อีเมล | ค้นหาบุคลากร | INTRANET | ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน

หน้าหลัก / เลือกรายการการค้นหามติสภาวิชาการ / ค้นหามติสภาวิชาการด้วยปี พ.ศ. / ค้นหามติสภาวิชาการด้วยคำค้น / วาระการประชุมสภาวิชาการ
มติสภาวิชาการ
ครั้งที่ 3/2560

ปี 2560 ครั้งที่

วาระ เรื่อง การพิจารณา/ข้อสังเกต มติ ไฟล์แนบ
1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ รับทราบ ดาวน์โหลด
2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม - ดาวน์โหลด
2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 2/2560

1. ขอแก้ไขรายงานการประชุม
1) หน้าที่ 3 จาก 24 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ข้อ 3.
จาก...เพิ่มเติม

1. ขอแก้ไขรายงานการประชุม
1) หน้าที่ 3 จาก 24 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ข้อ 3.
จากเดิม “3. ปัจจุบันมีการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยกำหนดให้มีการทดสอบความรู้ภาษาไทยก่อนเรียนรายวิชาภาษาไทย การกำหนดเนื้อหาสาระสำคัญที่เกี่ยวกับ การเรียงความ การย่อความ และการเขียนหนังสือราชการในรายวิชาภาษาไทย .....”
แก้ไขเป็น “3. ปัจจุบันมีการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยกำหนดให้มีการทดสอบความรู้ภาษาไทยก่อนเรียนรายวิชาภาษาไทยในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับเนื้อหานั้นให้เพิ่มเนื้อหาที่เกี่ยวกับการเรียงความ การย่อความ และการเขียนหนังสือราชการ .....”
2) หน้าที่ 3 จาก 24 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ข้อ 4.
จากเดิม “4. สำนักวิชาควรพยายามสร้างความโดดเด่น .....” แก้ไขเป็น “4. สำนักวิชาควรสร้างความโดดเด่น .....” 3) หน้าที่ 6 จาก 24 บรรทัดที่ 3
จากเดิม “Study Aboard” แก้ไขเป็น “Study Abroad”
4) หน้าที่ 6 จาก 24 การพิจารณาวาระที่ 4.4 ขอให้ยุบรวมข้อ 1. และข้อ 2. และเพิ่มเติมข้อความให้มีความเชื่อมโยงกันดังนี้ “1. มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ โดยนำเสนอสิ่งของต่างๆ ที่มีอยู่จริง และนำเสนอในรูปแบบแอนิเมชัน เพื่อให้เกิดความโดดเด่นแตกต่างจากพิพิธภัณฑ์อื่นทั่วไป ดังนั้นหลักสูตรจึงควรใช้สื่อแอนิเมชันในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหรือจุดเด่นของมหาวิทยาลัยให้นักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ มีโอกาสได้รู้จักมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตั้งแต่เรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น”
5) หน้าที่ 8 จาก 24 การพิจารณาวาระที่ 4.6 ข้อ 2.
จากเดิม “2. ต่อไปควรมีการบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องจิตวิทยา .....” แก้ไขเป็น “2. ควรมีการบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องจิตวิทยา .....”
6) หน้าที่ 8 จาก 24 การพิจารณาวาระที่ 4.6 ข้อ 4.
จากเดิม “4. หากจะมีการจัดทำโรงงานต้นแบบจำลอง .....” แก้ไขเป็น “4. การจัดทำโรงงานต้นแบบจำลอง .....” 7) หน้าที่ 11 จาก 24 การพิจารณาวาระที่ 4.11 ข้อ 1.
จากเดิม “1. ขอให้สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ตรวจสอบชื่อเรียก .....” แก้ไขเป็น “1. ขอให้สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ตรวจสอบคำเรียกชื่อ .....”
2. สืบเนื่องจากการพิจารณาวาระที่ 4.5 (หน้า 7 จาก 24) ที่เกี่ยวข้องกับการออกปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษา นอกจากการพิจารณาปรับระยะเวลาการออกปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษาจากเดิมภาคการศึกษาที่ 2 เป็นภาคการศึกษาที่ 3 แล้ว ควรพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถออกปฏิบัติสหกิจศึกษาได้มากกว่า 1 ครั้ง โดยใช้ระยะเวลาต่อเนื่องกัน 2 ภาคการศึกษา รวมถึง การพิจารณานำจุดเด่นด้านสหกิจศึกษาที่เกี่ยวกับโอกาสการได้งานทำของนักศึกษาที่สูงขึ้น ความพึงพอใจของสถานประกอบการในการปฏิบัติงานของนักศึกษา การสร้างผลงานที่โดดเด่นให้กับสถานประกอบการ มาเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยด้วย
3. ขอให้แสดงหมายเลขบรรทัดของรายงานการประชุมฉบับพิจารณารับรอง เพื่อความสะดวกในการพิจารณาและอ้างอิง

