(ตัวอย่าง ขอแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร คลิก)

วาระที่ X.X    ขอแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

  (ผู้แถลง : )


ความเดิม       ตามที่สำนักวิชา ได้ดำเนินการประเมินหลักสูตร  เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น ในการนี้เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร  ทั้งนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำสำนักวิชา   ในการประชุมครั้งที่ เมื่อวันที่  โดยมีรายชื่อคณะกรรมการฯ ดังนี้


1. ที่ปรึกษา
2. ประธานกรรมการ
3. กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย)
4. กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย)
5. กรรมการ (ผู้ใช้บัณฑิตจากสถานประกอบการ)
6. กรรมการ (ผู้ใช้บัณฑิตจากสถานประกอบการ)
7. กรรมการ (ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ)
8. กรรมการ (ศิษย์เก่า)
9. กรรมการ (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
10. กรรมการ (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
11. กรรมการและเลขานุการ (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
12. ผู้ช่วยเลขานุการ

ประเด็นเสนอที่ประชุม    เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

เอกสารประกอบวาระ    ประวัติของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ใช้บัณฑิต/ศิษย์เก่า***หมายเหตุ เมื่อท่านเปิดด้วยโปรแกรม Microsoft Office Word xxxx กรุณาคลิกเลือกตามรูปด้านล่างเพื่อแสดงผลในรูปแบบ Word***