อีเมล | ค้นหาบุคลากร | INTRANET | ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน

หน้าหลัก / สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

รายละเอียดการจัดทำ/ปรับปรุงหลักสูตร
สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

    สำนักวิชาทั้งหมด

ปริญญาตรี
ลำดับ รหัสหลักสูตร หลักสูตร มคอ.2 ประวัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้าง ปีที่ครบกำหนดปรับปรุง/ประเมินหลักสูตรให้แล้วเสร็จ รายงานการประเมินหลักสูตร
1 25530231100612 รัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) รายละเอียด (ดาวน์โหลด มคอ.2 ฉบับผ่าน สกอ.) รายละเอียด 3/2561 ดาวน์โหลด
2 25570231102247 นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) รายละเอียด (ดาวน์โหลด มคอ.2 ฉบับผ่าน สกอ.) รายละเอียด 3/2562 ดาวน์โหลด
3 นิติศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมายประยุกต์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) รายละเอียด (ดาวน์โหลด มคอ.2 ฉบับผ่าน สกอ.) ไม่มีการปรับปรุงหลักสูตร 3/2565 ดาวน์โหลด

เว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ safari,Chrome,Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร. 3790