1. หลังจากแก้ไขแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 2/2560
2. มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแ...เพิ่มเติม

1. หลังจากแก้ไขแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 2/2560
2. มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศหารือกับผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพเกี่ยวกับการพิจารณาปรับรูปแบบการดำเนินการสหกิจศึกษาตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
ดาวน์โหลด
3 เรื่องสืบเนื่อง - ดาวน์โหลด
4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา - ดาวน์โหลด
4.1 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ขอให้แก้ไขข้อมูลของผู้สำเร็จการศึกษาในส่วนของชื่อบทความและสถานภาพ การเผยแพร่ผลงานให้ถูกต้อง ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป

เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 1 คน ตามที่สำนักวิชาเสนอ ทั้งน...เพิ่มเติม

เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 1 คน ตามที่สำนักวิชาเสนอ ทั้งนี้ขอให้แก้ไขข้อมูลของผู้สำเร็จการศึกษา ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป
ดาวน์โหลด
4.2 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2559 เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 5 คน ตามที่สำนักวิชาเสนอ ดาวน์โหลด
4.3 (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

1. ขอให้ทุกสำนักวิชาจัดทำแผนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และแผนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์เสนอต่อมหาวิทยาลัย เพื่อส่ง...เพิ่มเติม

1. ขอให้ทุกสำนักวิชาจัดทำแผนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และแผนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์เสนอต่อมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีจำนวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น
2. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบข้อมูลกับสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา (สกอ.) เกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตร ในกรณีที่มีการปรับชื่อหลักสูตรหรือชื่อปริญญา ว่าควรระบุเป็นหลักสูตรปรับปรุงหรือเป็นหลักสูตรใหม่

เห็นชอบ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ทั้งนี้ขอให้สำนักวิชาสารสนเ...เพิ่มเติม

เห็นชอบ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ทั้งนี้ขอให้สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
ดาวน์โหลด
4.4 ขอเพิ่มเติมชื่อปริญญาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ใน (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ พ.ศ. ..... เห็นชอบการขอเพิ่มเติมชื่อปริญญาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ใน (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ..... ดาวน์โหลด
4.5 (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

1. ตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
2. พิจารณาจัดทำหลักสูตรในรูปแบบปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการเพื่...เพิ่มเติม

1. ตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
2. พิจารณาจัดทำหลักสูตรในรูปแบบปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการเพื่อดึงดูดให้มีผู้สนใจเข้าเรียนเพิ่มมากขึ้น
3. เร่งดำเนินการเรื่องอาจารย์ประจำหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ก่อนเสนอหลักสูตรต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ในสำนักวิชามีคุณวุฒิที่สูงขึ้น
5. แก้ไขข้อมูลระยะเวลาศึกษา จากเดิม “สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 10 ภาคการศึกษา” แก้ไขเป็น “สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 9 ภาคการศึกษา”

เห็นชอบ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ทั้งนี้ขอให้สำนักวิช...เพิ่มเติม

เห็นชอบ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ทั้งนี้ขอให้สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์แก้ไขรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้อง และพิจารณาดำเนินการในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
ดาวน์โหลด
4.6 (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

1. แก้ไขชื่อสำนักวิชาใน มคอ.02 ให้ถูกต้อง
2. แก้ไขข้อมูลระยะเวลาศึกษา จากเดิม “สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 10 ภาคการศึกษา...เพิ่มเติม

1. แก้ไขชื่อสำนักวิชาใน มคอ.02 ให้ถูกต้อง
2. แก้ไขข้อมูลระยะเวลาศึกษา จากเดิม “สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 10 ภาคการศึกษา” แก้ไขเป็น “สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 9 ภาคการศึกษา”
3. แก้ไขจำนวนหน่วยกิตของกลุ่มวิชาสหกิจศึกษา จากเดิม “8 หน่วยกิต” แก้ไขเป็น “9 หน่วยกิต”
4. แก้ไขกำหนดเปิดสอน จากเดิม “ภาคเรียนที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560” แก้ไขเป็น “ภาคเรียนที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560”

เห็นชอบ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ทั้งนี้ขอให้สำนักวิช...เพิ่มเติม

เห็นชอบ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ทั้งนี้ขอให้สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์แก้ไขรายละเอียดต่างๆ ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
ดาวน์โหลด
4.7 (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย และแอนิเมชัน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

1. สำนักวิชาต้องส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่ช่วยฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษให้นักศึกษา
2. ขอให้คณบดีกระตุ้นให้อาจารย์ผู้สอนจัดหา...เพิ่มเติม

