อีเมล | ค้นหาบุคลากร | INTRANET | ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน | |

หน้าหลัก / เลือกรายงาน / การครบกำหนดระยะเวลาของการประเมิน/ปรับปรุงหลักสูตร / รายละเอียดการจัดทำ/ปรับปรุงหลักสูตร

เลือกสำนักวิชา

เลือกปี *การเลือกหลายปีให้ผู้ใช้ กดเลือก + ctrl
เลือกเทอม

สรุปหลักสูตรที่ครบระยะเวลาของการประเมิน/ปรับปรุงหลักสูตร
การครบกำหนดระยะเวลาของการประเมิน/ปรับปรุงหลักสูตร

สำนักวิชาการจัดการ

หลักสูตร 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 การดำเนินการปัจจุบัน
1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554)         เปิด
1/2555
      ประเมิน/ปรับปรุง
3/2559
     

ผ่านการเสนอโครงการประเมินหลักสูตรต่อคณะกรรมการวิชาการ

(เพิ่มเติม)
2. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)                   เปิด
1/2560
   

อยู่ระหว่างการพิจารณารับทราบหลักสูตรของ สกอ. หนังสือส่งเลขที่ ศธ 5724 00/5120 วันที่ 29 พ.ค. 2560

(เพิ่มเติม)
3. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)                     เปิด
1/2561
 
4. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561)                       เปิด
3/2562
5. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)                   เปิด
1/2560
   
6. การจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) (ปิดหลักสูตร)         เปิด
1/2555
      ประเมิน/ปรับปรุง
3/2559
      ปิดหลักสูตรผ่านสภาวิชาการครั้งที่ 8/2558
7. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)         เปิด
1/2555
      ประเมิน/ปรับปรุง
3/2559
     

ผ่านการเสนอโครงการประเมินหลักสูตรต่อคณะกรรมการวิชาการ

(เพิ่มเติม)
8. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)                   เปิด
1/2560
   

อยู่ระหว่างการพิจารณารับทราบหลักสูตรของ สกอ. หนังสือส่ง เลขที่ ศธ 5724 00/5120 วันที่ 29 พ.ค. 2560

(เพิ่มเติม)
9. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)                     เปิด
1/2561
 
10. การจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561)                     เปิด
1/2561
 
11. บัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)         เปิด
1/2555
      ประเมิน/ปรับปรุง
3/2559
     

ผ่านการเสนอคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร

(เพิ่มเติม)
12. เศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)         เปิด
1/2555
      ประเมิน/ปรับปรุง
3/2559
     

ผ่านการเสนอโครงการประเมินหลักสูตรต่อคณะกรรมการวิชาการ

(เพิ่มเติม)
13. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)         เปิด
1/2555
      ประเมิน/ปรับปรุง
3/2559
     

ผ่านการเสนอคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร

(เพิ่มเติม)
14. บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)         เปิด
1/2555
      ประเมิน/ปรับปรุง
3/2559
     

ผ่านการเสนอคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร

(เพิ่มเติม)
15. บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)                   เปิด
1/2560
   

อยู่ระหว่างการพิจารณารับทราบหลักสูตรของ สกอ. หนังสือส่ง สกอ. ตามหนังสือเลขที่ ศธ 5724 00/3756 วันที่ 16 พ.ค. 2560

(เพิ่มเติม)
16. เศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)                   เปิด
1/2560
   

อยู่ระหว่างการพิจารณารับทราบหลักสูตรของ สกอ.หนังสือส่ง สกอ. ตามหนังสือเลขที่ ศธ 5724 00/3756 วันที่ 16 พ.ค. 2560

(เพิ่มเติม)
17. บัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)                   เปิด
1/2560
   

อยู่ระหว่างการพิจารณารับทราบหลักสูตรของ สกอ. หนังสือส่ง สกอ. ตามหนังสือเลขที่ ศธ 5724 00/3756 วันที่ 16 พ.ค. 2560

(เพิ่มเติม)
18. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมการบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)                   เปิด
1/2560
   

