อีเมล | ค้นหาบุคลากร | INTRANET | ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน | |

หน้าหลัก / สำนักวิชาการจัดการ / ค้นหา / การจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561)

รายละเอียดการดำเนินการปรับปรุง/เปิดหลักสูตร
การจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561)

รหัสหลักสูตร 25610236001291
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2558
รายงานศึกษาความเป็นไปได้ ดาวน์โหลด
แนวทางในการประกอบวิชาชีพ

นักวิชาการ อาจารย์ นักวิจัย ธุรกิจส่วนตัว และผู้บริหารในองค์กรของภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในภาคธุรกิจทั่วไป ธุรกิจโรงแรมและการบริการ และธุรกิจการเงิน

ปีที่สภามวล. อนุมัติ 2561
ภาค/ปีที่เปิดสอน 1/2561
ภาค/ปี ที่ต้องประเมิน/ปรับปรุงให้แล้วเสร็จ 3/2565
รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ประจำหลักสูตรตามเล่ม มคอ.2 อาจารย์ประจำหลักสูตรปัจจุบัน
1. อาจารย์ ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต
2. ผศ.ดร.ชูลีรัตน์ คงเรือง
3. อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์
4.อาจารย์ ดร.พงศ์พันธุ์ คำพรรณ์
5. อาจารย์ ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์
6. ผศ.ดร.ภัทรวรรณ แท่นทอง
7. ผศ.ดร.รุ่งรวี จิตภักดี
8. อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ กลิ่นหอม (ลาออก 1 ก.ค. 2562 เลขที่ 533/2562)
9. ผศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
10. อาจารย์ ดร.สมจินตนา คุ้มภัย
11. อาจารย์ ดร.อรอนงค์ เฉียบแหลม
12. ผศ.ดร.ปานแก้วตา ลัคนาวานิช
13. ผศ.ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริษฐ์ วิปุลานุสาสน์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวรรณ แท่นทอง
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูลีรัตน์ คงเรือง
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ เฉียบแหลม
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานแก้วตา ลัคนาวานิช
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเล่ม มคอ.2 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปัจจุบัน
1. ผศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
2. อาจารย์ ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์
3. อาจารย์ ดร.สมจินตนา คุ้มภัย
1. รศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
2. ผศ.ดร.รุ่งรวี จิตภักดี
3. ผศ.ดร.ปานแก้วตา ลัคนาวานิช
ไฟล์แนบการแต่งตั้ง
การพิจารณาโดยคกก.ประจำสำนักวิชา ประชุมครั้งที่/ปี : 7/2561 วันที่ : 24 พฤษภาคม 2561
การพิจารณาโดยคณะกรรมการวิชาการ ประชุมครั้งที่/ปี : 6/2561 วันที่ : 6 มิถุนายน 2561
เอกสารการประชุม :
การพิจารณาโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ ประชุมครั้งที่/ปี : 6/2561 วันที่ : 27 มิถุนายน 2561
เอกสารการประชุม :
การพิจารณาโดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประชุมครั้งที่/ปี : 5/2561 วันที่ : 14 กรกฎาคม 2561
เล่ม มคอ.2 ฉบับผ่านคณะกรรมการสภา มวล. : มคอ.2
การรับทราบจาก สกอ. วันที่ส่ง มคอ.2 ให้ สกอ. รับทราบ : 25 มกราคม 2562
ตามหนังสือ : - ไฟล์แนบ

วันที่ครบกำหนดรับทราบ : 9 กุมภาพันธ์ 2562
รายละเอียดการปรับปรุง/แก้ไขหลักสูตรระหว่างการรับทราบหลักสูตรจาก สกอ.
1. W/2 รอส่งจากสำนักวิชา เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2562 ไฟล์แนบ
2. W/4 รอส่งจากสำนักวิชา ตีกลับเมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2564 ไฟล์แนบ
3. W1/3 ส่งไประดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2564 ไฟล์แนบ
4. W/5 รอส่งจากสำนักวิชา เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2564 ไฟล์แนบ
5. W1/4 ส่งไประดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2564 ไฟล์แนบ
6. S/2 ส่งไป สป.อว. เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2564 ไฟล์แนบ
7. A1/2 หัวหน้าฝ่ายกำลังตรวจสอบ เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2564 ไฟล์แนบ
8. A2/2 ผู้อำนวยการกลุ่มกำลังตรวจสอบ เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2564 ไฟล์แนบ
9. W/11 รอส่งจากสำนักวิชา ตีกลับ เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2564 ไฟล์แนบ
10. W1/5 ส่งไประดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2564 ไฟล์แนบ
11. S/3 ส่งไป สป.อว. เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2564 ไฟล์แนบ
12. A2/3 ผู้อำนวยการกลุ่มกำลังตรวจสอบ เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2564 ไฟล์แนบ
13. A3/3 ผู้อำนวยการสำนักกำลังตรวจสอบ เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2564 ไฟล์แนบ
14. W/13 รอส่งจากสำนักวิชา ตีกลับเมื่อวันที่ 2 ค.ต. 2564 ไฟล์แนบ
15. S/4 ส่งไป สป.อว. เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2564 ไฟล์แนบ
16. A2/4 ผู้อำนวยการกลุ่มกำลังตรวจสอบ เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2564 ไฟล์แนบ
17. P/1 รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2564 ไฟล์แนบ
สถานะของการรับทราบหลักสูตรจาก สกอ. ปัจจุบัน : P/1 รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2564
การรับรองคุณวุฒิจาก กคศ.
การรับรองคุณวุฒิจาก กพ.
แบบรายงานการพิจารณาอนุมัติหลักสูตรเว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ safari,Chrome,Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร. 3790