
29. อาจารย์ ดร.พัฒนศักดิ์  คำมณีจันทร์
30. ผศ.ดร.ธนพร  คำพยา

7/2564
7 ก.ค. 2564
7/2564
21 ก.ค. 2564
25. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564

1. ผศ.ดร.วาริท เจาะจิตต์

2. ผศ.ดร.ธนพร คำพยา

3. ผศ.ดร.ศวรรยา เลาหประภานนท์

1. รศ.ดร.จรวย สุวรรณบำรุง
2. รศ.ดร.จำนงค์  ธนะภพ
3. รศ.ดร.ศศิธร  ธนะภพ
4. รศ.ดร.มนัส โคตรพุ้ย
5. รศ.ดร.วิภาวี เดชะปัญญา
6. รศ.ดร.สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ
7. รศ.ดร.เติมพงศ์ วงศ์ตะวัน
8. ผศ.ดร.วาริท เจาะจิตต์
9. ผศ.ดร.ศิริอุมา เจาะจิตต์
10. ผศ.ดร.ปนัดดา พิบูลย์
11. ผศ.ดร.จิรา คงปราณ
12. ผศ.ดร.อุดมรัตน์ วัฒนสิทธิ์
13. ผศ.ดร.สุปรีชา แก้วสวัสดิ์
14. รศ.ดร.สัณหวัช ไชยวงศ์
15. ผศ.ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ
16. ผศ.ดร.วิยดา กวานเหียน
17. ผศ.ดร.นิยม กำลังดี
18. ผศ.ดร.ศวรรยา เลาหประภานนท์
19. ผศ.ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร
20. ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง
21. ผศ.ดร.รุ่งเรือง จันทา
22. ผศ.ดร.นิรชร ชูติพัฒนะ
23. อาจารย์ ดร.จันจิรา มหาบุญ
24. อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์  วีรสกุล
25. อาจารย์ ดร.พิสิษฐ์  พวยฟุ้ง
26. อาจารย์ ดร.ประเสริฐ  มากแก้ว
27. อาจารย์ ดร.ดนิตา จำปาแก้ว
28. ผศ.ดร.น.สพ.ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ
29. อาจารย์ ดร.พัฒนศักดิ์  คำมณีจันทร์
30. ผศ.ดร.ธนพร  คำพยา

8/2564
4 ส.ค. 2564
8/2564
18 ส.ค. 2564
26. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิจัยการสาธารณสุข หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)

1. รศ.ดร.จรวย สุวรรณบำรุง
2. ผศ.ดร.สุปรีชา แก้วสวัสดิ์
3. ผศ.ดร.สรัญญา มณีรัตนาศักดิ์

1. รศ.ดร.จรวย สุวรรณบำรุง
2. ผศ.ดร.สุปรีชา แก้วสวัสดิ์
3. ผศ.ดร.สรัญญา มณีรัตนาศักดิ์
4. ผศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว
5. รศ.ดร.วิยดา กวานเหียน กลางบุตร
6. ผศ.ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร
7. อาจารย์ ดร.พัฒนศักดิ์ คำมณีจันทร์
8. อาจารย์ ดร. คัว ง็อก เลอ
9. รศ.ดร.สมชาย สวัสดี
10. อาจารย์ ดร.อัจฉรา ภูมี
11. รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์
12. รศ.ดร.อุไร จเรประพาฬ
13. ผศ.ดร.อรทัย นนทเภท
14. รศ.ดร.สายฝน เอกวรางกูร
15. รศ.ดร.มยุนา ศรีสุภนันต์
16. อาจารย์ ดร.โอมิด  ดาดราส

10/2564
11 ต.ค. 2564
10/2564
20 ต.ค. 2564
27. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยการสาธารณสุข หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)

1. รศ.ดร.จรวย สุวรรณบำรุง
2. ผศ.ดร.สุปรีชา แก้วสวัสดิ์
3. ผศ.ดร.สรัญญา มณีรัตนาศักดิ์

1. รศ.ดร.จรวย สุวรรณบำรุง
2. ผศ.ดร.สุปรีชา แก้วสวัสดิ์
3. ผศ.ดร.สรัญญา มณีรัตนาศักดิ์
4. ผศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว
5. รศ.ดร.วิยดา กวานเหียน กลางบุตร
6. ผศ.ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร
7. อาจารย์ ดร.พัฒนศักดิ์ คำมณีจันทร์
8. อาจารย์ ดร. คัว ง็อก เลอ
9. รศ.ดร.สมชาย สวัสดี
10. อาจารย์ ดร.อัจฉรา ภูมี
11. รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์
12. รศ.ดร.อุไร จเรประพาฬ
13. ผศ.ดร.อรทัย นนทเภท
14. รศ.ดร.สายฝน เอกวรางกูร
15. รศ.ดร.มยุนา ศรีสุภนันต์
16. อาจารย์ ดร.โอมิด  ดาดราส

10/2564
11 ต.ค. 2564
10/2564
20 ต.ค. 2564
28. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร ธนะภพ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.จำนงค์ ธนะภพ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรชร ชูติพัฒนะ
4. อาจารย์ ดร.วันวิสาข์ สายสนั่น ณ อยุธยา

1. รองศาสตราจารย์ ดร.จรวย สุวรรณบำรุง
2. รองศาสตราจารย์ ดร.จำนงค์ ธนะภพ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร ธนะภพ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัณหวัช ไชยวงศ์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปรีชา แก้วสวัสดิ์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรา คงปราณ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา พิบูลย์
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริอุมา เจาะจิตต์
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมรัตน์ วัฒนสิทธิ์
11. อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์  ยิ้มเที่ยง
12. อาจารย์ ดร.พัฒนศักดิ์ คำมณีจันทร์
13. อาจารย์ ดร.จันจิรา มหาบุญ
14. อาจารย์ ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร
15. อาจารย์ ดร.ดนิตา จำปาแก้ว
16. อาจารย์ ดร.ประเสริฐ มากแก้ว
17. อาจารย์ ดร.ศวรรยา เลาหประภานนท์
18. อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ วีรสกุล
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรชร ชูติพัฒนะ
20. อาจารย์ ดร.วันวิสาข์ สายสนั่น ณ อยุธยา

ให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 15 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

ครั้งพิเศษที่ 3/2564
9 ก.ย. 2564
9/2564
15 ก.ย. 2564
29. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561)

1. อาจารย์ ดร.ดนิตา จำปาแก้ว
2. อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง
3. อาจารย์ ดร.ปนัดดา พิบูลย์

1. รศ.ดร.จรวย สุวรรณบำรุง
2 .รศ.ดร.มนัส โคตรพุ้ย
3. รศ.ดร.วิภาวี เดชะปัญญา
4. รศ.ดร.สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ
5. ผศ.ดร.วาริท เจาะจิตต์
6. ผศ.ดร.จำนงค์ ธนะภพ
7. ผศ.ดร.นุกุล สุขสุวรรณ์
8. ผศ.ดร.ศศิธร ธนะภพ
9. ผศ.ดร.สุปรีชา แก้วสวัสดิ์
10. ผศ.ดร.สาโรจน์ เพชรมณี
11. ผศ.ดร.สัณหวัช ไชยวงศ์
12. ผศ.ดร.วิยดา กวานเหียน
13. ผศ.ดร.นิยม กำลังดี
14. ผศ.ดร.น.สพ.ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ
15. ผศ.ดร.น.สพ.เติมพงศ์ วงศ์ตะวัน
16. ผศ.ดร.ปนัดดา พิบูลย์
17. ผศ.ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ
18. อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง
19. อาจารย์ ดร.ศวรรยา เลาหประภานนท์
20. อาจารย์ ดร.ศิริอุมา เจาะจิตต์
21. อาจารย์ ดร.จันจิรา มหาบุญ
22. อาจารย์ ดร.จิรา คงปราณ
23. อาจารย์ ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร
24. อาจารย์ ดร.อุดมรัตน์ วัฒนสิทธ์
25. อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ วีรสกุล
26. อาจารย์ ดร.ประเสริฐ มากแก้ว
27 อาจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พ้วยฟุ้ง
28 อาจารย์ ดร.ดนิตา จำปาแก้ว
29. อาจารย์ ดร.รุ่งเรือง จันทา
30. อาจารย์ ดร.พัฒนศักดิ์ คำมณีจันทร์
31. อาจารย์ ดร.นิรชร ชูติพัฒนะ

6/2563
4 มิ.ย. 2563
6/2563
17 มิ.ย. 2563
30. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561)

1. อาจารย์ ดร.ดนิตา จำปาแก้ว
2. อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง
3. ผศ.ดร.ปนัดดา พิบูลย์

1. รศ.ดร.จรวย สุวรรณบำรุง
2 .รศ.ดร.มนัส โคตรพุ้ย
3. รศ.ดร.วิภาวี เดชะปัญญา
4. รศ.ดร.สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ
5. ผศ.ดร.วาริท เจาะจิตต์
6. ผศ.ดร.จำนงค์ ธนะภพ
7. ผศ.ดร.นุกุล สุขสุวรรณ์
8. ผศ.ดร.ศศิธร ธนะภพ
9. ผศ.ดร.สุปรีชา แก้วสวัสดิ์
10. ผศ.ดร.สาโรจน์ เพชรมณี
11. ผศ.ดร.สัณหวัช ไชยวงศ์
12. ผศ.ดร.วิยดา กวานเหียน
13. ผศ.ดร.นิยม กำลังดี
14. ผศ.ดร.น.สพ.ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ
15. ผศ.ดร.น.สพ.เติมพงศ์ วงศ์ตะวัน
16. ผศ.ดร.ปนัดดา พิบูลย์
17. ผศ.ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ
18. อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง
19. อาจารย์ ดร.ศวรรยา เลาหประภานนท์
20. อาจารย์ ดร.ศิริอุมา เจาะจิตต์
21. อาจารย์ ดร.จันจิรา มหาบุญ
22. อาจารย์ ดร.จิรา คงปราณ
23. อาจารย์ ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร
24. อาจารย์ ดร.อุดมรัตน์ วัฒนสิทธ์
25. อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ วีรสกุล
26. อาจารย์ ดร.ประเสริฐ มากแก้ว
27 อาจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พ้วยฟุ้ง
28 อาจารย์ ดร.ดนิตา จำปาแก้ว
29. อาจารย์ ดร.รุ่งเรือง จันทา
30. อาจารย์ ดร.พัฒนศักดิ์ คำมณีจันทร์
31. อาจารย์ ดร.นิรชร ชูติพัฒนะ

