อีเมล | ค้นหาบุคลากร | INTRANET | ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน

หน้าหลัก / สำนักสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ / ค้นหา / สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

รหัสหลักสูตร 25490231105163
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2558
ปรับปรุงมาจาก สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
แนวทางในการประกอบวิชาชีพ
ปีที่สภามวล. อนุมัติ 2559
ภาค/ปีที่เปิดสอน 1/2559
ภาค/ปี ที่ต้องประเมิน/ปรับปรุงให้แล้วเสร็จ 3/2564
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเล่ม มคอ.2 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปัจจุบัน

1. อาจารย์ ดร.สุภาวดี เชื้อพราหมณ์

2. ผศ.ธณสันฑ์ เทพรัตน์

3. อาจารย์ภานุวัฒน์ สวัสดี

4. ผศ.นรารักษ์ สมบัติทอง

5. อาจารย์สุผาณิต วิเศษสาธร

1. ผศ.นรารักษ์ สมบัติทอง

2. ผศ.ธณสันฑ์ เทพรัตน์

3. อาจารย์ ดร.สุภาวดี เชื้อพราหมณ์

4. อาจารย์นันท์นภัส เพชรคงทอง

5. อาจารย์สุผาณิต วิเศษสาธร

ไฟล์แนบการแต่งตั้ง
การพิจารณาโดยคณะกรรมการประจำสำนักวิชา ประชุมครั้งที่/ปี : 8/2559 วันที่ : 8 มิถุนายน 2559
การพิจารณาโดยคณะกรรมการวิชาการ ประชุมครั้งที่/ปี : 6/2559 วันที่ : 29 มิถุนายน 2559
เอกสารการประชุม : ไฟล์แนบ
การพิจารณาโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ ประชุมครั้งที่/ปี : 6/2559 วันที่ : 29 มิถุนายน 2559
เอกสารการประชุม : ไฟล์แนบ
การพิจารณาโดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประชุมครั้งที่/ปี : 3/2559 วันที่ : 9 กรกฎาคม 2559
เล่ม มคอ.2 ฉบับผ่านคณะกรรมการสภา มวล. : มคอ.2
การรับทราบจาก สกอ. วันที่ส่ง มคอ.2 ให้ สกอ. รับทราบ : 8 สิงหาคม 2559
ตามหนังสือ : ศธ 5704 09/5220 ไฟล์แนบ
วันที่ครบกำหนดรับทราบ : 6 ธันวาคม 2559
รายละเอียดการปรับปรุง/แก้ไขหลักสูตรระหว่างการรับทราบหลักสูตรจาก สกอ.
1. ส่งหลักสูตรไปยัง สกอ. พิจารณารับทราบ ตามหนังสือเลขที่ ศธ 5704 09/5220 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ไฟล์แนบ
สถานะของการรับทราบหลักสูตรจาก สกอ. ปัจจุบัน : อยู่ระหว่างรับทราบจาก สกอ.
การรับรองคุณวุฒิจาก กคศ.
การรับรองคุณวุฒิจาก กพ.
การรับรองคุณวุฒิจากสภาวิชาชีพ
แบบรายงานการพิจารณาอนุมัติหลักสูตร ดาวน์โหลดเว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ safari,Chrome,Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร. 3790