อีเมล | ค้นหาบุคลากร | INTRANET | ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน | |

หน้าหลัก / สำนักวิชาแพทยศาสตร์ / ค้นหา / ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560)

รายละเอียดการดำเนินการปรับปรุง/เปิดหลักสูตร
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560)

รหัสหลักสูตร 25600231100676
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2558
รายงานศึกษาความเป็นไปได้ ดาวน์โหลด
แนวทางในการประกอบวิชาชีพ

1. อาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่สอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

2. นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทยื ได้แก่ ประสาทวิทยาศาสตร์ ชีวเคมี จุลชีววิทยา เวชพันธุ์ศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา พยาธิวิทยา และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3. ผู้ประกอบการเกี่ยวกับเครื่องมือและวัสดุสารเคมีทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

ปีที่สภามวล. อนุมัติ 2560
ภาค/ปีที่เปิดสอน 1/2560
ภาค/ปี ที่ต้องประเมิน/ปรับปรุงให้แล้วเสร็จ 3/2564
รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ประจำหลักสูตรตามเล่ม มคอ.2 อาจารย์ประจำหลักสูตรปัจจุบัน

-

-

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเล่ม มคอ.2 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปัจจุบัน

1. รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์

2. ผศ.ดร.พิชชานีย์ จริยพงศ์

3. ผศ.ดร.รพีพร ขวัญเชื้อ

1. รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์

2. ผศ.ดร.ดุษฎี ชินนาพันธ์

3. ผศ.ดร.รพีพร ขวัญเชื้อ

4. อาจารย์ ดร.ประภาพร จันทร์เอียด

ไฟล์แนบการแต่งตั้ง
การพิจารณาโดยคกก.ประจำสำนักวิชา ประชุมครั้งที่/ปี : ครั้งพิเศษ 22/2559 วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2559
การพิจารณาโดยคณะกรรมการวิชาการ ประชุมครั้งที่/ปี : 12/2559 วันที่ : 15 ธันวาคม 2559
เอกสารการประชุม :
การพิจารณาโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ ประชุมครั้งที่/ปี : 12/2559 วันที่ : 28 ธันวาคม 2559
เอกสารการประชุม :
การพิจารณาโดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประชุมครั้งที่/ปี : 1/2560 วันที่ : 11 มีนาคม 2560
เล่ม มคอ.2 ฉบับผ่านคณะกรรมการสภา มวล. : มคอ.2
การรับทราบจาก สกอ. วันที่ส่ง มคอ.2 ให้ สกอ. รับทราบ : 20 เมษายน 2560
ตามหนังสือ : ศธ 5724 00/3023 ไฟล์แนบ

วันที่ครบกำหนดรับทราบ : 18 สิงหาคม 2560
สถานะของการรับทราบหลักสูตรจาก สกอ. ปัจจุบัน : รับทราบแล้วตามหนังสือที่ ศธ 0506(3)/1684 ลงวันที่ 23 พ.ค. 2561
หลักฐานการรับทราบจาก สกอ. : ดาวน์โหลด
การรับรองคุณวุฒิจาก กคศ.
การรับรองคุณวุฒิจาก กพ.
การรับรองคุณวุฒิจากสภาวิชาชีพ
แบบรายงานการพิจารณาอนุมัติหลักสูตรเว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ safari,Chrome,Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร. 3790