4/2564
21 เม.ย. 2564
31. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)

1. อาจารย์ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง 
2. อาจารย์อนุชสรา เรืองมาก 
3. อาจารย์มณีรัตน์ กำลังเกื้อ 
4. อาจารย์ทัดดาว รักมาก 
5. อาจารย์อัญมาศ ภู่เพชร

1. อาจารย์ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง 
2. อาจารย์อนุชสรา เรืองมาก 
3. อาจารย์มณีรัตน์ กำลังเกื้อ 
4. อาจารย์ทัดดาว รักมาก 
5. อาจารย์อัญมาศ ภู่เพชร

32. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)

1. ผศ.ดร.ภัทร์นรินทร์ ศุภกร 
2. อาจารย์ทัศณีย์ ทัศระเบียบ 
3. อาจารย์คำแก้ว มณีโรจน์ 
4. อาจารย์ภูมิ ชาญป้อม 
5. อาจารย์กัญญณัฐ สัคคะนายก

1. ผศ.ดร.ภัทร์นรินทร์ ศุภกร 
2. อาจารย์ทัศณีย์ ทัศระเบียบ 
3. อาจารย์คำแก้ว มณีโรจน์ 
4. อาจารย์ภูมิ ชาญป้อม 
5. อาจารย์กัญญณัฐ สัคคะนายก

12/2563
7 ธ.ค. 2563
12/2563
16 ธ.ค. 2563
33. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)

1. ผศ.ดร.ไพรินทร์ ศรีสินทร

2. อาจารย์ ดร.วาริ ว่องวโรปกรณ์

4. อาจารย์ ดร.เกตมาตุ ดวงมณี

3. อาจารย์ ดร.ภาวเรศ ฟูน้อย

5. อาจารย์ศิริคุณ พันธ์รังษี

1. ผศ.ดร.ไพรินทร์ ศรีสินทร

2. อาจารย์ ดร.วาริ ว่องวโรปกรณ์

4. อาจารย์ ดร.เกตมาตุ ดวงมณี

3. อาจารย์ภาวเรศ ฟูน้อย

5. อาจารย์ศิริคุณ พันธ์รังษี

34. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี อิ่มศรี
2. ผศ.ดร.วรรัตน์ หวานจิตต์
3. Miss Rahmah Bakoko (เริ่มปฎิบัติงานวันที่ 14 สิงหาคม 2561)
4. Miss Nur Lailatur Rofiah
5. อาจารย์พิชญ์สินี เควด

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี อิ่มศรี
2. ผศ.ดร.วรรัตน์ หวานจิตต์
3. Miss Rahmah Bakoko (เริ่มปฎิบัติงานวันที่ 14 สิงหาคม 2561)
4. Miss Nur Lailatur Rofiah
5. อาจารย์พิชญ์สินี เควด

35. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

1. ผศ.ดร.สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์
2. ผศ.ดร.บูดี้ วาลูโย
3. อาจารย์ ดร.อาลี อัซฮาบี

1. ผศ.ดร.สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์
2. ผศ.ดร.บูดี้ วาลูโย
3. อาจารย์ ดร.อาลี อัซฮาบี
4. ผศ.ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ
5. อาจารย์ ดร.ฮารีซอล ขุนอินคีรี
6. ผศ.ดร.ภัทร์นรินทร์ ศุภกร
7. อาจารย์ ดร.วรรัตน์ หวานจิตต์
8. อาจารย์ ดร.เกตมาตุ ดวงมณี
9. อาจารย์ ดร.ไพรินทร์ ศรีสินทร
10. อาจารย์ ดร.ตฤณ ไอยะรา

5/2563
20 พ.ค. 2563
36. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

1. ผศ.ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ

2. อาจารย์ ดร.ฮารีซอล ขุนอินคีรี

3. อาจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ พลราชม

1. ศ.อำนวย ยัสโยธา

2. ผศ.ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ

3. อาจารย์ ดร.ฮารีซอล ขุนอินคีรี

4. อาจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ พลราชม

5. อาจารย์ ดร.อัมพร หมาดเด็น

ครั้งพิเศษที่ 2/2563
18 พ.ค. 2563
5/2563
20 พ.ค. 2563
37. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเอเชียศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

1. ผศ.ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ

2. อาจารย์ ดร.ฮารีซอล ขุนอินตีรี

3. อาจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ พลราชม

1. ผศ.ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ

2. อาจารย์ ดร.ฮารีซอล ขุนอินตีรี

3. อาจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ พลราชม

ครั้งพิเศษที่ 2/2563
18 พ.ค. 2563
5/2563
20 พ.ค. 2563
38. สารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

1. ผศ.ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์
2. อาจารย์ ดร.สัจจารีย์ ศิริชัย
3. ผศ.ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย
4. อาจารย์ ดร.นภารัตน์ ชูเกิด
5. อาจารย์ ดร.ยุทธนา เจริญรื่น
6. อาจารย์ ดร.สิริวัจนา แก้วผนึก

1. ผศ.ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์
2. อาจารย์ ดร.สัจจารีย์ ศิริชัย
3. ผศ.ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย
4. อาจารย์ ดร.นภารัตน์ ชูเกิด
5. อาจารย์ ดร.ยุทธนา เจริญรื่น
6. อาจารย์ ดร.สิริวัจนา แก้วผนึก

39. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

1. รศ.ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์
2. ผศ.ดร.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร
3. ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ใจรังษี

1. รศ.ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์
2. ผศ.ดร.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร
3. ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ใจรังษีฃ
4. ผศ.ดร.ยรรยงค์ พันธ์สวัสดิ์
5. อาจารย์ ดร.ชนันท์กรณ์ จันแดง
6. อาจารย์ ดร.ชาลี แก้วรัตน์
7. อาจารย์ ดร.ศศิธร รัตนรุ่งโรจน์

7/2564
21 ก.ค. 2564
40. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

1. รศ.ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์
2. ผศ.ดร.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร
3. ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ใจรังษี

1. รศ.ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์
2. ผศ.ดร.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร
3. ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ใจรังษีฃ
4. ผศ.ดร.ยรรยงค์ พันธ์สวัสดิ์
5. อาจารย์ ดร.ชนันท์กรณ์ จันแดง
6. อาจารย์ ดร.ชาลี แก้วรัตน์
7. อาจารย์ ดร.ศศิธร รัตนรุ่งโรจน์

7/2564
21 ก.ค. 2564
41. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
1. อาจารย์ ดร.กาญจน์นัฐฐา ไชยศรียา
2. อาจารย์ ดร.ศศิธร รัตนรุ่งโรจน์
3. อาจารย์ ดร.วรัญญู วรชาติ
4. อาจารย์ ดร.เชาวนันท์ ขุนดำ
5. อาจารย์ปฏิบัติ ปรียาวงศากุล
1. อาจารย์ ดร.กาญจน์นัฐฐา ไชยศรียา
2. อาจารย์ ดร.ศศิธร รัตนรุ่งโรจน์
3. อาจารย์ ดร.นภารัตน์ ชูเกิด
4. ผศ.โกสินทร์ กาฬรัตน์
5. อาจารย์ปฏิบัติ ปรียาวงศากุล
42. นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
1. อาจารย์ธนภร เจริญธัญสกุล
2. อาจารย์วรรณรัตน์ นาที
3. อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์
4. ผศ.ดร.ฟารีดา เจะเอาะ
5. อาจารย์บุศรินทร์ นันทะเขต
1. อาจารย์ธนภร เจริญธัญสกุล
2. อาจารย์วรรณรัตน์ นาที
3. อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์
4. ผศ.ดร.ฟารีดา เจะเอาะ
5. อาจารย์บุศรินทร์ นันทะเขต
43. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

1.อาจารย์ กาญจนา หฤหรรษพงศ์
2.อาจารย์ เจริญพร บัวแย้ม
3.อาจารย์ จักริน วีแก้ว
4.อาจารย์ สุพพัต รุ่งเรืองศิลป์
5.อาจารย์ ดร. ชนันท์กรณ์ จันแดง

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยรรยงค์ พันธ์สวัสดิ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ใจรังษี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร
4. อาจารย์ ดร. ชนันท์กรณ์ จันแดง
5. อาจารย์ จงสุข คงเสน
6. อาจารย์ กาญจนา หฤหรรษพงศ์
7. อาจารย์ เจริญพร บัวแย้ม
8. อาจารย์ สุพพัต รุ่งเรืองศิลป์
9. อาจารย์ ดร.ชาลี แก้วรัตน์
10. อาจารย์ ธีรัช สายชู
11. อาจารย์ จักริน วีแก้ว

44. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยรรยงค์ พันธ์สวัสดิ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา สมุหเสนีโต
3. อาจารย์ ดร.ชาลี แก้วรัตน์
4. อาจารย์ธีรัช สายชู
5. อาจารย์จงสุข คงเสน

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ยรรยงค์ พันธ์สวัสดิ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุจิตรา สมุหเสนีโต
3. อาจารย์ ดร.ชาลี แก้วรัตน์
4. อาจารย์ ธีรัช สายชู
5. อาจารย์ จงสุข คงเสน
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร
7. อาจารย์ ดร.ชนันท์กรณ์ จันแดง
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภาภรณ์ ใจรังษี
9. อาจารย์กาญจนา หฤหรรษพงศ์
10. อาจารย์สุพพัต รุ่งเรืองศิลป์
11. อาจารย์เจริญพร บัวแย้ม
12. อาจารย์จักริน วีแก้ว

45. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)

1. รศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์
2. ผศ.ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ
3. ผศ.ดร.สุริยัน สุขติ
4. อาจารย์ ดร.ดวงใจ ผิวคำ
5. อาจารย์อิศรา ประจงไสย