อยู่ระหว่างการพิจารณารับทราบหลักสูตรของ สกอ. หนังสือส่ง สกอ. ตามหนังสือเลขที่ ศธ 5724 00/3756 วันที่ 16 พ.ค. 2560

(เพิ่มเติม)
19. เศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)                       เปิด
1/2562
20. บัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)                       เปิด
1/2562
21. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)                       เปิด
1/2562
22. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)                       เปิด
1/2562
23. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)                       เปิด
1/2562
24. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)                        
25. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)                        
26. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการยุคดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)                        

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตร 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 การดำเนินการปัจจุบัน
1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)         เปิด
1/2555
      ประเมิน/ปรับปรุง
3/2559
     

ผ่านการเสนอคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร

(เพิ่มเติม)
2. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)         เปิด
1/2555
      ประเมิน/ปรับปรุง
3/2559
     

ผ่านการเสนอคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร

(เพิ่มเติม)
3. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)                   เปิด
1/2560
   

อยู่ระหว่างการพิจารณารับทราบหลักสูตรของ สกอ. หนังสือส่งเลขที่ ศธ 5724 00/5120 วันที่ 29 พ.ค. 2560

(เพิ่มเติม)
4. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)                   เปิด
1/2560
   

อยู่ระหว่างการพิจารณารับทราบหลักสูตรของ สกอ. หนังสือส่งเลขที่ ศธ 5724 00/5120 วันที่ 29 พ.ค. 2560

(เพิ่มเติม)
5. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)                     เปิด
2/2561
 
6. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)                     เปิด
3/2561
 
7. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)         เปิด
1/2555
      ประเมิน/ปรับปรุง
3/2559
     

ผ่านการเสนอคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร

(เพิ่มเติม)
8. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)         เปิด
1/2555
      ประเมิน/ปรับปรุง
3/2559
     

ผ่านการเสนอคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร

(เพิ่มเติม)
9. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)                   เปิด
1/2560
   

อยู่ระหว่างการพิจารณารับทราบหลักสูตรของ สกอ. หนังสือส่งเลขที่ ศธ 5724 00/5120 วันที่ 29 พ.ค. 2560

(เพิ่มเติม)
10. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)                   เปิด
1/2560
   

อยู่ระหว่างการพิจารณารับทราบหลักสูตรของ สกอ. หนังสือส่งเลขที่ ศธ 5724 00/5120 วันที่ 29 พ.ค. 2560

(เพิ่มเติม)
11. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)                        
12. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)         เปิด
1/2555
      ประเมิน/ปรับปรุง
3/2559
     

ผ่านการเสนอคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร

(เพิ่มเติม)
13. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)         เปิด
1/2555
      ประเมิน/ปรับปรุง
3/2559
     

ผ่านการเสนอคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร

(เพิ่มเติม)
14. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการเกษตรและการประกอบการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)                     เปิด
1/2561
 
15. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)                   เปิด
1/2560
   

อยู่ระหว่างการพิจารณารับทราบหลักสูตรของ สกอ. หนังสือส่ง สกอ. ตามหนังสือเลขที่ ศธ 5724 00/3756 วันที่ 16 พ.ค. 2560

(เพิ่มเติม)
16. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)                   เปิด
1/2560
   
17. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)                       เปิด
1/2562
18. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)                        

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

หลักสูตร 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 การดำเนินการปัจจุบัน
1. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)           เปิด
1/2556
      ประเมิน/ปรับปรุง
3/2560
   
2. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)           เปิด
1/2556
      ประเมิน/ปรับปรุง
3/2560
   
3. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)                     เปิด
1/2561
 
4. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)                     เปิด
1/2561
 
5. พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)         เปิด
1/2555
      ประเมิน/ปรับปรุง
3/2559
     

ผ่านการเสนอร่างรายละเอียดหลักสูตรต่อคณะกรรมการสภาวิชาการ

(เพิ่มเติม)
6. พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)                   เปิด
1/2560
   

ผ่านการเสนอ ร่าง มคอ.2 ต่อการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ

(เพิ่มเติม)
7. พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)                        

