อีเมล | ค้นหาบุคลากร | INTRANET | ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน | |

หน้าหลัก / สำนักวิชาการจัดการ / ค้นหา / ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

รายละเอียดการดำเนินการปรับปรุง/เปิดหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

รหัสหลักสูตร 25540231105192
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2558
ปรับปรุงมาจาก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
แนวทางในการประกอบวิชาชีพ

อาจารย์  นักวิจัย และผู้บริหารองค์กรขนาดใหญ่ทั้งของภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจที่มีศักยภาพทางด้านการวิจัย อาทิ บริษัทธุรกิจเอกชน รัฐวิสาหกิจ สถาบันทางการเงิน เป็นต้น รวมไปถึงผู้ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว

ปีที่สภามวล. อนุมัติ 2561
ภาค/ปีที่เปิดสอน 1/2561
ภาค/ปี ที่ต้องประเมิน/ปรับปรุงให้แล้วเสร็จ 3/2565
รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ประจำหลักสูตรตามเล่ม มคอ.2 อาจารย์ประจำหลักสูตรปัจจุบัน

1. รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์

2. อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ กลิ่นหอม

3. อาจารย์ ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต

4. อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง

5. อาจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี

6. อาจารย์ ดร.จินตนีย์ รู้ซื่อ

7. อาจารย์ ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์

8. อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์

9. อาจารย์ ดร.พรเพ็ญ ทิพยนา

10. อาจารย์ ดร.สมจินตนา คุ้มภัย

11. ผศ.ดร.สุพิศ ฤทธิ์แก้ว

12. ผศ.ดร.ภัทรวรรณ แท่นทอง

13. อาจารย์ ดร.พนิดา แช่มช้าง

14. ผศ.ดร. ชูลีรัตน์ คงเรือง

15. อาจารย์ ดร.พงศ์พันธ์ุ คำพรรณ์

16. อาจารย์ ดร.อรอนงค์ เฉียบแหลม

1. รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์

2. รศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์

3. ผศ.ดร.รุ่งรวี จิตภักดี

4. ผศ.ดร.สมจินตนา คุ้มภัย

5. ผศ.ดร.ภัทรวรรณ แท่นทอง

6. ผศ.ดร.อรอนงค์ เฉียบแหลม

7. ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์

8. ผศ.ดร.ชูลีรัตน์ คงเรือง

9. ผศ.ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต

10. อาจารย์ ดร.ชลกานต์ เบ็ญจศักดิ์

11. อาจารย์ ดร.ญาณินี ทรงขจร

12. อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง

13. อาจารย์ ดร.จินตนีย์ รู้ซื่อ

14. อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์

15. อาจารย์ ดร.พรเพ็ญ ทิพยนา

16. อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ กลิ่นหอม

17. อาจารย์ ดร.พนิดา แช่มช้าง

18. อาจารย์ ดร.พงศ์พันธุ์ คำพรรณ์

19. อาจารย์ ดร.เยี่ยมดาว ณรงคะชวณะ

20. ผศ.ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม

ไฟล์แนบการแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเล่ม มคอ.2 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปัจจุบัน

1. รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์
2. อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ กลิ่นหอม
3. อาจารย์ ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต

ศูนย์นครศรีธรรมราข

1. รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์

2. อาจารย์ ดร.ชลกานต์ เบ็ญจศักดิ์

3. อาจารย์ ดร.ญาณินี ทรงขจร

ศูนย์สุราษฎ์ธานี

1. อาาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง

2. ผศ.ดร.นิยม กำลังดี

3. อาจารย์ ดร.จินตนีย์ รู้ซื่อ

ไฟล์แนบการแต่งตั้ง
หมายเหตุ รายชื่อที่เป็นตัวหนาหมายถึงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลงล่าสุด
การพิจารณาโดยคณะกรรมการประจำสำนักวิชา ประชุมครั้งที่/ปี : 19/2560 วันที่ : 4 ธันวาคม 2560
การพิจารณาโดยคณะกรรมการวิชาการ ประชุมครั้งที่/ปี : 10/2560 วันที่ : 6 ธันวาคม 2560
เอกสารการประชุม : ไฟล์แนบ
การพิจารณาโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ ประชุมครั้งที่/ปี : 12/2560 วันที่ : 14 ธันวาคม 2560
เอกสารการประชุม : ไฟล์แนบ
การพิจารณาโดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประชุมครั้งที่/ปี : 6/2560 วันที่ : 23 ธันวาคม 2560
เล่ม มคอ.2 ฉบับผ่านคณะกรรมการสภา มวล. : มคอ.2
การรับทราบจาก สกอ. วันที่ส่ง มคอ.2 ให้ สกอ. รับทราบ : 7 พฤศจิกายน 2562
ตามหนังสือ : ไฟล์แนบ
วันที่ครบกำหนดรับทราบ : 22 พฤศจิกายน 2562
รายละเอียดการปรับปรุง/แก้ไขหลักสูตรระหว่างการรับทราบหลักสูตรจาก สกอ.
1. A1/1 หัวหน้าฝ่าย สกอ. กำลังตรวจสอบ เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2562 ไฟล์แนบ
2. E/1 สกอ. ส่งให้มหาวิทยาลัยแก้ไข เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ไฟล์แนบ
3. S/2 ส่งไป สกอ. เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 ไฟล์แนบ
4. A2/2 ผู้อำนวยการกลุ่ม สกอ. กำลังตรวจสอบ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ไฟล์แนบ
5. E/2 ส่งให้มหาวิทยาลัยแก้ไข เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2563 ไฟล์แนบ
6. W1/3 ส่งไประดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2563 ไฟล์แนบ
7. S/3 ส่งไปสกอ. เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2563 ไฟล์แนบ
8. A1/2 หัวหน้าฝ่าย กำลังตรวจสอบ เมื่อวันที่ 29 ก.พ. 2563 ไฟล์แนบ
9. A2/3 ผู้อำนวยการกลุ่ม กำลังตรวจสอบ เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2563 ไฟล์แนบ
10. S/5 ส่งไป สกอ. เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2563 ไฟล์แนบ
11. A2/5 ผู้อำนวยการกลุ่มกำลังตรวจสอบ เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2563 ไฟล์แนบ
12. E/5 ส่งให้มหาวิทยาลัยแก้ไข เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2563 ไฟล์แนบ
13. W1/5 ส่งไประดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2563 ไฟล์แนบ
14. A1/3 หัวหน้าฝ่ายกำลังตรวจสอบ เมื่อวันที 13 พ.ค. 2563 ไฟล์แนบ
15. A2/7 ผู้อำนวยการกลุ่มกำลังตรวจสอบ เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2563 ไฟล์แนบ
สถานะของการรับทราบหลักสูตรจาก สกอ. ปัจจุบัน : รับทราบแล้วเมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2563
การรับรองคุณวุฒิจาก กคศ.
การรับรองคุณวุฒิจาก กพ. วันที่ส่ง มคอ.2 ให้ กพ. รับทราบ : 2 กรกฎาคม 2563
ตามหนังสือ : อว 0224.5/ว 786 ไฟล์แนบ
วันที่ครบกำหนดรับทราบ : 30 ตุลาคม 2563
สถานะของการรับรองคุณวุฒิจาก กพ. ปัจจุบัน : รับทราบแล้ว ที่ นร 1004.3/149 ลว. 19 มิถุนายน 2563
การรับรองคุณวุฒิจากสภาวิชาชีพ
แบบรายงานการพิจารณาอนุมัติหลักสูตรเว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ safari,Chrome,Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร. 3790