1. ผศ.ดร.วรรณิศา คุ้มบ้าน
2. ผศ.จิรพัฒน์ นาวารัตน์
3. อาจารย์ ดร.วันทนีย์ โยชน์ชัยสาร
4. อาจารย์ ดร.สาลินี ไชยกูล
5. อาจารย์ ดร.นิชาภา จันทร์ดี
6. ผศ.ดร.นิธิตา ปิยอมรพันธุ์
7. ผศ.ดร.ประภัสสร เส้งสุ้น
8. อาจารย์ ดร.อโนมา สันติวรกุล
9. อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ นิลมาท
10. อาจารย์จารุภา เลขทิพย์
11. อาจารย์ไฮฟะ นิตยรักษ์
12. อาจารย์กันต์ฤทัย สิริวรกุลศักดิ์
13. อาจารย์สุมาตรา สังข์เกื้อ
14. อาจารย์ฉัตรดาว เสพย์ธรรม

46. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

1. ผศ.จิรพัฒน์ นาวารัตน์
2. ผศ.ดร.วรรณิศา คุ้มบ้าน
3. อาจารย์ ดร.วันทนีย์ โยชน์ชัยสาร
4. อาจารย์ ดร.สาลินี ไชยกูล
5. อาจารย์นิชาภา จันทร์ดี

1. ผศ.จิรพัฒน์ นาวารัตน์
2. ผศ.ดร.วรรณิศา คุ้มบ้าน
3. อาจารย์ ดร.วันทนีย์ โยชน์ชัยสาร
4. อาจารย์ ดร.สาลินี ไชยกูล
5. อาจารย์นิชาภา จันทร์ดี
6. ผศ.ดร.นิธิตา ปิยอมรพันธุ์
7. ผศ.ดร.ประภัสสร เส้งสุ้น
8. อาจารย์ ดร.อโนมา สันติวรกุล
9. อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ นิลมาท
10. อาจารย์จารุภา เลขทิพย์
11. อาจารย์ไฮฟะ นิตยรักษ์
12. อาจารย์กันต์ฤทัย สิริวรกุลศักดิ์
13. อาจารย์สุมาตรา สังข์เกื้อ
14. อาจารย์ฉัตรดาว เสพย์ธรรม

9/2564
1 ก.ย. 2564
9/2564
15 ก.ย. 2564
47. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

1. ผศ.ดร.ขวัญธิดา โคตรพุ้ย
2. ผศ.ดร.มาลาตี ตาเยะ
3. อาจารย์ ดร.วนิดา มาลา
4. ผศ.ดร.นุรดีนา จารง
5. อาจารย์ ดร.จิราพร เจริญพูล

1. ผศ.ดร.ขวัญธิดา โคตรพุ้ย
2. ผศ.ดร.มาลาตี ตาเยะ
3. อาจารย์ ดร.วนิดา มาลา
4. ผศ.ดร.นุรดีนา จารง
5. อาจารย์ ดร.จิราพร เจริญพูล
6. รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง
7. ผศ.ดร.อรวรรณ สาระกุล
8. รศ.ดร.วรางคณา จุ้งลก
9. รศ.ดร.มนัส โคตรพุ้ย
10. รศ.ดร.นุชจรี จีนด้วง
11. รศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์
12. ผศ.ดร.จิรารัตน์ สองสี
13. ผศ.ดร.ธันวดี คล่องแคล่ว
14. ผศ.ดร.พวงทิพย์ ภู่พงษ์
15. ผศ.ดร.เพ็ญโฉม จันทร์หวาน
16. ผศ.ดร.มานิตย์ นุ้ยนุ่น
17. รศ.ดร.วิยดา กวานเหียน กลางบุตร
18. ผศ.ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ
19. ผศ.ดร.อัปษร สัตยาคม
20. ผศ.ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย
21. ผศ.ดร.มรกต ชาตาธิคุณ
22. ผศ.ดร.สุริยัน สุขติ
23. อาจารย์ ดร.กันตพิชญ์ กองพล
24. อาจารย์ ดร.กุลวดี กาญจนะ
25. อาจารย์ ดร.ชลธิชา รมยะสมิต
26. อาจารย์ ดร.ชุติมา รัตนวรรณ
27. อาจารย์ ดร.ชุติพงศ์ สุขคะนนท์
28. อาจารย์ ดร.ญาณิศา รัตนพันธ์
29. อาจารย์ ดร.ดวงใจ ผิวคำ
30. อาจารย์ ดร.นวลพรรณ แสงเพชร
31. อาจารย์ ดร.นทีลักษณ์ กุลเทศ
32. อาจารย์ ดร.นันทวัน วังเมือง
33. อาจารย์ ดร.นุชพิชา อินต๊ะขัน
34. อาจารย์ ดร.วิลาวัณย์ ผลาชุม
35. อาจารย์ ดร.วิไลวรรณ เซ่งโห้ย
36. อาจารย์ ดร.หทัยชนก จุลเจิม
37. อาจารย์ ดร.อัจฉรา ภูมี
38. อาจารย์ ดร.อามานร์ เทศอาเส็น
39. อาจารย์ ดร.เวชพิสิฐ จันทร์มล
40. อาจารย์ ดร.รัชศักดิ์ บุญฮก
41. อาจารย์ ดร.รุจิกรณ์ รัตนธรรม
42. อาจารย์ ดร.ศรุดา คุระเอียด
43. อาจารย์ ดร.ศิริจรรย์ สันตจิตร
44. อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ สุรินทร์แก้ว
45. อาจารย์จุฑารัตน์ เสมอใจ
46. อาจารย์สุขสันต์ ช่างเหล็ก
47. อาจารย์อิศรา ประจงไสย

10/2564
20 ต.ค. 2564
48. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

1. รศ.ดร.มนัส โคตรพุ้ย
2. รศ.ดร.นุชจรี จีนด้วง
3. รศ.ดร.วรางคณา จุ้งลก

1. รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง

2. รศ.ดร.มณฑล เลิศคณาวณิชกุล

3. รศ.ดร.วรางคณา จุ้งลก

4. รศ.ดร.นุชจรี จีนด้วง

5. รศ.ดร.มนัส โคตรพุ้ย

6. รศ.ดร.สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์

7. รศ.พญ.วีระนุช นิสภาธร

8. ผศ.ดร.อัปษร สัตยาคม

9. ผศ.ดร.วิยดา กวานเหียน

10. ผศ.ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ

11. ผศ.ดร.ภูวดล บางรัก

12. ผศ.ดร.เพ็ญโฉม จันทร์หวาน

13. ผศ.ดร.มานิตย์ นุ้ยนุ่น

14. ผศ.ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย

15. ผศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์

16. ผศ.ดร.อรวรรณ สาระกุล

17. ผศ.ดร.นิธิตา ปิยอมรพันธุ์

18. ผศ.ดร.ผานิตย์ คุ้มฮิ้น

19. ผศ.ดร.เจนเนตร พลเพชร

20. อาจารย์ ดร.พวงทิพย์ ภู่พงศ์

21. อาจารย์ ดร.ดวงใจ ผิวคำ

22. อาจารย์ ดร.ขวัญธิดา โคตรพุ้ย

23. อาจารย์ ดร.นันทวัน วังเมือง

24. อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง

25. อาจารย์ ดร.อโนมา สันติวรกุล

26. อาจารย์ ดร.วรรณิศา คุ้มบ้าน

27. อาจารย์ ดร.ประภัสสร เส้งสุ้น

28. อาจารย์ ดร.จิรารัตน์ สองสี

29. อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ สุรินทร์แก้ว

5/2563
7 พ.ค. 2563
5/2563
20 พ.ค. 2563
49. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

1. รศ.ดร.มนัส โคตรพุ้ย
2. รศ.ดร.นุชจรี จีนด้วง
3. รศ.ดร.วรางคณา จุ้งลก

1. รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง

2. รศ.ดร.มณฑล เลิศคณาวณิชกุล

3. รศ.ดร.วรางคณา จุ้งลก

4. รศ.ดร.นุชจรี จีนด้วง

5. รศ.ดร.มนัส โคตรพุ้ย

6. รศ.ดร.สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์

7. รศ.พญ.วีระนุช นิสภาธร

8. ผศ.ดร.อัปษร สัตยาคม

9. ผศ.ดร.วิยดา กวานเหียน

10. ผศ.ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ

11. ผศ.ดร.ภูวดล บางรัก

12. ผศ.ดร.เพ็ญโฉม จันทร์หวาน

13. ผศ.ดร.มานิตย์ นุ้ยนุ่น

14. ผศ.ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย

15. ผศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์

16. ผศ.ดร.อรวรรณ สาระกุล

17. ผศ.ดร.นิธิตา ปิยอมรพันธุ์

18. ผศ.ดร.ผานิตย์ คุ้มฮิ้น

19. ผศ.ดร.เจนเนตร พลเพชร

20. อาจารย์ ดร.พวงทิพย์ ภู่พงศ์

21. อาจารย์ ดร.ดวงใจ ผิวคำ

22. อาจารย์ ดร.ขวัญธิดา โคตรพุ้ย

23. อาจารย์ ดร.นันทวัน วังเมือง

24. อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง

25. อาจารย์ ดร.อโนมา สันติวรกุล

26. อาจารย์ ดร.วรรณิศา คุ้มบ้าน

27. อาจารย์ ดร.ประภัสสร เส้งสุ้น

28. อาจารย์ ดร.จิรารัตน์ สองสี

29. อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ สุรินทร์แก้ว

5/2563
7 พ.ค. 2563
5/2563
20 พ.ค. 2563
50. ศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภานุวัฒน์ สวัสดี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภริตพร แก้วแกมเสือ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รณพีร์ ตุลวรรธนะ
4. อาจารย์ ดร.รวินทร์ ถิ่นนคร
5. อาจารย์จาตุรันต์ พิบูลย์

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภานุวัฒน์ สวัสดี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภริตพร แก้วแกมเสือ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รณพีร์ ตุลวรรธนะ
4. อาจารย์ ดร.รวินทร์ ถิ่นนคร
5. อาจารย์จาตุรันต์ พิบูลย์

51. สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรุจ ถิ่นนคร
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี  เชื้อพราหมณ์
3. อาจารย์จิตติมา  เชาว์แก้ว
4. อาจารย์สุผาณิต  วิเศษสาธร
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันท์นภัส  เพชรคงทอง