1. สำนักวิชาต้องส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่ช่วยฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษให้นักศึกษา
2. ขอให้คณบดีกระตุ้นให้อาจารย์ผู้สอนจัดหาหนังสืออ้างอิงเพิ่มเติม (Standard Text Book) เป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยของแต่ละรายวิชาเพื่อให้นักศึกษาค้นคว้าและอ่านเพิ่มเติม
3. แก้ไขชื่อหลักสูตรใน มคอ.02 และ มคอ.2 ให้ถูกต้อง จากเดิม “วิทยาศาสตร์บัณฑิต” แก้ไขเป็น “วิทยาศาสตรบัณฑิต”
4. แก้ไขโครงสร้างหลักสูตร จากเดิม “วิชาโท ....... หน่วยกิต” แก้ไขเป็น “วิชาสหกิจศึกษา 9 หน่วยกิต”
5. แก้ไขข้อมูลระยะเวลาศึกษา จากเดิม “สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 10 ภาคการศึกษา” แก้ไขเป็น “สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 9 ภาคการศึกษา”

เห็นชอบ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ทั้งน...เพิ่มเติม

เห็นชอบ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ทั้งนี้ขอให้สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์แก้ไขรายละเอียดให้ถูกต้อง และพิจารณาดำเนินการในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
ดาวน์โหลด
4.8 (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ควรวางแผนการดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้มีผู้สนใจเข้ามาเรียนเพิ่มมาก เห็นชอบ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ดาวน์โหลด
4.9 (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

1. ควรประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าเรียนทราบว่า หากมีคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด สำนักวิชาจะมีมาตรการในก...เพิ่มเติม

1. ควรประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าเรียนทราบว่า หากมีคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด สำนักวิชาจะมีมาตรการในการช่วยให้สอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด
2. ควรให้ความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมแก่นักศึกษาในเรื่องการเขียน Literature Review (การทบทวนวรรณกรรม)
3. ขอให้ศูนย์บริการการศึกษาเร่งดำเนินการปรับข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา ในส่วนของเกณฑ์คะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษในการรับนักศึกษา ให้ชัดเจน เพื่อที่แต่ละหลักสูตรจะได้นำไปดำเนินการได้อย่างถูกต้องต่อไป
4. หากจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Research Program ในภาคการศึกษาแรก ควรให้คำแนะนำแก่นักศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานหรือทฤษฎีต่างๆ ที่จะนำมาใช้ในการทำวิทยานิพนธ์
5. กำหนดให้มีการนำเสนอผลงานในการประชุมระดับนานาชาติได้ แต่ไม่ควรบังคับ
6. สำนักวิชาควรจัดทำทำเนียบประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ อาจเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติก็ได้
7. ควรกระตุ้นให้อาจารย์ในสำนักวิชาเสนอผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น
เห็นชอบ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ดาวน์โหลด
4.10 ขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีและ ระดับบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์

ขอปรับแก้ตำแหน่งของกรรมการจำนวน 2 คนดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.บรรลือ กรมาทิตย์สุข
จากเดิม “กร...เพิ่มเติม

ขอปรับแก้ตำแหน่งของกรรมการจำนวน 2 คนดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.บรรลือ กรมาทิตย์สุข
จากเดิม “กรรมการ” แก้ไขเป็น “กรรมการและเลขานุการ” 2. อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.นภารัตน์ สุทธิเดช
จากเดิม “กรรมการและเลขานุการ” แก้ไขเป็น “กรรมการ”

เห็นชอบการขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ ทั้งนี้ขอให้แก้...เพิ่มเติม

เห็นชอบการขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ ทั้งนี้ขอให้แก้ไขตำแหน่งของกรรมการก่อนดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งต่อไป
ดาวน์โหลด
4.11 การแบ่งส่วนงานภายในสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ขอให้ระบุ “สถานวิจัย” ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนงานเดิมของสำนักวิชา

เห็นชอบการแบ่งส่วนงานภายในสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ดังนี้
1. สำนักงานคณบดี 2. สถานวิจัย 3. สาขาวิชาเภสั...เพิ่มเติม

