อีเมล | ค้นหาบุคลากร | INTRANET | ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน | |

หน้าหลัก / สำนักวิชาการจัดการ / ค้นหา / เศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

รายละเอียดการดำเนินการปรับปรุง/เปิดหลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

รหัสหลักสูตร 25450231101772
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2558
ปรับปรุงมาจาก เศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
แนวทางในการประกอบวิชาชีพ

ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย ได้แก่ เป็นนักเศรษฐศาสตร์ นักวิจัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนที่ปรึกษา นักวิเคราะห์การขาย นักวิเคราะห์การลงทุน นักธุรกิจ สื่อสารมวลชน ข้าราชการ นักการเมือง และประกอบอาชีพอิสระอื่นๆตัวอย่างที่ปรากฎในตำแหน่งระดับสูง เช่นนักการธนาคาร เป็นผู้บริหารในธนาคารชาติ กระทรวงการคลัง ธนาคารพาณิชย์ ทั้งของรัฐและเอกชนส่วนในตลาดทุนหรือตลาดหลักทรัพย์สามารถวิเคราะห์ วิจัยดูตลาดเงินและตลาดทุนที่มีแนวโน้มตามภาวะเศรษฐกิจได้อย่างไรบ้างในกรณีของนักวิจัยและนักวิเคราะห์ นโยบายและแผน หรือที่ปรึกษา สามารถจัดทำโครงการลงทุนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ซึ่งล้วนแต่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ในด้านเศรษฐศาสตร์ มาทำการศึกษา ซึ่งรวมทั้งนักธุรกิจเอง ยิ่งมีความจำเป็นที่จะต้องมีพื้นฐานทางด้านเศรษฐศาสตร์ เพราะเป็นเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรให้มีกำไรสูงสุด ดังนั้นนักการเมือง ข้าราชการรวมทั้งผู้ประกอบอาชีพอิสระเองต่างสามารถใช้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ มาประยุกต์ ได้ทั้งสิ้น จากที่กล่าวมาข้างต้น

ปีที่สภามวล. อนุมัติ 2561
ภาค/ปีที่เปิดสอน 1/2562
ภาค/ปี ที่ต้องประเมิน/ปรับปรุงให้แล้วเสร็จ 3/2566
รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ประจำหลักสูตรตามเล่ม มคอ.2 อาจารย์ประจำหลักสูตรปัจจุบัน
1. ผศ.ดร.ชูลีรัตน์ คงเรือง
2. ผศ.สมใจ หนูผึ้ง
3. ผศ.ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม
4. อาจารย์ ดร.พงศ์พันธุ์ คำพรรณ์
5. อาจารย์ชวพงษ์ นุ้ยสุข

1. ผศ.ดร.ชูลีรัตน์ คงเรือง
2. ผศ.สมใจ หนูผึ้ง
3. ผศ.ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม
4. อาจารย์ ดร.พงศ์พันธุ์ คำพรรณ์
5. อาจารย์ชวพงษ์ นุ้ยสุข

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเล่ม มคอ.2 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปัจจุบัน
1. ผศ.ดร.ชูลีรัตน์ คงเรือง
2. ผศ.สมใจ หนูผึ้ง
3. ผศ.ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม
4. อาจารย์ ดร.พงศ์พันธุ์ คำพรรณ์
5. อาจารย์ชวพงษ์ นุ้ยสุข

1. ผศ.ดร.ชูลีรัตน์ คงเรือง
2. ผศ.สมใจ หนูผึ้ง
3. ผศ.ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม
4. อาจารย์ ดร.พงศ์พันธุ์ คำพรรณ์
5. อาจารย์ชวพงษ์ นุ้ยสุข

หมายเหตุ รายชื่อที่เป็นตัวหนาหมายถึงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลงล่าสุด
การพิจารณาโดยคณะกรรมการประจำสำนักวิชา ประชุมครั้งที่/ปี : 9/2561 วันที่ : 19 มิถุนายน 2561
การพิจารณาโดยคณะกรรมการวิชาการ ประชุมครั้งที่/ปี : 8/2561 วันที่ : 4 กรกฎาคม 2561
เอกสารการประชุม : ไฟล์แนบ
การพิจารณาโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ ประชุมครั้งที่/ปี : 7/2561 วันที่ : 25 กรกฎาคม 2561
เอกสารการประชุม : ไฟล์แนบ
การพิจารณาโดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประชุมครั้งที่/ปี : 6/2561 วันที่ : 11 สิงหาคม 2561
เล่ม มคอ.2 ฉบับผ่านคณะกรรมการสภา มวล. : มคอ.2
การรับทราบจาก สกอ. วันที่ส่ง มคอ.2 ให้ สกอ. รับทราบ : 24 พฤศจิกายน 2563
ตามหนังสือ : - ไฟล์แนบ
วันที่ครบกำหนดรับทราบ : 9 ธันวาคม 2563
รายละเอียดการปรับปรุง/แก้ไขหลักสูตรระหว่างการรับทราบหลักสูตรจาก สกอ.
1. A1/1 หัวหน้าฝ่ายกำลังตรวจสอบ เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2563 ไฟล์แนบ
2. A2/1 ผู้อำนวยการกลุ่มกำลังตรวจสอบ เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2564 ไฟล์แนบ
3. E/1 ส่งให้มหาวิทยาลัยแก้ไข เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2564 ไฟล์แนบ
4. W/1 รอส่งจากสำนักวิชา ตีกลับเมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2564 ไฟล์แนบ
5. S/2 ส่งไป สป.อว. เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2564 ไฟล์แนบ
6. A1/2 หัวหน้าฝ่ายกำลังตรวจสอบ เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2564 ไฟล์แนบ
7. A2/2 ผู้อำนวยการกลุ่มกำลังตรวจสอบ เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2564 ไฟล์แนบ
8. W/2 รอส่งจากสำนักวิชา ตีกลับเมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2564 ไฟล์แนบ
9. W1/2 ส่งไประดับสำนักวิชา เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2564 ไฟล์แนบ
10. W/4 รอส่งจากสำนักวิชา ตีกลับเมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2564 ไฟล์แนบ
11. S/3 ส่งไป สป.อว. เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2564 ไฟล์แนบ
12. A1/3 หัวหน้าฝ่ายกำลังตรวจสอบ เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2564 ไฟล์แนบ
13. A2/3 ผู้อำนวยการกลุ่มกำลังตรวจสอบ เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 2564 ไฟล์แนบ
14. P/1 รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2564 ไฟล์แนบ
สถานะของการรับทราบหลักสูตรจาก สกอ. ปัจจุบัน : P/1 รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2564
การรับรองคุณวุฒิจาก กคศ.
การรับรองคุณวุฒิจาก กพ.
แบบรายงานการพิจารณาอนุมัติหลักสูตรเว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ safari,Chrome,Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร. 3790