อีเมล | ค้นหาบุคลากร | INTRANET | ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน

หน้าหลัก / เลือกรายการการค้นหามติสภาวิชาการ / ค้นหามติสภาวิชาการด้วยปี พ.ศ. / ค้นหามติสภาวิชาการด้วยคำค้น / วาระการประชุมสภาวิชาการ
มติสภาวิชาการ
ครั้งที่ 4/2560

ปี 2560 ครั้งที่

วาระ เรื่อง การพิจารณา/ข้อสังเกต มติ ไฟล์แนบ
1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ รับทราบ ดาวน์โหลด
2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม - ดาวน์โหลด
2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 3/2560 หลังจากแก้ไขแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 3/2560 ดาวน์โหลด
3 เรื่องสืบเนื่อง - ดาวน์โหลด
4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา - ดาวน์โหลด
4.1 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สำนักวิชาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2559 การจัดทำระเบียบวาระเรื่องผู้สำเร็จการศึกษา ขอให้รวบรวมและสรุปข้อมูลของ ทุกสำนักวิชา และนำเสนอเป็นวาระเดียวกัน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการพิจารณา

1. เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สำนักวิชาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 2 คน ตามที่สำนักวิชาเสนอ
...เพิ่มเติม

1. เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สำนักวิชาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 2 คน ตามที่สำนักวิชาเสนอ
2. ให้ดำเนินการจัดทำระเบียบวาระเรื่องผู้สำเร็จการศึกษาตามข้อเสนอแนะของ
ดาวน์โหลด
4.2 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 40 คน ตามที่สำนักวิชาเสนอ ดาวน์โหลด
4.3 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 24 คน ตามที่สำนักวิชาเสนอ ดาวน์โหลด
4.4 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 2 คน ตามที่สำนักวิชาเสนอ ดาวน์โหลด
4.5 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 76 คน ตามที่สำนักวิชาเสนอ ดาวน์โหลด
4.6 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจำ ปีการศึกษา 2559 จำนวน 1 คน ตามที่สำนักวิชาเสนอ ดาวน์โหลด
4.7 ขอแต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สำนักวิชาการจัดการ

1. เห็นชอบการแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.เยี่ยมดาว ณรงคะชวนะ ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบร...เพิ่มเติม

1. เห็นชอบการแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.เยี่ยมดาว ณรงคะชวนะ ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สำนักวิชาการจัดการ
2. มอบหมายส่วนการเจ้าหน้าที่จัดทำคำสั่งมหาวิทยาลัยเสนออธิการบดีเพื่อแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาตามข้อ 1. โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป
ดาวน์โหลด
4.8 ขอแต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาอนามัยชุมชน สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

1. เห็นชอบการแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.รัตนสิทธิ์ ทิพย์วงศ์ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาอนามัยชุมชน สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
...เพิ่มเติม

1. เห็นชอบการแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.รัตนสิทธิ์ ทิพย์วงศ์ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาอนามัยชุมชน สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
2. มอบหมายส่วนการเจ้าหน้าที่จัดทำคำสั่งมหาวิทยาลัยเสนออธิการบดีเพื่อแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาตามข้อ 1. โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป
ดาวน์โหลด
4.9 ขอปรับเปลี่ยนชื่อรายวิชา คำอธิบายรายวิชา และขอเปิดรายวิชาใหม่ เพื่อการจัดการเรียนการสอนให้แก่หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

1. ควรรวมวิชาบรรยายและวิชาปฏิบัติการในกลุ่มวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เป็นรายวิชาเดียวกัน เพื่อให้จำนวนหน่วยกิตตามโครงสร้างขอ...เพิ่มเติม

1. ควรรวมวิชาบรรยายและวิชาปฏิบัติการในกลุ่มวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เป็นรายวิชาเดียวกัน เพื่อให้จำนวนหน่วยกิตตามโครงสร้างของหลักสูตรมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
2. มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศเป็นประธานใน การประชุมหารือระหว่างสำนักวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพกับสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อหาแนวทางใน การแก้ปัญหาจำนวนหน่วยกิตมากเกินไป

1. เห็นชอบการขอปรับเปลี่ยนชื่อรายวิชา คำอธิบายรายวิชา และขอเปิดรายวิชาใหม่เพื่อการจัดการเรียนการสอนให้แก่หลักสูตรวิทยาศาสตรบ...เพิ่มเติม

