อีเมล | ค้นหาบุคลากร | INTRANET | ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน

หน้าหลัก / เลือกรายการการค้นหามติสภาวิชาการ / ค้นหามติสภาวิชาการด้วยปี พ.ศ. / ค้นหามติสภาวิชาการด้วยคำค้น / วาระการประชุมสภาวิชาการ
มติสภาวิชาการ
ครั้งที่ 6/2560

ปี 2560 ครั้งที่

วาระ เรื่อง การพิจารณา/ข้อสังเกต มติ ไฟล์แนบ
1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ รับทราบ ดาวน์โหลด
2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม - ดาวน์โหลด
2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2560 และข้อมูลการดำเนินการสืบเนื่องตามมติสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2560

ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่ 1 จาก 11 รายนามกรรมการที่เข้าประชุม ดังนี้
1) จากเดิม “10. อาจารย์ ดร.ทนง เอี่ยวศิริ ...เพิ่มเติม

ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่ 1 จาก 11 รายนามกรรมการที่เข้าประชุม ดังนี้
1) จากเดิม “10. อาจารย์ ดร.ทนง เอี่ยวศิริ (รักษาการแทนรองคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร/แทนคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร)”
แก้ไขเป็น “10. อาจารย์ ดร.ทนง เอี่ยวศิริ (รักษาการแทนรองคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร/แทนรักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร)”
2) จากเดิม “11. อาจารย์ ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ (อาจารย์ประจำสำนักวิชา ศิลปศาสตร์/แทนคณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์)”
แก้ไขเป็น “11. อาจารย์ ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ (อาจารย์ประจำสำนักวิชา ศิลปศาสตร์/แทนรักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์)”
3) จากเดิม “13. อาจารย์ ดร.นันธิดา จันทร์ศิริ (รักษาการแทนรองคณบดีสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์/แทนคณบดีสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์)”
แก้ไขเป็น “13. อาจารย์นันธิดา จันทร์ศิริ (รักษาการแทนรองคณบดีสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์/แทนรักษาการแทนคณบดีสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์)”
4) จากเดิม “35. นางสาวอาภาภรณ์ จิตต์ประไพ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์บริหารทรัพย์สิน/แทนผู้อำนวยการศูนย์บริหารทรัพย์สิน)”
แก้ไขเป็น “35. นางสาวอาภาภรณ์ จิตต์ประไพ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์บริหารทรัพย์สิน/แทนรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริหารทรัพย์สิน)”
1. หลังจากแก้ไขแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 5/2560
2. รับทราบข้อมูลการดำเนินการสืบเนื่องตามมติสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2560
ดาวน์โหลด
3 เรื่องสืบเนื่อง - ดาวน์โหลด
4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา - ดาวน์โหลด
4.1 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

1. การนำเสนอเรื่องต่อที่ประชุมสภาวิชาการ ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยหรือ สกอ. กำหนด ทั้งนี...เพิ่มเติม

1. การนำเสนอเรื่องต่อที่ประชุมสภาวิชาการ ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยหรือ สกอ. กำหนด ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบต้องสามารถอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลได้อย่างชัดเจน
2. อาจารย์ที่ปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกสำนักวิชาควรพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับ การวางแผนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยหรือการนำเสนอผลงานทางวิชาการของผู้ขอสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความเหมาะสมและเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้ขอให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาอย่างรอบคอบในการที่จะให้นักศึกษาตีพิมพ์ผลงานในรูปแบบ Short Communication เพื่อขอสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก
เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 1 คน ตามที่สำนักวิชาเสนอ ดาวน์โหลด
4.2 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ประจำปีการศึกษา 2559 ขอให้ตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ของผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความถูกต้องและเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 3 คน ตามที่สำนักวิชาเสนอ ดาวน์โหลด
4.3 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

1. ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาทบทวนและหาแนวทางในการกระตุ้นและผลักดันให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใช้ระยะเวลาในการศึกษาน้...เพิ่มเติม

1. ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาทบทวนและหาแนวทางในการกระตุ้นและผลักดันให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใช้ระยะเวลาในการศึกษาน้อยลงและสำเร็จการศึกษาเร็วขึ้น
2. ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขรหัสนักศึกษาของผู้ขอสำเร็จการศึกษาในหน้า 96 และ 98 ให้ถูกต้องตรงกัน

เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 1 คน ตามที่สำนักวิชาเสนอ ทั้งนี้...เพิ่มเติม

เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 1 คน ตามที่สำนักวิชาเสนอ ทั้งนี้ขอให้แก้ไขรหัสนักศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษาให้ถูกต้องก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป
ดาวน์โหลด
4.4 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และ สาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ขอให้ตรวจสอบชื่อสำนักวิชาของผู้สำเร็จการศึกษา โดยหารือกับนิติกรว่าจะต้องใช้ชื่อ “สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์” หรือ “สำนักวิชาสหเวชศาสตร์” เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 49 คน ตามที่สำนักวิชาเสนอ ดาวน์โหลด
4.5 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบภายใน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) แบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบภายใน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) แบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร ดาวน์โหลด
4.6 การปรับหลักสูตรจากหน่วยวิชาเป็นหน่วยกิต

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) และหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาล...เพิ่มเติม

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) และหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ขอยกเลิกการปรับหน่วยวิชาเป็นหน่วยกิต เนื่องจากใกล้ถึงรอบระยะเวลาในการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ดังนั้นจึงของดรับนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2560 และจะเปิดใช้หลักสูตรปรับปรุง รวมทั้งเปิดรับนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป

เห็นชอบการปรับหลักสูตรจากหน่วยวิชาเป็นหน่วยกิต จำนวน 23 หลักสูตรดังนี้
1. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยก...เพิ่มเติม

เห็นชอบการปรับหลักสูตรจากหน่วยวิชาเป็นหน่วยกิต จำนวน 23 หลักสูตรดังนี้
1. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)
7. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
8. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
9. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการด้านยาและเครื่องสำอาง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)
10. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการด้านยาและเครื่องสำอาง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)
11. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)
12. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
13. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)
14. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
15. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาไทยศึกษาบูรณาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
16. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
17. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
18. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเอเชียศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
19. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
20. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
21. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
22. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
23. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
ดาวน์โหลด
4.7 รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) เห็นชอบรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) ดาวน์โหลด
4.8 (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)

1. ขอให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศหารือร่วมกับผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ คณบดีสำนักวิช...เพิ่มเติม

1. ขอให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศหารือร่วมกับผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา เพื่อพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับการจัดทำข้อบังคับมหาวิทยาลัยวัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การศึกษาเพื่อปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตอย่างละเอียดอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจมีการใช้ข้อบังคับฯ ร่วมกับสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และจัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมในส่วนของรายละเอียดเฉพาะเรื่องของสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
2. ขอให้รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์พิจารณาหาแนวทางในการจัด การเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยให้กับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ที่เป็นชาวต่างชาติ
3. ขอให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศหารือร่วมกับผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ประธานคณะกรรมการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ในการพิจารณาเรื่องการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเป็นการเฉพาะสำหรับนักศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ ทั้งนี้อาจระบุว่าหากนักศึกษาไทยสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด อาจได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษในบางรายวิชา หรืออาจกำหนดให้นักศึกษาต่างชาติเรียนรายวิชาภาษาไทยเพิ่มมากขึ้น
4. ขอให้แก้ไขข้อความในเล่มรายละเอียดของหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) ดังนี้
1) หน้า 12 บรรทัดที่ 17 จากเดิม “ประสบการ” แก้ไขเป็น “ประสบการณ์” 2) หน้า 14 บรรทัดที่ 8 จากด้านล่าง จากเดิม “สืบพันธ์” แก้ไขเป็น “สืบพันธุ์” 3) หน้า 16 บรรทัดที่ 12 จากด้านล่าง จากเดิม “สดวก” แก้ไขเป็น “สะดวก" 4) หน้า 17 บรรทัดที่ 2 จากเดิม “ทีมีส่วนในแก้ปัญหา” แก้ไขเป็น “ที่มีส่วนใน การแก้ปัญหา” 5) หน้า 130 บรรทัดที่ 12 และหน้า 139 บรรทัดที่ 10 จากเดิม “ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต” แก้ไขเป็น “ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต” 6) หน้า 134 ขอให้เพิ่มเติมข้อมูลประวัติและผลงานของทันตแพทย์หญิงบุญเอื้อ ยงวานิชากร ให้ครบถ้วนสมบูรณ์

