อีเมล | ค้นหาบุคลากร | INTRANET | ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน

หน้าหลัก / เลือกรายการการค้นหามติสภาวิชาการ / ค้นหามติสภาวิชาการด้วยปี พ.ศ. / ค้นหามติสภาวิชาการด้วยคำค้น / วาระการประชุมสภาวิชาการ
มติสภาวิชาการ
ครั้งที่ 2/2560

ปี 2560 ครั้งที่

วาระ เรื่อง การพิจารณา/ข้อสังเกต มติ ไฟล์แนบ
1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ รับทราบ ดาวน์โหลด
2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม - ดาวน์โหลด
2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 1/2560 ที่ประชุมพิจารณาและขอแก้ไขรายงานการประชุมในหน้าที่ 5 จาก 17 โดยขอให้ตัดข้อความการพิจารณาวาระที่ 4.2 และนำข้อความดังกล่าวไปเพิ่มเติมเป็นการพิจารณาวาระที่ 4.3 แทน หลังจากแก้ไขแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 1/2560 ดาวน์โหลด
3 เรื่องสืบเนื่อง - ดาวน์โหลด
4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา - ดาวน์โหลด
4.1 รายงานการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

1. ศูนย์บริการการศึกษาควรนำข้อมูลผลการเรียน 5 ปีย้อนหลังของทุกหลักสูตรมาเปรียบเทียบให้เห็นว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นหรือไม่ อย่าง...เพิ่มเติม

1. ศูนย์บริการการศึกษาควรนำข้อมูลผลการเรียน 5 ปีย้อนหลังของทุกหลักสูตรมาเปรียบเทียบให้เห็นว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นหรือไม่ อย่างไร และนำเสนอต่อที่ประชุมสภาวิชาการเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป
2. ควรหาแนวทางหรือวิธีการที่ช่วยให้นักศึกษามีโอกาสฝึกทักษะด้านการพูดหรือการฟังภาษาอังกฤษให้มากขึ้น
3. ขอให้จัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษโดยการแบ่งกลุ่มสอนตามความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา
เห็นชอบรายงานการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) และขอให้สำนักวิชาศิลปศาสตร์นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปดำเนินการต่อไป ดาวน์โหลด
4.2 รายงานการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

1. ขอให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศนำเรื่องกระบวนการรับอาจารย์ใหม่มาหารือกับอธิการบดีเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาแ...เพิ่มเติม

1. ขอให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศนำเรื่องกระบวนการรับอาจารย์ใหม่มาหารือกับอธิการบดีเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดังกล่าวให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
2. ขอให้หลักสูตรภาษาจีนหาวิธีการในการสร้างความโดดเด่นให้กับหลักสูตร เพื่อให้มีผู้สนใจเข้าเรียนมากยิ่งขึ้น
3. ขอให้สำนักวิชาศิลปศาสตร์คิดหาแนวทางในการจัดทำหลักสูตรภาษาจีนในรูปแบบ Dual Degree หรือปริญญาควบ ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาที่ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาจากสถาบันตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไป โดยกำหนดให้ผู้เรียนใช้ระยะเวลาในการศึกษาที่ประเทศไทย 2 ปี และประเทศจีน 2 ปี
เห็นชอบรายงานการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) และขอให้สำนักวิชาศิลปศาสตร์นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปดำเนินการต่อไป ดาวน์โหลด
4.3 รายงานการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

1. ควรเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจการค้าอาเซียน เพื่อรองรับการประกอบอาชีพของผู้สำเร็จการศึกษาในอนาคต
2. ควร...เพิ่มเติม

1. ควรเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจการค้าอาเซียน เพื่อรองรับการประกอบอาชีพของผู้สำเร็จการศึกษาในอนาคต
2. ควรออกแบบหลักสูตรให้เป็นกลุ่มเชี่ยวชาญประเทศต่างๆ ในอาเซียน เช่น กลุ่มเชี่ยวชาญพม่า กลุ่มเชี่ยวชาญอินโดนีเซีย เป็นต้น และนักศึกษาที่เรียนในกลุ่มเชี่ยวชาญใดก็ให้เรียนเฉพาะภาษานั้นๆ ทุกภาคการศึกษา ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1
3. ควรมีการทำข้อตกลงความร่วมมือในการให้นักศึกษาไปเรียนที่ต่างประเทศอย่างน้อย 1 ปี โดยให้มีการนำรายวิชาของประเทศนั้นๆ มาเพิ่มเติมในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งจะทำให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนและไปเรียนที่ต่างประเทศได้โดยไม่ต้องเทียบรายวิชา
4. อาจมีการเชิญ Adjunct Professor ที่เป็นเจ้าของภาษาในกลุ่มเชี่ยวชาญต่างๆ มาให้ความรู้แก่นักศึกษา
เห็นชอบรายงานการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) และขอให้สำนักวิชาศิลปศาสตร์นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปดำเนินการต่อไป ดาวน์โหลด
4.4 รายงานการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย และแอนิเมชัน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

1. มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ โดยนำเสนอสิ่งของต่างๆ ที่มีอยู่จริง และนำเสนอในรูปแบบแอนิเมชั...เพิ่มเติม

1. มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ โดยนำเสนอสิ่งของต่างๆ ที่มีอยู่จริง และนำเสนอในรูปแบบแอนิเมชัน เพื่อให้เกิดความโดดเด่นแตกต่างจากพิพิธภัณฑ์อื่นทั่วไป ดังนั้นหลักสูตรจึงควรใช้สื่อแอนิเมชันในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหรือจุดเด่นของมหาวิทยาลัยให้นักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ มีโอกาสได้รู้จักมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตั้งแต่เรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
2. ควรประชาสัมพันธ์ให้เห็นจุดเด่นของสาขาวิชาอย่างชัดเจนทั้งในเว็บไซต์และสื่อต่างๆ
3. ควรประสานความร่วมมือกับสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน โดยเพิ่มเติมรายวิชาเกี่ยวกับศิลปะพื้นฐานหรือศิลปะขั้นก้าวหน้า ในกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
4. อาจจัดโครงการพี่คุยกับน้อง โดยการเชิญศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในการทำงานมาพูดคุยเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนให้กับรุ่นน้อง
5. มหาวิทยาลัยอาจดำเนินการโครงการ Informatics Park เพื่อดึงดูดความสนใจให้มีผู้สนใจเข้ามาเรียนมากยิ่งขึ้น

เห็นชอบรายงานการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) และขอให้สำ...เพิ่มเติม

เห็นชอบรายงานการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) และขอให้สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์นำข้อเสนอแนะ จากที่ประชุมไปดำเนินการต่อไป
ดาวน์โหลด
4.5 รายงานการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

1. สำนักวิชาควรพิจารณาทบทวนกระบวนการออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ตอบสนองต่อการประกอบอาชีพของผู้สำเร็จการศึกษ...เพิ่มเติม

1. สำนักวิชาควรพิจารณาทบทวนกระบวนการออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ตอบสนองต่อการประกอบอาชีพของผู้สำเร็จการศึกษามากยิ่งขึ้น
2. หากมีการจัดทำเป็นหลักสูตรสองปริญญา (Double Degree) จะถือเป็นจุดเด่นของหลักสูตร และช่วยดึงดูดให้มีผู้สนใจเข้าเรียนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งจะเป็นผลดีต่อการประกอบอาชีพของผู้สำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ อาจจัดทำเป็นหลักสูตรสองปริญญาร่วมกับหลักสูตรของสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
3. มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศหารือกับผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพในการปรับระยะเวลาการออกปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษาจากเดิม ภาคการศึกษาที่ 2 เป็นภาคการศึกษาที่ 3 รวมทั้งเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยควรให้นักศึกษาจัดทำรายงานผลการปฏิบัติสหกิจศึกษาทั้งในด้านจุดแข็ง จุดอ่อน ข้อเสนอแนะเพื่อ การพัฒนา และให้อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาประเมินผลจากรายงานดังกล่าวด้วย

เห็นชอบรายงานการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) และขอให้สำนักวิชาวิศ...เพิ่มเติม

เห็นชอบรายงานการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) และขอให้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปดำเนินการต่อไป
ดาวน์โหลด
4.6 รายงานการประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