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรุจ ถิ่นนคร
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี  เชื้อพราหมณ์
3. อาจารย์จิตติมา  เชาว์แก้ว
4. อาจารย์สุผาณิต  วิเศษสาธร
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันท์นภัส  เพชรคงทอง

52. สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
1. ผศ.ปรัชญา กฤษณะพันธ์
2. รศ.เรวัต สุขสิกาญจน์
3. อาจารย์สุวิตา แก้วอารีลาภ
4. อาจารย์กษิญา เก้าเอี้ยน
5. ผศ.วาลุกา เอมเอก
1. ผศ.ปรัชญา กฤษณะพันธ์
2. รศ.เรวัต สุขสิกาญจน์
3. อาจารย์สุวิตา แก้วอารีลาภ
4. อาจารย์กษิญา เก้าเอี้ยน
5. ผศ.วาลุกา เอมเอก
6. อาจารย์ภริตพร แก้วแกมเสือ
7. อาจารย์ทรงพันธุ์ จันทร์ทอง
8. อาจารย์ศกุนิชญ์ จันทร์ทอง
10/2561
1 ส.ค. 2561
5/2561
25 ก.ค. 2561
53. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
1. ผศ.ดร.วันชาติ ปรีชาติวงศ์
2. ผศ.ดร.เกศรา เสนีย์ศรีสกุล
3. ผศ.ดร.สุฤกษ์ คงทอง
4. ผศ.ดร.อุเทน ทับทรวง
5. ผศ.ดร.ประชิด สระโมฬี
1. รศ.ดร.นิรันดร มาแทน

2. รศ.ดร.พรรนิภา เชาวนะ

3. รศ.ดร.สุธน ศรีวะโร

4. ผศ.ดร.วันชาติ ปรีชาติวงศ์

5. ผศ.ดร.สุฤกษ์ คงทอง

6. ผศ.ดร.ประชิด สระโมฬี

7. ผศ.ดร.อุเทน ทับทรวง

8. ผศ.ดร.เกศรา เสนีย์ศรีสกุล

54. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

1. อาจารย์ ดร.จุฑามาศ รัตติกาลสุขะ
2. อาจารย์สุธีระ ทองขาว
3. อาจารย์เจนจิรา แก้วรัตน์
4. อาจารย์ ดร.รุ่งเรือง จันทา
5. ผศ.ดร.ลักษณ์นารา ขวัญชุม

1. อาจารย์ ดร.จุฑามาศ รัตติกาลสุขะ
2. อาจารย์สุธีระ ทองขาว
3. อาจารย์เจนจิรา แก้วรัตน์
4. อาจารย์ ดร.รุ่งเรือง จันทา
5. ผศ.ดร.ลักษณ์นารา ขวัญชุม
6. ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี
7. อาจารย์ภูสิต ห่อเพชร
8. อาจารย์สุรศักดิ์ สีชุม
9. ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ ดรุมาศ

9/2562
25 ก.ย. 2562
55. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

1. รศ.ดร.กำชัย นุ้ยธิติกุล
2. รศ.ดร.พรรณนิภา เชาวนะ
3. รศ.ดร.สุธน ศรีวะโร

1. รองศาสตราจารย์ ดร.กำชัย นุ้ยธิติกุล
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณนิภา เชาวนะ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุธน ศรีวะโร
4. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี เดชะปัญญา
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ
6. รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี
7. รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร มาแทน
8. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวิทย์ วัฒนสกุลพงศ์
9. รองศาสตราจารย์ ดร.อาชว์ พรหมรักษา
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรัติศัย รักมาก
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิมาพร สุขมาก
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงค์ คุณจริยกุล
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ จันทเขต
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อจลวิชญ์ ฉันทวีโรจน์
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญวัฒน์ ลิมปิติ
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุฤกษ์ คงทอง
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทน ทับทรวง
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิตพันธุ์ รองวงศ์
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ อิ่มใจ
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนเทียร เสร็จกิจ
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิราพร ศักดิ์พรหม
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริษฐ์ วิปุลานุสาสน์
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท สุขมาก
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์  ณ อยุธยา
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถโส ขำวิจิตร
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศรา เสนีย์ศรีสกุล
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัจจพันธ์ ลีละตานนท์
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล ถิ่นสุราษฎร์
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิมาพร เพชรแก้ว
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธิพร ธนธรรมเมธี
33. อาจารย์ ดร.กรัณรัตน์ ธรรมรักษ์

ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2564 (ภาคการศึกษาที่ 2/2564 เป็นต้นไป)

12/2564
15 ธ.ค. 2564
56. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวิทย์ วัฒนสกุลพงศ์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.จำลอง ปราบแก้ว
3. อาจารย์ ดร.ศุภกิจ เอียดตรง 
4. อาจารย์ ดร.บันเทิง ศรีคะรัน
5. อาจารย์กฤต ฝันเซียน

ให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 15 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวิทย์ วัฒนสกุลพงศ์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.จำลอง ปราบแก้ว
3. อาจารย์ ดร.ศุภกิจ เอียดตรง 
4. อาจารย์ ดร.บันเทิง ศรีคะรัน
5. อาจารย์กฤต ฝันเซียน

ครั้งพิเศษที่ 3/2564
9 ก.ย. 2564
9/2564
15 ก.ย. 2564
57. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

1. รศ.ดร.อาชว์ พรหมรักษา
2. ผศ.ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
3. ผศ.ดร.นิรัติศัย รักมาก
4. ผศ.ดร.อรรถโส ขำวิจิตร
5. ผศ.ดร.วิชิตพันธุ์ รองวงศ์

1. รศ.ดร.อาชว์ พรหมรักษา
2. ผศ.ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
3. ผศ.ดร.นิรัติศัย รักมาก
4. ผศ.ดร.อรรถโส ขำวิจิตร
5. ผศ.ดร.วิชิตพันธุ์ รองวงศ์
6. รศ.ดร.กำชัย นุ้ยธิติกุล
7. รศ.ดร.วิภาวี เดชะปัญญา
8. รศ.ดร.ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ

58. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

1. รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี
2. ผศ.ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง
3. อาจารย์กรกต สุวรรณรัตน์
4. ผศ.ดร.ฐิมาพร เพชรแก้ว
5. ผศ.ดร.พุทธิพร ธนธรรมเมธี

1. รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี
2. ผศ.ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง
3. อาจารย์กรกต สุวรรณรัตน์
4. ผศ.ดร.ฐิมาพร เพชรแก้ว
5. ผศ.ดร.พุทธิพร ธนธรรมเมธี
6. ผศ.ดร.วิจิตรา เพ็ชรกิจ
7. ผศ.อุหมาด หมัดอาด้ำ
8. ผศ.เยาวเรศ ศิริสถิตย์กุล
9. อาจารย์ ดร.จิตติมา ศังขมณี
10. อาจารย์ ดร.กรัณรัตน์ ธรรมรักษ์
11. อาจารย์ศิริภิญโญ จันทมุณี

9/2564
1 ก.ย. 2564
9/2564
15 ก.ย. 2564
59. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)

1. ผศ.ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ

2. ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ อิ่มใจ

3. ผศ.ดร.กิตติพงค์ คุณจริยกุล

1. รศ.ดร.กำชัย นุ้ยธิติกุล
2. ผศ.ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ
3. ผศ.ดร.วิภาวี ขำวิจิตร
4. รศ.ดร.ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ
5. อาจารย์ ดร.ปฏิมาพร สุขมาก
6. ผศ.ดร.กิตติพงศ์ คุณจริยกุล
7. ผศ.ดร.นิรัติศัย รักมาก
8. อาจารย์ ดร.สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์
9. อาจารย์ ดร.จุฑามาศ รัตติกาลสุขะ
10. อาจารย์ ดร.ศิริอุมา เจาะจิตต์

6/2563
17 มิ.ย. 2563
60. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)

1. ผศ.ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ

2. ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ อิ่มใจ

3. ผศ.ดร.กิตติพงค์ คุณจริยกุล

1. รศ.ดร.กำชัย นุ้ยธิติกุล
2. ผศ.ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ
3. ผศ.ดร.วิภาวี ขำวิจิตร
4. รศ.ดร.ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ
5. อาจารย์ ดร.ปฏิมาพร สุขมาก
6. ผศ.ดร.กิตติพงศ์ คุณจริยกุล
7. ผศ.ดร.นิรัติศัย รักมาก
8. อาจารย์ ดร.สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์
9. อาจารย์ ดร.จุฑามาศ รัตติกาลสุขะ
10. อาจารย์ ดร.ศิริอุมา เจาะจิตต์

6/2563
17 มิ.ย. 2563
61. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

1. Assoc.Prof.David james Harding
2. รศ.ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง
3. ผศ.ดร.สุทัศนา ณ พัทลุง

1. รศ.ดร.นิรันดร มาแทน
2. รศ.ดร.พรรณนิภา เชาวนะ
3. รศ.ดร.ดร.สุธน ศรีวะโร
4. ผศ.ดร.วันชาติ ปรีชาติวงศ์
5. ผศ.ดร.สุฤกษ์ คงทอง
6. ผศ.ดร.ประชิด สระโมฬี
7. ผศ.ดร. อุเทน ทับทรวง
8. รศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ
9. Assoc.Prof.David James Harding
10. รศ.ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง
11. รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล
12. รศ.ดร.สรศักดิ์ ด่านวรพงศ์
13. ผศ.ดร.สุทัศนา ณ พัทลุง
14. ผศ.ดร.อัปสร บุญยัง
15. ผศ.ดร.ภารวี รัตนกิจ
16. ผศ.ดร.สุจิตรา ภู่ระหงษ์
17. อาจารย์ ดร.กชพรรณ กาญจนะ

8/2563
6 ส.ค. 2563
8/2563
19 ส.ค. 2563
62. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

