อีเมล | ค้นหาบุคลากร | INTRANET | ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน | |

หน้าหลัก / สำนักวิชาการจัดการ / ค้นหา / บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

รายละเอียดการดำเนินการปรับปรุง/เปิดหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

รหัสหลักสูตร 25490231111531
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2558
ปรับปรุงมาจาก บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
แนวทางในการประกอบวิชาชีพ

มหาบัณฑิตบริหารธุรกิจของหลักสูตรสามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในองค์การภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประกอบธุรกิจส่วนตัว อาทิ ในองค์การภาครัฐสามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักวิเคราะห์ นักวางแผน เจ้าหน้าที่ด้านการบริหาร ส่วนองค์การภาคเอกชนซึ่งได้แก่ บริษัท ธนาคาร สถาบันการเงิน เป็นต้น สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ นักการตลาด เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่ปรึกษา ตลอดจนผู้บริหารขององค์การ นอกจากนี้สามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปสร้างและประกอบธุรกิจของตนเองตามความถนัดของแต่ละบุคคล

ปีที่สภามวล. อนุมัติ 2560
ภาค/ปีที่เปิดสอน 1/2561
ภาค/ปี ที่ต้องประเมิน/ปรับปรุงให้แล้วเสร็จ 3/2565
รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ประจำหลักสูตรตามเล่ม มคอ.2 อาจารย์ประจำหลักสูตรปัจจุบัน

1. รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์

2. อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ กลิ่นหอม

3. อาจารย์ ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต

4. อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง

5. อาจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี

6. อาจารย์ ดร.จินตนีย์ รู้ซื่อ

7. อาจารย์ ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์

8. อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์

9. อาจารย์ ดร.พรเพ็ญ ทิพยนา

10. อาจารย์ ดร.สมจินตนา คุ้มภัย

11. ผศ.ดร.สุพิศ ฤทธิ์แก้ว

12. ผศ.ดร.ภัทรวรรณ แท่นทอง

13. อาจารย์ ดร.พนิดา แช่มช้าง

14. ผศ.ดร. ชูลีรัตน์ คงเรือง

15. อาจารย์ ดร.พงศ์พันธ์ุ คำพรรณ์

16. อาจารย์ ดร.อรอนงค์ เฉียบแหลม

1. รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์

2. รศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์

3. ผศ.ดร.รุ่งรวี จิตภักดี

4. ผศ.ดร.สมจินตนา คุ้มภัย

5. ผศ.ดร.อรอนงค์ เฉียบแหลม

6. ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์

7. ผศ.ดร.ชูลีรัตน์ คงเรือง

8. ผศ.ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต

9. อาจารย์ ดร.ชลกานต์ เบ็ญจศักดิ์

10. อาจารย์ ดร.ญาณินี ทรงขจร

11. อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง

12. อาจารย์ ดร.จินตนีย์ รู้ซื่อ

13. อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์

14. อาจารย์ ดร.พรเพ็ญ ทิพยนา

15. อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ กลิ่นหอม

16. อาจารย์ ดร.พนิดา แช่มช้าง

17. อาจารย์ ดร.พงศ์พันธุ์ คำพรรณ์

18. อาจารย์ ดร.เยี่ยมดาว ณรงคะชวณะ

19. ผศ.ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม

20. อาจารย์กนกวรรณ มีสุข

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเล่ม มคอ.2 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปัจจุบัน

1. รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์
2. อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ กลิ่นหอม
3. อาจารย์ ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต

