อีเมล | ค้นหาบุคลากร | INTRANET | ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน | |

หน้าหลัก / สำนักวิชาการจัดการ / ค้นหา / บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

รายละเอียดการดำเนินการปรับปรุง/เปิดหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

รหัสหลักสูตร 25490231104274
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2558
ปรับปรุงมาจาก บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
แนวทางในการประกอบวิชาชีพ

1) ผู้ประกอบธุรกิจอิสระ
2) นักลงทุนอิสระ
3) เจ้าหน้าที่สินเชื่อ/พนักงานสถาบันการเงิน
4) นักวิเคราะห์โครงการลงทุน
5) พนักงานองค์กรภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน
6) นักพัฒนาองค์กรและวางแผนกลยุทธ์

ปีที่สภามวล. อนุมัติ 2563
ภาค/ปีที่เปิดสอน 1/2564
ภาค/ปี ที่ต้องประเมิน/ปรับปรุงให้แล้วเสร็จ 3/2568
รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ประจำหลักสูตรตามเล่ม มคอ.2 อาจารย์ประจำหลักสูตรปัจจุบัน

1. อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์
2. อาจารย์ ดร.พรเพ็ญ ทิพยนา
3. อาจารย์นลินี ทินนาม
4. อาจารย์ ดร.ชนวัฒน์ ชุณหวิกสิต
5. อาจารย์ประภาดา ศรีสุวรรณ
6. ผศ.รัชฎาทิพย์ อุปถัมภ์ประชา
7. อาจารย์สุชาติ ฉันสำราญ
8. อาจารย์ ดร.นิษฐิดา สุดใหม่
9. รศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
10. อาจารย์ ดร.พนิดา แช่มช้าง
11. ผศ.บุณฑรี จันทร์กลับ
12. อาจารย์ ดร.กัญญนิจ วิเชียรรัตน์
13. ผศ.ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต
14. ผศ.ดร.ภัทรวรรณ แท่นทอง

1. ผศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
2. ผศ.ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต
3. ผศ.บุณฑรี จันทร์กลับ
4. ผศ.รัชฎาทิพย์ อุปถัมภ์ประชา
5. อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์
6. อาจารย์ ดร.พรเพ็ญ ทิพยนา
7. อาจารย์ ดร.นิษฐิดา สุดใหม่
8. อาจารย์ ดร.พนิดา แช่มช้าง
9. อาจารย์ ดร.กัญญนิจ วิเชียรรัตน์
10. อาจารย์นลินี ทินนาม
11. อาจารย์ประภาดา ศรีสุวรรณ
12. อาจารย์สุชาติ ฉันสำราญ
13. อาจารย์เอกวุฒิ จันทร์ส้ม
14. อาจารย์ณิชชา วัฒนสิริภักดี

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเล่ม มคอ.2 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปัจจุบัน

1. อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์
2. อาจารย์ ดร.พรเพ็ญ ทิพยนา
3. อาจารย์นลินี ทินนาม
4. อาจารย์ ดร.ชนวัฒน์ ชุณหวิกสิต
5. อาจารย์ประภาดา ศรีสุวรรณ

1. อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์
2. อาจารย์ ดร.พรเพ็ญ ทิพยนา
3. อาจารย์ ดร.นิษฐิดา สุดใหม่
4. อาจารย์นลินี ทินนาม
5. อาจารย์ประภาดา ศรีสุวรรณนวัฒน์

หมายเหตุ รายชื่อที่เป็นตัวหนาหมายถึงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลงล่าสุด
การพิจารณาโดยคณะกรรมการประจำสำนักวิชา ประชุมครั้งที่/ปี : 16/2563 วันที่ : 27 พฤษภาคม 2563
การพิจารณาโดยคณะกรรมการวิชาการ ประชุมครั้งที่/ปี : -
เอกสารการประชุม :
การพิจารณาโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ ประชุมครั้งที่/ปี : 6/2563 วันที่ : 17 มิถุนายน 2563
เอกสารการประชุม : ไฟล์แนบ
การพิจารณาโดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประชุมครั้งที่/ปี : 4/2563 วันที่ : 11 กรกฎาคม 2563
เล่ม มคอ.2 ฉบับผ่านคณะกรรมการสภา มวล. : มคอ.2
การรับทราบจาก สกอ. วันที่ส่ง มคอ.2 ให้ สกอ. รับทราบ : 4 มกราคม 2564
ตามหนังสือ : - ไฟล์แนบ
วันที่ครบกำหนดรับทราบ : 19 มกราคม 2564
รายละเอียดการปรับปรุง/แก้ไขหลักสูตรระหว่างการรับทราบหลักสูตรจาก สกอ.
1. A1/1 หัวหน้าฝ่ายกำลังตรวจสอบ เมื่อวันที่ 7 ม..ค. 2564 ไฟล์แนบ
2. A2/1 ผู้อำนวยการกลุ่มกำลังตรวจสอบ เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2564 ไฟล์แนบ
3. A4/1 รองปลัดกรนะทรวงกำลังตรวจสอบ เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2564 ไฟล์แนบ
4. W/1 รอส่งจากสำนักวิชา ตีกลับเมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2564 ไฟล์แนบ
5. W1/2 ส่งไประดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2564 ไฟล์แนบ
6. S/2 ส่งไป สป.อว. เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2564 ไฟล์แนบ
7. A1/2 หัวหน้าฝ่ายกำลังตรวจสอบ เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2564 ไฟล์แนบ
8. A2/2 ผู้อำนวยการกลุ่มกำลังตรวจสอบ เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2564 ไฟล์แนบ
9. A3/2 ผู้อำนวยการสำนักกำลังตรวจสอบ เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2564 ไฟล์แนบ
10. S/3 ส่งไป สป.อว. เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2564 ไฟล์แนบ
11. A1/3 หัวหน้าฝ่ายกำลังตรวจสอบ เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2564 ไฟล์แนบ
12. A2/3 ผู้อำนวยการกลุ่มกำลังตรวจสอบ เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 2564 ไฟล์แนบ
13. E/3 ส่งให้มหาวิทยาลัยแก้ไข เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2564 ไฟล์แนบ
14. W/4 รอส่งจากสำนักวิชา ตีกลับเมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2564 ไฟล์แนบ
15. W1/3 ส่งไประดับสำนักวิชา เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2564 ไฟล์แนบ
16. A1/4 หัวหน้าฝ่ายกำลังตรวจสอบ เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2564 ไฟล์แนบ
17. P/1 รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2564 ไฟล์แนบ
สถานะของการรับทราบหลักสูตรจาก สกอ. ปัจจุบัน : P/1 รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2564
การรับรองคุณวุฒิจาก กคศ.
การรับรองคุณวุฒิจาก กพ.
แบบรายงานการพิจารณาอนุมัติหลักสูตรเว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ safari,Chrome,Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร. 3790