(ตัวอย่าง ขอเสนอ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตร คลิก)

วาระที่ X.X    (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตร 

  (ผู้แถลง : )


ความเดิม       ตามที่กระทรวงศึกษาธิการให้สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาต้องจัดทำรายละเอียดของการเรียนการสอนรายวิชาให้ชัดเจนโดยครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ ในรูปแบบใหม่ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด บัดนี้สำนักวิชา ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรและจัดทำ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตร  เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำสำนักวิชา ในการประชุมครั้งที่ เมื่อวันที่  รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระ


ประเด็นเสนอที่ประชุม    เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตร 

เอกสารประกอบวาระ    (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตร ***หมายเหตุ เมื่อท่านเปิดด้วยโปรแกรม Microsoft Office Word xxxx กรุณาคลิกเลือกตามรูปด้านล่างเพื่อแสดงผลในรูปแบบ Word***