1. ขอให้ตรวจสอบข้อมูลจำนวนบัณฑิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่เข้าสอบและสอบผ่านการขอรับใบประกอบวิชาชีพวิศวกร เพื่อนำมาเป็นข้อมูลปร...เพิ่มเติม

1. ขอให้ตรวจสอบข้อมูลจำนวนบัณฑิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่เข้าสอบและสอบผ่านการขอรับใบประกอบวิชาชีพวิศวกร เพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบในการพัฒนาหลักสูตรต่อไป
2. ควรมีการบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องจิตวิทยา การสร้างแรงบันดาลใจ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปด้วย
3. ขอให้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรประสานกับส่วนแผนงานในการวิเคราะห์และขออัตรากำลังอาจารย์เพิ่มเติม
4. การจัดทำโรงงานต้นแบบจำลองเพื่อให้นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติงานก่อนออกไปปฏิบัติงานจริงในภาคอุตสาหกรรม ถือเป็นการสร้างจุดเด่นให้กับหลักสูตร ขอให้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรดำเนินการสำรวจพื้นที่และจัดทำโครงการมานำเสนอต่อที่ประชุมอีกครั้ง

เห็นชอบรายงานการประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) และขอให้สำนักวิชาวิศวกรรมศ...เพิ่มเติม

เห็นชอบรายงานการประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) และขอให้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรนำข้อเสนอแนะจาก ที่ประชุมไปดำเนินการต่อไป
ดาวน์โหลด
4.7 รายงานการประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

1. ต่อไปควรปรับระบบการจัดการเรียนการสอนให้เป็นรูปแบบ Research Program
2. ควรมีกระบวนการสนับสนุนและช่วยเหลือให้นักศึกษ...เพิ่มเติม

1. ต่อไปควรปรับระบบการจัดการเรียนการสอนให้เป็นรูปแบบ Research Program
2. ควรมีกระบวนการสนับสนุนและช่วยเหลือให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนการศึกษา เช่น การเสริมความรู้ด้านภาษาอังกฤษ การเขียนบทความวิจัย เป็นต้น
3. หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีหลักสูตรระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกรองรับ หากมีการจัดการศึกษาในรูปแบบปริญญาตรีก้าวหน้าทางวิชาการ ถือเป็นการสร้างจุดเด่นให้กับหลักสูตร
4. ขอให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศร่วมกับส่วนส่งเสริมวิชาการจัดสัมมนาเรื่องการจัดทำหลักสูตรปริญญาตรีก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อให้สำนักวิชามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวมากยิ่งขึ้น

เห็นชอบรายงานการประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรปรับปรุง...เพิ่มเติม

เห็นชอบรายงานการประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) และขอให้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรนำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปดำเนินการต่อไป
ดาวน์โหลด
4.8 (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เห็นชอบ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ดาวน์โหลด
4.9 (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 1. ต่อไปทุกหลักสูตรควรกำหนดให้ทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ
2. ควรให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษาในเรื่องการเขียน Literature Review (การทบทวนวรรณกรรม) ด้วย
เห็นชอบ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ดาวน์โหลด
4.10 (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาภาพยนตร์และ ศิลปะการแสดง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขจำนวนหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตรให้ถูกต้อง

เห็นชอบ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาภาพยนตร์และศิลปะการแสดง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) ทั้งนี้ขอให้สำนักว...เพิ่มเติม

เห็นชอบ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาภาพยนตร์และศิลปะการแสดง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) ทั้งนี้ขอให้สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์แก้ไขรายละเอียดต่างๆ ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
ดาวน์โหลด
4.11 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2560

1. ขอให้สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ตรวจสอบคำเรียกชื่อผู้เข้าศึกษาให้ชัดเจนว่าเป็นนักเรียน นักศึกษา หรือผู้ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบั...เพิ่มเติม

