อีเมล | ค้นหาบุคลากร | INTRANET | ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน

หน้าหลัก / ข่าวทั้งหมด /

คู่มือเกณฑ์มตรฐานอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
ตัวอย่างหลักสูตรพยาบาล
ตัวอย่างหลักสูตรโลจีสติก
ทำเนียบผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
แนวปฏิบัติในการจัดทำหลักสูตร
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๒
เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ : แนวคิด และแนวปฏิบัติ
ข้อบังคับฯว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์
ข้อบังคับระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศฯเงินสมนาคุณคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ประกาศฯเงินสมนาคุณคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
ประกาศฯหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประเมินหลักสูตร
ขั้นตอนการรับทราบหลักสูตรของ สกอ.
ประมวลชื่อหลักสูตร สาขาวิชา และชื่อปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
แนวปฏิบัติในการแจ้งปิดหลักสูตร
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๓
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓
หัวข้อและรายละเอียดการจัดทำหลักสูตร
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์ฯ
เกณฑ์ชื่อปริญญา
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา
นโยบายการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ
แบบฟอร์ม มคอ.2
แบบฟอร์ม มคอ.3
แบบฟอร์ม มคอ.4
แบบฟอร์ม มคอ.5
แบบฟอร์ม มคอ.6
แบบฟอร์ม มคอ.7
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาโท
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก
แบบฟอร์มปรับปรุงเล็กน้อย(สมอ.08)
KPI (ผลการดำเนินงาน)
ตัวอย่างตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (KPI)
แนวปฏิบัติการจัดทำหลักสูตร
หัวข้อและรายละเอียดการจัดทำหลักสูตร
แนวนโยบาย-แนวปฏบัติเปิดสอนภาษาต่างประเทศ
หนังสือเวียนการเปิดปริญญาโท
แนวทางการเปิดหลักสูตรแพทยศษสตร์
การกำหนดจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร 1
แนวทางการบริหารเกณฑ์(เพิ่มเติม)อาจารยฺประจำหลักสูตร 2
แนวทางการบริหารเกณฑ์(เพิ่มเติม)อาจารย์ประจำหลักสูตร3-ยกเลิกประสบการณ์วิจัย
แนวปฏิบัติการแจ้งปิดหลักสูตร
การจัดทำCurriculum Mapping
คุณวุฒิอาจารย์หลักสูตรพยาบาล
อาจารย์ประจำหลักสูตรกรณีวิชาเอก
หนังสือเร่งปรับ TQF
การจัดการหลักสูตรเกี่ยวกับสาธารณสุข
isced 2013
การแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
การเปิดสอนหลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ TQF
สรุปเกณฑ์อาจารย์ประจำหลักสูตร ตรี-โท-เอก
เกณฑ์หลักสูตรบัณฑิต 2548
แนวทางการบริหารเกณฑ์ 2548
ทวิปริญญา
เกณฑ์การศึกษาทางไกล 2548
แนวปฎิบัติทางไกล
แบบคำขอจัดการศึกษาทางไกล
เกณฑ์กำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2549
เกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา
กระบวนการ/ขั้นตอนการปิดหลักสูตร
กระบวนการ/ขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตร/ประเมินหลักสูตร
กระบวนการ/ขั้นตอนการเปิดหลักสูตรใหม่
สรุปเกณฑ์อาจารย์ประจำหลักสูตร ตรี-โท-เอก
องค์ประกอบคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตร
แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) (เพิ่มเติม) (ยกเลิกแทนด้วยคำสั่งมวล.ที่ 730/2557)
แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา
แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2554)
แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์
แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขากายภาพบำบัด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสารสนเทศดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์(หลักสูตรใหม่พ.ศ.2554)
แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ(หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2555)
แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2555)
แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์
แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาฟิสิกส์
แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเอเชียศึกษา (เพิ่มเติม) (เพิ่มเติมด้วยคำสั่งมวล.ที่ 139/2558และ334/2558)
แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ (เพิ่มเติม)
แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ (เพิ่มเติม)
แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ (เพิ่มเติม)
แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเอเชียศกึษา (เพิ่มเติม) (เพิ่มเติมด้วยคำสั่งมวล.ที่ 334/2558)
แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (เพิ่มเติม)(เพิ่มเติมด้วยคำสั่งมวล.ที่333/2558)
แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ ( เพิ่มเติม )
แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิทยาการด้านยาและเครื่องสำอาง
แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการด้านยาและเครื่องสำอาง
แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (เพิ่มเติม)
แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเอเชียศึกษา (เพิ่มเติม)
แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม)
แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์
แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมภายใน
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรใหม่พ.ศ.2557) (ยกเลิกแทนด้วยประกาศมวล.ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2557)
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558)(ยกเลิกแทนด้วยประกาศมวล.ลงวันที่6พฤษภาคม2558)
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558)
แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาชีวเวชศาสตร์(เพิ่มเติม)(ยกเลิกแทนด้วยประกาศมวล.ลว.6พฤษภาคม2558)
แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาชีวเวชศาสตร์(เพิ่มเติม)(ยกเลิกแทนด้วยประกาศมวล.ลว.6พฤษภาคม2558)
แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ
แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาชีวเวชศาสตร์(เพิ่มเติม)(ยกเลิกแทนด้วยประกาศมวล.ลว.6พฤษภาคม2558)
แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาชีวเวชศาสตร์(เพิ่มเติม)(ยกเลิกแทนด้วยประกาศมวล.ลว.6พฤษภาคม2558)
แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร
แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร
แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์
แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์
การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557
การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษสำนักวิชาการจัดการ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษทางคลินิกสำหรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษทางคลินิก สำหรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคการแพทย์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2557
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษสำนักวิชาการจัดการประจำภาคการศึกษาที่3/2557
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2557
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2557
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2557
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2557
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2557
การแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารหลักสูตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ยกเลิกแทนด้วยคำสั่งมวล.ที่ 238/2557)
แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารหลักสูตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (เพิ่มเติมด้วยคำสั่งมวล.ที่ 443/2557)
แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารหลักสูตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (เพิ่มเติม)
แต่งตั้งคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2557
แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม
แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (เพิ่มเติม)
แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ (เพิ่มเติม)
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษสำนักวิชาการจัดการ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558
แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาโบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะ
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ถาม-ตอย TQF
คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตร
แต่งตั้งอาจารยืประจำหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ
แต่งตั้งอาจารยืประจำหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ
แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาไทยศึกษาบูรณาการ
แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอาเซียนศึกษา
แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (เพิ่มเติม)
แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเอเชียศึกษา (เพิ่มเติม)
แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวัฒนธรรมศึกษา (เพิ่มเติม)
แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้่อม
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้่อม
แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูต่รวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตสารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์
แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง 2555)
แต่งตั้งอาจารยืประจำหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง 2555)
แต่งตั้งอาจารยืประจำหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง 2557)
แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง 2557)
แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรปรับปรุง 2555)
แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรปรับปรุง 2555)
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
สรุปเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558
แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม)
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม ( หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 )
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม ( หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 )
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ
แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเอเชียศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์
แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสารสนเทศดิจิทัล
แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ( เพิ่มเติม )
แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ ( เพิ่มเติม )
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2558
รหัสหลักสูตร (อัพเดทล่าสุด)
แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเอเชียศึกษา
แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาไทยศึกษาบูรณาการ
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาเอเชียศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเอเชียศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาชีวเวชศาสตร์
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2558
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2558
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2558
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2558
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษทางคลินิก สำหรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2558
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2558
แบบฟอร์มรายละเอียดหลักสูตรระดับปริญญาเอก (มคอ.2)
แบบฟอร์มรายละเอียดหลักสูตรระดับปริญญาโท (มคอ.2)
แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี (มคอ.02)
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาโท (มคอ.04)
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก (มคอ.06)
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี (มคอ.02)
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาโท (มคอ.04)
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก (มคอ.06)
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษสำนักวิชาการจัดการ ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2558
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2558
แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ (เพิ่มเติม)
แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา และปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาเอเชียศึกษา (เพิ่มเติม)
Project Proposal Template 2559
รายละเอียดโครงการ/กำหนดการ
ขั้นตอนการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2559
การปรับปรุงหลักสูตร/ประเมินหลักสูตร
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์
มาตรฐานผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาเคมี
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเคมี
แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์
แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมี
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษสำนักวิชาการจัดการจัดการ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาอุตสาหกรรมเกษตร
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาอุตสาหกรรมเกษตร
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาชีวเวชศาสตร์
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิด หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาสถาปัตยกรรมภายใน
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2558
คำจำกัดความของผลงานทางวิชาการ
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิด หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบภายใน
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเอเชียศึกษา
แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ( หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 )
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-60-ฉบับแก้ไข-11-11-59
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559
Curriculum Vitae
planmua
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์(หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2560)
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิตสาขานิเทศศาสตร์(หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2560)
แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สำนักวิชาการจัดการ
แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ (ยกเลิกแทนด้วยคำสั่งมวล.ที่ 734/2559)
แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาอาณาบริเวณศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ (ยกเลิกแทนด้วยคำสั่งมวล.ที่ 662/2559)
แต่งตั้งรักษาการหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดียและแอนิเมชัน สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ
แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ยกเลิกแทนด้วยคำสั่งมวล.ที่ 811/2559)
แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา สำนักวิชาการจัดการ
แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ (ผศ.ดร.ฐิรวุฒิ เสนาคำพ้นจากตำแหน่งด้วยคำสั่งมวล.ที่ 1049/2559)
แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา สำนักวิชาการจัดการ (ยกเลิกแทนด้วยคำสั่งมวล.ที่ 177/2558)
แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สำนักวิชาการจัดการ (ยกเลิกแทนด้วยคำสั่งมวล.ที่ 812/2559)
แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา สำนักวิชาการจัดการ (บัญชี)
แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา สำนักวิชาการจัดการ (เพิ่มเติมด้วยคำสั่งมวล.ที่ 106/2557,429/2557และ 430/2557)
แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา สำนักวิชาแพทยศาสตร์
แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ (เพิ่มเติมด้วยคำสั่งมวล.ที่ 738/2558,491/2559,948/2559)(พ้นจากตำแหน่งเฉพาะอ.ดร.ปิลันธ์ แสนสุข) (U2556(5)/605)
แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร (เพิ่มเติมด้วยคำสั่งมวล.ที่ 737/2558,951/2559)
แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ( วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์)
แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ (ชีววิทยา)
แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559
แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
แต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
แต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สำนักวิชาการจัดการ
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2560)
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการด้านยาและเครื่องสำอาง
แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีมัลติมิเดียและแอนิเมชัน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการด้านยาและเครื่องสำอาง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)
แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการด้านยาและเครื่องสำอาง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการด้านยาและเครื่องสำอาง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2560
รายละเอียดของกลุ่มวิชาพื้นฐาน ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (พ.ศ. 2560)
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษคลินิก สำหรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2559
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษสำนักวิชาการจัดการ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559
แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ
แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (เพิ่มเติม)
แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ (เพิ่มเติม)
แต่งตั้งคณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2559
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559
แผนการเปิดสอนรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (พ.ศ. 2560)
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาภาพยนตร์และศิลปะการแสดง
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) (เพิ่มเติม)
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการด้านยาและเครื่องสำอาง (เพิ่มเติม)
แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ(เพิ่มเติม)
แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาและหัวหน้าคลินิกกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่
แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ
แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดการสารสนเทศดิจิทัล(หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2560)
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเอเชียศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2559
แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (เพิ่มเติม)
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2559
แนวปฏิบัติในการรับทราบการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา
แนวปฏิบัติในการรับทราบการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมพอลิเมอร์(หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2560)
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการรับทราบหลักสูตร - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2559
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2559
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษสำนักวิชาการจัดการ ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2559
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2554 (ระบบหน่วยกิต)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2559 (ระบบหน่วยกิต)
แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2555)
แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2555
แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม(หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2555)
แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2555)
แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ(หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2555)
แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2555)
แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
แต่งตั้งคณะกรรมการรายวิชาศึกษาทั่วไป
แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สำนักวิชาการจัดการ
แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาอนามัยชุมชน สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ(เพิ่มเติม)
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2559
แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
คู่มือการเสนอคำสั่ง/ประกาศ
คู่มือการเสนอคำสั่ง/ประกาศ
แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ(หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2555)
ต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ(หลักสูตรใหม่พ.ศ.2554)
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560
แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2554)
แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า(หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2555)
แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2555)
แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2555)
แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ(หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2555)
แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาสถาปัตยกรรม(หลักสูตร5ปี)(หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2559)
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมพอลิเมอร์(หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2560
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการด้านยาและเครื่องสำอาง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการด้านยาและเครื่องสำอาง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 )
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ(หลักสูตรใหม่พ.ศ.2562)
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมผู้สูงอายุ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561)
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขากิจการสาธารณะ (Public Affairs) หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขา Logistics Analytics and Management หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมนวัตกรรม (Innovation Engineering) หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560)
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาสำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรใหม่พ.ศ.2561)
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรใหม่ 2560)
แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล
แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรใหม่หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาสารสนเทศทางการแพทย์
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาตะวันออกกลางศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาตะวันออกกลางศึกษา
แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดการศึกษานอกสถานทีตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ.2560
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาในต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ.2559
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
กระบวนการ/ขั้นตอนการเปิดหลักสูตรใหม่
กระบวนการ/ขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตร/ประเมินหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2560 (ฉบับผ่านการเห็นชอบจาก สกอ.)
แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ
แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
แต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560
เกณฑ์มาตรฐาน2548
จดหมายแจ้งให้ส่งสภาวิชาชีพ ก่อน สกอ.
(ร่าง) กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ.2561)
แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเลคทรอนิกส์
แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ
แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
สรุปรายวิชาเลือกเสรี สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2560
รายละเอียดกลุ่มวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2561)
แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2561 (หลักสูตรภาษาไทย แบบ 3 ภาคการศึกษา)
แบบฟอร์มหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2561
ISCED2013
tqf2552
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
แนวทางในการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก
Comprehensive Excamination
InternationalProgram
ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง อัตราค่าสอนสำหรับอาจารย์พิเศษ
apa6
apa6
ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง อัตราค่าสอนสำหรับอาจารย์พิเศษ
International Program
Comprehensive Excamination
แนวทางในการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก
ประกาศเมื่อ 22/05/2561 view []

เว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ safari,Chrome,Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร. 3790