เห็นชอบ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560) ทั้งนี้ขอให้คณะกรรมการจัด...เพิ่มเติม

เห็นชอบ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560) ทั้งนี้ขอให้คณะกรรมการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตแก้ไขรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้อง และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อเสนอแนะของ ที่ประชุม ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
ดาวน์โหลด
4.9 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การศึกษาเพื่อปริญญา ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ….. - ประธานฯ แจ้งขอถอนวาระ - ดาวน์โหลด
4.10 การเลือกกรรมการวิชาการจากกรรมการสภาวิชาการ (แทนตำแหน่งที่ว่างลง)

ที่ประชุมเลือกกรรมการวิชาการเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยเลือกจากกรรมการ สภาวิชาการ ในกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์จำนวน ...เพิ่มเติม

ที่ประชุมเลือกกรรมการวิชาการเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยเลือกจากกรรมการ สภาวิชาการ ในกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์จำนวน 2 คน โดยวิธีการเสนอชื่อและให้กรรมการรับรอง ซึ่งผู้ที่ได้รับเลือก ได้แก่ อาจารย์ ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต ผู้แทนอาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ และอาจารย์ ดร.อัมพร หมาดเด็น ผู้แทนอาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์

เห็นชอบรายชื่อกรรมการสภาวิชาการที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการวิชาการซึ่งเป็นผู้แทนกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ดังนี้
1. อาจารย์ ดร....เพิ่มเติม

เห็นชอบรายชื่อกรรมการสภาวิชาการที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการวิชาการซึ่งเป็นผู้แทนกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ดังนี้
1. อาจารย์ ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต ผู้แทนอาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
2. อาจารย์ ดร.อัมพร หมาดเด็น ผู้แทนอาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2562
ดาวน์โหลด
4.11 การพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการขอกำหนดตำแหน่งทางวิ...เพิ่มเติม

เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการดังนี้
1. แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ รุจิวรรณ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559
2. แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นคร กกแก้ว อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559
3. แต่งตั้งให้ อาจารย์ ดร.สุธน ศรีวะโร อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2559
4. แต่งตั้งให้ อาจารย์ ดร.นมนต์ หิรัญ อาจารย์ประจำสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2559
ดาวน์โหลด
4.12 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สำนักวิชาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สำนักวิชาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 จำนวน 13 คน ตามที่สำนักวิชาเสนอ ดาวน์โหลด
5 เรื่องพิจารณาทักท้วง - ดาวน์โหลด
5.1 ขอเปลี่ยนแปลงชื่อคณะกรรมการและรายชื่อคณะกรรมการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)

1. เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงชื่อคณะกรรมการ จากเดิม “คณะกรรมการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูต...เพิ่มเติม

1. เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงชื่อคณะกรรมการ จากเดิม “คณะกรรมการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)” เปลี่ยนเป็น “คณะกรรมการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)
2. เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงรายชื่อของคณะกรรมการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) ตามที่เสนอ
ดาวน์โหลด
5.2 ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ ดาวน์โหลด
5.3 ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) ดาวน์โหลด
5.4 ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร จำนวน 3 ...เพิ่มเติม

เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ดาวน์โหลด
5.5 ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ขอให้แก้ไขข้อมูลรายละเอียดอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในแบบฟอร์มการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) ให้ถูกต้อง เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ดาวน์โหลด
5.6 ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 3 หลักสูตร ดั...เพิ่มเติม

เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554)
ดาวน์โหลด
6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ - ดาวน์โหลด
6.1 นโยบายการจัดการเรียนการสอนสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับทราบ ดาวน์โหลด
6.2 การรับรองคุณวุฒิจากสำนักงาน ก.ค.ศ. รับทราบ ดาวน์โหลด
6.3 รายงานผลการจัดสัมมนาเรื่อง การขอตำแหน่งทางวิชาการ รับทราบ ดาวน์โหลด
7 เรื่องอื่นๆ รับทราบ ดาวน์โหลด

เว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ safari,Chrome,Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร. 3790