1. เห็นชอบการขอปรับเปลี่ยนชื่อรายวิชา คำอธิบายรายวิชา และขอเปิดรายวิชาใหม่เพื่อการจัดการเรียนการสอนให้แก่หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
2. มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศเป็นประธานใน การประชุมหารือระหว่างสำนักวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพกับสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อหาแนวทาง ในการแก้ไขปัญหาจำนวนหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตรมากเกินไป
ดาวน์โหลด
4.10 ขอเพิ่มรายวิชา LAW-491 สหกิจศึกษา และ LAW-492 ปฏิบัติทักษะวิชาชีพ ในกลุ่มวิชาปฏิบัติงานทางกฎหมาย หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) เห็นชอบการขอเพิ่มรายวิชา LAW-491 สหกิจศึกษา และ LAW-492 ปฏิบัติทักษะวิชาชีพ ในกลุ่มวิชาปฏิบัติงานทางกฎหมาย หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) ดาวน์โหลด
4.11 ขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีและ ระดับบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

1. ชื่อหลักสูตร
1) จากเดิม “หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) (หลักสูตรนานาชาติ)” แก้ไขเป็น “หลักส...เพิ่มเติม

1. ชื่อหลักสูตร
1) จากเดิม “หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) (หลักสูตรนานาชาติ)” แก้ไขเป็น “หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) (หลักสูตรนานาชาติ)”
2) จากเดิม “หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมสูงอายุ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) (หลักสูตรนานาชาติ)” แก้ไขเป็น “หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมสูงอายุ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)” 2. ชื่อคณะกรรมการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
จากเดิม “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.สุภาภรณ์ สุทธมนัสวงษ์” แก้ไขเป็น “ทันตแพทย์หญิง ดร.สุภาพร สุทธมนัสวงษ์”

เห็นชอบการขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ โดยขอให้แก้ไขข้...เพิ่มเติม

เห็นชอบการขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ โดยขอให้แก้ไขข้อมูลตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก่อนดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งต่อไป
ดาวน์โหลด
4.12 (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

1. แก้ไขจำนวนหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตรวิชาเอกสัตวศาสตร์ จากเดิม “179 หน่วยกิต” แก้ไขเป็น “180 หน่วยกิต”
2. แก้ไขภาษ...เพิ่มเติม

1. แก้ไขจำนวนหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตรวิชาเอกสัตวศาสตร์ จากเดิม “179 หน่วยกิต” แก้ไขเป็น “180 หน่วยกิต”
2. แก้ไขภาษาที่ใช้ จากเดิม “หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย” แก้ไขเป็น “หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ”

เห็นชอบ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ทั้งนี้ขอให้สำนักวิชาเทคโน...เพิ่มเติม

เห็นชอบ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ทั้งนี้ขอให้สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรแก้ไขรายละเอียดต่างๆ ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
ดาวน์โหลด
4.13 (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เห็นชอบ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ดาวน์โหลด
4.14 (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เห็นชอบ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ดาวน์โหลด
4.15 (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

1. สิ่งที่เป็นจุดแข็งของหลักสูตรคืออาจารย์ทุกคนมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก และอาจารย์โดยส่วนใหญ่มีตำแหน่งทางวิชาการ ดังนั้น...เพิ่มเติม

1. สิ่งที่เป็นจุดแข็งของหลักสูตรคืออาจารย์ทุกคนมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก และอาจารย์โดยส่วนใหญ่มีตำแหน่งทางวิชาการ ดังนั้นจึงควรคิดหาแนวทางและวิธีการในการนำจุดแข็งมาดึงดูด ให้มีผู้สนใจเข้าเรียนมากขึ้น
2. ต่อไปหากมีนักศึกษาในหลักสูตรไม่ถึง 10 คน ให้งดรับนักศึกษาในปีการศึกษานั้น
3. ปรับแก้จำนวนหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตรให้ถูกต้อง
4. ปรับแก้ข้อมูลในตารางจำนวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ถูกต้อง

เห็นชอบ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ทั้งนี้ขอให้สำนักวิชาเ...เพิ่มเติม

เห็นชอบ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ทั้งนี้ขอให้สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรแก้ไขรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้อง และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก่อนนำเสนอ สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
ดาวน์โหลด
4.16 (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เห็นชอบ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ดาวน์โหลด
4.17 (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เห็นชอบ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ดาวน์โหลด
4.18 (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการจัดการ ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ขอให้คิดหาวิธีการในการนำจุดเด่นของหลักสูตรมาดึงดูดให้มีผู้สนใจเข้าเรียนมากยิ่งขึ้น

