อีเมล | ค้นหาบุคลากร | INTRANET | ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน

หน้าหลัก / สำนักสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ / ค้นหา / สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ และบรรจุภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ และบรรจุภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

รหัสหลักสูตร 25500231105309
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2558
ปรับปรุงมาจาก สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
แนวทางในการประกอบวิชาชีพ
ปีที่สภามวล. อนุมัติ 2560
ภาค/ปีที่เปิดสอน 1/2560
ภาค/ปี ที่ต้องประเมิน/ปรับปรุงให้แล้วเสร็จ 3/2564
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเล่ม มคอ.2 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปัจจุบัน

1. อาจารย์ภริตพร แก้วแกมเสือ
2. รศ.เรวัต สุขสิกาญจน์
3. อาจารย์ทรงพันธุ์ จันทร์ทอง
4. อาจารย์ปรัชญา กฤษณะพันธ์
5. อาจารย์สุวิตา แก้วอารีลาภ

1. อาจารย์ภริตพร แก้วแกมเสือ
2. รศ.เรวัต สุขสิกาญจน์
3. อาจารย์ทรงพันธุ์ จันทร์ทอง
4. อาจารย์ปรัชญา กฤษณะพันธ์
5. อาจารย์สุวิตา แก้วอารีลาภ

การพิจารณาโดยคณะกรรมการประจำสำนักวิชา ประชุมครั้งที่/ปี : 15/2559 วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2559
การพิจารณาโดยคณะกรรมการวิชาการ ประชุมครั้งที่/ปี : 12/2559 วันที่ : 15 ธันวาคม 2559
เอกสารการประชุม : ไฟล์แนบ
การพิจารณาโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ ประชุมครั้งที่/ปี : 1/2560 วันที่ : 25 มกราคม 2560
เอกสารการประชุม : ไฟล์แนบ
การพิจารณาโดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประชุมครั้งที่/ปี : 1/2560 วันที่ : 11 มีนาคม 2560
เล่ม มคอ.2 ฉบับผ่านคณะกรรมการสภา มวล. : มคอ.2
การรับทราบจาก สกอ. วันที่ส่ง มคอ.2 ให้ สกอ. รับทราบ : 25 เมษายน 2560
ตามหนังสือ : ศธ 5724 00/3213 ไฟล์แนบ
วันที่ครบกำหนดรับทราบ : 23 สิงหาคม 2560
สถานะของการรับทราบหลักสูตรจาก สกอ. ปัจจุบัน : อยู่ระหว่างรับทราบหลักสูตรจาก สกอ.
การรับรองคุณวุฒิจาก กคศ.
การรับรองคุณวุฒิจาก กพ.
การรับรองคุณวุฒิจากสภาวิชาชีพ
แบบรายงานการพิจารณาอนุมัติหลักสูตร ดาวน์โหลดเว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ safari,Chrome,Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร. 3790