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

หลักสูตร 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 การดำเนินการปัจจุบัน
1. ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560)                   เปิด
1/2560
   

อยู่ระหว่างการพิจารณารับทราบหลักสูตรของ สกอ. หนังสือส่งเลขที่ ศธ 5724 00/3023 วันที่ 20 เม.ย. 2560

(เพิ่มเติม)
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560)                   เปิด
1/2560
   

อยู่ระหว่างการพิจารณารับทราบหลักสูตรของ สกอ. หนังสือส่งเลขที่ ศธ 5724 00/3023 วันที่ 20 เม.ย. 2560

(เพิ่มเติม)
3. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)                     เปิด
1/2561
 
4. แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)         เปิด
1/2555
          ประเมิน/ปรับปรุง
3/2561
 
5. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)                 เปิด
1/2559
     
6. แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)                       เปิด
1/2562
7. แพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561)                     เปิด
1/2561
 
8. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)                        
9. การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)                        
10. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)                        

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์

หลักสูตร 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 การดำเนินการปัจจุบัน
1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการด้านยาและเครื่องสำอาง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)             เปิด
2/2557
        ประเมิน/ปรับปรุง
1/2562
2. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานวัตกรรมยาและเครื่องสำอาง หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)                       เปิด
1/2562
3. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานวัตกรรมยาและเครื่องสำอาง หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)                        
4. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการด้านยาและเครื่องสำอาง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)             เปิด
2/2557
        ประเมิน/ปรับปรุง
1/2562
5. วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมยาและเครื่องสำอาง หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)                        
6. เภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)         เปิด
1/2555
          ประเมิน/ปรับปรุง
3/2561
 
7. เภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)                       เปิด
1/2562

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

หลักสูตร 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 การดำเนินการปัจจุบัน
1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)         เปิด
1/2555
      ประเมิน/ปรับปรุง
3/2559
     

ผ่านการเสนอโครงการประเมินหลักสูตรต่อคณะกรรมการวิชาการ

(เพิ่มเติม)
2. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)           เปิด
3/2556
        ประเมิน/ปรับปรุง
2/2561
 
3. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557)             เปิด
2/2557
        ประเมิน/ปรับปรุง
1/2562
4. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) (ปิดหลักสูตร)   เปิด
2/2552
        ประเมิน/ปรับปรุง
1/2557
          ปิดหลักสูตรผ่านสภาวิชาการครั้งที่ 8/2558
5. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)                   เปิด
1/2560
   

อยู่ระหว่างการพิจารณารับทราบหลักสูตรของ สกอ. หนังสือส่งเลขที่ ศธ 5724 00/3023 วันที่ 20 เม.ย. 2560

(เพิ่มเติม)
6. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)                     เปิด
1/2561
 
7. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)                        
8. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)         เปิด
1/2555
      ประเมิน/ปรับปรุง
3/2559
     

ผ่านการเสนอโครงการประเมินหลักสูตรต่อคณะกรรมการวิชาการ

(เพิ่มเติม)
9. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)           เปิด
3/2556
        ประเมิน/ปรับปรุง
2/2561
 
10. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557)             เปิด
2/2557
        ประเมิน/ปรับปรุง
1/2562
11. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเวศวิทยาและความหลากหลาย ทางชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) (ปิดหลักสูตร)   เปิด
2/2552
        ประเมิน/ปรับปรุง
1/2557
          ปิดหลักสูตรผ่านสภาวิชาการครั้งที่ 8/2558
12. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) (ปิดหลักสูตร) เปิด
1/2551
      ประเมิน/ปรับปรุง
3/2555
              ปิดหลักสูตรผ่านสภาวิชาการครั้งที่ 8/2558
13. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)                   เปิด
1/2560
   

อยู่ระหว่างการพิจารณารับทราบหลักสูตรของ สกอ. หนังสือส่งเลขที่ ศธ 5724 00/3023 วันที่ 20 เม.ย. 2560

(เพิ่มเติม)
14. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561)                     เปิด
1/2561
 
15. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)                        
16. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)                        
17. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)           เปิด
1/2556
      ประเมิน/ปรับปรุง
3/2560
   
18. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)         เปิด
1/2555
      ประเมิน/ปรับปรุง
3/2559
     
19. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)                   เปิด
1/2560
   

อยู่ระหว่างการพิจารณารับทราบหลักสูตรของ สกอ. หนังสือส่ง สกอ. ตามหนังสือเลขที่ ศธ 5724 00/3756 วันที่ 16 พ.ค. 2560

(เพิ่มเติม)
20. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)                     เปิด
1/2561
 
21. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)                       เปิด
1/2562
22. วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)                       เปิด
1/2562
23. กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)                     เปิด
1/2561
 

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

หลักสูตร 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 การดำเนินการปัจจุบัน
1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)         เปิด
1/2555
      ประเมิน/ปรับปรุง
3/2559
     
2. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553)     เปิด
1/2553
      ประเมิน/ปรับปรุง
3/2557
         

อยู่ระหว่างรับทราบจาก สกอ.

(เพิ่มเติม)
3. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)                 เปิด
1/2559
     

อยู่ระหว่างการพิจารณารับทราบหลักสูตรของ สกอ. หนังสือส่งเลขที่ ศธ 5704 09/5220 วันที่ 8 ส.ค. 2559

(เพิ่มเติม)
4. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)                   เปิด
1/2560
   

อยู่ระหว่างการพิจารณารับทราบหลักสูตรของ สกอ. หนังสือส่งเลขที่ ศธ 5724 00/5120 วันที่ 29 พ.ค. 2560

(เพิ่มเติม)
5. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)                   เปิด
3/2560
   
6. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561)                     เปิด
2/2561
 
7. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)         เปิด
1/2555
      ประเมิน/ปรับปรุง
3/2559
     
8. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553)     เปิด
1/2553
      ประเมิน/ปรับปรุง
3/2557
         

อยู่ระหว่างรับทราบจาก สกอ.

(เพิ่มเติม)
9. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)                 เปิด
1/2559
     

อยู่ระหว่างการพิจารณารับทราบหลักสูตรของ สกอ. หนังสือส่งเลขที่ ศธ 5704 09/5220 วันที่ 8 ส.ค. 2559

(เพิ่มเติม)
10. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)                   เปิด
1/2560
   

อยู่ระหว่างการพิจารณารับทราบหลักสูตรของ สกอ. หนังสือส่งเลขที่ ศธ 5724 00/5120 วันที่ 29 พ.ค. 2560

(เพิ่มเติม)
11. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)                   เปิด
3/2560
   
12. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)                        
13. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)       เปิด
1/2554
      ประเมิน/ปรับปรุง
3/2558
       

อยู่ระหว่างรับทราบจาก สกอ.

(เพิ่มเติม)
14. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)         เปิด
1/2555
      ประเมิน/ปรับปรุง
3/2559
     
15. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)         เปิด
1/2555
      ประเมิน/ปรับปรุง
3/2559
     
16. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)         เปิด
1/2555
      ประเมิน/ปรับปรุง
3/2559
     
17. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554)         เปิด
1/2555
      ประเมิน/ปรับปรุง
3/2559
     

ผ่านการเสนอคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร

(เพิ่มเติม)
18. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)         เปิด
1/2555
      ประเมิน/ปรับปรุง
3/2559
     
19. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)       เปิด
1/2554
      ประเมิน/ปรับปรุง
3/2558
       

อยู่ระหว่างรับทราบจาก สกอ.