1. ขอให้สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ตรวจสอบคำเรียกชื่อผู้เข้าศึกษาให้ชัดเจนว่าเป็นนักเรียน นักศึกษา หรือผู้ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร ก่อนนำมาระบุในข้อบังคับ
2. แก้ไขข้อความดังนี้
1) หมวดที่ 1 บททั่วไป ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้ จากเดิม “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หมายถึง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” แก้ไขเป็น “มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”
2) หมวดที่ 3 การเข้าศึกษา ข้อ 6 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ให้เป็นไปตามที่สภาการพยาบาลกำหนด โดยให้ศูนย์บริการการศึกษาประสานข้อมูลดังกล่าวกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
3) หมวดที่ 11 การสำเร็จการศึกษา การให้ประกาศนียบัตร ข้อ 19.1.2 จากเดิม “...และได้รับการประเมินผลภาคปฏิบัติ ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม...” แก้ไขเป็น “...และได้รับการประเมินผลภาคปฏิบัติ ได้ระดับคะแนน...”

เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2560...เพิ่มเติม

เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ขอให้ศูนย์บริการการศึกษาร่วมกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์แก้ไขรายละเอียดต่างๆ ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก่อนเสนอ สภาการพยาบาลและสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
ดาวน์โหลด
4.12 จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จะเปิดรับสมัครเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เห็นชอบจำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จะเปิดรับสมัครเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลด
4.13 การใช้ประกาศเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำ (ฉบับเดิม) ของคณาจารย์ประจำ

1. ขอให้ใช้เกณฑ์ภาระงานหลักและภาระงานอื่น ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2554...เพิ่มเติม

1. ขอให้ใช้เกณฑ์ภาระงานหลักและภาระงานอื่น ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2554 โดยในส่วนของภาระงานอื่น ให้สำนักวิชาบริหารจัดการภายใน โดยทำข้อตกลงร่วมกับคณาจารย์ได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะและธรรมชาติของแต่ละหลักสูตรที่เปิดสอน
2. อาจมีการกำหนดเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ขึ้นใหม่ โดยกำหนดเป็นภาระการสอนร้อยละ 40 การวิจัยร้อยละ 40 การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและ/หรือการบริการชุมชน หรืองานอื่นๆ เช่น การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาฯ การเป็นกรรมการหรือคณะทำงานฯ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ซึ่งสามารถใช้ภาระการวิจัยมาแทนภาระการสอนได้ แต่ใช้ภาระการสอนมาแทนภาระการวิจัยไม่ได้
3. ขอให้ส่วนการเจ้าหน้าที่กำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในการให้สำนักวิชาปรับแก้ข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงาน (Job Agreement) ให้แล้วเสร็จ
เห็นชอบการใช้ประกาศเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำ (ฉบับเดิม) ของคณาจารย์ประจำ และให้เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลและสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติตามลำดับต่อไป ดาวน์โหลด
4.14 การจัดตั้งและกำหนดการแบ่งส่วนงานสำนักวิชา ศูนย์ สถาบัน

1. อุทยานพฤกษศาสตร์ขอปรับแก้โครงสร้างหน่วยงานจากเดิม 4 ฝ่าย เป็น 3 ฝ่าย ตามเอกสารประกอบเพิ่มเติมวาระที่ 4.14
2. ศูนย...เพิ่มเติม

1. อุทยานพฤกษศาสตร์ขอปรับแก้โครงสร้างหน่วยงานจากเดิม 4 ฝ่าย เป็น 3 ฝ่าย ตามเอกสารประกอบเพิ่มเติมวาระที่ 4.14
2. ศูนย์บริการการศึกษาขอปรับชื่อฝ่ายงานตามเอกสารประกอบวาระหน้า 178 – 179
3. ขอให้เพิ่มเติมส่วนงานที่ 1 ของสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพให้ครบถ้วน
4. ขอให้ตัดสถานวิจัยออกจากโครงสร้างทุกสำนักวิชา
5. ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศที่ไม่สามารถจัดหลักสูตรการสอนได้ ให้สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา และศูนย์วิจัยความเป็นเลิศที่สามารถจัดหลักสูตรการสอนได้ ให้สังกัดสำนักวิชา ซึ่งศูนย์วิจัยความเป็นเลิศที่สังกัดสำนักวิชาให้เทียบเท่าสาขาวิชา
6. สำนักวิชาที่ประสงค์จะเพิ่มเติมสาขาวิชา ฝ่าย แผนก หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ให้ประสานไปยังส่วนการเจ้าหน้าที่ และดำเนินการตามกระบวนการของมหาวิทยาลัย
7. ขอให้ส่วนการเจ้าหน้าที่นำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดสาขาวิชาและหลักสูตร มาพิจารณาในที่ประชุมสภาวิชาการอีกครั้ง

