อีเมล | ค้นหาบุคลากร | INTRANET | ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน | |

หน้าหลัก / สำนักวิชาการจัดการ / ค้นหา / บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการดำเนินการปรับปรุง/เปิดหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

รหัสหลักสูตร 25630234000986
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2558
รายงานศึกษาความเป็นไปได้ ดาวน์โหลด
แนวทางในการประกอบวิชาชีพ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ ได้ออกแบบไว้เพื่อให้นักศึกษาที่จบการศึกษาสามารถทำงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดการครัว ภัตตาคาร ธุรกิจการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาหารและบริหารจัดการภัตตาคาร หรือธุรกิจที่พัก โรงแรมและรีสอร์ท โดยผู้จบการศึกษาสามารถเลือกตำแหน่งงานในด้านต่างๆ อันได้แก่
1)การประกอบอาหาร อาหารไทย อาหารตะวันตก อาหารตะวันออก และอาหารนานาชาติ
2)การประกอบอาหารประเภทเบเกอรี่ ขนมอบ ขนมหวาน และขนมไทย
3)เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการผลิตและบริการอาหาร ในอุตสาหกรรมอาหาร
4)นักพัฒนาตำรับอาหารและรายการอาหารในอุตสาหกรรมอาหาร
5)นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารในอุตสาหกรรมอาหาร
6)ผู้ประกอบการหรือประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านการผลิตและจำหน่ายอาหาร
7)อาจารย์/นักวิชาการ ด้านครัวและศิลปะการประกอบอาหาร

ปีที่สภามวล. อนุมัติ 2562
ภาค/ปีที่เปิดสอน 1/2563
ภาค/ปี ที่ต้องประเมิน/ปรับปรุงให้แล้วเสร็จ 3/2567
รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ประจำหลักสูตรตามเล่ม มคอ.2 อาจารย์ประจำหลักสูตรปัจจุบัน

1. อาจารย์ปวิธ ตันสกุล
2. ผศ.ดร.ภานุวัฒน์ ภักดีอักษร
3. อาจารย์ตันยมน เพชรรัตน์
4. อาจารย์ภูริต มาศวงศ์ศา
5. อาจารย์เมตรัย เกษเพชร

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริโสภา จุนเด็น
2. อาจารย์ปวิธ ตันสกุล
3. อาจารย์ตันยมน เพชรรัตน์
4. อาจารย์หทัยกาญจน์ นุ่นเดช
5. อาจารย์เสาวนีย์ รอดหยู่

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเล่ม มคอ.2 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปัจจุบัน

1. อาจารย์ปวิธ ตันสกุล
2. ผศ.ดร.ภานุวัฒน์ ภักดีอักษร
3. อาจารย์ตันยมน เพชรรัตน์
4. อาจารย์ภูริต มาศวงศ์ศา
5. อาจารย์เมตรัย เกษเพชร

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริโสภา จุนเด็น
2. อาจารย์ปวิธ ตันสกุล
3. อาจารย์ตันยมน เพชรรัตน์
4. อาจารย์หทัยกาญจน์ นุ่นเดช
5. อาจารย์เสาวนีย์ รอดหยู่

การพิจารณาโดยคกก.ประจำสำนักวิชา ประชุมครั้งที่/ปี : 8/2562 วันที่ : 20 มีนาคม 2562
การพิจารณาโดยคณะกรรมการวิชาการ ประชุมครั้งที่/ปี : 4/2562 วันที่ : 3 เมษายน 2562
เอกสารการประชุม :
การพิจารณาโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ ประชุมครั้งที่/ปี : 4/2562 วันที่ : 24 เมษายน 2562
เอกสารการประชุม :
การพิจารณาโดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประชุมครั้งที่/ปี : 4/2562 วันที่ : 11 พฤษภาคม 2562
เล่ม มคอ.2 ฉบับผ่านคณะกรรมการสภา มวล. : มคอ.2
การรับทราบจาก สกอ. วันที่ส่ง มคอ.2 ให้ สกอ. รับทราบ : 11 มิถุนายน 2563
ตามหนังสือ : - ไฟล์แนบ

วันที่ครบกำหนดรับทราบ : 26 มิถุนายน 2563
รายละเอียดการปรับปรุง/แก้ไขหลักสูตรระหว่างการรับทราบหลักสูตรจาก สกอ.
1. A1/1 หัวหน้าฝ่ายกำลังตรวจสอบ เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2563 ไฟล์แนบ
2. A2/1 ผู้อำนวยการกลุ่มกำลังตรวจสอบ เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2563 ไฟล์แนบ
3. W/1 รอส่งจากสำนักวิชา ตีกลับเมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2563 ไฟล์แนบ
4. W1/2 ส่งไประดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2564 ไฟล์แนบ
5. S/2 ส่งไป สป.อว. เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2564 ไฟล์แนบ
6. A1/2 หัวหน้าฝ่ายกำลังตรวจสอบ เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2564 ไฟล์แนบ
7. A2/2 ผู้อำนวนการกลุ่มกำลังตรวจสอบ เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2564 ไฟล์แนบ
8. A3/2 ผู้อำนวยการสำนักกำลังตรวจสอบ เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2564 ไฟล์แนบ
9. E/2 ส่งให้มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2564 ไฟล์แนบ
10. S/3 ส่งไป สป.อว. เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2564 ไฟล์แนบ
11. A1/3 หัวหน้าฝ่ายกำลังตรวจสอบ เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2564 ไฟล์แนบ
12. A3/3 ผู้อำนวยการสำนักกำลังตรวจสอบ เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2564 ไฟล์แนบ
13. E/3 ส่งให้มหาวิทยาลัยแก้ไข เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2564 ไฟล์แนบ
14. W/4 รอส่งจากสำนักวิชา ตีกลับเมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2564 ไฟล์แนบ
15. W1/4 ส่งไประดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 มิิ.ย. 2564 ไฟล์แนบ
16. S/4 ส่งไป สป.อว. เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2564 ไฟล์แนบ
17. A1/4 หัวหน้าฝ่ายกำลังตรวจสอบ เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2564 ไฟล์แนบ
18. A2/4 ผู้อำนวยการกลุ่มกำลังตรวจสอบ เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2564 ไฟล์แนบ
19. S/5 ส่งไป สป.อว. เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2564 ไฟล์แนบ
20. A2/5 ผู้อำนวยการกลุ่มกำลังตรวจสอบ เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2564 ไฟล์แนบ
21. P/1 รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2564 ไฟล์แนบ
สถานะของการรับทราบหลักสูตรจาก สกอ. ปัจจุบัน : P/1 รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2564
การรับรองคุณวุฒิจาก กคศ.
การรับรองคุณวุฒิจาก กพ.
แบบรายงานการพิจารณาอนุมัติหลักสูตรเว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ safari,Chrome,Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร. 3790