อีเมล | ค้นหาบุคลากร | INTRANET | ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน | |

หน้าหลัก / สรุปค่าใช้จ่ายในการจัดทำและปรับปรุงหลักสูตร
สรุปค่าใช้จ่ายในการจัดทำและปรับปรุงหลักสูตร

กราฟสถิติสภาวิชาการ


ลำดับ ชื่อหลักสูตร ปีที่ต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จ งบที่ขออนุมัติ งบที่ใช้จริง
ปริญญาตรี
1 แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 3/2559 0 37,195
รวม 0 37,195
ลำดับ ชื่อหลักสูตร ปีที่ต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จ งบที่ขออนุมัติ งบที่ใช้จริง
ปริญญาโท
1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 3/2559 0 4,440
ปริญญาเอก
1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 3/2559 0 4,440
รวม 0 8,880
ลำดับ ชื่อหลักสูตร ปีที่ต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จ งบที่ขออนุมัติ งบที่ใช้จริง
ปริญญาตรี
1 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 3/2558 0 26,500
2 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) 3/2559 0 20,766
รวม 0 47,266
ลำดับ ชื่อหลักสูตร ปีที่ต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จ งบที่ขออนุมัติ งบที่ใช้จริง
ปริญญาตรี
1 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 3/2559 0 43,772
ปริญญาโท
1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 3/2559 0 19,402
ปริญญาเอก
1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 3/2559 0 19,402
รวม 0 82,576
ลำดับ ชื่อหลักสูตร ปีที่ต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จ งบที่ขออนุมัติ งบที่ใช้จริง
ปริญญาตรี
1 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาไทยศึกษาบูรณาการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553) 3/2558 0 13,309
รวม 0 13,309

ยอดรวมทั้งหมด

งบที่ขออนุมัติ งบที่ใช้จริง
0 189,226
เว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ safari,Chrome,Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร. 3790

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน : งานจัดทำและพัฒนาหลักสูตร ผู้พัฒนาระบบ
จัดการข้อมูลระบบ | ข้อเสนอเเนะ | แผนที่เว็บไซต์ | | © Surasak Chaowalit 2015
งานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา : นางมัณฑนา ปรีชาติวงศ์ โทร 3771 | งานหลักสูตรระดับปริญญาตรี : นางนฤมล อินปิน โทร 3791 | งานประชุมสภาวิชาการ : นางสาววิศวียา เนาวนัติ โทร 3771