อีเมล | ค้นหาบุคลากร | INTRANET | ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน | |

หน้าหลัก / สำนักวิชาแพทยศาสตร์ / ค้นหา / วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560)

รายละเอียดการดำเนินการปรับปรุง/เปิดหลักสูตร
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560)

รหัสหลักสูตร 25600231100665
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2558
รายงานศึกษาความเป็นไปได้ ดาวน์โหลด
แนวทางในการประกอบวิชาชีพ

1. อาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่สอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

2. นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทยื ได้แก่ ประสาทวิทยาศาสตร์ ชีวเคมี จุลชีววิทยา เวชพันธุ์ศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา พยาธิวิทยา และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3. ผู้ประกอบการเกี่ยวกับเครื่องมือและวัสดุสารเคมีทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

ปีที่สภามวล. อนุมัติ 2560
ภาค/ปีที่เปิดสอน 1/2560
ภาค/ปี ที่ต้องประเมิน/ปรับปรุงให้แล้วเสร็จ 3/2564
รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ประจำหลักสูตรตามเล่ม มคอ.2 อาจารย์ประจำหลักสูตรปัจจุบัน

1. รศ.ดร.ชูชาติ พพันธ์สวัสดิ์

2. ผศ.ดร.พิชชานีย์ จริยพงศ์

3. ผศ.ดร.รพีพร ขวัญเชื้อ

4. รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์

5. ผศ.ดร.สุจิตรา สมุหเสนีโต

6. ผศ.ดร.ผานิตย์ คุ้มฮิ้น

7. ผศ.ดร.ดุษฎี ชินนาพันธ์

8. อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ทองบัวแก้ว

9. ผศ.นพ.พันธ์ชัย รัตนสุวรรณ

1. รศ.ดร.ชูชาติ พพันธ์สวัสดิ์

2. ผศ.ดร.พิชชานีย์ จริยพงศ์

3. ผศ.ดร.รพีพร ขวัญเชื้อ

4. รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์

5. ผศ.ดร.สุจิตรา สมุหเสนีโต

6. ผศ.ดร.ผานิตย์ คุ้มฮิ้น

7. ผศ.ดร.ดุษฎี ชินนาพันธ์

8. อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ทองบัวแก้ว

9. ผศ.นพ.พันธ์ชัย รัตนสุวรรณ

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเล่ม มคอ.2 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปัจจุบัน

1. รศ.ดร.ชูชาติ พพันธ์สวัสดิ์

2. ผศ.ดร.พิชชานีย์ จริยพงศ์

3. ผศ.ดร.รพีพร ขวัญเชื้อ1. ผศ.ดร.พิชชานีย์ จริยพงศ์

2. อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ทองบัวแก้ว

3. อาจารย์ ดร.จิรพรรณ ทองสร้อย


ไฟล์แนบการแต่งตั้ง
การพิจารณาโดยคกก.ประจำสำนักวิชา ประชุมครั้งที่/ปี : ครั้งพิเศษ 22/2559 วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2559
การพิจารณาโดยคณะกรรมการวิชาการ ประชุมครั้งที่/ปี : 12/2559 วันที่ : 15 ธันวาคม 2559
เอกสารการประชุม :
การพิจารณาโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ ประชุมครั้งที่/ปี : 12/2559 วันที่ : 28 ธันวาคม 2559
เอกสารการประชุม :
การพิจารณาโดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประชุมครั้งที่/ปี : 1/2560 วันที่ : 1 มีนาคม 2560
เล่ม มคอ.2 ฉบับผ่านคณะกรรมการสภา มวล. : มคอ.2
การรับทราบจาก สกอ. วันที่ส่ง มคอ.2 ให้ สกอ. รับทราบ : 20 เมษายน 2560
ตามหนังสือ : ศธ 5724 00/3023 ไฟล์แนบ

วันที่ครบกำหนดรับทราบ : 18 สิงหาคม 2560
สถานะของการรับทราบหลักสูตรจาก สกอ. ปัจจุบัน : รับทราบแล้วตามหนังสือที่ ศธ 0506(3)/1686 ลงวันที่ 23 พ.ค. 2561
หลักฐานการรับทราบจาก สกอ. : ดาวน์โหลด
การรับรองคุณวุฒิจาก กคศ.
การรับรองคุณวุฒิจาก กพ.
การรับรองคุณวุฒิจากสภาวิชาชีพ
แบบรายงานการพิจารณาอนุมัติหลักสูตรเว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ safari,Chrome,Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร. 3790