เห็นชอบ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ....เพิ่มเติม

เห็นชอบ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ทั้งนี้ขอให้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
ดาวน์โหลด
4.19 (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เห็นชอบ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ดาวน์โหลด
4.20 (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ควรจัดหาอัตรากำลังอาจารย์ให้มีจำนวนมากกว่าจำนวนขั้นต่ำตามเกณฑ์ที่กำหนด

เห็นชอบ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม ไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ทั้งนี้ขอให้สำนักวิช...เพิ่มเติม

เห็นชอบ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม ไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ทั้งนี้ขอให้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
ดาวน์โหลด
4.21 (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

1. เพิ่มเติมข้อมูลในหัวข้อจำนวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษาให้ครบถ้วน
2. ขอให้ศูนย์บริการการศึกษาปรับกระบวนการในการดำเน...เพิ่มเติม

1. เพิ่มเติมข้อมูลในหัวข้อจำนวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษาให้ครบถ้วน
2. ขอให้ศูนย์บริการการศึกษาปรับกระบวนการในการดำเนินโครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เก่ง ดี มีสุข) ให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

เห็นชอบ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม พอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ทั้งนี้ขอให้สำนั...เพิ่มเติม

เห็นชอบ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม พอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ทั้งนี้ขอให้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
ดาวน์โหลด
4.22 (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 1. เพิ่มเติมข้อมูลในหัวข้อจำนวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษาให้ครบถ้วน
2. ตรวจสอบข้อมูลชื่อหลักสูตรให้มีความเหมาะสม

เห็นชอบ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ทั้งนี้...เพิ่มเติม

เห็นชอบ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ทั้งนี้ขอให้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
ดาวน์โหลด
4.23 (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เพิ่มเติมข้อมูลในหัวข้อจำนวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษาให้ครบถ้วน

เห็นชอบ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ทั้งนี้ขอ...เพิ่มเติม

เห็นชอบ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ทั้งนี้ขอให้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
ดาวน์โหลด
4.24 รายงานการประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) เห็นชอบรายงานการประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ดาวน์โหลด
4.25 (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

1. ควรออกแบบหลักสูตรในลักษณะการบูรณาการกันในแต่ละสาขาวิชาหรือระหว่าง สำนักวิชา
2. ตามที่ได้มีการส่งแนวทางการปรับปรุงหล...เพิ่มเติม

1. ควรออกแบบหลักสูตรในลักษณะการบูรณาการกันในแต่ละสาขาวิชาหรือระหว่าง สำนักวิชา
2. ตามที่ได้มีการส่งแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรไปให้ทุกสำนักวิชา ดังนั้นจึงขอให้ร่วมกันวิเคราะห์และคิดหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวคิดการผลิตบัณฑิต ที่สอดคล้องกับยุคอุตสาหกรรม 4.0

เห็นชอบ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ทั้งนี้ขอให้สำน...เพิ่มเติม

เห็นชอบ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ทั้งนี้ขอให้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
ดาวน์โหลด
4.26 (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เห็นชอบ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ดาวน์โหลด
4.27 (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 1. ขอให้ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสากลเกี่ยวกับการศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์เพิ่มเติม
2. ควรหาแนวทางและวิธีการในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความโดดเด่นให้กับหลักสูตร

เห็นชอบ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ทั้งนี้ขอให้สำนักวิชาการจัดการพิจารณาดำเนิ...เพิ่มเติม

เห็นชอบ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ทั้งนี้ขอให้สำนักวิชาการจัดการพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อเสนอแนะของ ที่ประชุม และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
ดาวน์โหลด
4.28 (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและ การโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 1. ขอให้ศึกษาวิเคราะห์อัตราการตกออกของนักศึกษา และนำข้อมูลที่ได้ไปพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
2. ขอให้แก้ไขข้อมูลในหัวข้อจำนวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษาให้ถูกต้อง

เห็นชอบ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ทั้งนี้ขอใ...เพิ่มเติม

เห็นชอบ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ทั้งนี้ขอให้สำนักวิชาการจัดการแก้ไขรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้อง และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก่อนนำเสนอ สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
ดาวน์โหลด
4.29 (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

1. ขอให้ทุกสำนักวิชารวบรวมข้อมูลของนักศึกษาที่เข้าศึกษาในแต่ละหลักสูตร ว่ามาจากโรงเรียนที่มีชื่อเสียงหรือโรงเรียนทั่วไปในอัต...เพิ่มเติม

