(ตัวอย่าง ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร คลิก)

วาระที่ X.X    ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร 

  (ผู้แถลง : )


ความเดิม       ด้วยสำนักวิชา ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์อาจารย์ประจำหลักสูตร  ให้มีความเหมาะสมเป็นปัจจุบันและสอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำสำนักวิชา ในการประชุมครั้งที่  เมื่อวันที่  ดังนี้

อาจารย์อาจารย์ประจำหลักสูตร (เดิม)อาจารย์อาจารย์ประจำหลักสูตร (ใหม่)

ผ่านสภาวิชาการครั้งที่ วันที่
คำสั่ง มวล. ที่ ลงวันที่


หมายเหตุ : 1. ระบุตัวหนา สำหรับอาจารย์ประจำหลักสูตร ที่เปลี่ยนแปลง กดเลือก
2. ต้องระบุเหตุผลการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร ตัวอย่างเช่น

อาจารย์ประจำหลักสูตร (เดิม)
1. ............................. (ลาออกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560)

ประเด็นเสนอที่ประชุม    เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร

เอกสารประกอบวาระ    แบบฟอร์มการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร

ครั้งที่


***หมายเหตุ เมื่อท่านเปิดด้วยโปรแกรม Microsoft Office Word xxxx กรุณาคลิกเลือกตามรูปด้านล่างเพื่อแสดงผลในรูปแบบ Word***