(เพิ่มเติม)
20. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)                 เปิด
1/2559
     

อยู่ระหว่างการพิจารณารับทราบหลักสูตรของ สกอ. หนังสือส่งเลขที่ ศธ 5704 09/5220 วันที่ 8 ส.ค. 2559

(เพิ่มเติม)
21. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)                 เปิด
1/2559
     

อยู่ระหว่างการพิจารณารับทราบหลักสูตรของ สกอ. หนังสือส่งเลขที่ ศธ 5704 09/5220 วันที่ 8 ส.ค. 2559

(เพิ่มเติม)
22. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)                   เปิด
1/2560
   

อยู่ระหว่างการพิจารณารับทราบหลักสูตรของ สกอ. หนังสือส่ง สกอ. ตามหนังสือเลขที่ ศธ 5724 00/3756 วันที่ 16 พ.ค. 2560

(เพิ่มเติม)
23. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)                   เปิด
1/2560
   

อยู่ระหว่างการพิจารณารับทราบหลักสูตรของ สกอ. หนังสือส่ง สกอ. ตามหนังสือเลขที่ ศธ 5724 00/3756 วันที่ 16 พ.ค. 2560

(เพิ่มเติม)
24. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)                   เปิด
1/2560
   

อยู่ระหว่างการพิจารณารับทราบหลักสูตรของ สกอ. หนังสือส่ง สกอ. ตามหนังสือเลขที่ ศธ 5724 00/3756 วันที่ 16 พ.ค. 2560

(เพิ่มเติม)
25. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)                   เปิด
1/2560
   

อยู่ระหว่างการพิจารณารับทราบหลักสูตรของ สกอ. หนังสือส่ง สกอ. ตามหนังสือเลขที่ ศธ 5724 00/3756 วันที่ 16 พ.ค. 2560

(เพิ่มเติม)
26. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)                   เปิด
1/2560
   

อยู่ระหว่างการพิจารณารับทราบหลักสูตรของ สกอ. หนังสือส่ง สกอ. ตามหนังสือเลขที่ ศธ 5724 00/3756 วันที่ 16 พ.ค. 2560

(เพิ่มเติม)
27. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)                       เปิด
1/2562
28. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)                       เปิด
1/2562
29. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)                       เปิด
1/2562
30. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)                       เปิด
1/2562
31. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)                       เปิด
1/2562
32. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)                       เปิด
1/2562
33. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)                       เปิด
1/2562
34. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)                        
35. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)                        
36. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)                        
37. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)                        
38. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)                        
39. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549)     ประเมิน/ปรับปรุง
3/2553
                 
40. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549)     ประเมิน/ปรับปรุง
3/2553
                 

สำนักสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

หลักสูตร 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 การดำเนินการปัจจุบัน
1. สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)       เปิด
1/2554
      ประเมิน/ปรับปรุง
3/2558
       

อยู่ระหว่างรับทราบจาก สกอ.

(เพิ่มเติม)
2. สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)         เปิด
1/2555
      ประเมิน/ปรับปรุง
3/2559
     

ผ่านการเสนอรายงานประเมินหลักสูตรต่อคณะกรรมการสภาวิชาการ

(เพิ่มเติม)
3. สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม(หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)                 เปิด
1/2559
     

อยู่ระหว่างการพิจารณารับทราบหลักสูตรของ สกอ. หนังสือส่งเลขที่ ศธ 5704 09/5220 วันที่ 8 ส.ค. 2559

(เพิ่มเติม)
4. ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)                   เปิด
1/2560
   

อยู่ระหว่างรับทราบจาก สกอ.

(เพิ่มเติม)
5. ศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบภายใน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)                   เปิด
1/2560
   

อยู่ระหว่างรับทราบจาก สกอ.

(เพิ่มเติม)
6. สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ และบรรจุภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)                   เปิด
1/2560
   

อยู่ระหว่างการพิจารณารับทราบหลักสูตรของ สกอ. 

(เพิ่มเติม)
7. สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)                       เปิด
1/2562
8. ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)                       เปิด
1/2562
9. สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)                       เปิด
1/2562
10. ศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)                       เปิด
1/2562

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

หลักสูตร 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 การดำเนินการปัจจุบัน
1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)         เปิด
1/2555
      ประเมิน/ปรับปรุง
3/2559
     

ผ่านการเสนอคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร

(เพิ่มเติม)
2. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)                   เปิด
1/2560
   

อยู่ระหว่างการพิจารณารับทราบหลักสูตรของ สกอ. หนังสือส่งเลขที่ ศธ 5724 00/3023 วันที่ 20 เม.ย. 2560