1. ขอให้ทุกสำนักวิชารวบรวมข้อมูลของนักศึกษาที่เข้าศึกษาในแต่ละหลักสูตร ว่ามาจากโรงเรียนที่มีชื่อเสียงหรือโรงเรียนทั่วไปในอัตราส่วนใด รวมทั้งขอให้ติดตามผลการเรียนของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม
2. ขอให้คณบดีสำนักวิชาการจัดการส่งเสริมหรือกระตุ้นให้อาจารย์ในสังกัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ

เห็นชอบ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ทั้งนี้ขอให้สำนักวิชาการจัดการพิจารณาดำเ...เพิ่มเติม

เห็นชอบ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ทั้งนี้ขอให้สำนักวิชาการจัดการพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อเสนอแนะของ ที่ประชุม ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
ดาวน์โหลด
4.30 (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ควรเลือกกรณีศึกษาที่มีมาตรฐานและมีคู่มือการสอน (Teaching Note) มาใช้ใน การจัดการเรียนการสอน

เห็นชอบ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ทั้งนี้ขอให้สำนักวิช...เพิ่มเติม

เห็นชอบ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ทั้งนี้ขอให้สำนักวิชาการจัดการพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
ดาวน์โหลด
4.31 (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ขอให้บริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมุ่งเน้นให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในระยะที่กำหนดในหลักสูตร

เห็นชอบ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ทั้งนี้ขอให้สำนักวิชาการจ...เพิ่มเติม

เห็นชอบ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ทั้งนี้ขอให้สำนักวิชาการจัดการพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
ดาวน์โหลด
4.32 (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

1. ในแต่ละภาคการศึกษา ไม่ควรจัดรายวิชาให้ซ้ำซ้อนหรือตรงกันกับรายวิชาภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. ให้จัดการเรียน...เพิ่มเติม

1. ในแต่ละภาคการศึกษา ไม่ควรจัดรายวิชาให้ซ้ำซ้อนหรือตรงกันกับรายวิชาภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. ให้จัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ ยกเว้นรายวิชาภาษาไทย รายวิชาพละศึกษา และกลุ่มวิชาเลือกหรือวิชาโท
3. ขอให้แก้ไขข้อมูลในหัวข้อจำนวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษาให้ถูกต้อง

เห็นชอบ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ทั้งนี้ขอให้สำนักวิชาศิลปศาสต...เพิ่มเติม

เห็นชอบ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ทั้งนี้ขอให้สำนักวิชาศิลปศาสตร์แก้ไขรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้อง และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
ดาวน์โหลด
4.33 (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

1. ขอให้แก้ไขข้อมูลในหัวข้อจำนวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา รวมถึงแก้ไขจำนวนหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตรให้ถูกต้อง
2. ห...เพิ่มเติม

1. ขอให้แก้ไขข้อมูลในหัวข้อจำนวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา รวมถึงแก้ไขจำนวนหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตรให้ถูกต้อง
2. หลักสูตรที่มีการส่งนักศึกษาไปเรียนที่อื่น ควรมีการจัดทำ Pre-test และ Post-test เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และนำไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรต่อไป
3. ควรระบุให้ชัดเจนว่าหากเข้าเรียนในหลักสูตรภาษาจีน จะต้องไปเรียนที่ประเทศจีนโดยเรียนร่วมกับนักศึกษาจีน และต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มเติมด้วย
4. ในปีการศึกษา 2561 ควรปรับหลักสูตรให้นักศึกษาเรียนที่มหาวิทยาลัย 3 ปี และเรียนที่ประเทศจีน 1 ปี หรือเรียนที่มหาวิทยาลัย 2 ปี และเรียนที่ประเทศจีน 2 ปี

เห็นชอบ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ทั้งนี้ขอให้สำนักวิชาศิลปศาสตร์...เพิ่มเติม

เห็นชอบ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ทั้งนี้ขอให้สำนักวิชาศิลปศาสตร์แก้ไขรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้อง และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
ดาวน์โหลด
4.34 (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

1. ขอให้สำรวจมูลค่าการค้าของไทยกับประเทศในกลุ่มอาเซียน เพื่อนำมาวิเคราะห์และเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดทิศทางการผลิตบัณฑิตเพ...เพิ่มเติม