1. ผศ.ดร.สุธน ศรีวะโร

2. รศ.ดร.นิรันดร มาแทน

3. ผศ.ดร.พรรณนิภา เชาวนะ

1. ผศ.ดร.สุธน ศรีวะโร

2. รศ.ดร.นิรันดร มาแทน

3. ผศ.ดร.พรรณนิภา เชาวนะ

4. ผศ.ดร.สุฤกษ์ คงทอง

5. ผศ.ดร.อรสา ภัทรไพบูลย์ชัย

6. ผศ.ดร.วันชาติ ปรีชาติวงศ์

7. ผศ.ดร.อุเทน ทับทรวง

4/2560
5 เม.ย. 2560
4/2560
24 เม.ย. 2560
63. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)

1. รศ.ดร.จรัญ บุญญกาญจน์

2. รศ.ดร.ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ

3. รศ.ดร.วิภาวี เดชะปัญญา

1. รศ.ดร.กำชัย นุ้ยธิติกุล

2. รศ.ดร.ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ

3. รศ.ดร.วิภาวี เดชะปัญญา

4. อาจารย์ ดร.อรรถโส ขำวิจิตร

5. ผศ.ดร.อาชว์ พรหมรักษา

6. ผศ.ดร.นิรัติศัย รักมาก

7. ผศ.ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา

8. ผศ.ดร.อุเทน ทับทรวง

9. รศ.ดร.วรรณา ชูฤทธิ์

10 .อาจารย์ ดร.สุขุมา ชิตาภรพันธุ์

11. รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์

8/2560
24 ต.ค. 2560
10/2560
30 ต.ค. 2560

1/2561
31 ม.ค. 2561
64. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561)

1. รศ.ดร.กำชัย นุ้ยธิติกุล
2. รศ.ดร.พรรณนิภา เชาวนะ
3. รศ.ดร.สุธน ศรีวะโร

1. รองศาสตราจารย์ ดร.กำชัย นุ้ยธิติกุล
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณนิภา เชาวนะ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุธน ศรีวะโร
4. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี เดชะปัญญา
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ
6. รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี
7. รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร มาแทน
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรัติศัย รักมาก
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิมาพร สุขมาก
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงค์ คุณจริยกุล
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ จันทเขต
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อจลวิชญ์ ฉันทวีโรจน์
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญวัฒน์ ลิมปิติ
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชาติ ปรีชาติวงศ์
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุฤกษ์ คงทอง
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทน ทับทรวง
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิตพันธุ์ รองวงศ์
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ อิ่มใจ
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิมาพร เพชรแก้ว
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนเทียร เสร็จกิจ
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถโส ขำวิจิตร
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศรา เสนีย์ศรีสกุล
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัจจพันธ์ ลีละตานนท์
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล ถิ่นสุราษฎร์

ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2564 (ภาคการศึกษาที่ 3/2564 เป็นต้นไป)

12/2564
15 ธ.ค. 2564
65. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

1. ผศ.ดร.สราวุธ จันทเขต
2. ผศ.ดร.อจลวิชญ์ ฉันทวีโรจน์
3. ผศ.ดร.ธัญวัฒน์ ลิมปิติ
4. รศ.ดร.สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ
5. อาจารย์ ดร.กมล ถิ่นสุราษฎร์
6. ผศ.ดร.ศิราพร ศักดิ์พรหม

1. อาจารย์ ดร.สราวุธ จันทะเขต
2. ผศ.ดร.ธัญวัฒน์ ลิมปิติ
3. อาจารย์ ดร.ศิราพร ศักดิ์พรหม
4. ผศ.ดร.ประการ คุรุหงษา
5. ผศ.ดร.อจลวิชญ์ ฉันทวีโรจน์
6. รศ.ดร.สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ
7. ผศ.ดร.เจริญเกียรติ โพธิ์ชัยยะ
8. อาจารย์กมล ถิ่นสุราษฎร์
9. รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี
10. ผศ.ดร.วิจิตรา เพ็ชรกิจ
11. อาจารย์นพปฎล คงสมบัติ
12. อาจารย์อธิณัฏฐ์ ปะลาวัน
13. อาจารย์ชิระวัฒน์ วัฒนพานิช
14. ผศ.ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง
15. อาจารย์กรกต สุวรรณรัตน์
16. อาจารย์ ดร.ชนันท์กรณ์ จันแดง
66. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

1. ผศ.อุหมาด หมัดอาด้ำ

2. ผศ.เยาวเรศ ศิริสถิตย์กุล

3. ผศ.ดร.ฐิมาพร เพชรแก้ว

4. ผศ.ดร.พุทธิพร ธนธรรมเมธี

5. อาจารย์ ดร.กรัณรัตน์ ธรรมรักษ์

1. ผศ.อุหมาด หมัดอาด้ำ

2. ผศ.เยาวเรศ ศิริสถิตย์กุล

3. ผศ.ดร.ฐิมาพร เพชรแก้ว

4. ผศ.ดร.พุทธิพร ธนธรรมเมธี

5. อาจารย์ ดร.กรัณรัตน์ ธรรมรักษ์

9/2561
18 ก.ค. 2561
7/2561
25 ก.ค. 2561
67. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนเทียร เสร็จกิจ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล สุขสุวรรณ์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัจจพันธ์ ลีละตานนท์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท สุขมาก

1. อาจารย์ ดร.มนเทียร เสร็จกิจ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล สุขสุวรรณ์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัจจพันธ์ ลีละตานนท์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท สุขมาก
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริษฐ์ วิปุลานุสาสน์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงค์ คุณจริยกุล
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฎิมาพร สุขมาก
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ อิ่มใจ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ

ให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 15 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

ครั้งพิเศษที่ 3/2564
9 ก.ย. 2564
9/2564
15 ก.ย. 2564
68. วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทิรา รัตนรัตน์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี 
3. อาจารย์ ดร.ดำรงค์ศักดิ์ น้อยเจริญ 
4. อาจารย์ ดร.ธรณิศวร์ รัตนพันธ์ 
5. อาจารย์ภูสิต ห่อเพชร 

1. ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี
2. ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ ดรุมาศ 
3. ผศ.จันทิรา รัตนรัตน์
4. อาจารย์ ดร.ดำรงค์ศักดิ์ น้อยเจริญ
5. อาจารย์ภูสิต ห่อเพชร

69. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

1. รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี
2. ผศ.ดร.จริยา สากยโรจน์
3. ผศ.ดร.พิชญาภัค วินทะชัย

สาขาขีววิทยา
1. รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี
2. ผศ.ดร.จริยา สากยโรจน์
3. ผศ.ดร.พิชญาภัค วินทะชัย
4. ผศ.ดร.นิยม กำลังดี
5. อาจารย์ ดร.พิมพ์ชนก พิมพ์ทนต์
สาขาคณิตศาสตร์
6. รศ.ดร.เสน่ห์ รุจิวรรณ
7. ผศ.ดร.จรรยารักษ์ ทองสมพร
8. ผศ.ดร.วนิดา ลิ่มมั่น
9. ผศ.ดร.กิตติพงษ์ ไหลภาภรณ์
10. อาจารย์ ดร.ประถมจิต ขจรเจริญกุล
สาขาฟิสิกส์
11. รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี
12. รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล
13. รศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ
14. รศ.ดร.สรศักดิ์ ด่านวรพงศ์
15. อาจารย์ ดร.พรรณศิริ ดำโอ
สาขาเคมี
16. ผศ.ดร.อัปสร บุญยัง
17. อาจารย์ ดร.กชพรรณ กาญจนะ
สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
18. ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ ดรุมาศ
19. ผศ.จันทิรา รัตนรัตน์

5/2563
7 พ.ค. 2563
5/2563
20 พ.ค. 2563
70. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

1. รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี
2. รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล
3. รศ.ดร.เสน่ห์ รุจิวรรณ

1. รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี
2. รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล
3. รศ.ดร.เสน่ห์ รุจิวรรณ
4. รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี
5. ผศ.ดร.จรรยารักษ์ ทองสมพร
6. ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ ดรุมาศ
7. ผศ.ดร.วนิดา ลิ่มมั่น
8. ผศ.ดร.จริยา สากยโรจน์
9. ผศ.ดร.พิชญาภัค วินทะชัย
10. อาจารย์ ดร.พิมพ์ชนก พิมพ์ทนต์
11. อาจารย์ ดร.ชัยโรจน์ ใหญ่ประเสริฐ
12. ผศ.ดร.กิตติพงษ์ ไหลภาภรณ์
13. อาจารย์ ดร.ประถมจิต ขจรเจริญกุล

6/2563
17 มิ.ย. 2563
71. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)

1. รศ.ดร.เสน่ห์ รุจิวรรณ
2. รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี
3. รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล

1. รศ.ดร.เสน่ห์ รุจิวรรณ
2. รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี
3. รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล
4. รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี
5. ผศ.ดร.จรรยารักษ์ ทองสมพร
6. ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ ดรุมาศ
7. ผศ.ดร.วนิดา ลิ่มมั่น
8. ผศ.ดร.จริยา สากยโรจน์
9. ผศ.ดร.พิชญาภัค วินทะชัย
10. ผศ.ดร.กิตติพงษ์ ไหลภาภรณ์
11. ผศ.ดร.ประถมจิต ขจรเจริญกุล
12. อาจารย์ ดร.พิมพ์ชนก พิมพ์ทนต์
13. อาจารย์ ดร.ชัยโรจน์ ใหญ่ประเสริฐ

1/2564
6 ม.ค. 2564
1/2564
20 ม.ค. 2564
72. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

1. ผศ.ดร.พิชญาภัค วินทะชัย
2. รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี
3. ผศ.ดร.โกวิท กิตติวุฒิศักดิ์
4. รศ.ดร.ฉัตรชัย กัลป์ยาณปพน
5. ผศ.ดร.กิตติพงษ์ ไหลภาภรณ์

1. ผศ.ดร.พิชญาภัค วินทะชัย
2. รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี
3. ผศ.ดร.โกวิท กิตติวุฒิศักดิ์
4. รศ.ดร.ฉัตรชัย กัลป์ยาณปพน
5. ผศ.ดร.กิตติพงษ์ ไหลภาภรณ์

14/2561
7 พ.ย. 2561
11/2561
28 พ.ย. 2561
73. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557)

1. รศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ
2. รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตกุล
3. รศ.ดร.สรศักดิ์ ด่านวรพงศ์

1. รศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ
2. รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตกุล
3. ผศ.ดร.สรศักดิ์ ด่านวรพงศ์
4. ผศ.ดร.พิเชษฐ์ จิตต์เจนการ
5. รศ.ดร.พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย

11/2558
4 พ.ย. 2558
11/2558
25 พ.ย. 2558
74. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557)

1. รศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ
2. รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตกุล
3. ผศ.ดร.สรศักดิ์ ด่านวรพงศ์

1. รศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ
2. รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตกุล
3. ผศ.ดร.สรศักดิ์ ด่านวรพงศ์
4. ผศ.ดร.พิเชษฐ์ จิตต์เจนการ
5. รศ.ดร.พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย

11/25558
4 พ.ย. 2558
11/2558
25 พ.ย. 2558
75. กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

-

-

8/2560
24 ต.ค. 2560
10/2560
30 ต.ค. 2560
76. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

1. ผศ.ดร.ภารวี รัตนกิจ
2. ผศ.ดร.วรพงศ์ ภู่พงศ์
3. อาจารย์ ดร.ชลพิสุทธิ์ ตันตาปกุล

1. รศ.ดร.เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิง

2. รศ.ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง

3. ผศ.ดร.มนตรา ไชยรัตน์

4. ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ดอกไม้ศรีจันทร์ (ลาออก 1 พ.ค. 2562 เลขที่ 271/2562)

5. ผศ.ดร.อภิรักษ์ พยัคฆา

6. ผศ.ดร.อัปสร บุญยัง

7 ผศ.ดร.วรพงศ์ ภู่พงศ์

8. ผศ.ดร.ภารวี รัตนกิจ

9. อาจารย์ ดร.ภมรรัตน์ เกื้อเส้ง (ลาออก 1 มี.ค. 2562 เลขที่ 193/2562)

10. อาจารย์ ดร.ชลพิสุทธิ์ ตันตาปกุล 

11. อาจารย์ ดร.สุจิตรา ภู่ระหงษ์

14/2561
7 พ.ย. 2561
11/2561
28 พ.ย. 2561
77. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)

1. รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี

2. ผศ.ดร.พิชญาภัค วินทะชัย

3. ผศ.ดร.จริยา สากยโรจน์

1. รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี

2. รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี

3. รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล

4. รศ.ดร.เสน่ห์ รุจิวรรณ

5. รศ.ดร.หมุดตอเล็บ นิสอ

6. รศ.ดร.สุรศักดิ์ ด่านวรพงศ์

7. รศ.ดร.ฉัตรชัย กัลยาณปพน

8. ผศ.ดร.จรรยารักษ์ ทองสมพร

9. ผศ.ดร.ภูวดล บางรักษ์

10. ผศ.ดร.พิเชษฐ์ จิตต์เจนการ

11. ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ ดรุมาศ

12. ผศ.ดร.จริยา สากยโรจน์

13. ผศ.ดร.วนิดา ลิ่มมั่น

14. ผศ.ดร.กิตติพงษ์ ไหลภาภรณ์

15. อาจารย์ ดร.พิมพ์ชนก พิมพ์ทนต์

16. อาจารย์ ดร.นภารัตน์ สุทธิเดช

17. อาจารย์ ดร.พิชญาภัค วินทะชัย

18. อาจารย์ ดร.ชัยโรจน์ ใหญ่ประเสริฐ

19. ผศ.ดร.นิยม กำลังดี

20. อาจารย์ ดร.ประถมจิต ขจรเจริญกุล

21. อาจารย์ ดร.พรรณศิริ ดำโอ

22. อาจารย์ ดร.กชพรรณ กาญจนะ

23. ผศ.ดร.อัปสร บุญยัง

5/2563
7 พ.ค. 2563
5/2563
20 พ.ค. 2563
78. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)

สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยารักษ์ ทองสมพร 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประถมจิต ขจรเจริญกุล 
3. อาจารย์ ดร.สุดธิดา สังข์พุ่ม 
สาขาฟิสิกส์ 
4. อาจารย์ ดร.ชัยโรจน์ ใหญ่ประเสริฐ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณศิริ ดำโอ 
6. อาจารย์ ดร.สัมภาส ฉีดเกตุ 
สาขาเคมี 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัปสร บุญยัง 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรา ไชยรัตน์ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก คมเม่น
สาขาชีววิทยา
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พักตร์พิมล อึ่งเจริญวิวัฒน์
11. อาจารย์ ดร.พิมพ์ชนก พิมพ์ทน
12. อาจารย์ ดร.วิษณุ สายสร

สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยารักษ์ ทองสมพร 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประถมจิต ขจรเจริญกุล 
3. อาจารย์ ดร.สุดธิดา สังข์พุ่ม 
สาขาฟิสิกส์ 
4. อาจารย์ ดร.ชัยโรจน์ ใหญ่ประเสริฐ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณศิริ ดำโอ 
6. อาจารย์ ดร.สัมภาส ฉีดเกตุ 
สาขาเคมี 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัปสร บุญยัง 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรา ไชยรัตน์ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก คมเม่น
สาขาชีววิทยา
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พักตร์พิมล อึ่งเจริญวิวัฒน์
11. อาจารย์ ดร.พิมพ์ชนก พิมพ์ทน
12. อาจารย์ ดร.วิษณุ สายสร

79. วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมยาและเครื่องสำอาง หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

1. ผศ.ดร.น้ำฟ้า เสริมแก้ว
2. ผศ.ดร.อภิชาต อธิไภริน
3. อาจารย์ ดร.อรรถวดี แซ่หยุ่น

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สวัสดี
2. รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา จันทรัตน์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำฟ้า เสริมแก้ว
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต อธิไภริน
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญส่ง หวังสินทวีกุล
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวิทย์ อยู่สกุล
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัชพร แสงไฟ
9. อาจารย์ ดร.ธิพาพรรณ พลายด้วง
10. อาจารย์ ดร.เพชรรัตน์ บุญร่วมแก้ว
11. อาจารย์ ดร.อรรถวดี แซ่หยุ่น
12. อาจารย์ ดร.อามิต ไจซี
13. อาจารย์ ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์
14. อาจารย์ ดร.ณัฐิกานต์ นกแก้ว
15. อาจารย์ ดร.อรุณา ประสพธรรม
16. อาจารย์ ดร.ปาจรีย์ ศักดิเศรษฐ์

8/2564
4 ส.ค. 2564
8/2564
18 ส.ค. 2564
80. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานวัตกรรมยาและเครื่องสำอาง หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

1. รศ.ดร.สมชาย สวัสดี
2. ผศ.ดร.ธันว์ สุวรรณเดชา
3. อาจารย์ ดร.อรุณา ประสพธรรม

1. รศ.ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล
2. รศ.ดร.สมชาย สวัสดี
3. ผศ.ดร.ชุติมา จันทรัตน์
4. ผศ.ดร.น้ำฟ้า เสริมแก้ว
5. ผศ.ดร.อภิชาต อธิไภริน
6. ผศ.ดร.กรวิทย์ อยู่สกุล
7. ผศ.ดร.ธนัชพร แสงไฟ
8. ผศ.ดร.บุญส่ง หวังสินทวีกุล
9. อาจารย์ ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์
10. อาจารย์ ดร.ธิพาพรรณ พลายด้วง
11. อาจารย์ ดร.เพชรรัตน์ บุญร่วมแก้ว
12. อาจารย์ ดร.อรรถวดี แซ่หยุ่น
13. อาจารย์ ดร.อามิต  ไจซี
14. อาจารย์ ดร.ณัฐิกานต์ นกแก้ว
15. อาจารย์ ดร.อรุณา ประสพธรรม
16. อาจารย์ ดร.ปาจรีย์ ศักดิเศรษฐ์
17. ผศ.ดร.ธันว์ สุวรรณเดชา

10/2564
11 ต.ค. 2564
81. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการด้านยาและเครื่องสำอาง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)

1. ผศ.ดร.นมนต์ หิรัญ

2. อาจารย์ ดร.อรรถวดี แซ่หยุ่น

3. ผศ.ดร.น้ำฟ้า เสริมแก้ว

1. รศ.ดร.สมชาย สวัสดี
2. อาจารย์ ดร.อรรถวดี แซ่หยุ่น
3. อาจารย์ ดร.อภิชาต อธิไภริน
4. รศ.ดร.นมนต์ หิรัญ (ลาออก 1 ส.ค. 2562 เลขที่ 674/2562)
5. ผศ.ดร.น้ำฟ้า เสริมแก้ว
6. ผศ.ดร.ชุติมา จันทรรัตน์
7. อาจารย์ ดร.กรวิทย์ อยู่สกุล
8. อาจารย์ ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์
9. อาจารย์ ดร.ธนัชพร แสงไฟ
10. อาจารย์ ดร.เพชรรัตน์ บุญร่วมแก้ว
11. อาจารย์ ดร.สุริยัน เต็งใหญ่ (ลาออก วันที่ 16 ม.ค. 2562 เลขที่ 75/2562)
12. รศ.ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล
13. อาจารย์ ดร.ธิพาพรรณ พลายด้วง
82. เภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

