อีเมล | ค้นหาบุคลากร | INTRANET | ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน | |

หน้าหลัก / สำนักวิชาการจัดการ / ค้นหา / บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

รายละเอียดการดำเนินการปรับปรุง/เปิดหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

รหัสหลักสูตร 25620231100625
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2558
ปรับปรุงมาจาก บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
แนวทางในการประกอบวิชาชีพ

เมื่อสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในงานด้านต่างๆ ได้แก่ งานโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน งานวางแผนการผลิต/จัดซื้อ/ขนส่ง เป็นต้น รวมทั้งงานในตำแหน่งอื่นๆที่เกี่ยวข้องและสามารถที่จะประกอบธุรกิจส่วนตัวได้อีกด้วย

ปีที่สภามวล. อนุมัติ 2561
ภาค/ปีที่เปิดสอน 1/2562
ภาค/ปี ที่ต้องประเมิน/ปรับปรุงให้แล้วเสร็จ 3/2566
รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ประจำหลักสูตรตามเล่ม มคอ.2 อาจารย์ประจำหลักสูตรปัจจุบัน
1. อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์
2. อาจารย์ ดร.พรเพ็ญ ทิพยนา
3. อาจารย์นลินี ทินนาม
4. อาจารย์ ดร.ชนวัฒน์ ชุณหวิกสิต
5. อาจารย์ประภาดา ศรีสุวรรณ
6. ผศ.ดร.ภัทรวรรณ แท่นทอง
7. อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ กลิ่นหอม (ลาออก 1 ก.ค. 2562 เลขที่ 533/2562)
8. อาจารย์สุชาติ ฉันสำราญ
9. อาจารย์นิษฐิดา สุดใหม่
10. ผศ.รัชฎาทิพย์ อุปถัมภ์ประชา
11. รศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
12. ผศ.ดร.สมจินตนา คุ้มภัย
13. อาจารย์ ดร.พนิดา แช่มช้าง
14. ผศ.ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต
15. อาจารย์ฮุชเซ็น นิยมเดชา
16. อาจารย์กัญญนิจ วิเชียรรัตน์
17. ผศ.บุณฑรี จันทร์กลับ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา แช่มช้าง
2. อาจารย์ ดร.วศิน ประดิษฐศิลป์  
3. อาจารย์ฮุชเซ็น นิยมเดชา
4. อาจารย์ ดร.กัญญนิจ วิเชียรรัตน์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณฑรี จันทร์กลับ
6. อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์
7. อาจารย์ ดร. พรเพ็ญ  ทิพยนา
8. อาจารย์นลินี  ทินนาม
9. อาจารย์ประภาดา ศรีสุวรรณ
10. อาจารย์วชรวรรษ  พรหมมา
11. อาจารย์สุชาติ  ฉันสำราญ
12. อาจารย์ ดร.นิษฐิดา สุดใหม่        
13. อาจารย์อลิศรา สระโมฬี
14. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์    
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎาทิพย์ อุปถัมภ์ประชา
16. อาจารย์เอกวุฒิ จันทร์ส้ม
17. อาจารย์ณิชชา วัฒนสิริภักดี

ไฟล์แนบการแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเล่ม มคอ.2 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปัจจุบัน
1. อาจารย์ ดร.พนิดา แช่มช้าง
2. ผศ.ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต
3. อาจารย์ฮุชเซ็น นิยมเดชา
4. อาจารย์กัญญนิจ วิเชียรรัตน์
5. ผศ.บุณฑรี จันทร์กลับ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา แช่มช้าง
2. อาจารย์ฮุชเซ็น นิยมเดชา
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณฑรี จันทร์กลับ
4. อาจารย์ณิชชา วัฒนสิริภักดิ์
5. อาจารย์ ดร.กัญญนิจ วิเชียรรัตน์

ไฟล์แนบการแต่งตั้ง
หมายเหตุ รายชื่อที่เป็นตัวหนาหมายถึงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลงล่าสุด
การพิจารณาโดยคณะกรรมการประจำสำนักวิชา ประชุมครั้งที่/ปี : 8/2561 วันที่ : 31 พฤษภาคม 2561
การพิจารณาโดยคณะกรรมการวิชาการ ประชุมครั้งที่/ปี : 6/2561 วันที่ : 6 มิถุนายน 2561
เอกสารการประชุม : ไฟล์แนบ
การพิจารณาโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ ประชุมครั้งที่/ปี : 7/2561 วันที่ : 25 กรกฎาคม 2561
เอกสารการประชุม : ไฟล์แนบ
การพิจารณาโดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประชุมครั้งที่/ปี : 6/2561 วันที่ : 11 สิงหาคม 2561
เล่ม มคอ.2 ฉบับผ่านคณะกรรมการสภา มวล. : มคอ.2
การรับทราบจาก สกอ. วันที่ส่ง มคอ.2 ให้ สกอ. รับทราบ : 4 กันยายน 2562
ตามหนังสือ : ไฟล์แนบ
วันที่ครบกำหนดรับทราบ : 19 กันยายน 2562
รายละเอียดการปรับปรุง/แก้ไขหลักสูตรระหว่างการรับทราบหลักสูตรจาก สกอ.
1. E/1 ส่งให้มหาวิทยาลัยแก้ไข เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2562 ไฟล์แนบ
2. W/2 รอส่งจากสำนักวิชา ตีกลับเมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2562 ไฟล์แนบ
3. S/2 ส่งไป สกอ. เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2563 ไฟล์แนบ
4. A1/2 หัวหน้าฝ่ายกำลังตรวจสอบ เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2563 ไฟล์แนบ
5. A2/2 ผู้อำนวยการกลุ่มกำลังตรวจสอบ เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2563 ไฟล์แนบ
6. W/3 รอส่งจากสำนักวิชา ตีกลับเมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2563 ไฟล์แนบ
7. W1/4 ส่งไประดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2563 ไฟล์แนบ
8. S/3 ส่งไป สกอ. เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2563 ไฟล์แนบ
9. A1/3 หัวหน้าฝ่ายกำลังตรวจสอบ เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2563 ไฟล์แนบ
สถานะของการรับทราบหลักสูตรจาก สกอ. ปัจจุบัน : รับทราบแล้วเมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2563
การรับรองคุณวุฒิจาก กคศ.
การรับรองคุณวุฒิจาก กพ.
แบบรายงานการพิจารณาอนุมัติหลักสูตรเว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ safari,Chrome,Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร. 3790