(เพิ่มเติม)
3. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)         เปิด
1/2555
      ประเมิน/ปรับปรุง
3/2559
     

ผ่านการเสนอคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร

(เพิ่มเติม)
4. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)                   เปิด
1/2560
   

อยู่ระหว่างการพิจารณารับทราบหลักสูตรของ สกอ. หนังสือส่งเลขที่ ศธ 5724 00/3023 วันที่ 20 เม.ย. 2560

(เพิ่มเติม)
5. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)         เปิด
1/2555
      ประเมิน/ปรับปรุง
3/2559
     

ผ่านการเสนอคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร

(เพิ่มเติม)
6. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)         เปิด
1/2555
      ประเมิน/ปรับปรุง
3/2559
     

ผ่านการเสนอโครงการประเมินหลักสูตรต่อคณะกรรมการวิชาการ

(เพิ่มเติม)
7. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)                 เปิด
1/2559
     

อยู่ระหว่างการพิจารณารับทราบหลักสูตรของ สกอ. 

(เพิ่มเติม)
8. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) และ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2561                   เปิด
1/2560
   

อยู่ระหว่างการพิจารณารับทราบหลักสูตรของ สกอ. หนังสือส่ง สกอ. ตามหนังสือเลขที่ ศธ 5724 00/3756 วันที่ 16 พ.ค. 2560

(เพิ่มเติม)
9. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)                        
10. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)                        
11. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)                        

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

หลักสูตร 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 การดำเนินการปัจจุบัน
1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554)       เปิด
3/2554
        ประเมิน/ปรับปรุง
2/2559
     

ผ่านการเสนอคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร

(เพิ่มเติม)
2. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)                   เปิด
1/2560
   

อยู่ระหว่างการพิจารณารับทราบหลักสูตรของ สกอ. หนังสือส่งเลขที่ ศธ 5724 00/5120 วันที่ 29 พ.ค. 2560

(เพิ่มเติม)
3. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)                        
4. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)         เปิด
1/2555
      ประเมิน/ปรับปรุง
3/2559
     

ผ่านการเสนอคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร

(เพิ่มเติม)
5. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)                   เปิด
1/2560
   

อยู่ระหว่างการพิจารณารับทราบหลักสูตรของ สกอ. หนังสือส่งเลขที่ ศธ 5724 00/5120 วันที่ 29 พ.ค. 2560

(เพิ่มเติม)
6. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)                        
7. สารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)         เปิด
1/2555
      ประเมิน/ปรับปรุง
3/2559
     

ผ่านการเสนอคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร

(เพิ่มเติม)
8. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)         เปิด
1/2555
      ประเมิน/ปรับปรุง
3/2559
     

ผ่านการเสนอคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร

(เพิ่มเติม)
9. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสารสนเทศดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)         เปิด
1/2555
      ประเมิน/ปรับปรุง
3/2559
     
10. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)         เปิด
1/2555
      ประเมิน/ปรับปรุง
3/2559
     

ผ่านการเสนอโครงการประเมินหลักสูตรต่อคณะกรรมการวิชาการ

(เพิ่มเติม)
11. นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)                   เปิด
1/2560
   

อยู่ระหว่างการพิจารณารับทราบหลักสูตรของ สกอ. หนังสือส่ง สกอ. ตามหนังสือเลขที่ ศธ 5724 00/3756 วันที่ 16 พ.ค. 2560

(เพิ่มเติม)
12. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)                   เปิด
1/2560
   

อยู่ระหว่างการพิจารณารับทราบหลักสูตรของ สกอ. หนังสือส่ง สกอ. ตามหนังสือเลขที่ ศธ 5724 00/3756 วันที่ 16 พ.ค. 2560

(เพิ่มเติม)
13. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)                   เปิด
1/2560
   

อยู่ระหว่างการพิจารณารับทราบหลักสูตรของ สกอ. หนังสือส่ง สกอ. ตามหนังสือเลขที่ ศธ 5724 00/3756 วันที่ 16 พ.ค. 2560

(เพิ่มเติม)
14. สารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสารสนเทศดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2560)                   เปิด
1/2560
   