1. ผศ.ดร.กิจจา สว่างเจริญ

2. ผศ.ดร.ชุติมา จันทรัตน์

3. อาจารย์ ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์

4. อาจารย์ ดร.ธิพาพรรณ พลายด้วง

5. อาจารย์อภิชญา ชนะวงศ์

6. อาจารย์สาวิตรี เหล่าไพบูลย์กุล

1. ผศ.ดร.กิจจา สว่างเจริญ

2. ผศ.ดร.ชุติมา จันทรัตน์

3. อาจารย์ ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์

4. อาจารย์ ดร.ธิพาพรรณ พลายด้วง

5. อาจารย์อภิชญา ชนะวงศ์

6. อาจารย์สาวิตรี เหล่าไพบูลย์กุล

83. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)
1. รศ.ดร.พิชชานีย์ จริยพงศ์
2. อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ทองบัวแก้ว
3. ผศ.ดร.จิรพรรณ ทองสร้อย
1. รศ.ดร.ชูชาติ พพันธ์สวัสดิ์
2. รศ.ดร.พิชชานีย์ จริยพงศ์
3. ผศ.ดร.รพีพร ขวัญเชื้อ
4. รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์
5. ผศ.ดร.สุจิตรา สมุหเสนีโต
6. ผศ.ดร.ผานิตย์ คุ้มฮิ้น
7. ผศ.ดร.ดุษฎี ชินนาพันธ์
8. อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ทองบัวแก้ว
9. ผศ.นพ.พันธ์ชัย รัตนสุวรรณ
2/2561
27 ก.พ. 2561
84. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รพีพร ขวัญเชื้อ
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาริสา ภูมิภาค ณ หนองคาย
3. อาจารย์ ดร.คมกริบ หลงละเลิง
4. อาจารย์ ดร.สุนทราภรณ์ หันตุลา
5. อาจารย์ ดร.ปรเมท เหมรชตนนท์

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รพีพร ขวัญเชื้อ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาริสา ภูมิภาค ณ หนองคาย
3. อาจารย์ ดร.คมกริบ หลงละเลิง
4. อาจารย์ ดร.สุนทราภรณ์ หันตุลา
5. อาจารย์ ดร.ปรเมท เหมรชตนนท์

85. การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)

1. อาจารย์ ดร.ธนา จักษ์เมธา
2. อาจารย์สร้อยเพชร เนตรอนงค์
3. อาจารย์คมกริช เอี้ยวสกุล
4. อาจารย์ปาลิกา เวชกุล
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ บรรลือพืช

1. อาจารย์ ดร.ธนา จักษ์เมธา
2. อาจารย์สร้อยเพชร เนตรอนงค์
3. อาจารย์คมกริช เอี้ยวสกุล
4. อาจารย์ปาลิกา เวชกุล
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ บรรลือพืช

86. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

1. ผศ.ดร.ประภาพร จันทร์เอียด
2. อาจารย์ นพ.ธีระพันธ์ สงนุ้ย
3. ผศ.ดร.ประสิทธิ์ นาเอก
4. อาจารย์ ดร.กุลวดี กาญจนะ
5. อาจารย์ ดร.เอื้อมพร หมวดเมือง

1. ผศ.ดร.ประภาพร จันทร์เอียด
2. อาจารย์ นพ.ธีระพันธ์ สงนุ้ย
3. ผศ.ดร.ประสิทธิ์ นาเอก
4. อาจารย์ ดร.กุลวดี กาญจนะ
5. อาจารย์ ดร.เอื้อมพร หมวดเมือง

4/2564
21 ก.ค. 2564
87. ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560)

1. รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์

2. ผศ.ดร.ดุษฎี ชินนาพันธ์

3. ผศ.ดร.รพีพร ขวัญเชื้อ

4. ผศ.ดร.ประภาพร จันทร์เอียด

1. รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์

2. ผศ.ดร.พิชชานีย์ จริยพงศ์

3. ผศ.ดร.รพีพร ขวัญเชื้อ

4. รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์

5. ผศ.ดร.สุจิตรา สมุหเสนีโต

6. ผศ.ดร.ผานิตย์ คุ้มฮิ้น

7. ผศ.ดร.ดุษฎี ชินนาพันธ์

8. อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ทองบัวแก้ว

9/2561
26 ก.ย. 2561
88. แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนนทพรรณ ผาสุข
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยวัฒน์ ฤกษ์สวัสดิ์ถาวร
3. อาจารย์ นายแพทย์ลั่นหล้า อุดมเวช
4. ผศ.พญ.วันดี ชั้นประเสริฐภิญโญ
5. อาจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ วิจิตรพงศ์จินดา

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนนทพรรณ ผาสุข
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยวัฒน์ ฤกษ์สวัสดิ์ถาวร
3. อาจารย์ นายแพทย์ลั่นหล้า อุดมเวช
4. ผศ.พญ.วันดี ชั้นประเสริฐภิญโญ
5. อาจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ วิจิตรพงศ์จินดา

9/2564
1 ก.ย. 2564
9/2564
15 ก.ย. 2564
89. พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

1. อาจารย์จันทร์จุรีย์ ถือทอง
2. ผศ.ธนวรรณ สงประเสริฐ
3. อาจารย์ ดร. นิดารัตน์ ชูวิเชียร
4. อาจารย์สุดา ใจห้าว
5. อาจารย์สินีนาฏ นาคศรี

1. ผศ.ดร.อุไร จเรประพาฬ
2. รศ.ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์
3. รศ.ดร.สายฝน เอกวรางกูร
4. รศ.ดร.จอม สุวรรณโณ
5. ผศ.ดร.นัยนา หนูนิล
6. ผศ.ดร.เกียรติกำจร กุศล
7. ผศ.ดร.เรวดี เพชรศิราสัณห์
8. ผศ.กำไล สมรักษ์
9. ผศ.ดร.เจนเนตร พลเพชร
10. ผศ.ดร.รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์
11. อาจารย์กนกวรรณ ตันตระเสนีย์รัตน์
12. อาจารย์จันทร์จุรีย์ ถือทอง
13. ผศ.ธนวรรณ สงประเสริฐ
14. อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตร
15. อาจารย์ ดร.นิดารัตน์ ชูวิเชียร
16. อาจารย์ ดร.อรทัย นนทเภท
17. อาจารย์อุษา น่วมเพชร
18. อาจารย์กรรณิการ์ แสงประจง
19. อาจารย์จินดารัตน์ สมใจนึก
20. อาจารย์จิราวรรณ คล้ายวิเศษ
21. อาจารย์สินีนาฏ นาคศรี
22. อาจารย์สุดา ใจห้าว
23. อาจารย์พิกุลทิพย์ ขุนเศรษฐ

8/2564
4 ส.ค. 2564
8/2564
18 ส.ค. 2564
90. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

1. รศ.ดร.จอม สุวรรณโณ
2. ผศ.ดร.อรทัย นนทเภท
3. ผศ.ดร.เจนเนตร พลเพชร

1. รองศาสตราจารย์ ดร.จอม สุวรรณโณ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนเนตร พลเพชร
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย นนทเภท
4. อาจารย์ ดร.ชิดชนก มยูรภักดิ์

91. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

1. รศ.ดร.เกียรติกำจร กุศล
2. รศ.ดร.นัยนา หนูนิล
3. รศ. ดร.สายฝน เอกวรางกูร

1. รศ. ดร.สายฝน เอกวรางกูร

2. รศ.ดร.นัยนา หนูนิล

3. รศ.ดร.เกียรติกำจร กุศล

4. รศ.ดร.จอม สุวรรณโณ

5. ผศ.ดร.อุไร จเรประพาฬ

6. อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตร

7. ผศ.ดร.รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์

8. ผศ.ดร.เจนเนตร พลเพชร

9. อาจารย์ ดร.นันทพร กลิ่นจันทร์

10. ผศ.ดร.ศรีสุดา วนาลิสิน

92. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

1. อาจารย์ ดร.กฤติกา กาบพลอย
2. อาจารย์ ดร.จันทิรา วงศ์เณร
3. อาจารย์ ดร.อรรถกร พรมวี
4. อาจารย์ ดร.จินดาหรา เปรมปราโมทย์
5. อาจารย์ ดร.ธเนศ คอมเพ็ชร

1. รองศาสตราจารย์ ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์วุฒิสุทธิเมธาวี
3. รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน อินทนา
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด
5. อาจารย์ ดร.กฤติกา กาบพลอย
6. อาจารย์ ดร.จันทิรา วงศ์เณร
7. อาจารย์ ดร.อรรถกร พรมวี
8. อาจารย์ ดร.ธเนศ คอมเพ็ชร

93. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

1. รศ.ดร.วาริน อินทนา
2. รศ.ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์
3. รศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี

1. รศ.ดร.วาริน อินทนา
2. รศ.ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์
3. รศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี
4. ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด
5. ผศ.ดร.สถาพร ดิเรกบุษราคม
6. อาจารย์ ดร.จันทิรา วงศ์เณร

6/2563
4 มิ.ย. 2563
6/2563
17 มิ.ย. 2563
94. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

1. รศ.ดร.มนัส ชัยจันทร์
2. รศ.ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล
3. รศ.ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์

1. รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล มาแทน
2. รองศาสตราจารย์ ดร.มนัส ชัยจันทร์
3. รองศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสาขะ อนันธวัช
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนง เอี่ยวศิริ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจักษณ์ สัมพัน
7. รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร มาแทน
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวิทย์ อยู่สกุล
9. อาจารย์ ดร.สุเมธี ส่งเสมอ

6/2564
2 มิ.ย. 2564
6/2564
16 มิ.ย. 2564
95. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

1. รศ.ดร.มนัส ชัยจันทร์
2. รศ.ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล
3. รศ.ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์

1. รศ.ดร.วรรณา ชูฤทธิ์

2. รศ.ดร.นฤมล มาแทน

3. รศ.ดร.มนัส ชัยจันทร์

4. ผศ.ดร.สุปราณี มนูรักษ์ชินากร

5. ผศ.ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์

6. ผศ.ดร.ทนง เอี่ยงศิริ

7. ผศ.ดร.วิสาขะ อนันธวัช

8. อาจารย์ ดร.พิจักษณ์ สัมพันธ์

11/2562
6 พ.ย. 2562
11/2562
27 พ.ย. 2562
96. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

1. รศ.ดร.วาริน อินทนา
2. รศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี
3. รศ.ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์

1. รศ.ดร.สมศักดิ์ มณีพงศ์
2. รศ.ดร.วาริน อินทนา
3. ผศ.ดร.พ้วน เพ่งเซ้ง
4. รศ.ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์
5. รศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี
6. อาจารย์ ดร.จันจิรา วงศ์เณร
7. ผศ.ดร.สถาพร ดิเรกบุษราคม