ศูนย์นครศรีธรรมราข

1. รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์

2. อาจารย์ ดร.ชลกานต์ เบ็ญจศักดิ์

3. อาจารย์ ดร.ญาณินี ทรงขจร

ศูนย์สุราษฎ์ธานี

1. อาจารย์ ดร.กนกวรรณ มีสุข

2. อาจารย์ ดร.จินตนีย์ รู้ซื่อ

3. อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง

หมายเหตุ รายชื่อที่เป็นตัวหนาหมายถึงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลงล่าสุด
การพิจารณาโดยคณะกรรมการประจำสำนักวิชา ประชุมครั้งที่/ปี : 19/2560 วันที่ : 4 ธันวาคม 2560
การพิจารณาโดยคณะกรรมการวิชาการ ประชุมครั้งที่/ปี : 10/2560 วันที่ : 6 ธันวาคม 2560
เอกสารการประชุม : ไฟล์แนบ
การพิจารณาโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ ประชุมครั้งที่/ปี : 12/2560 วันที่ : 14 ธันวาคม 2560
เอกสารการประชุม : ไฟล์แนบ
การพิจารณาโดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประชุมครั้งที่/ปี : 6/2560 วันที่ : 23 ธันวาคม 2560
เล่ม มคอ.2 ฉบับผ่านคณะกรรมการสภา มวล. : มคอ.2
การรับทราบจาก สกอ. วันที่ส่ง มคอ.2 ให้ สกอ. รับทราบ : 14 พฤศจิกายน 2562
ตามหนังสือ : - ไฟล์แนบ
วันที่ครบกำหนดรับทราบ : 29 พฤศจิกายน 2562
รายละเอียดการปรับปรุง/แก้ไขหลักสูตรระหว่างการรับทราบหลักสูตรจาก สกอ.
1. E/1 สกอ. ส่งให้มหาวิทยาลัยแก้ไข เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ไฟล์แนบ
2. S/2 ส่งไป สกอ. เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 ไฟล์แนบ
3. A2/2 ผู้อำนวยการกลุ่ม สกอ. กำลังตรวจสอบเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ไฟล์แนบ
4. A3/2 ผู้อำนวยการสำนัก สกอ. กำลังตรวจสอบ เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2563 ไฟล์แนบ
5. E/2 ส่งให้มหาวิทยาลัยแก้ไข เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2563 ไฟล์แนบ
6. W1/3 ส่งไประดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2563 ไฟล์แนบ
7. S/3 ส่งไปสกอ. เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2563 ไฟล์แนบ
8. A1/2 หัวหน้าฝ่าย กำลังตรวจสอบ เมื่อวันที่ 29 ก.พ. 2563 ไฟล์แนบ
9. A2/3 ผู้อำนวยการกลุ่ม กำลังตรวจสอบ เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2563 ไฟล์แนบ
10. A3/3 ผู้อำนวยการสำนัก กำลังตรวจสอบ เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2563 ไฟล์แนบ
11. E/3 ส่งให้มหาวิทยาลัย แก้ไข เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2563 ไฟล์แนบ
12. S/4 ส่งไป สกอ. เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2563 ไฟล์แนบ
13. A1/3 หัวหน้าฝ่ายกำลังตรวจสอบ เมื่อวันที่ 13 เม.ย. 2563 ไฟล์แนบ
14. A2/4 ผู้อำนวยการกลุ่มกำลังตรวจสอบ เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2563 ไฟล์แนบ
15. E/4 ส่งให้มหาวิทยาลัยแก้ไข เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2563 ไฟล์แนบ
16. W1/5 ส่งไประดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2563 ไฟล์แนบ
17. A1/4 หัวหน้าฝ่ายกำลังตรวจสอบ เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2563 ไฟล์แนบ
18. A2/5 ผู้อำนวยการกลุ่มกำลังตรวจสอบ เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2563 ไฟล์แนบ
สถานะของการรับทราบหลักสูตรจาก สกอ. ปัจจุบัน : รับทราบแล้วเมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2563
การรับรองคุณวุฒิจาก กคศ.
การรับรองคุณวุฒิจาก กพ.
การรับรองคุณวุฒิจากสภาวิชาชีพ
แบบรายงานการพิจารณาอนุมัติหลักสูตรเว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ safari,Chrome,Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร. 3790