(ตัวอย่าง ขอเสนอรายงานการประเมินหลักสูตร คลิก)

วาระที่ X.X    (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตร 

  (ผู้แถลง : )


ความเดิม       ตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ใน 5 ปี โดยหลักสูตร  ซึ่งเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ จะต้องปรับปรุงหลักสูตรให้แล้วเสร็จภายในภาคการศึกษาที่ สำนักวิชา จึงขอเสนอรายงานประเมินหลักสูตร ทั้งนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำสำนักวิชา  ในการประชุมครั้งที่  เมื่อวันที่  รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระ


ประเด็นเสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินประเมินหลักสูตร 

เอกสารประกอบวาระ รายงานการประเมินประเมินหลักสูตร