อีเมล | ค้นหาบุคลากร | INTRANET | ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน

หน้าหลัก / สำนักสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

รายละเอียดการจัดทำ/ปรับปรุงหลักสูตร
สำนักสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

    สำนักวิชาทั้งหมด

ปริญญาตรี
ลำดับ รหัสหลักสูตร หลักสูตร มคอ.2 ประวัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้าง ปีที่ครบกำหนดปรับปรุง/ประเมินหลักสูตรให้แล้วเสร็จ รายงานการประเมินหลักสูตร
1 25490231105163 สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) รายละเอียด (ดาวน์โหลด มคอ.2 ฉบับผ่าน สกอ.) รายละเอียด 3/2564 ดาวน์โหลด
2 ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) รายละเอียด (ดาวน์โหลด มคอ.2 ฉบับผ่าน สกอ.) รายละเอียด 3/2565 ดาวน์โหลด
3 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบภายใน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) รายละเอียด (ดาวน์โหลด มคอ.2 ฉบับผ่าน สกอ.) รายละเอียด 3/2564 ดาวน์โหลด
4 25500231105309 สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ และบรรจุภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) รายละเอียด (ดาวน์โหลด มคอ.2 ฉบับผ่าน สกอ.) รายละเอียด 3/2564 ดาวน์โหลด

เว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ safari,Chrome,Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร. 3790