1. เห็นชอบการจัดตั้งและกำหนดการแบ่งส่วนงานสำนักวิชา ศูนย์ สถาบัน ทั้งนี้ขอให้ส่วนการเจ้าหน้าที่แก้ไขรายละเอียดต่างๆ ตามข้อเส...เพิ่มเติม

1. เห็นชอบการจัดตั้งและกำหนดการแบ่งส่วนงานสำนักวิชา ศูนย์ สถาบัน ทั้งนี้ขอให้ส่วนการเจ้าหน้าที่แก้ไขรายละเอียดต่างๆ ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมก่อนนำเสนอ สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. ขอให้ส่วนการเจ้าหน้าที่จัดเตรียมข้อมูลหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดสาขาวิชาและหลักสูตรเสนอเพื่อพิจารณาทบทวนในที่ประชุมสภาวิชาการอีกครั้ง
ดาวน์โหลด
4.15 การพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ขอให้แก้ไขรายชื่ออาจารย์ในลำดับที่ 3 จากเดิม “อภิชาติ” ปรับแก้เป็น “อภิชาต”

เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณากำหนดตำแหน่ง ทางวิชาการ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการขอกำหนดตำ...เพิ่มเติม

เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณากำหนดตำแหน่ง ทางวิชาการ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการดังนี้
1. แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรศักดิ์ ด่านวรพงศ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2558
2. แต่งตั้งให้ อาจารย์ ดร.วรพงศ์ ภู่พงศ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมี ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2558
3. แต่งตั้งให้ อาจารย์ ดร.อภิชาต อธิไภริน อาจารย์ประจำสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2558
4. แต่งตั้งให้ อาจารย์ ดร.ดุษฎี ชินนาพันธ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีวเคมี ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2559
ดาวน์โหลด
4.16 ขอแต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

1. เห็นชอบการแต่งตั้ง อาจารย์สาลินี ไชยกูล ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
2. มอบหมายส่ว...เพิ่มเติม

1. เห็นชอบการแต่งตั้ง อาจารย์สาลินี ไชยกูล ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
2. มอบหมายส่วนการเจ้าหน้าที่จัดทำคำสั่งมหาวิทยาลัยเสนออธิการบดีเพื่อแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาตามข้อ 1. โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป
ดาวน์โหลด
4.17 ขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา................. (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) เห็นชอบการขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา............... (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ดาวน์โหลด
5 เรื่องพิจารณาทักท้วง - ดาวน์โหลด
5.1 ขอแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

เห็นชอบการขอแต่งตั้งอาจารย์ ดร.ศศิธร รัตนรุ่งโรจน์ เป็นอาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สา...เพิ่มเติม

เห็นชอบการขอแต่งตั้งอาจารย์ ดร.ศศิธร รัตนรุ่งโรจน์ เป็นอาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ดาวน์โหลด
5.2 ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ดาวน์โหลด
5.3 ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ดาวน์โหลด
5.4 ขอแต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการด้านยาและเครื่องสำอาง (เพิ่มเติม) เห็นชอบการขอแต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร-มหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการด้านยาและเครื่องสำอาง (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลด
5.5 ขอแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร สำนักวิชาศิลป

เห็นชอบการขอแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร สำนักวิชาศิลปศาสตร์ จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิ...เพิ่มเติม

เห็นชอบการขอแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร สำนักวิชาศิลปศาสตร์ จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ดาวน์โหลด
5.6 ขอแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เห็นชอบการขอแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดาวน์โหลด
5.7 ขอแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เห็นชอบการขอแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดาวน์โหลด
5.8 ขอแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

เห็นชอบการขอแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรว...เพิ่มเติม

เห็นชอบการขอแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
2. หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ดาวน์โหลด
6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ - ดาวน์โหลด
7 เรื่องอื่นๆ - ดาวน์โหลด

เว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ safari,Chrome,Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร. 3790