เห็นชอบการแบ่งส่วนงานภายในสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ดังนี้
1. สำนักงานคณบดี 2. สถานวิจัย 3. สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ 4. สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 5. สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ดาวน์โหลด
4.12 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สำนักวิชาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2559 ขอให้เพิ่มเติมข้อมูลผลการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับเกียรตินิยมเพื่อประกอบการพิจารณาในที่ประชุม เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สำนักวิชาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 14 คน ตามที่สำนักวิชาเสนอ ดาวน์โหลด
4.13 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2559 เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 16 คน ตามที่สำนักวิชาเสนอ ดาวน์โหลด
4.14 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 1 คน ตามที่สำนักวิชาเสนอ ดาวน์โหลด
4.15 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ประจำปีการศึกษา 2559 เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 13 คน ตามที่สำนักวิชาเสนอ ดาวน์โหลด
4.16 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 22 คน ตามที่สำนักวิชาเสนอ ดาวน์โหลด
4.17 การมอบอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการ จากสภาวิชาการไปยังสำนักวิชา ขอให้เพิ่มเติมการมอบอำนาจให้สำนักวิชาผู้รับผิดชอบดำเนินการในการจัดทำคำสั่ง เสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของแต่ละสำนักวิชาด้วย เห็นชอบการมอบอำนาจจากสภาวิชาการไปยังสำนักวิชาในการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ดาวน์โหลด
4.18 แนวทางการเสนอวาระเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรใหม่และ หลักสูตรปรับปรุง เห็นชอบแนวทางการเสนอวาระเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุงตามที่เสนอ ดาวน์โหลด
5 เรื่องพิจารณาทักท้วง - ดาวน์โหลด
5.1 ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ดาวน์โหลด
5.2 ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาไทยศึกษาบูรณาการ วิชาเอกไทยศึกษานวัตกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาไทยศึกษาบูรณาการ วิชาเอกไทยศึกษานวัตกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ดาวน์โหลด
5.3 ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ดาวน์โหลด
5.4 ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ขอให้เพิ่มเติมชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด เป็นกรรมการในฐานะอาจารย์ประจำหลักสูตร

เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา โดยขอให้เ...เพิ่มเติม

เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา โดยขอให้เพิ่มเติมชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด เป็นกรรมการ ก่อนดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งต่อไป
ดาวน์โหลด
5.5 ขอแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) เพิ่มเติม เห็นชอบการขอแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) เพิ่มเติม ดาวน์โหลด
5.6 ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเอเชียศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเอเชียศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ดาวน์โหลด
5.7 ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเอเชียศึกษา เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเอเชียศึกษา ดาวน์โหลด
5.8 ขอแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เพิ่มเติม เห็นชอบการขอแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เพิ่มเติม ดาวน์โหลด
5.9 ขอเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดาวน์โหลด
5.10 ขอแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสารสนเทศดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เห็นชอบการขอแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสารสนเทศดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดาวน์โหลด
5.11 ขอแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เห็นชอบการขอแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดาวน์โหลด
5.12 ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร ดาวน์โหลด
6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ - ดาวน์โหลด
6.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป รับทราบ ดาวน์โหลด
6.2 แนวทาง/มาตรการดำเนินการส่งเสริมให้บัณฑิตสาขาสถาปัตยกรรม สามารถสอบผ่านการทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรมควบคุมได้มากขึ้น

1. ขณะนี้ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลมีระบบ E-Testing ที่ทุกสำนักวิชาสามารถขอใช้บริการเพื่อเตรียมและฝึกให้นักศึกษาทำข้อสอบเพื่อขอรั...เพิ่มเติม

1. ขณะนี้ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลมีระบบ E-Testing ที่ทุกสำนักวิชาสามารถขอใช้บริการเพื่อเตรียมและฝึกให้นักศึกษาทำข้อสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพได้
2. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ปัญหานักศึกษาทำข้อสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพไม่ทันตามเวลา โดยการประสานกับศูนย์บริการการศึกษาในการกำหนด เวลาในการสอบของนักศึกษาให้เท่ากับเวลาที่สภาการพยาบาลกำหนดให้นักศึกษาทำข้อสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพ คือ 1 ข้อ 1 นาที และใช้วิธีนี้กับนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
3. สำนักวิชาเภสัชศาสตร์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อเข้าสอบใบประกอบวิชาชีพ โดยการกระตุ้นให้นักศึกษาเตรียมตัวตั้งแต่ชั้นปีที่ 4 เพื่อเข้าสอบจริงในช่วง ปีที่ 6 การจัดให้นักศึกษาติวให้เพื่อนโดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษา การเชิญบุคคลภายนอกที่มีองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญมาติวให้นักศึกษา การจัดสถานการณ์สอบจำลอง เพื่อให้นักศึกษาทดลองทำข้อสอบก่อน สอบจริง
รับทราบ ดาวน์โหลด
6.3 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาของ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2560 รับทราบ ดาวน์โหลด
6.4 การปรับรายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร รับทราบ ดาวน์โหลด
6.5 ทุนอุดหนุนและรางวัลการจัดทำตำราและหนังสือ รับทราบ ดาวน์โหลด
6.6 หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตด้านทันตแพทยศาสตร์ในประเทศไทยและแนวทางการวิจัย รับทราบ ดาวน์โหลด
6.7 การปรับปฏิทินการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี พ.ศ. 2560 รับทราบ ดาวน์โหลด
7 เรื่องอื่นๆ - ดาวน์โหลด

เว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ safari,Chrome,Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร. 3790