1/2562
2 ม.ค. 2562
1/2562
30 ม.ค. 2562
97. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
1. อาจารย์ ดร.สุเมธี ส่งเสมอ
2. ผศ.ดร.นิสา แซ่หลี
3. ผศ.ดร.วิสาขะ อนันธวัช
4. ผศ.ดร.ทนง เอี่ยวศิริ
5. ผศ.ดร.พิจักษณ์ สัมพันธ์
1. รศ.ดร.นฤมล มาแทน
2. ผศ.ดร.นิสา แซ่หลี
3. ผศ.ดร.วิสาขะ อนันธวัช
4. ผศ.ดร.ทนง เอี่ยวศิริ
5. ผศ.ดร.พิจักษณ์ สัมพันธ์
6. รศ.ดร.มนัส ชัยจันทร์
7. รศ.ดร.วรรณา ชูฤทธิ์
8. รศ.ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์
9.ผศ.ดร.สุปราณี มนูรักษ์ชินากร
98. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา แช่มช้าง
2. อาจารย์ฮุชเซ็น นิยมเดชา
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณฑรี จันทร์กลับ
4. อาจารย์ณิชชา วัฒนสิริภักดิ์
5. อาจารย์ ดร.กัญญนิจ วิเชียรรัตน์

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา แช่มช้าง
2. อาจารย์ ดร.วศิน ประดิษฐศิลป์  
3. อาจารย์ฮุชเซ็น นิยมเดชา
4. อาจารย์ ดร.กัญญนิจ วิเชียรรัตน์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณฑรี จันทร์กลับ
6. อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์
7. อาจารย์ ดร. พรเพ็ญ  ทิพยนา
8. อาจารย์นลินี  ทินนาม
9. อาจารย์ประภาดา ศรีสุวรรณ
10. อาจารย์วชรวรรษ  พรหมมา
11. อาจารย์สุชาติ  ฉันสำราญ
12. อาจารย์ ดร.นิษฐิดา สุดใหม่        
13. อาจารย์อลิศรา สระโมฬี
14. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์    
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎาทิพย์ อุปถัมภ์ประชา
16. อาจารย์เอกวุฒิ จันทร์ส้ม
17. อาจารย์ณิชชา วัฒนสิริภักดี

99. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

1. อาจารย์เอกวุฒิ จันทร์ส้ม
2. อาจารย์สุชาติ ฉันสำราญ
3. อาจารย์วชรวรรษ พรหมมา
4. อาจารย์อลิศรา สระโมฬี
5. อาจารย์ ดร.วศิน ประดิษฐศิลป์

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา แช่มช้าง
2. อาจารย์ ดร.วศิน ประดิษฐศิลป์
3. อาจารย์ ดร.กัญญนิจ วิเชียรรัตน์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณฑรี จันทร์กลับ
5. อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์
6. อาจารย์ ดร.พรเพ็ญ  ทิพยนา
7. อาจารย์นลินี  ทินนาม
8. อาจารย์ประภาดา ศรีสุวรรณ
9. อาจารย์สุชาติ  ฉันสำราญ
10. อาจารย์ ดร.นิษฐิดา สุดใหม่        
11. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชฎาทิพย์ อุปถัมภ์ประชา
13. อาจารย์เอกวุฒิ จันทร์ส้ม
14. อาจารย์ณิชชา วัฒนสิริภักดี
15. อาจารย์วชรวรรษ  พรหมมา
16. อาจารย์อลิศรา สระโมฬี

100. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริโสภา จุนเด็น
2. อาจารย์ปวิธ ตันสกุล
3. อาจารย์ตันยมน เพชรรัตน์
4. อาจารย์หทัยกาญจน์ นุ่นเดช
5. อาจารย์เสาวนีย์ รอดหยู่

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริโสภา จุนเด็น
2. อาจารย์ปวิธ ตันสกุล
3. อาจารย์ตันยมน เพชรรัตน์
4. อาจารย์หทัยกาญจน์ นุ่นเดช
5. อาจารย์เสาวนีย์ รอดหยู่

101. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

1. อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์
2. อาจารย์ ดร.พรเพ็ญ ทิพยนา
3. อาจารย์ ดร.นิษฐิดา สุดใหม่
4. อาจารย์นลินี ทินนาม
5. อาจารย์ประภาดา ศรีสุวรรณนวัฒน์

1. ผศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
2. ผศ.ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต
3. ผศ.บุณฑรี จันทร์กลับ
4. ผศ.รัชฎาทิพย์ อุปถัมภ์ประชา
5. อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์
6. อาจารย์ ดร.พรเพ็ญ ทิพยนา
7. อาจารย์ ดร.นิษฐิดา สุดใหม่
8. อาจารย์ ดร.พนิดา แช่มช้าง
9. อาจารย์ ดร.กัญญนิจ วิเชียรรัตน์
10. อาจารย์นลินี ทินนาม
11. อาจารย์ประภาดา ศรีสุวรรณ
12. อาจารย์สุชาติ ฉันสำราญ
13. อาจารย์เอกวุฒิ จันทร์ส้ม
14. อาจารย์ณิชชา วัฒนสิริภักดี

102. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการยุคดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

-

-

10/2564
20 ต.ค. 2564
103. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

ศูนย์นครศรีธรรมราข

1. รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์

2. อาจารย์ ดร.ชลกานต์ เบ็ญจศักดิ์

3. อาจารย์ ดร.ญาณินี ทรงขจร

ศูนย์สุราษฎ์ธานี

1. อาาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง

2. ผศ.ดร.นิยม กำลังดี

3. อาจารย์ ดร.จินตนีย์ รู้ซื่อ

1. รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์

2. รศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์

3. ผศ.ดร.รุ่งรวี จิตภักดี

4. ผศ.ดร.สมจินตนา คุ้มภัย

5. ผศ.ดร.ภัทรวรรณ แท่นทอง

6. ผศ.ดร.อรอนงค์ เฉียบแหลม

7. ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์

8. ผศ.ดร.ชูลีรัตน์ คงเรือง

9. ผศ.ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต

10. อาจารย์ ดร.ชลกานต์ เบ็ญจศักดิ์

11. อาจารย์ ดร.ญาณินี ทรงขจร

12. อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง

13. อาจารย์ ดร.จินตนีย์ รู้ซื่อ

14. อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์

15. อาจารย์ ดร.พรเพ็ญ ทิพยนา

16. อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ กลิ่นหอม

17. อาจารย์ ดร.พนิดา แช่มช้าง

18. อาจารย์ ดร.พงศ์พันธุ์ คำพรรณ์

19. อาจารย์ ดร.เยี่ยมดาว ณรงคะชวณะ

20. ผศ.ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม

3/2563
10 มี.ค. 2563
3/2563
18 มี.ค. 2563
104. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

ศูนย์นครศรีธรรมราข

1. รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์

2. อาจารย์ ดร.ชลกานต์ เบ็ญจศักดิ์

3. อาจารย์ ดร.ญาณินี ทรงขจร

ศูนย์สุราษฎ์ธานี

1. อาจารย์ ดร.กนกวรรณ มีสุข

2. อาจารย์ ดร.จินตนีย์ รู้ซื่อ

3. อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง

1. รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์

2. รศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์

3. ผศ.ดร.รุ่งรวี จิตภักดี

4. ผศ.ดร.สมจินตนา คุ้มภัย

5. ผศ.ดร.อรอนงค์ เฉียบแหลม

6. ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์

7. ผศ.ดร.ชูลีรัตน์ คงเรือง

8. ผศ.ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต

9. อาจารย์ ดร.ชลกานต์ เบ็ญจศักดิ์

10. อาจารย์ ดร.ญาณินี ทรงขจร

11. อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง

12. อาจารย์ ดร.จินตนีย์ รู้ซื่อ

13. อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์

14. อาจารย์ ดร.พรเพ็ญ ทิพยนา

15. อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ กลิ่นหอม

16. อาจารย์ ดร.พนิดา แช่มช้าง

17. อาจารย์ ดร.พงศ์พันธุ์ คำพรรณ์

18. อาจารย์ ดร.เยี่ยมดาว ณรงคะชวณะ

19. ผศ.ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม

20. อาจารย์กนกวรรณ มีสุข

105. การจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561)
1. รศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
2. ผศ.ดร.รุ่งรวี จิตภักดี
3. ผศ.ดร.ปานแก้วตา ลัคนาวานิช

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริษฐ์ วิปุลานุสาสน์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวรรณ แท่นทอง
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูลีรัตน์ คงเรือง
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ เฉียบแหลม
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานแก้วตา ลัคนาวานิช
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี

8/2563
10 ส.ค. 2563
8/2563
19 ส.ค. 2563
106. เศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

1. ผศ.ดร.ชูลีรัตน์ คงเรือง
2. ผศ.สมใจ หนูผึ้ง
3. ผศ.ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม
4. อาจารย์ ดร.พงศ์พันธุ์ คำพรรณ์
5. อาจารย์ชวพงษ์ นุ้ยสุข

1. ผศ.ดร.ชูลีรัตน์ คงเรือง
2. ผศ.สมใจ หนูผึ้ง
3. ผศ.ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม
4. อาจารย์ ดร.พงศ์พันธุ์ คำพรรณ์
5. อาจารย์ชวพงษ์ นุ้ยสุข

107. บัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

1. ผศ.ดร.ไตรรงค์ สวัสดิกุล
2. อาจารย์สุวัจนา ธรรมโชติ
3. ผศ.วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ
4. ผศ.รัชดา สุวรรณเกิด
5. อาจารย์ศิริพร สว่างอารีย์รักษ์

1. ผศ.ดร.ปานแก้วตา ลัคนาวานิช
2. อาจารย์สุวัจนา ธรรมโชติ
3. ผศ.วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ
4. ผศ.รัชดา สุวรรณเกิด
5. อาจารย์ศิริพร สว่างอารีย์รักษ์
6. รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์
7. อาจารย์สายพิชญ์ สัจจวิเศษ
8. อาจารย์อลิศรา สระโมฬี
9. อาจารย์ประภาดา ศรีสุวรรณ
10. อาจารย์ ดร.กนกวรรณ มีสุข
11. อาจารย์วชรวรรษ พรหมมา
12. ผศ.ดร.ไตรรงค์ สวัสดิกุล


เว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ safari,Chrome,Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร. 3790