อีเมล | ค้นหาบุคลากร | INTRANET | ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน | |

หน้าหลัก / วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายละเอียดการจัดทำ/ปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

    สำนักวิชาทั้งหมด

ปริญญาตรี
ลำดับ รหัสหลักสูตร หลักสูตร ดาวน์โหลด มคอ.2 ประวัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้าง ปีที่ครบกำหนดปรับปรุง/ประเมินหลักสูตรให้แล้วเสร็จ รายงานการประเมินหลักสูตร
1 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมนวัตกรรมดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) มคอ.2 ฉบับผ่าน สกอ.
มคอ.2 ฉบับผ่านสภา มวล.
รายละเอียด ไม่มีการปรับปรุงหลักสูตร 3/2564 ดาวน์โหลด
2 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขากิจการสาธารณะ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) มคอ.2 ฉบับผ่าน สกอ.
มคอ.2 ฉบับผ่านสภา มวล.
รายละเอียด ไม่มีการปรับปรุงหลักสูตร 3/2564 ดาวน์โหลด
3 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการวิเคราะห์โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) มคอ.2 ฉบับผ่าน สกอ.
มคอ.2 ฉบับผ่านสภา มวล.
รายละเอียด ไม่มีการปรับปรุงหลักสูตร 3/2564 ดาวน์โหลด
4 นิติศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมายประยุกต์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) มคอ.2 ฉบับผ่าน สกอ.
มคอ.2 ฉบับผ่านสภา มวล.
รายละเอียด ไม่มีการปรับปรุงหลักสูตร 3/2565 ดาวน์โหลด

เว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ safari,Chrome,Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร. 3790