อยู่ระหว่างการพิจารณารับทราบหลักสูตรของ สกอ. หนังสือส่ง สกอ. ตามหนังสือเลขที่ ศธ 5724 00/3756 วันที่ 16 พ.ค. 2560

(เพิ่มเติม)
15. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)                       เปิด
1/2562
16. นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)                       เปิด
1/2562
17. สารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสารสนเทศและสื่อดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)                       เปิด
1/2562
18. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)                       เปิด
1/2562
19. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)                       เปิด
1/2562
20. สารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)                        

สำนักวิชาศิลปศาสตร์

หลักสูตร 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 การดำเนินการปัจจุบัน
1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเอเชียศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554)       เปิด
1/2554
      ประเมิน/ปรับปรุง
3/2558
       

อยู่ระหว่างรับทราบจาก สกอ.

(เพิ่มเติม)
2. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเอเชียศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)                 เปิด
1/2559
     

อยู่ระหว่างการพิจารณารับทราบหลักสูตรของ สกอ. หนังสือส่งเลขที่ ศธ 5704 09/5220 วันที่ 8 ส.ค. 2559

(เพิ่มเติม)
3. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)                        
4. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)           เปิด
1/2556
      ประเมิน/ปรับปรุง
3/2560
   
5. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)             เปิด
1/2557
      ประเมิน/ปรับปรุง
3/2561
 
6. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา (หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2551) (ปิดหลักสูตร) เปิด
1/2551
      ประเมิน/ปรับปรุง
3/2555
              อยู่ระหว่างขอปิดหลักสูตร
7. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)         เปิด
1/2555
      ประเมิน/ปรับปรุง
3/2559
     
8. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)         เปิด
1/2555
      ประเมิน/ปรับปรุง
3/2559
     
9. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาไทยศึกษาบูรณาการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553)       เปิด
1/2554
      ประเมิน/ปรับปรุง
3/2558
       

อยู่ระหว่างรับทราบจาก สกอ.

(เพิ่มเติม)
10. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาไทยศึกษาบูรณาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)                 เปิด
1/2559
     

อยู่ระหว่างการพิจารณารับทราบหลักสูตรของ สกอ. หนังสือส่งเลขที่ ศธ 5704 09/5220 วันที่ 8 ส.ค. 2559

(เพิ่มเติม)
11. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)                   เปิด
1/2560
   

อยู่ระหว่างการพิจารณารับทราบหลักสูตรของ สกอ. หนังสือส่ง สกอ. ตามหนังสือเลขที่ ศธ 5724 00/3756 วันที่ 16 พ.ค. 2560

(เพิ่มเติม)
12. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)                   เปิด
1/2560
   

อยู่ระหว่างรับทราบจาก สกอ.

(เพิ่มเติม)
13. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)                       เปิด
1/2562
14. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)                       เปิด
1/2562
15. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)                       เปิด
1/2562
16. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)                       เปิด
1/2562
17. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)                        
18.                     เปิด
1/2561
 

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตร 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 การดำเนินการปัจจุบัน
1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561)                     เปิด
1/2561
 
2. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและสุขภาพ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562)                       เปิด
1/2562
3. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564                        
4. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิจัยการสาธารณสุข หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)                        
5. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)         เปิด
1/2555
      ประเมิน/ปรับปรุง
3/2559
     

ผ่านการเสนอคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรต่อคณะกรรมการสภาวิชาการ

(เพิ่มเติม)
6. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)                   เปิด
1/2560
   

อยู่ระหว่างการพิจารณารับทราบหลักสูตรของ สกอ. หนังสือส่งเลขที่ ศธ 5724 00/3023 วันที่ 20 เม.ย. 2560

(เพิ่มเติม)
7. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561)                     เปิด
1/2561
 
8. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)                        
9. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)                        
10. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยการสาธารณสุข หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)                        
11. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)         เปิด
1/2555
      ประเมิน/ปรับปรุง
3/2559
     

ผ่านการเสนอคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร

(เพิ่มเติม)
12. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)         เปิด
1/2555
      ประเมิน/ปรับปรุง
3/2559
     

ผ่านการเสนอคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร

(เพิ่มเติม)
13. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) และ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2561               เปิด
1/2558
      ประเมิน/ปรับปรุง
3/2562
14. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)                     เปิด
1/2561
 

อยู่ระหว่างรับทราบจาก สกอ.

