อีเมล | ค้นหาบุคลากร | INTRANET | ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน

หน้าหลัก / เลือกรายการการค้นหามติสภาวิชาการ / ค้นหามติสภาวิชาการด้วยปี พ.ศ. / ค้นหามติสภาวิชาการด้วยคำค้น / วาระการประชุมสภาวิชาการ
มติสภาวิชาการ
ครั้งที่ 5/2560

ปี 2560 ครั้งที่

วาระ เรื่อง การพิจารณา/ข้อสังเกต มติ ไฟล์แนบ
1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ รับทราบ ดาวน์โหลด
2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม - ดาวน์โหลด
2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2560 และข้อมูลการดำเนินการสืบเนื่องตามมติสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2560

1. ขอแก้ไขรายงานการประชุม
1) หน้าที่ 6 จาก 46 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ข้อ 11.
จา...เพิ่มเติม

1. ขอแก้ไขรายงานการประชุม
1) หน้าที่ 6 จาก 46 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ข้อ 11.
จากเดิม “...และต่อไปมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนให้มีการทำ Post-Doc (Postdoctoral Appointment) เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัยให้กับอาจารย์”
แก้ไขเป็น “...และต่อไปมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนให้มีการเพิ่มศักยภาพ ด้านการวิจัยให้กับอาจารย์ในรูปแบบนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Researcher)”
2) หน้าที่ 15 จาก 46 การพิจารณาวาระที่ 4.15 ข้อ 2.
จากเดิม “2. ต่อไปหากมีนักศึกษาในหลักสูตรไม่ถึง 10 คน จะต้องปิดหลักสูตร”
แก้ไขเป็น “2. ต่อไปหากมีนักศึกษาในหลักสูตรไม่ถึง 10 คน ให้งดรับนักศึกษาในปีการศึกษานั้น”
1. หลังจากแก้ไขแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 4/2560
2. รับทราบข้อมูลการดำเนินการสืบเนื่องตามมติสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2560
ดาวน์โหลด
3 เรื่องสืบเนื่อง ไม่มี ดาวน์โหลด
4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา - ดาวน์โหลด
4.1 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 29 คน ตามที่สำนักวิชาเสนอ ดาวน์โหลด
4.2 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 48 คน ตามที่สำนักวิชาเสนอ ดาวน์โหลด
4.3 ขอปรับแผนการศึกษาในปีการศึกษาที่ 4 และปีการศึกษาที่ 5 ของหลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) เห็นชอบการขอปรับแผนการศึกษาในปีการศึกษาที่ 4 และปีการศึกษาที่ 5 ของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) ดาวน์โหลด
4.4 ขอแต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน

1. เห็นชอบการแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.ศศิธร รัตนรุ่งโรจน์ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน สำนักวิชา...เพิ่มเติม

1. เห็นชอบการแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.ศศิธร รัตนรุ่งโรจน์ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ,br> 2. มอบหมายส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรจัดทำคำสั่งมหาวิทยาลัยเสนออธิการบดีเพื่อแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาตามข้อ 1. โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป
ดาวน์โหลด
4.5 การพิจารณาเทียบตำแหน่งทางวิชาการ

1. ควรแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเทียบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใ...เพิ่มเติม

1. ควรแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเทียบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งอาจารย์ตามแนวทางดังนี้
1) ผู้ที่เคยได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย หากเป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ ไม่ต้องเทียบตำแหน่งทางวิชาการอีก แต่ถ้าหากไม่เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ จะต้องเทียบตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มเติม
2) ผู้ที่เคยได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศจะต้องเทียบตำแหน่งทางวิชาการ
2. ควรแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุแต่งตั้งพนักงานสมทบ (Adjunct Staff) ซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยหากมีการบรรจุแต่งตั้งพนักงานเข้าทำงานในตำแหน่งอาจารย์แบบเต็มเวลา ไม่ควรใช้ชื่อเรียกว่า “Adjunct Staff” และควรพิจารณาเปลี่ยนชื่อเรียก “พนักงานสมทบ” เป็นชื่ออย่างอื่นให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

1. เห็นชอบการเทียบตำแหน่งทางวิชาการให้ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วีรวัฒน์ มหัทธนตระกูล เป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชวิทยา สั...เพิ่มเติม

1. เห็นชอบการเทียบตำแหน่งทางวิชาการให้ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วีรวัฒน์ มหัทธนตระกูล เป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชวิทยา สังกัดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป
2. ขอให้ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรดำเนินการปรับแก้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเทียบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งอาจารย์ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุแต่งตั้งพนักงานสมทบ (Adjunct Staff) ซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตามแนวทางและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
ดาวน์โหลด
4.6 ขอปรับแผนการศึกษาในชั้นปีที่ 3 และ 4 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) เห็นชอบการขอปรับแผนการศึกษาในชั้นปีที่ 3 และ 4 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) ดาวน์โหลด
4.7 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 63 คน ตามที่สำนักวิชาเสนอ ดาวน์โหลด
4.8 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการเข้าร่วมกิจกรรม พัฒนานักศึกษาเพื่อสร้าง “บัณฑิตคนดี”

1. ขอให้เพิ่มเติมข้อความใน (ร่าง) ประกาศฯ ดังนี้ “สำหรับนักศึกษาที่สะสมคะแนนความดีได้ไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด จะต้องเข้าร่วมหร...เพิ่มเติม

1. ขอให้เพิ่มเติมข้อความใน (ร่าง) ประกาศฯ ดังนี้ “สำหรับนักศึกษาที่สะสมคะแนนความดีได้ไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด จะต้องเข้าร่วมหรือทำกิจกรรมต่างๆ เพิ่มเติม เพื่อให้ได้คะแนนความดีสะสมครบตามเกณฑ์”
2. ควรจัดทำแนวปฏิบัติหรือขั้นตอนการตรวจสอบคะแนนความดีให้ชัดเจน
3. ควรระบุข้อความให้นักศึกษาทราบว่าหากสะสมคะแนนความดีได้ครบตามเกณฑ์ที่กำหนดก่อนระยะเวลาสำเร็จการศึกษา (4 ปี) สามารถเก็บคะแนนนั้นนำไปพิจารณาในช่วงสำเร็จการศึกษาได้
4. ขอให้คณะกรรมการกำกับการดำเนินการสร้าง “บัณฑิตคนดี” ร่วมกันพิจารณาทบทวน (ร่าง) ประกาศฯ ในส่วนรายละเอียดเนื้อหาของการสะสมคะแนนความดีในแต่ละด้านให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น รวมถึงพิจารณาเกี่ยวกับการจัดทำระบบฐานข้อมูลบัณฑิตคนดีเพื่อนำไปใช้งานต่อไป

1. เห็นชอบ (ร่าง) คำสั่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการดำเนินการสร้าง “บัณฑิตคนดี”
2. ขอให้คณ...เพิ่มเติม

1. เห็นชอบ (ร่าง) คำสั่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการดำเนินการสร้าง “บัณฑิตคนดี”
2. ขอให้คณะกรรมการกำกับการดำเนินการสร้าง “บัณฑิตคนดี” พิจารณาทบทวนและปรับแก้ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แนวปฏิบัติการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อสร้าง “บัณฑิตคนดี” รวมถึงพิจารณาดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูลบัณฑิตคนดีตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
ดาวน์โหลด
5 เรื่องพิจารณาทักท้วง - ดาวน์โหลด
6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ - ดาวน์โหลด
6.1 รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) รับทราบ ดาวน์โหลด
7 เรื่องอื่นๆ รับทราบ ดาวน์โหลด

เว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ safari,Chrome,Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร. 3790