1. ขอให้สำรวจมูลค่าการค้าของไทยกับประเทศในกลุ่มอาเซียน เพื่อนำมาวิเคราะห์และเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดทิศทางการผลิตบัณฑิตเพื่อส่งไปทำงานกับบริษัทกลุ่มทุนในประเทศอาเซียน
2. ในปีการศึกษา 2561 ควรจัดทำหลักสูตรในรูปแบบ 3+1 คือเรียนที่มหาวิทยาลัย 3 ปีและเรียนที่ต่างประเทศ 1 ปี รวมถึงควรระบุภาษาที่เชี่ยวชาญให้เห็นชัดเจน

เห็นชอบ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ทั้งนี้ขอให้สำนักวิชาศิลปศ...เพิ่มเติม

เห็นชอบ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ทั้งนี้ขอให้สำนักวิชาศิลปศาสตร์พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
ดาวน์โหลด
4.35 รายงานการประเมินหลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสารสนเทศดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) เห็นชอบรายงานการประเมินหลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสารสนเทศดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ดาวน์โหลด
4.36 (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสารสนเทศดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 1. ขอให้เพิ่มเติมข้อมูลในหัวข้อจำนวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษาให้ครบถ้วน
2. ขอให้ทุกหลักสูตรไปพิจารณาทบทวนหาแนวทางหรือวิธีการในการเพิ่มจำนวนนักศึกษาในหลักสูตร

เห็นชอบ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสารสนเทศดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ทั้งนี้ขอใ...เพิ่มเติม

เห็นชอบ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสารสนเทศดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ทั้งนี้ขอให้สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
ดาวน์โหลด
4.37 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 42 คน ตามที่สำนักวิชาเสนอ ดาวน์โหลด
4.38 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 จำนวน 2 คน ตามที่สำนักวิชาเสนอ ดาวน์โหลด
4.39 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 85 คน ตามที่สำนักวิชาเสนอ ดาวน์โหลด
4.40 การปรับโครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เห็นชอบการปรับโครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดาวน์โหลด
4.41 ขอปรับเพิ่มส่วนงานภายในสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เห็นชอบการขอปรับเพิ่มส่วนงานภายในสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้แก่ คลินิกเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยให้มีสถานะเทียบเท่าสาขาวิชาและสถานวิจัย ดาวน์โหลด
4.42 โครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2560

1. การจัดสอบวัดความรู้พื้นฐานวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอให้ประชาสัมพันธ์หัวข้อหรือสาระสำคัญของ...เพิ่มเติม

1. การจัดสอบวัดความรู้พื้นฐานวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอให้ประชาสัมพันธ์หัวข้อหรือสาระสำคัญของเนื้อหาวิชา รวมทั้งกำหนดการและระยะเวลาที่ใช้ในการสอบผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบและเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนสอบ ทั้งนี้ ในส่วนของการจัดสอบวัดความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอให้ดำเนินการหลังจากเปิดภาคการศึกษา 2 สัปดาห์
2. ขอให้ปรับกำหนดการและกิจกรรมในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2560 ดังนี้
1) เปลี่ยนแปลงเวลาของกิจกรรมต้อนรับผู้ปกครองจากช่วงบ่ายเป็นช่วงเช้า
2) เพิ่มกิจกรรม Campus Tour ในช่วงเช้าหลังจากกิจกรรมต้อนรับผู้ปกครอง โดยนำผู้ปกครองไปเยี่ยมชมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ และศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
3) เพิ่มกิจกรรมผู้ปกครองพบปะสำนักวิชาในช่วงบ่าย
4) เปลี่ยนแปลงเวลาของกิจกรรมนักศึกษาใหม่พบพี่เลี้ยงจากช่วงค่ำเป็นช่วงบ่าย หลังจากกิจกรรมผู้ปกครองพบปะสำนักวิชา
5) เพิ่มกิจกรรมแนะนำเรื่องการสอบวัดความรู้พื้นฐานวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาใหม่ในช่วงค่ำ
3. ขอให้ผู้บริหารทุกสำนักวิชาเข้าร่วมกิจกรรมต้อนรับผู้ปกครองในวันที่ 27 มิถุนายน 2560 และเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560
4. ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งเลื่อนกำหนดการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 6/2560 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 และสำรวจวันเพื่อกำหนดการประชุมดังกล่าวขึ้นใหม่
เห็นชอบ (ร่าง) กำหนดการโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2560 หลังจากที่แก้ไขรายละเอียดต่างๆ ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม ดาวน์โหลด
4.43 ขอขยายเวลาการลงทะเบียนเพิ่มรายวิชาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในสัปดาห์ที่สองของวันเปิดภาคเรียน

1. ในภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของปีการศึกษาแรก ไม่ควรกำหนดให้นักศึกษามีวิชาเรียนมากเกินไป เพราะอาจส่งผลให้นักศึกษาได้คะแนนไม่ด...เพิ่มเติม

1. ในภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของปีการศึกษาแรก ไม่ควรกำหนดให้นักศึกษามีวิชาเรียนมากเกินไป เพราะอาจส่งผลให้นักศึกษาได้คะแนนไม่ดี ดังนั้นจึงขอให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศและผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษาหารือร่วมกับคณบดีทุกสำนักวิชาในการกำหนดจำนวนของรายวิชาที่จะเรียนในช่วงภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้ชัดเจน
2. ในวันที่ 23 – 31 มีนาคม 2561 จะมีการจัดกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัย จึงกำหนดให้ในช่วงวันดังกล่าวมีการจัดการเรียนการสอนเฉพาะช่วงเช้า และกำหนดให้งดการเรียนการสอน ในวันที่ 29 มีนาคม 2561 ทั้งวัน เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยในช่วงดังกล่าว ดังนั้นจึงขอให้ศูนย์บริการการศึกษากำหนดปฏิทินการศึกษาโดยขยายระยะเวลาการจัดการเรียนการสอนของภาคการศึกษาที่ 3/2560 ให้เหมาะสม
3. เนื่องจากมีการเลื่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2560 เป็นวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ซึ่งตรงกับวันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษาของภาคการศึกษาที่ 3/2559 ดังนั้นจึงขอให้ศูนย์บริการการศึกษา เร่งดำเนินการปรับกำหนดระยะเวลาของกิจกรรมในช่วงดังกล่าวที่ระบุในปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา2559 ให้มีความเหมาะสม และแจ้งให้ทุกสำนักวิชาทราบ เพื่อจะได้ดำเนินการเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ทันก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2560

เห็นชอบการขอขยายเวลาการลงทะเบียนเพิ่มรายวิชาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากสัปดาห์แรกของวันเปิดภาคเรียน คือวันอาทิตย์ที่ 9 กร...เพิ่มเติม

เห็นชอบการขอขยายเวลาการลงทะเบียนเพิ่มรายวิชาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากสัปดาห์แรกของวันเปิดภาคเรียน คือวันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2560 เป็นสัปดาห์ที่สองของวันเปิดภาคเรียน คือ วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560 และขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการเรื่องต่างๆ ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
ดาวน์โหลด
4.44 การปรับค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคมแจ้งขอถอนวาระ ดาวน์โหลด
4.45 ขอเปลี่ยนแปลงชื่อเรียกโครงการจัดตั้งสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงชื่อเรียก จากเดิม “โครงการจัดตั้งสำนักวิชา ทันตแพทยศาสตร์” เปลี่ยนเป็น “โครงการจัดตั้งวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ” ดาวน์โหลด
5 เรื่องพิจารณาทักท้วง - ดาวน์โหลด
5.1 ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

1. แก้ไขรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร (ใหม่) ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)...เพิ่มเติม

1. แก้ไขรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร (ใหม่) ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) จากเดิม “4. อาจารย์อุไร จเรประพาฬ” แก้ไขเป็น “4. อาจารย์ ดร.เจนเนตร พลเพชร”
2. แก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่) ในแบบฟอร์มการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ครั้งที่ 1/2560 ให้ถูกต้อง

เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 255...เพิ่มเติม

เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) และหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) หลังจากแก้ไขรายละเอียดต่างๆ ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
ดาวน์โหลด
5.2 ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 4 หลักสูตร ดั...เพิ่มเติม

เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
3. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
4. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ดาวน์โหลด
5.3 ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 3 หลักสูตร ดัง...เพิ่มเติม

เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ดาวน์โหลด
6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ - ดาวน์โหลด
6.1 การจัดการเรียนการสอนสหกิจศึกษา รับทราบ ดาวน์โหลด
6.2 การดำเนินงานสถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ รับทราบ ดาวน์โหลด
6.3 การพิจารณารับทราบการอนุมัติหลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบ ดาวน์โหลด
6.4 แนวทางการนำเสนอมาตรฐานผลการเรียนรู้และการกระจายความรับผิดชอบ มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา รับทราบ ดาวน์โหลด
6.5 สรุปข้อมูลผลการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2560 รับทราบ ดาวน์โหลด

เว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ safari,Chrome,Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร. 3790