อีเมล | ค้นหาบุคลากร | INTRANET | ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2561       แนวปฏิบัติในการรับทราบการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา      แผนการเสนอรายงานประเมินหลักสูตร และ รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ปีการศึกษา 2559      รหัสหลักสูตร (อัพเดท 24 พฤศจิกายน 2559)      การตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิจากกพ.      กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF:HEd)       รหัสแผนงาน (Segment) สำหรับเบิกค่าใช้จ่ายการปรับปรุงหลักสูตร      
   
สถิติผู้เยี่ยมชม    AmazingCounters.com

เว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ Safari, Chrome, Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร. 3790