(เพิ่มเติม)
15. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)                   เปิด
1/2560
   

อยู่ระหว่างรับทราบจาก สกอ.

(เพิ่มเติม)
16. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)                       เปิด
1/2562
17. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)                       เปิด
1/2562
18. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)                       เปิด
1/2562
19. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)                        
20. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาการสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)                        
21. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)                        

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

หลักสูตร 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 การดำเนินการปัจจุบัน
1. รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)                     เปิด
1/2561
 

ผ่านการเสนอรายงานศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรต่อการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 23 มี.ค. 2560

(เพิ่มเติม)
2. รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาตะวันออกกลางศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)                     เปิด
1/2561
 
3. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)                     เปิด
1/2561
 

ผ่านการเสนอรายงานศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรต่อการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 23 มี.ค. 2560

(เพิ่มเติม)
4. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาตะวันออกกลางศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)                     เปิด
1/2561
 
5. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)         เปิด
1/2555
      ประเมิน/ปรับปรุง
3/2559
     
6. รัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)             เปิด
1/2557
      ประเมิน/ปรับปรุง
3/2561
 
7. นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)               เปิด
1/2558
      ประเมิน/ปรับปรุง
3/2562
8. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)                   เปิด
1/2560
   

อยู่ระหว่างการพิจารณารับทราบหลักสูตรของ สกอ. หนังสือส่ง สกอ. ตามหนังสือเลขที่ ศธ 5724 00/3756 วันที่ 16 พ.ค. 2560

(เพิ่มเติม)
9. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)                     เปิด
1/2561
 

แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร

(เพิ่มเติม)
10. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)                       เปิด
1/2562
11. รัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)                       เปิด
1/2562
12. นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)                        
13. รัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)                        
14. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)                        

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ

หลักสูตร 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 การดำเนินการปัจจุบัน
1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)                       เปิด
1/2562
2. ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562)                       เปิด
1/2562

ผ่านการเสนอร่างรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ต่อคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 6/2560 วันที่ 24 ก.ค. 2560

(เพิ่มเติม)

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี

หลักสูตร 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 การดำเนินการปัจจุบัน
1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)                       เปิด
1/2562

ผ่านการเสอนร่างรายละเอียดหลักสูตรต่อคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 7/2560วันที่ 28 ส.ค. 2560

(เพิ่มเติม)
2. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)                     เปิด
1/2561
 

ผ่านการเสนอร่างรายละเอียดหลักสูตรต่อคณะกรรมการสภาวิขาการ ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 28 ส.ค. 2560

(เพิ่มเติม)
3. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)                        
4. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)                        

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ

หลักสูตร 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 การดำเนินการปัจจุบัน
1. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมนวัตกรรมดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)                     เปิด
1/2561
 

ผ่านการเสนอร่างละเอียดหลักสูตรต่อคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 4/2560 วันที่ 9 ก.ย. 2560

2. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขากิจการสาธารณะ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)                   เปิด
1/2560
   

อยู่ระหว่างการพิจารณารับทราบหลักสูตรของ สกอ. 

(เพิ่มเติม)
3. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการวิเคราะห์โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)                     เปิด
1/2561
 

อยู่ระหว่างการพิจารณารับทราบหลักสูตรของ สกอ. 

(เพิ่มเติม)
4. นิติศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมายประยุกต์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)                     เปิด
1/2561
 

แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร

(เพิ่มเติม)
5. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)                        
6. นิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562)                       เปิด
1/2562
7. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการบริการและการท่องเที่ยงเชิงสุขภาพระดับสากล หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)                       เปิด
1/2562
8. บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)                        

เว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ safari,Chrome,Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร. 3790