อีเมล | ค้นหาบุคลากร | INTRANET | ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน | |

หน้าหลัก / สำนักวิชาการจัดการ / ค้นหา / บัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

รายละเอียดการดำเนินการปรับปรุง/เปิดหลักสูตร
บัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

รหัสหลักสูตร 25490231104285
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2558
ปรับปรุงมาจาก บัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
แนวทางในการประกอบวิชาชีพ

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพบัญชีได้ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งในลักษณะของการประกอบวิชาชีพอิสระ และการทำงานในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ดังต่อไปนี้

1. ด้านการทำบัญชี

2. ด้านการสอบบัญชี

3. ด้านการบัญชีบริหาร

4. ด้านการภาษีอากร

5. ด้านการวางระบบบัญชี

6. ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี

7. ด้านการตรวจสอบภายใน

8. ด้านการให้คำปรึกษาทางการเงินและบัญชี

9. ด้านการบัญชีนิติวิทยา

10. ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ปีที่สภามวล. อนุมัติ 2561
ภาค/ปีที่เปิดสอน 1/2562
ภาค/ปี ที่ต้องประเมิน/ปรับปรุงให้แล้วเสร็จ 3/2566
รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ประจำหลักสูตรตามเล่ม มคอ.2 อาจารย์ประจำหลักสูตรปัจจุบัน
1. ผศ.ดร.ปานแก้วตา ลัคนาวานิช
2. อาจารย์สุวัจนา ธรรมโชติ
3. ผศ.วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ
4. ผศ.รัชดา สุวรรณเกิด
5. อาจารย์ศิริพร สว่างอารีย์รักษ์
6. รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์
7. อาจารย์สายพิชญ์ สัจจวิเศษ
8. อาจารย์อลิศรา สระโมฬี
9. อาจารย์ประภาดา ศรีสุวรรณ
1. ผศ.ดร.ปานแก้วตา ลัคนาวานิช
2. อาจารย์สุวัจนา ธรรมโชติ
3. ผศ.วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ
4. ผศ.รัชดา สุวรรณเกิด
5. อาจารย์ศิริพร สว่างอารีย์รักษ์
6. รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์
7. อาจารย์สายพิชญ์ สัจจวิเศษ
8. อาจารย์อลิศรา สระโมฬี
9. อาจารย์ประภาดา ศรีสุวรรณ
10. อาจารย์ ดร.กนกวรรณ มีสุข
11. อาจารย์วชรวรรษ พรหมมา
12. ผศ.ดร.ไตรรงค์ สวัสดิกุล
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเล่ม มคอ.2 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปัจจุบัน
1. ผศ.ดร.ปานแก้วตา ลัคนาวานิช
2. อาจารย์สุวัจนา ธรรมโชติ
3. ผศ.วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ
4. ผศ.รัชดา สุวรรณเกิด
5. อาจารย์ศิริพร สว่างอารีย์รักษ์

1. ผศ.ดร.ไตรรงค์ สวัสดิกุล
2. อาจารย์สุวัจนา ธรรมโชติ
3. ผศ.วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ
4. ผศ.รัชดา สุวรรณเกิด
5. อาจารย์ศิริพร สว่างอารีย์รักษ์

หมายเหตุ รายชื่อที่เป็นตัวหนาหมายถึงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลงล่าสุด
การพิจารณาโดยคณะกรรมการประจำสำนักวิชา ประชุมครั้งที่/ปี : 9/2561 วันที่ : 19 มิถุนายน 2561
การพิจารณาโดยคณะกรรมการวิชาการ ประชุมครั้งที่/ปี : 8/2561 วันที่ : 4 กรกฎาคม 2561
เอกสารการประชุม : ไฟล์แนบ
การพิจารณาโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ ประชุมครั้งที่/ปี : 7/2561 วันที่ : 25 กรกฎาคม 2561
เอกสารการประชุม : ไฟล์แนบ
การพิจารณาโดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประชุมครั้งที่/ปี : 6/2561 วันที่ : 11 สิงหาคม 2561
เล่ม มคอ.2 ฉบับผ่านคณะกรรมการสภา มวล. : มคอ.2
การรับทราบจาก สกอ. วันที่ส่ง มคอ.2 ให้ สกอ. รับทราบ : 19 พฤศจิกายน 2562
ตามหนังสือ : - ไฟล์แนบ
วันที่ครบกำหนดรับทราบ : 4 ธันวาคม 2562
รายละเอียดการปรับปรุง/แก้ไขหลักสูตรระหว่างการรับทราบหลักสูตรจาก สกอ.
1. E/1 สกอ. ส่งให้มหาวิทยาลัยแก้ไข เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ไฟล์แนบ
2. W1/2 ส่งไประดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ไฟล์แนบ
3. S/2 ส่งไป สกอ. เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ไฟล์แนบ
สถานะของการรับทราบหลักสูตรจาก สกอ. ปัจจุบัน : รับทราบแล้วเมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2563
การรับรองคุณวุฒิจาก กคศ.
การรับรองคุณวุฒิจาก กพ. วันที่ส่ง มคอ.2 ให้ กพ. รับทราบ : 5 ตุลาคม 2563
ตามหนังสือ : อว 0224.5/1237 ไฟล์แนบ
วันที่ครบกำหนดรับทราบ : 2 กุมภาพันธ์ 2564
สถานะของการรับรองคุณวุฒิจาก กพ. ปัจจุบัน : รับทราบแล้วตามหนังสือ ที่ นร 1004.3/259 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563
หลักฐานการรับรองคุณวุฒิจาก กพ. : ดาวน์โหลด
การรับรองคุณวุฒิจากสภาวิชาชีพ
แบบรายงานการพิจารณาอนุมัติหลักสูตรเว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ safari,Chrome,Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร. 3790